Лекции.Орг


Поиск:
Модуль І Інформаційні системи та економічна інформація. Проводиться семінар на якому розглядаються основні питання теми, проводиться тестовий контроль.
Заняття 1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ

Проводиться семінар на якому розглядаються основні питання теми, проводиться тестовий контроль.

1. Переваги автоматизованого бухгалтерського обліку.

2. Можливості автоматизованих систем обліку.

3. Застосування комп’ютерних програм бухгалтерського обліку.

 

Інформаційну систему (ІС) можна визначити як сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів (абонентів).

Інформаційна технологія — це спосіб перетворення інформації.

Автоматизована інформаційна система управління організацією є взаємопов'язаною сукупністю даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартів процедур, призначених для збору, опрацювання, розподілу, зберігання, видачі (надання) інформації відповідно до вимог, що випливають з діяльності організації

Системи підтримки прийняття рішень (Decision Support System) — це інформаційні системи третього покоління.

Фактографічні системи оперують фактами (даними) різних типів, що зв'язані в системі в більш чи менш складні структури. Дані, що є результатом пошуку, можуть стати складовою частиною звітів або використовуються різноманітними обчислювальними процесами.

Змішані системи включають в себе в тих чи інших пропорціях риси обох вищеназваних варіантів. Переважну більшість сучасних систем для ПЕОМ слід віднести до категорії змішаних.

Інформаційна технологія — це система методів і способів збору, передачі, накопичення, опрацювання, зберігання, подання і використання інформації.

 

Заняття 2. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ І ЗАСОБИ ЇЇ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСУ.

Проводиться семінар на якому розглядаються основні питання теми, проводиться тестовий контроль.

1. Основні положення методології автоматизованої форми бухгалтерського обліку.

2. Автоматизація первинного обліку.

3. Облікові регістри при автоматизованій формі бухгалтерського обліку.

Автоматизація — це заміна діяльності людини роботою машин і механізмів. Міра автоматизації може мінятися і в широких межах — від систем, у яких процес управління повністю здійснюється людиною, до таких, де він реалізується автоматично.

Мета будь-якої інформаційної технології — отримати потрібну інформацію необхідної якості на заданому носії. При цьому існують обмеження на вартість опрацювання даних, трудомісткість процесів використання інформаційного ресурсу, надійність і оперативність процесу опрацювання інформації, якість інформації, що отримується.

Перша ознака класифікації — наявність чи відсутність автоматизації. Зазвичай мова йде про традиційні й автоматизовані технології.

Прийнято розрізняти забезпечувальні і функціональні інформаційні технології. Забезпечувальні технології можуть використовуватися як інструментарій у різних предметних галузях для вирішення різних задач. Вони можуть бути класифіковані відносно класів задач, які вирішуються. Зазвичай ці технології виконуються на різних комп'ютерах і в різних програмних середовищах. Основне завдання — поєднання цих технологій у єдиній інформаційній системі.

Під функціональними технологіями слід розуміти сукупність забезпечувальних технологій для автоматизації певної задачі чи функції.

Наступна класифікаційна ознака — це тип інформації, що опрацьовується.

 

Модуль ІІ Організаційні основи створення та функціонування інформаційних технологій

Заняття 3. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Проводиться семінар на якому розглядаються основні питання теми, проводиться тестовий контроль.

1. Системний підхід до проблем автоматизації бухгалтерського обліку.

2. Передумови створення АСБО.

3. Системний підхід до створення АСБО.

4. Принципи проектування АСБО.

 

Дослідження проблеми автоматизації обліку на вітчизняних підприємствах свідчить, що інформаційні бази мають забезпечувати як мінімум шестирівневу функціональну обробку інформації:

І. Загальні організаційні принципи побудови підприємства - проектування автоматизованої системи управління під специфіку конкретного підприємства; оптимізацію бізнесу, процесів у відповідності до нової, або існуючої системи управління; визначати облікову політику підприємства удосконалення організації документообігу, складання звітності, бухгалтерського, складського та інших видів обліку; створення єдиного інформаційного простору для всіх служб управління.

