Лекции.Орг


Поиск:
Модульна контрольна робота № 2 (приклад) 2 страница
1. Принцип формування видаткової частини місцевого бюджету, який використовують як до всього бюджету, так і до його окремих складових, передбачає відповідність доходів видаткам.

2. Форма запозичення на місцевому рівні, яка випускається у формі цінного паперу.

3. Документ видаткової частини бюджету, в якому визначається розподіл бюджетних асигнувань головним розпорядником бюджетних коштів за певними періодами року та кодами бюджетної класифікації.

4. Позабюджетні фонди, які створюють комуни Франції за рахунок своїх субсидій при кредитних установах.

5. Певна територія (регіон або його частини), рівень розвитку якої за показниками, визначеними в законодавстві, є найнижчими серед територій відповідного типу.

6. Функція місцевих фінансів, при виконанні якої формується зацікавленість в органів влади у збільшенні своїх доходів.

7. Фонд, який є джерелом більшості видатків бюджету.

 

Варіант 4

1. До правових ознак територіальної громади відносять:

а) є суб’єктом цивільно-правових відносин;

б) ліквідація і реорганізація комунальних підприємств;

в) забезпечення проведення місцевих референдумів;

г) формування власного бюджету.

2. Згідно з Бюджетним кодексом України, місцевий бюджет складається з фондів:

а) унітарного та федерального;

б) загального та спеціального;

в) економічного та соціального;

г) амортизаційного та інвестиційного.

3. Функція видатків, яка використовується з метою недопущення значних відмінностей між категоріями населення з різними доходами називається:

а) перерозподільча;

б) алокаційна;

в) стимулююча.

4. Комунальне комерційне підприємство є видом:

а) комунального унітарного підприємства;

б) комунального акціонерного підприємства;

в) державного комунального підприємства.

5. Помісячний розподіл видатків, затверджених у кошторисі на бюджетний період – це:

а)план асигнувань;

б) бюджетний розпис;

в) зобов’язання бюджетної установи;

г) бюджетний запит.

6. Фінансовий контроль на місцевому рівні залежно від часу проведення поділяють на три види. Дописати вид, якого не вистачає:

а) попередній;

б) заключний;

в)?

7. Підберіть правильну відповідь:

  Основні категорії системи управління місцевими фінансами   Їх характеристика
  Основні етапи компетенції місцевих органів влади в галузі фінансів А загальна сума доходів і видатків, граничний обсяг річного дефіциту чи профіциту, доходи за бюджетною класифікацією, бюджетні призначення між бюджетних трансфертів
  Основні елементи системи управління місцевими фінансами Б бюджетний процес, встановлення місцевих податків і зборів, формування фондів, випуск муніципальних облігацій
  Бюджетний процес В діяльність, пов’язана із зарахуванням коштів до місцевого бюджету, їх зберіганням, витрачанням, обліком
  Елементи рішення про розгляд й прийняття місцевого бюджету Г регламентована нормами права діяльність, пов’язана зі складанням, розглядом бюджетів, їх виконанням і контролем за виконанням
  Касове виконання місцевих бюджетів Д діяльність органів щодо здійснення віднесених до їх компетенції завдань і функцій у процесі виконання бюджетів
  Казначейське обслуговування місцевих бюджетів Е компетенція, фінансові органи та їх завдання, казначейська система обслуговування місцевих бюджетів, фінансовий контроль

 

8: Сума джерел некомерційного комунального підприємства за такими даними (тис. грн.): доходи від реалізації продукції – 120; доходи від цінних паперів – 67; дотації з бюджетів інших рівнів – 45; позичені кошти – 20; кошти від оренди цілісних майнових комплексів – 167 становить:

а) 419;

б) 352;

в) 307;

г) 252.

