Лекции.Орг


Поиск:
Автоматизація обліку матеріальних цінностей
Перший проректор - проректор з навчальної роботи

Л.Ф. Романенко

Р.

Навчально –методичний комплекс

З дисципліни: Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності

Освітньо – кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Напрям: економіки і підприємництва

Спеціальність: облік і аудит

Київ – 2013

Робоча навчальна програма створена на основі: освітньо – професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за напрямом “ економіки і підприємництво ”.

Автор: Матюха М.М. к.е.н., доц ______________

 

Робоча навчальна програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри

облік і аудит

Протокол від “___”_________________20 _р. №__

 

Зав. Кафедри обліку і аудиту

д.е.н., проф. Осмятченко В.О. ______________

 

Робоча навчальна програма розглянута на кафедрі обліку і аудиту.

 

Навчальна програма розглянута і затверджена на засіданні методичної ради університету “України”, протокол від “_____” ______________20 ___р. №____


ЗМІСТ

 

1. Мета, основні завдання та предмет навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі  
2. Тематичний план дисципліни з розподілом навчального часу за формами навчання та видами занять відповідно до навчального плану  
3. Зміст дисципліни за модулями і темами  
4. Плани лекцій  
5. Плани семінарських (практичних) занять  
6. Організація самостійної роботи студентів  
7. Індивідуальні завдання  
8. Методики активізації процесу навчання  
9. Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання  
10. Система поточного і підсумкового контролю  
11. Контрольні питання  
12. Рекомендована література  

 


 

Мета, основні завдання та предмет навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі

В умовах ринкової економіки облік має важливе значення для ефективного управління сучасним підприємством і досягнення комерційного успіху. Без автоматизованої системи ведення обліку на підприємстві не можливо забезпечити раціональну організацію роботи бухгалтерії, приймати найбільш вигідні рішення для ефективного ведення виробництва. Саме програма “1С: Підприємство” програмний засіб, призначений для рішення широкого кола задач по автоматизації обліку підприємств різних видів діяльності.

Мета курсу - вивчення практичних способів користування формами автоматизації обліку на підприємствах, виявити інформаційні взаємозв’язки з іншими дисциплінами по обліку, ознайомитися із завданнями автоматизації, розглянути організацію підготовки та попереднього опрацювання облікових документів на підприємствах, їх порядок обробки, формувати звітність, охарактеризувати облік, як інформаційну систему.

Основні завдання вивчення дисципліни:

· вивчення практичних основ автоматизації обліку;

· навчитись працювати в режимі конфігуратора та в режимі користувача програми по автоматизації обліку;

· освоїти процедури складання і оформлення первинних документів при автоматизованій формі обліку;

· оволодіти навиками ведення автоматизованого аналітичного і синтетичного обліку на підприємстві;

· формування звітності підприємства за допомогою ПЕОМ.

Предмет навчальної дисципліни — бази даних, інструментальні системи загального призначення для роботи з базами даних, спеціалізовані системи для роботи з базами даних та автоматизовані системи управління.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою
 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису
 3. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації
 4. Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційних систем в обліку
 5. Автоматизація обліку основних засобів

Автоматизація обліку матеріальних цінностей

 1. Автоматизація обліку праці та заробітної плати
 2. Автоматизація обліку готової продукції (послуг) та її реалізації
 3. Автоматизація обліку готової продукції (послуг) та її реалізації
 4. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій
 5. Автоматизація обліку витрат на виробництво
 6. Автоматизація зведеного обліку і складання звітності
 7. Глобальні комп’ютерні мережі

 


2. Навчально-тематичний план дисципліни

з розподілом навчального часу за формами навчання та видами занять відповідно до навчального плану

  Кількість годин
НАЗВА МОДУЛЮ, ТЕМИ Денна форма навчання Заочна форма навчання
  Л С (л) І С Р С Л С (л) І С Р С
Модуль І. Теорія інформаційних систем обліку
Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою                
Економічна інформація і засоби її формалізованого опису                
Модуль ІІ Організаційні основи створення та функціонування інформаційних технологій
Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації                
Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційних систем в обліку                
Модуль ІІІ Автоматизація ділянок обліку
Автоматизація обліку основних засобів                
Автоматизація обліку праці та заробітної плати                
Автоматизація обліку готової продукції (послуг) та її реалізації                
Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій                
Автоматизація обліку витрат на виробництво                
Автоматизація зведеного обліку і складання звітності                
Модуль ІV Глобальні мережі в обліку
Глобальні комп’ютерні мережі                
Всього:                
                                 

 


Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 535 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинайте делать все, что вы можете сделать – и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости гений, сила и магия. © Иоганн Вольфганг Гете
==> читать все изречения...

628 - | 590 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.