ІІ. Оперативні принципи управління підприємством: управління закупками - матеріально-технічне забезпечення, управління реалізацією – збут продукції, управління бартерними операціями та взаєморозрахунками, управління запасами – рух і наявність матеріальних цінностей та малоцінних і швидкозношуваних предметів, управління консигнаційними операціями, управління реалізацією через торгівельні комплекси з використанням сучасних реєстрів розрахункових операцій, управління договірними зобов’язаннями, розрахунками з постачальниками і покупцями, управління фінансами підприємства, здійснення моніторингу, управління витратами виробництвом, управління проектами, управління собівартістю продукції - товарів, послуг, управління персоналом, обліком кадрів, управління автотранспортом тощо.

При рішенні завдань бухгалтерського податкового обліку вирішуються без додаткових витрат, шляхом вторинної обробки даних оперативного управління. Таким чином, первинним є управління, а бухгалтерський облік є необхідним засобом для контролю, складанням документів.

ІІІ. Комплексний обробіток інформації відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку: готівкові та безготівкові операції підприємства, облік валютних операцій, облік товарно-матеріальних цінностей, облік необоротних активів, облік праці і заробітної плати, облік фактичних витрат, ведення головної книги та складання балансу, ведення податкового обліку, формування консолідованої звітності, формування бухгалтерської і фінансової звітності за міжнародними стандартами.

ІV. Контролюючі функції: контроль виконання планів, проектів, контроль за кошторисом витрат, контроль взаємних фінансових зобов’язань, контроль використання ресурсів підприємства, контроль якості, можливість виставлення рекламацій.

V. Аналітичні функції: аналіз виконання планів і використання ресурсів, аналіз фінансової і господарської діяльності, аналіз ефективності використання оборотних засобів, аналіз фактичних витрат (собівартості) і співставлення їх з плановими, аналіз ефективності маркетингових заходів і рекламних заходів.

VІ. Технічні можливості інформаційних бухгалтерських програм: невибагливість до комп’ютерних систем, технічних можливостей комп’ютера, швидкість виконання поставлених завдань, обробки оптимального потоку первинних документів для підприємства, редагування бухгалтерських форм, обмін даними з іншим програмним забезпеченням, обмін інформацією через мережу, надійний захист і збереження інформації, можливість замінити програму (поновити версію).

 

Заняття 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ СИСТЕМ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Проводиться семінар на якому розглядаються основні питання теми, проводиться тестовий контроль.

1. Поняття економічної інформації.

2. Стадії обробки економічної інформації.

3. Характерні особливості економічної інформації.

4. Класифікація економічної інформації на підприємстві.

5. Особливості облікової інформації. Вимоги до облікової інформації.

Технічне забезпечення (hardware) – це комплекс електронних, електричних і механічних пристроїв, що входять до складу системи чи мережі. Технічне чи апаратне забезпечення включає комп'ютери і логічні пристрої. До них додаються зовнішні пристрої і діагностична апаратура. Допоміжну, але важливу роль грають енергетичне устаткування, батареї й акумулятори. Нерідко для забезпечення безпеки даних використовуються апарати шифрування інформації. Важливими компонентами більшості пристроїв є плати. Електронні апарати створюються на базі інтегральних схем.

Класифікація технічних засобів керування проходить за декількома рівнями: основний поділ – на комп'ютери й оргтехніку, а за процедурно-функціональною ознакою – на засоби збору і реєстрації інформації та пристрої вводу-виводу; засоби передачі даних і лінії зв'язку; засоби обробки; засоби збереження і виводу інформації; засоби оргтехніки.

 

Заняття 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ОБЛІКУ

Проводиться семінар на якому розглядаються основні питання теми, проводиться тестовий контроль.

1. Загальна побудова облікового процесу із застосуванням сучасної обчислювальної техніки.

2. Організація облікових номенклатур.

3. Організація носіїв облікової інформації.

Сучасні програми по автоматизації бухобліку - дуже гнучкі системи, вони дозволяють настроювати на потреби конкретного підприємства буквально все, починаючи від плану рахунків і кінчаючи формами звітності до податкової інспекції. Проводиться аналіз є на підприємстві системи бухобліку, а саме:

1. Вживаний план рахунків і використовування конкретних рахунків.

2. Вживана аналітика по різних рахівницях.

3. Типові проводки, що використовуються, для віддзеркалення господарських операцій.

4. Форми і зміст первинної документації.

5. Форми облікових регістрів.