9. Визначити засади, які забезпечують стимулювання розвитку регіонів згідно з Законом «Про стимулювання розвитку регіонів»:

а) максимальне наближення послуг до їх споживачів;

б) програмно-цільовий підхід до розв’язання проблем соціально-економічного розвитку;

в) вирівнювання доходів і видатків однотипних видів місцевих бюджетів;

г) втілення вищих податкових ставок в межах відповідних територій;

д) збалансування загальнодержавних, регіональних і місцевих інтересів розвитку;

е) створення сприятливого інвестиційного середовища в регіонах;

є) використання цільової державної підтримки для фінансування поточних потреб територій;

ж) використання органами місцевого самоврядування сум дотацій вирівнювання на виконання власних повноважень.

10. У кожному визначенні назвати вид місцевої позики:

1. Випускаються з метою обслуговування загальних або поточних потреб органів місцевої влади.

2. Випускаються під конкретний проект, реалізація якого принесе дохід.

3. Найбільш характерні для вітчизняної практики, призначенні для фінансування капіталомістких бізнес-планів.

11. Заповніть вільні клітинки:

  1. Ф                  
  2.         І            
  3.     Н            
  4.         А                
  5.           Н        
  6.     С          
7.             И        

 

1. Бюджетна форма організації між бюджетних відносин, заснована на розподілі повноважень між органами державної влади різних рівнів і місцевим самоврядуванням.

2. Доходи, які на довготривалій основі передаються до місцевих бюджетів і враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

3. Фінансова діяльність певних суб’єктів, спрямована на попередження та своєчасне виявлення фактів незаконних дій у сфері використання коштів.

4. Державний або муніципальний орган, головним завданням якого є здійснення касового виконання бюджетів.

5. Група житлово-комунальних послуг, яка надається як населенню так і суб’єктам господарювання та оплачується за їх кошти.

6. Сукупність фондів грошових коштів, які надходять у розпорядження органів місцевої влади для виконання покладених на них завдань і функцій.

7. Територія, якій надається статус щодо вживання органами державної і місцевої влади особливих заходів для стимулювання розвитку.

Модульна контрольна робота (підсумкова)

з дисципліни «Місцеві фінанси»

Варіант 1.

 

 1. Сутність місцевих фінансів та причини їх появи.
 2. Поняття комунальної власності. Суб’єкти та об’єкти права комунальної власності.
 3. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування.
 4. Задача. Підприємство сплатило за рекламні послуги 350 грн. Кількість працівників – 15 чол. Знайти суму податку з реклами та суму комунального податку.

 

Варіант 2.

 

 1. Правові основи місцевих фінансів.
 2. Міжбюджетні відносини у зарубіжних країнах.
 3. Роль місцевих фінансових органів в управлінні фінансами.
 4. Задача. Проаналізувати структуру та динаміку видатків місцевого бюджету за даними таблиці:

 

Видатки місцевого бюджету Таблиця 1. (тис. грн.)

КФК Видатки місцевого бюджету за функціональною структурою 2009 рік 2010 рік
  Державне управління 10043,7 10333,5
  Правоохоронна діяльність 10678,0 4200,0
  Освіта 9390,6 10200,9
  Охорона здоров’я 9873,4 10405,6
  Житлово-комунальне господарство 35150,0 41600,8
  Резервний фонд 800,0 1000,0
  Всього видатків    

 

 

Варіант 3.

 1. Характеристика системи місцевих фінансових інститутів.
 2. Касове виконання місцевих бюджетів.
 3. Сутність та структура місцевих бюджетів України.
 4. Задача. Визначити суму офіційних трансфертів місцевого бюджету за такими даними: дотації з державного бюджету склали – 22000 грн; надходження коштів з бюджетів нижчих рівнів – 8000 грн; субвенції склали 12000 грн; невикористані кошти цільового фінансування – 2000 грн.

 

Варіант 4.

