Лекции.Орг


Поиск:
Забарвлення - характер взаємодії електромагнітних хвиль з електронами.
Заболочування суходолу - процес збільшення вологості грунту, що супроводиться зміною рослинного і тваринного світу.

Забруднення природного середовища - процес зміни складу і властивостей одної або декількох сфер Землі в результаті діяльності людини.

Закон актуалізму - правило, згідно якого зміни на Землі відбувалися повільно і під впливом тих процесів, які спостерігаються зараз.

Закон послідовності напластування - правило, яке стверджує, що більш молоді шари порід залягають на більш старих.

Залізні руди - природні мінеральні утворення із таким вмістом заліза, при якому його економічно доцільно вилучати.

Залізо - мінерал класу самородних елементів, Fe.

Залізо-марганцеві конкреції - автигенні мінеральні стяжіння гідроокислів заліза і марганцю на дні озер, морів та океанів.

Залягання гірських порід -положення, форма і взаємовідношення геологічних тіл в земній корі.

Замулювання озер - процес заповнення озерних улоговин наносами, які надходять з поверхневим стоком, а також утворюються у самих водоймах.

Зандри - форми льодовикового акумулятивного рельєфу, утворені потоками талих льодовикових вод біля краю льодовика.

Западина - від’ємна форма структури і поверхні Землі.

Запаси корисних копалин - кількість окремих видів корисних копалин у надрах, обчислена відповідно до діючих нормативних документів.

Заплава - частина дна річкової долини, що лежить вище меженого рівня води в ріці і періодично затоплюється під час повені.

Заплавне озеро- водойма в заплаві річок, що утворюється внаслідок відокремлення протоки або рукава від основного річища.

Заростання водойм - розвиток і відмирання у водоймах водяної рослинності, одна із стадій болотоутворення.

Затока - частина акваторії моря або океану, що заглиблюється в суходіл і має вільний водообмін з основним водним басейном.

Затоплена долина - долина, понизів’я якої заповнені морем і перетворилася в затоку або естуарій.

Здимання - видавлювання породи в гірську виробку, обумовлене дією гірського тиску.

Землетруси - коливання земної поверхні, пов’язані з підземними поштовхами, зумовленими раптовим вивільненням потенціальної енергії земних надр при тектонічних процесах.

Земля - третя від Сонця планета Сонячної системи.

Земна кора - верхня тверда оболонка Землі, обмежена знизу поверхнею Мохоровичича.

Зигзагоподібні гряди - пагорбкові підвищення гірських порід, які утворюються в процесі їх ерозії.

Злам - характер поверхні, яка утворюється при подрібненні мінералу.

Знаки рябі - сліди руху водних або повітряних на поверхні незатверділих осадків узбережжів різних водойм або на відкритій піщаній поверхні.

Золото - мінерал класу самородних елементів, Au.

Зсув - сповзання мас гірських порід вниз по схилу під впливом сили тяжіння.

Зсувні зони - території, геологічна будова і гідрогеологічні умови яких при наявності відповідних зовнішніх факторів можуть спричинювати виникнення зсувів.

Зсувні форми рельєфу - форми рельєфу, утворені в результаті зсувів на схилах річкових долин, балок, ярів та на берегах морів, озер, водосховищ.

І

Ідіоморфізм - здатність мінералів приймати при кристалізації певну, їм властиву кристалографічну форму.

Ідіохроматичне забарвлення - забарвлення, обумовлене певними особливостями хімічних елементів.

Ізогіпса - лінія, яка з’єднує точки з однаковою висотою по відношенню до рівня моря.

Ізоклінальна складка - складка з паралельними крилами.

Ізоморфізм - властивість хімічних елементів заміщувати один другого в кристалічній структурі.

Ізоморфний - подібний, однаковий за будовою, взаємнозамінний.

Ізопахіта - лінія на геологічних картах, яка з’єднує точки однакової товщини геологічних формацій або стратиграфічного підрозділу.

Ізосейста - уявна лінія на поверхні Землі, яка з’єднує точки з однаковою сейсмічною енергією.

Ізотерма - уявна лінія, яка з’єднує точки з однаковою температурою.