Для будь-якої форми бухгалтерського обліку характерні свої спільні особливості:

- незмінність протягом поточного року прийнятої методології відображення окремих господарських операцій та оцінки майна;

- повноту відображення в обліку за звітний період всіх господарських операцій, проведених у зазначений час, і результатів інвентаризації майна і зобов’язань;

- правильність віднесення доходів і витрат до відповідних звітних періодів;

- тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам по рахунках синтетичного обліку.

 

Модуль ІІІ Автоматизація окремих ділянок обліку

Заняття 6. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Проводиться практичне, лабораторне заняття з використанням комп’ютерної техніки.

1. Організація обліку надходження необоротних активів.

2. Організація зарахування на баланс підприємства необоротних активів.

3. Організація обліку введення в експлуатацію.

4. Облік та нарахування амортизації (зносу) необоротних активів.

 

Відповідно до П(С)БО 7, НМА списуються з балансу у разі їх вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання надалі економічних вигід від їх використання. Незалежно від таких різних причин, порядок відображення вибуття активів в обліку практично однаковий. Відображається вибуття проведеннями, наведеними в таблиці 1.

Таблиця 1

Д-т К-т Сума Зміст операції Документ конфігурації
    10, 11, 12 Накопичене зношення Списання зношення "Ликвидация необоротных активов"
  972, 976, 99 10, 11, 12 Залишкова вартість Списання залишкової вартості об'єкта
      Продажна вартість Відображення доходу, отриманого у зв'язку з реалізацією, якщо очікується компенсація вартості НМА
    641 (644) Сума ПДВ

Необоротні активи можуть бути отримані як внесок засновників до статутного капіталу. Підставою для такої операції є засновницький договір. Операції, що виникають в обліку, показано в таблиці 1.

Таблиця 1

Д-т К-т Сума Зміст операції Документ конфігурації
      Узгоджена з засновниками справедлива вартість Погашення заборгованості засновника НМА "Приходная накладная" (договір)
  15 641 631 631 Контрактна вартість робіт Враховано витрати на доставку, монтаж тощо, що входять до первісної податковий кредит вартості і відображено "Расходы на приобретение" (договір, вхідний рахунок)
  10 ОЗ   Первісна вартість Основний засіб введено в експлуатацію "Ввод в эксплуатацию"

 

Заняття 7. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Проводиться практичне, лабораторне заняття з використанням комп’ютерної техніки.

1. Організація аналітичного обліку запасів.

2. Організація обліку надходження запасів.

3. Організація обліку реалізації товарів.

4. Організація обліку переоцінки запасів.

5. Організація переміщення запасів.

Для обліку запасів у типовій конфігурації, відповідно до Інструкції №291, призначений 2-й клас рахунків (мал. 1), який містить рахунки для відображення оборотних матеріальних активів підприємства, що перебувають на різних стадіях операційного циклу. Усі рахунки є активними. За дебетом цих рахунків відображається надходження запасів, за кредитом - їх вибуття.

Малюнок 1

Аналітичний облік запасів у конфігурації ведеться в розрізі місць зберігання, ТМЦ і партій (крім рахунка 23 "Виробництво"). Місцем зберігання можуть бути як склади, так і матеріально відповідальні особи (МВО) - працівники підприємства. Для зберігання відомостей про ТМЦ використовується трирівневий довідник "Номенклатура". Третє субконто - "Партии" - використовується для організації обліку вибуття запасів.

У конфігурації замовленням зазвичай є перший документ у ланцюжку документів, що відображає операцію придбання або продажу. У поданих нижче прикладах ланцюжків документів, що супроводжують операції придбання, перший документ є замовленням, на яке мають посилатися інші:

Заняття 8. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Проводиться практичне, лабораторне заняття з використанням комп’ютерної техніки.

1. Організація обліку праці.

2. Організація введення списку працівників.

3. Організація обліку виплати заробітної плати.

4. Організація документування.


