Лекции.Орг


Поиск:
Дельта - низовинна ділянка суходолу в гирлі ріки, розчленована рукавами і протоками.
Дендритовий - термін в мінералогії – деревовидний агрегат; в гідрогеології – деревовидна річкова система.

Денрит - мінеральний агрегат деревоподібної форми.

Денудаційна рівнина - вирівняна поверхня, що виникла в результаті руйнування височинного чи гірського рельєфу процесами денудації.

Денудація - сукупність процесів переміщення продуктів вивітрювання гірських порід з місць їхнього утворення.

Детрит - матеріал, який утворюється при вивітрюванні гірських порід.

Дефляція -руйнування поверхневого шару гірських порід і грунтів шляхом видування їх частинок та агрегатів.

Деформація - зміна відносного положення частинок порід, яка викликає зміну розмірів, об’єму, форми окремостей або ділянок масивів гірських порід.

Дзеркало грунтових вод - верхня границя зони насичення гірських порід і їх пустот водою.

Дзеркало сковзання - відполірована поверхня, яка утворилася від тертя при переміщенні окремих блоків.

Динамометаморфізм - метаморфізація порід під тиском.

Дислокації - порушення первісних форм, об’єму або місця залягання гірських порід.

Діагенез - сукупність природних процесів перетворення розсипчастих осадків на дні водних басейнів в осадочні гірські породи у верхній зоні земної кори.

Діапір - куполоподібна антиклінальна складка з інтенсивно зім’ятим ядром, яке зрізає крила складки і виникає за рахунок видавлювання знизу високопластичних порід.

Діастрофізм - сукупність рухів земної кори, яка призводить до вертикальних і горизонтальних переміщень гірських порід і складкоутворення.

Діатоміт - кремнистий осадок, який складений переважно скелетами діатомових водоростей.

Діорит - магматична інтрузивна порода, складена середніми плагіоклазами і залізомагнезіальними мінералами.

Доломіт - осадова карбонатна порода, яка складається з 95% і більше мінералу доломіту.

Долинний шлейф - довга вузька стрічка льодовикових осадків, яка формується нижче льодовикової морени.

Донна морена - морена, яка формується на поверхні корінних порід і має рівну поверхню.

Донні відклади - мінеральні та органічні частинки, які нагромаджуються на дні водосховища.

Дорогоцінне каміння - мінерали і гірські породи, які використовуються в ювелірному виробництві.

Дресва - розсипчасті продукти вивітрювання різних гірських порід, що складаються із неокатаних уламків розміром 1-10 мм.

Друза - зростки кристалів на загальній основі.

Друмлін - пагорб овальної форми, складений льодовиковими валунно-глинистими відкладами.

Дуніт - плутонічна ультраосновна гірська порода, яка майже повністю складається із високомагнезіального олівіну.

Дюна - пагорб піску, навіяний вітром на березі водойми, який має витягнуту форму.

Е

Евапорити - утворення, що виникли на дні водойм в результаті випаровування насичених солями вод в умовах арідного клімату.

Евстатичний - підвищений або понижений рівень Світового океану, пов’язаний з таненням або накопиченням материкових льодовиків.

Екзогенні процеси - процеси, які проходять у верхніх шарах земної кори і на її границі із зовнішньою геосферою Землі.

Екліптика - площина, в якій лежить орбіта обертання Землі навколо Сонця.

Екструзивна порода - магматична ефузивна порода, яка утворюється при виливі лави на поверхню.

Екструзія - тип вулканічного виверження, при якому в’язка лава витискується на денну поверхню, утворюючи над гирлом вулкану куполи.

Елемент симетрії - допоміжні точки, лінії, площини, за допомогою яких виводиться симетрія.

Елювіальні утворення - комплекс різнорідних пухких відкладів, що формуються в результаті фізичного і хімічного вивітрювання корінних порід літосфери та залягають безпосередньо на місці утворення або трохи зміщені.

Еолові відклади - накопичення пухкого матеріалу, принесеного вітром (леси, піски).

Еон - підрозділ геохронологічної шкали, який відповідає великому і принципово відмінному від суміжного етапу геологічного розвитку Землі та біосфери.

Еонотема - велика одиниця загальної (міжнародної) стратиграфічної шкали.

Епігенез - вторинні процеси, які ведуть до будь-яких змін і новоутворень мінералів і гірських порід.

Епідот -породоутворний мінерал підкласу острівних силікатів.

Епіконтинентальне море - мілководне море, яке розміщується на континентальному схилі.

Епітаксичні зростки - закономірні зростки двох і більше кристалів різних мінералів.

Епіцентр - точка на поверхні Землі над гіпоцентром землетрусу.

Епоха геологічна - підрозділ геохронологічної шкали.

Епохи складчастості - епохи глобальних структурних перетворень, які повторювалися в історії Землі і спричинювали великі складчасті деформації її поверхні та перебудову рельєфу.

Епохи складчастості - епохи глобальних структурних перетворень, які повторювалися в історії Землі і спричинювали великі складчасті деформації іі поверхні та перебудову рельєфу.

Ера геологічна - крупний підрозділ геохронологічної шкали, який відповідає великому етапу розвитку літосфери та органічного світу.

Ератема - крупна одиниця загальної (міжнародної) стратиграфічної шкали, яка підпорядкована еонотемі.

Ерозійне розчленування - розвиток розчленованого рельєфу з глибокими ущелинами, горбами і долинами.

Ерозійний цикл - формування рельєфу від даної стадії (гірської) до стадії старіння (долинної).

Ерозійно-денудаційні форми рельєфу - форми рельєфу, утворені внаслідок дії денудації у період тривалого тектонічного спокою території на первинні ерозійні форми, що виникли під час переважаючих висхідних рухів.

Ерозія - процес розмивання або змивання грунтів і гірських порід водними потоками.

Естуарій - частина гирла ріки, яке у вигляді вузького заливу глибоко вдавлюється у межі суші.

Ефект Коріоліса - сила, яка виникає під впливом обертання Землі і яка сприяє відхиленню предметів або водних потоків, що рухаються на її поверхні.

Ефузивні гірські породи - вулканічні породи, що утворилися при застиганні магми на земній поверхні або на невеликій глибині в товщі земної кори.

Ефузія - вилив рідкої лави, яка утворює покриви і потоки, складені ефузивними гірськими породами.

Ж

Жеода - пустота в породі, заповнена кристалами, ріст яких проходив від її периферії до центру.

Жила - пластиноподібне геологічне тіло, утворене в результаті заповнення тріщини гірських порід мінеральною речовиною.

Жильні гірські породи - геологічні утворення, що виникли в результаті заповнення магматичним розплавом або мінеральною речовиною іншого генезису відкритих тріщин у земній корі або заміщення порід, що їх заповнюють.

Жолоб океанічний - вузькі і довгі, дещо вигнуті в плані глибоководні западини в периферійній частині океанів.

З

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 397 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © Иосиф Бродский
==> читать все изречения...

831 - | 748 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.