Ізотоп - атоми одного і того ж елемента, які мають різну атомну вагу внаслідок різної будови їх ядер.

Ізотопний вік - абсолютний вік мінералів і гірських порід, встановлений радіологічними методами.

Ізохрона - лінія, яка з’єднує точки однакового геологічного віку.

Інтрузивні гірські породи - магматичні гірські породи, що утворилися в результаті охолодження і затвердіння магматичних розплавів на глибині в умовах повільного застигання в земній корі.

Інтрузія - процес укорінення магматичних розплавів у тверду речовину літосфери Землі.

Інфільтрація - процес просочування атмосферних опадів і поверхневих вод в гірські породи по порах і тріщинах.

Іон - атом або група атомів, які мають певний заряд.

Іонний зв’зок - хімічний зв’язок, який відбувається за рахунок електростатичного притягання іонів.

Іоносфера - верхній шар атмосфери, в якому відбувається іонізація.

Ісландський шпат - прозора крупнокристалічна різновидність кальциту, важлива оптична сировина.

К

Кайнозойська ератема - найбільш молода ератема загальної стратиграфічної шкали шарів земної кори і відповідна їй новітня ера геологічної історії Землі.

Каледонська складчастість - епоха інтенсивного прояву тектонічних процесів у ранньому палеозої.

Калійні солі - група генетично пов’язаних легкорозчинних мінералів, що містять калій, часто разом з магнієм, натрієм та іншими лужними металами.

Кальдера - крупна вулканічна депресія, яка утворилася в результаті вибуху або просідання.

Кальцит - мінерал класу карбонатів з формулою Са[СО3].

Кам’яна сіль - мінерал класу хлоритів (галіт, NaCl) та осадова гірська порода, що складається переважно із цього мінералу.

Кам’яне вугілля - викопне вугілля високого ступеня вуглефікації.

Ками - водно-льодовикові акумулятивні форми рельєфу у вигляді окремих горбів, коротких пасм, терас.

Каньйон - вузька, глибока долина з урвистими, крутими, іноді східчастими схилами і вузьким дном, яке часто повністю зайняте річищем.

Каньйони підводні - ерозійні форми рельєфу морського дна, що розсікають у поперечному напрямі підводну окраїну материка.

Каолін - глиниста гірська порода, що складається переважно з мінералу каолініту з домішками кварцу, гідрослюд тощо.

Кар’єр - сукупність виїмок в земній корі. утворених при видобутку корисних копалин відкритим способом.

Карбонат - сіль або мінерал. що включає радикал СО3.

Карбонатизація - хімічний процес, при якому відбувається окислення основ з утворенням карбонатів.

Кари – ерозійні форми рельєфу, утворені дією твердих осадків (льоду, снігу).

Каркасна структура - структура, в якій атоми, іони або молекули з’єднуються в окремі каркаси.

Карст - явища та процеси хімічного і, частково, механічного впливу поверхневих і підземних вод на розчинні гірські породи.

Карстова область - одиниця карстологічного районування, що її виділяють за літолого-стратиграфічними ознаками даної території.

Карстовий ландшафт - природно-територіальний комплекс областей поширення карсту.

Карстові відклади - геологічні відклади різного генезису, утворені в карстових формах-пастках.

Карстові води - підземні води, які формуються, містяться або рухаються в породах, що карстуються.

Карстові порожнини - підземні форми рельєфу, що виникають внаслідок карсту.

Карстові форми рельєфу - форми рельєфу, утворені в результаті дії води на розчинні гірські породи.

Карти геологічні - карти, відображають будову і розвиток земної кори та ресурси надр.

Карти геоорфологічні - один з видів карт тематичних, що відображають рельєф суходолу та морського дна за його морфологією, генезисом та віком.

Катагенез - сукупність процесів перетворення осадових гірських порід після їх виникнення із осадків в результаті діагенезу і до перетворення в метаморфічні гірські породи.

Кварц - один з основних породотворних і жильних мінералів, SiO2.

Кварцевий пісковик - пісковик з високим вмістом кварцу.