Таблиця 1

Виплати за листопад Доход База обкладання зборами ВВ
Пенс. 1(2%) Безробіття 0,5% Соцстрах 0,5% Пенс. 32,3% Безробіття 2,5% Соц страх 2,5% Нещасний випадок, %
Виплати за окладами тарифами 2079,20 + + + + + + + +
Виплати за лікарняними за рахунок соцстрах 72,80 + + - - - - - -
Лікарняні за рахунок підприємства 182,00 + + - - - - - +
Відпусні 280,00 + + + + + + + +
Оподаткована МД 100,00 + + + + + + + -
Разом: 2713,00 2713,00 2713,00 2450,1 2450,1 2450,1 2450,1 2450,1 2541,1

Загальну інформацію про стан розрахунків з оплати праці переглядають в Оборотно-сальдовой ведомости. Кредитовий оборот рахунка 661 показує суму нарахованої заробітної плати, дебетовий - суми виплат і утримань.

 

Рис. 119

 

Заняття 9. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Проводиться практичне, лабораторне заняття з використанням комп’ютерної техніки.

1. Введення списку продукції.

2. Організація документообігу по обліку готової продукції.

3. Організація обліку руху готової продукції на складі.

4. Облік відвантаженої продукції.

Схеми визначення виробничої собівартості продукції показано на мал. 1 (а, б, в). Відображати витрати підприємства на виробництво продукції можна трьома способами - з допомогою рахунків класів 8 і 9 (мал. 1а), тільки 8 (мал. 1б) або тільки 9 (мал. 1в). Спосіб обліку витрат визначається константою Использовать счета расходов (меню Операции/Константы).

Малюнок 1а

    Рахунки класу 8   Прямі виробничі витрати   Рахунок 23 "Виробництво"  
                     
Рахунки активів і зобов’язань     Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати"        
                  Рахунок 26 "Готова продукція"
                       
            Розподіл загальновиобничих витрат      
      Загалбновиробничі витрати    
                   
                       
                       
                       

 

Малюнок 1б

    Рахунки класу 8   Прямі виробничі витрати   Рахунок 23 "Виробництво"  
                     
Рахунки активів і зобов’язань     Рахунок 841 "Загальновиробничі витрати"        
                  Рахунок 26 "Готова продукція"
                       
            Розподіл непрямих витрат      
    Непрямі виробничі витрати    
                   
                       
                       
                       

 

 

Малюнок 1в

Рахунки активів і зобов’язань         Рахунок 23 "Виробництво"  
                   
      Прямі виробничі витрати        
        Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати     Рахунок 26 "Готова продукція"
                       
            Розподіл непрямих витрат      
    Непрямі виробничі витрати    
                   
                       
                       
                       
                         

 

 

Заняття 10. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Проводиться практичне, лабораторне заняття з використанням комп’ютерної техніки.

1. Організація грошових коштів в касі підприємства.

2. Організація обліку грошових коштів на рахунках в банку.

3. Облік розрахунків з підзвітними особами.

4. Організація аналітичного обліку.

5. Організація обліку фінансових результатів підприємства.

Протягом місяця в програмі безперервно реєструються господарські операції, які групуються за правилами бухгалтерського обліку за синтетичними рахунками і додатково в аналітичних розрізах. Таким чином, на рахунку 70 збираються доходи, отримані від реалізації продуктів різної діяльності підприємства, а на рахунку 71 - інші операційні доходи (у нашому випадку це доходи, пов'язані з реалізацією валюти і коливанням її курсу). Перед визначенням фінансового результату на субрахунках рахунка 90 слід визначити собівартість реалізації за видами діяльності. Невиробничі витрати - адміністративні, витрати на збут - збираються на рахунках 92, 93.

 

Рис.130.

 

Заняття 11. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО

Проводиться практичне, лабораторне заняття з використанням комп’ютерної техніки.

1. Організація обліку витрат.

2. Організація витрат на основне виробництво.

3. Організація обліку витрат допоміжних виробництв.

Незавершені технологічно і не здані на склад вироби включають до складу незавершеного виробництва. Обсяг незавершеного виробництва визначається на кінець місяця за результатами інвентаризації за видами витрат, відповідно до галузевих інструкцій. інформація вноситься у програму після розподілу загальновиробничих витрат, зазвичай в останній день місяця перед введенням остаточних калькуляцій за допомогою документа "Незавершенное производство" (меню Документы/Производство/Незавершенное производство).