Кварцит - регіонально-метаморфізована гірська порода, складена в основному зернами кварцу.

Кисла гірська порода - магматична порода із вмістом кварцу 65%.

Кімберліт - масивна брекчієподібна гірська порода, складена із первинного повністю зміненого цементу і тонкозернистим агрегатом серпентина, кальцита тощо.

Кіновар - мінерал підкласу простих сульфітів, НgS.

Кінцева морена - рихлі відклади, які виносяться льодовиком за межі його розвитку.

Кларк - середній вміст хімічних елементів в земній корі.

Кластична порода - осадова порода, складена дрібними кутоватими уламками.

Кластичні осадки - розсипні відклади, складені дрібними кутоватими уламками.

Кліваж - система частих паралельних поверхонь сковзання в гірських породах, по яких породи легко роз’єднуються.

Клімат -багаторічний режим погоди, властивий даній місцевості.

Комета - небесне тіло невеликої маси, яке обертається навколо Сонця по дуже витягнутій орбіті.

Конгломерат - зцементована осадочна порода,складена окатаною галькою.

Конкреція - близький до кулеподібного мономінеральний агрегат, ріст кристалів в якому проходив від центру до периферії.

Контактовий метаморфізм - зміна гірських порід на контакті з магмою.

Континентальне підніжжя - пологий схил, який продовжується від більш крутого континентального схилу до океанічної абісальної рівнини.

Континентальний шельф - частина континенту, яка стискується з побережжям і занурена нижче від рівня води на глибину в середньому на 200 м.

Конус виносу - акумулятивна форма рельєфу, утворена при відкладанні уламкового матеріалу постійним або тимчасовим водотоком за рахунок зменшення його живої сили.

Конус осипу - акумулятивна форма рельєфу, утворена біля підніжжя схилів внаслідок осипання уламкового матеріалу за рахунок гравітаційних процесів, без участі водного потоку.

Кора вивітрювання - континентальна геологічна формація, утворена на земній поверхні в результаті зміни корінних гірських порід під впливом рідких і газоподібних атмосферних і біогенних агентів.

Коразія -механічна ерозія, яка відбувається під дією рухомих уламків гірських порід.

Коралові споруди -геологічні утворення, сформовані в результаті життєдіяльності колоніальних коралових поліпів і супутніх організмів.

Корисні копалини - природні мінеральні утворення в земній корі, які використовуються в народному господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.

Корінна порода - тверда порода, не переміщена процесами денудації і більш давня по відношенні до породи рельєфу.

Корунд - мінерал класу оксидів, Al2O3.

Коса - акумулятивна форма рельєфу, що являє собою будь-яку смугу суходолу у прибережній частині моря, ріки, озера, яка одним краєм сполучена з берегом.

Крейда - осадова органогенна слабозцементована, тонкозерниста карбонатна гірська порода.

Крейдовий карст - різновидність карсту, що розвивається у крейдяних породах.

Кремінь -мінеральні утворення з тонкокристалічного або аморфного кремнезему.

Кремнисті породи - група осадових порід і вулканічно-осадових порід, які повністю або на 50% складаються із водного або вільного кремнезему.

Кристал - тверде тіло зі строго закономірним розташуванням атомів, іонів або молекул в просторі, які утворюють трьохмірну періодичну кристалічну решітку.

Кристалічні мінерали - мінерали, в яких фізичні властивості в паралельних напрямках однакові і різні в різних.

Крихкість - властивості мінералів подрібнюватись під впливом механічної дії.

Ксеноліт уламок інородної породи в будь-якій магматичній породі.

Ксеноморфні кристали - кристали в зернистому агрегаті без власної форми.

Куеста - денудаційна форма рельєфу з асиметричними схилами - довгим і похилим, згідним з падінням верств гірських порід, та крутим і коротким, що зрізає ці верстви.

Купол - антикліналь ізометричної форми з падінням крил від центру, в якій довжина дорівнює ширині або не перевищує її більше, ніж у 2 рази.

Куруми - рухомі скупчення дресвяно-щебенисто-глибового матеріалу на схилах різної крутизни (3-45°), складеними переважно скальними породами.