1. Після закінчення періоду загальновиробничі витрати розподіляються між рахунками виробництва і собівартості готової продукції (за субконто Виды затрат) згідно з П(С)БО 16. Розподілені витрати відображаються за дебетом рахунка 23 (відповідний вид діяльності) і за кредитом рахунка 91. Нерозподілені витрати відображаються за дебетом рахунка 901 "Собівартість реалізованої продукції". Для цього в програмі використовується документ "Финансовые результаты" в режимі Закрытие общепроизводственных затрат (счет 91).

2. Проводиться оцінка незавершеного виробництва. інформація про це вводиться у програму документом "Незавершенное производство".

3. Протягом звітного періоду випуск готової продукції відображається за обліковими цінами. Така можливість передбачається інструкцією №291, наприклад, за плановою виробничою собівартістю, на рахунку 26 "Готова продукція", на якому аналітичний облік ведеться в розрізі видів продукції. Використовується документ "Калькуляция" в режимі Предварительная. Для оцінки вартості матеріальних запасів, використаних для виробництва готової продукції, застосовується один із методів оцінки вибуття запасів, передбачених п. 16 П(С)БО 9. У програмі метод визначається константою Метод партионного учета.

4. Наприкінці звітного періоду, коли визначено фактичну собівартість готової продукції, розраховується відхилення фактичної собівартості продукції від її вартості за обліковими цінами (нормативною або плановою собівартістю) і списується в дебет рахунка 26 за видами продукції пропорційно до вартості за обліковими цінами. Таким чином, за рахунком 26 готова продукція оцінюється за фактичною виробничою собівартістю. У програмі це робить документ "Калькуляция" в режимі Окончательная.

 

Заняття 12. АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗВЕДЕНОГО ОБЛІКУ І СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ

Проводиться практичне, лабораторне заняття з використанням комп’ютерної техніки.

1. Організація складання зведеної звітності.

2. Організація складання податкової звітності.

3. Організація складання фінансової звітності.

4. Організація складання статистичної звітності.

Комплекс зведеного обліку і складання звітності включає задачі узагальнення інформації на аналітичних і синтетичних рахунках з подальшим угрупуванням отриманих даних по одному або декільком рахункам з метою формування даних для складання звітності і прийняття управлінських рішень.

АРМ бухгалтера зведеного обліку і складання звітності передбачає відображення господарських операцій, що змінюють стан коштів підприємства і джерел їх утворення на рахунках бухгалтерського обліку. Останні служать засобом економічного угрупування господарських коштів і їх джерел, вираженого в натуральному і вартісному (грошовому) вимірюваннях, і дозволяють отримати в зручному вигляді інформацію, необхідну для управління підприємством.

 

Модуль ІV Роль глобальних комп’ютерних мереж в обліку

Заняття 13. ГЛОБАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

Проводиться практичне, лабораторне заняття з використанням комп’ютерної техніки.

1. Історія створення та виникнення Інтернет.

2. Структура глобальної мережі. Принцип роботи глобальної мережі.

3. Адресація в Інтернет. Підключення в Інтернет.

4. Послуги Інтернет.

З погляду користувача, у мережі Internet виділяється постачальники послуг, що підтримують інформацію на серверах, і споживачі цих послуг - клієнти. Взаємодія постачальників зі споживачами здійснюється через комунікаційну систему з багатьма вузлами (рис. 2). Шлюз забезпечує доступ до кожного користувача мережі до ресурсів Internet.

 

Сервери інформаційних послуг
Новини науки і техніки Новини бізнесу і фінансів Оперативна ділова інформація Видавці навчальних матеріалів Видавці літератури Видавці газет і журналів
    Шлюз з Internet    
Підмережа зв’язку, система комунікаційних вузлів Internet

         
           
           
           
    Шлюз Internet    
Корпоративні мережі Локальні мережі організацій
Споживачі послуг Internet
             

 

Рис. 2 Логічна схема глобальної мережі Internet.

Група літер у самому кінці адреси Internet є доменом, що вказує на сферу застосування комп’ютера з яким встановлюється зв’язок. Сім доменів які найчастіше зустрічаються:

com - комерційні, підприємницькі організації;

edu - освітні заклади (університети, коледжі, школи і т. ін.);

gov - державні організації (крім військових);

mil - військові організації;

net - системи базової мережі;

int - міжнародні організації;

org - інші організації і установи.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 471 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © Иосиф Бродский
==> читать все изречения...

825 - | 748 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.