Л

Лабрадор - мінерал групи польових шпатів, основний плагіоклаз складу An50– An70 (An – анортит).

Лабрадорит - анартозит-лейкократова різновидність габро, складена в основному лабрадором.

Лава - рідинний розплав гірської породи, вилитої на земну поверхню під час вулканічних вивержень.

Лавина - маса снігу або льоду, яка зривається з гірських схилів і рухається з великою швидкістю вниз.

Лавовий конус - вулканічний пояс, який утворився із лави.

Лавразія - гіпотетичний суперконтинент, який об’єднував материки і частини світу північної півкулі.

Лагуна - полоса спокійної води між берегом і береговим баром.

Лагунні відклади - осадки піщаних, алевритових, глинистих і глинисто-карбонатних намулів, збагачених органічною речовиною.

Лаколіт - форма залягання магматичних гірських порід, утворена на невеликій глибині від земної поверхні при проникненні магми між шари осадових порід.

Лапілі - вулканічні викиди овальної форми розміром від 4 до 35 мм в поперечнику.

Латерит - залишковий продукт вивітрювання в жаркому і вологому кліматі, складений гідроксидами Al і Fe.

Легенда - умовні позначення на геологічних картах.

Лежача складка - складка, в якої осьова площина розміщена майже горизонтально.

Лежаче крило - крило складки, яке розміщене в горизонтальному положенні.

Лежачий бік - маса гірських порід, яка розміщена нижче від жили або рудного тіла.

Лепидоліт - мінерал підкласу слоїстих силікатів (групи слюд).

Лес - континентальна осадова гірська порода світло-жовтого або палевого кольору розміром зерен 0,01-0,05 мм.

Лесовидні відклади - суглинки і супізи алювіального, делювіального, еолового, соліфлюкційного та ін. походження, які за формою і складом подібні до лесу.

Лиман - витягнута мілководна затока при затопленні морем пригирлової частини річкової долини.

Лимоніт - мінерал класу гідроксидів з формулою FeO(OH).

Липарит - тонкозернистий ефузивний аналог граніту.

Лігніт - низькосортне вугілля коричневого кольору, яке нагадує деревину.

Лінза - геологічне тіло чечевицеподібної форми, яке виклинюється в усіх напрямках.

Лінія простягання - лінія перетину горизонтальної площини з поверхнею пласта.

Літифікація - сукупність процесів, в результаті яких пухкі осадки перетворюються у щільну осадову породу.

Літологічна карта - карта, на якій зображено особливості територіального розподілу гірських порід.

Літоральна зона - зона, яка протягується вздовж берега і розташована між середнім рівнем високого і низького припливів.

Літосфера - верхня частина твердої оболонки Землі, яка розміщена над астеносферою і охоплює верхню мантію.

Ложе океану- велика планетарна мегаструктура, яка представляє все океанічне дно, обмежене активними і пасивними континентальними окраїнами.

Лополіт - велике чашоподібне інтрузивне тіло, яке має внизу підвідний канал.

Льодовик - потік льоду атмосферного походження.

Льодовикові відклади - комплекс відкладів, що утворилися внаслідок взаємодії льодовика та його талих вод з породами субстракту льодовикого ложа.

Льодовикові форми рельєфу -форми рельєфу, утворені в результаті процесів, пов’язаних з материковим або гірським зледеніннями.

Льодохід - рух крижин і льодових полів на річках і водоймах під впливом течії або вітру.

 

М

Магма - вогняно-рідинний розплав гірських порід, який розкристалізовується на глибині в закритій термодинамічній системі.

Магматичні гірські породи - породи, що утворились в результаті охолодження і затвердіння магматичних розплавів у земній корі або на поверхні Землі.

Магматична диференціація процес, при якому із магми в результаті диференціації виділяються послідовно різні породи.

Магнезит - мінерал класу карбонатів з формулою MgCO3.

Магнетит - мінерал підкласу складних оксидів Fe2+Fe23+ O4.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 475 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Велико ли, мало ли дело, его надо делать. © Неизвестно
==> читать все изречения...

821 - | 607 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.