  1. Поняття вертикальних і горизонтальних дисбалансів та фінансового вирівнювання.
  2. Поняття, функції та роль територіальних громад.
  3. Поняття, зміст та складові елементи міжбюджетних відносин.
  4. Задача. Проаналізувати структуру та динаміку доходів міського бюджету за даними таблиці 2:

 

Доходи міського бюджету Таблиця 2 (тис. грн.)

КФК Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією    
  Податкові надходження    
  Податки на доходи, прибуток 80400,0 82800,5
  Податок на прибуток підприємств комунальної власності 5800,0 6200,4
  Плата за торговий патент 1600,0 1400,2
  Місцеві податки і збори 10200,0 10100,6
  Неподаткові надходження 92400,0 93200,0
  Разом доходів    

 

Варіант 5.

  1. Державна регіональна фінансова політика: поняття, цілі, завдання.
  2. Місцеві податки і збори в Україні.
  3. Порядок розгляду і затвердження кошторису.
  4. Задача. За даними таблиці визначити відсоток виконання дотацій вирівнювання місцевим бюджетам.

Надходження дотацій вирівнювання місцевим бюджетам

Зведені бюджети областей і АРК Дотації вирівнювання місцевим бюджетам (тис. грн..)
Враховано в розра- хунках при затверд- женні держбюджету Виконання стилем на 1 липня 2010 року % виконання
АРК 133722,1 64143,6  
Вінницької 245627,2 12699,3  
Волинської 167862,7 99464,2  
Київської 172331,9 105344,0  
Хмельницької 206214,7 84922,7  
Всього по місцевим бюджетам      

 

Варіант 6.

1. Міжнародні стандарти організацій місцевих фінансів.

2. Видатки місцевих бюджетів.

3. Світовий досвід касового виконання місцевих бюджетів.

4. Задача. Визначити суму офіційних трансфертів місцевого бюджету за такими даними: податки на доходи склали 120 тис.грн.; плата за землю – 18 тис. грн.; дотації – 30 тис.грн.; субвенції – 40 тис.грн.; повернуті кошти невикористаних цільових фондів – 8 тис.грн.

Варіант 7.

1. Формування науки про місцеві фінанси.

2. Система управління фінансами, її елементи.

3. Кошторис видатків, його сутність, види та принципи.

4. Задача. Визначити витрати підприємства комунального господарства, що включаються до собівартості робіт та послуг за такими даними: матеріальні витрати склали 28 тис.грн.; витрати на оплату праці – 18 тис.грн.; амортизація основних фондів – 12 тис.грн.; відрахування на соціальні заходи – 8 тис.грн.

 

Варіант 8.

1. Методи планування місцевих бюджетів.

2. Напрями діяльності підприємств комунального господарства.

3. Поняття, форми та правове регулювання комунального кредиту.

4. Задача. Визначити суму податкових надходжень до міського бюджету м. Києва за такими даними: місцеві податки та збори склали – 12600 тис.грн.; державне мито – 8 тис.грн.; адміністративні збори та платежі – 350 тис.грн.; податки на доходи – 280402 тис.грн.; плата за землю – 60800 тис.грн.

 

Варіант 9.

1. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент.

2. Завдання та функції органів місцевого самоврядування.

3. Принципи бюджетного устрою відповідно до Бюджетного кодексу України.

4. Задача. Визначити суму неподаткових надходжень до міського бюджету м. Києва за такими даними: місцеві податки та збори – 12600 тис.грн.; надходження від штрафів 252 тис.грн.; адміністративні збори та платежі – 420 тис.грн.; плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності – 1630 тис.грн.; державне мито – 10 тис.грн.

 

Варіант 10.

1. Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів.

2. Місцеві фінанси як інструмент фінансування громадських послуг.

3. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування.

4. Задача. Визначити суму місцевих податків і зборів за такими даними: комунальний податок становить – 6000 тис.грн.; збір з власників собак – 400 тис.грн.; ринковий збір – 2600 тис.грн.; податки на дохід – 300200 тис.грн.; плата за торговий патент – 1510 тис.грн.; податок з реклами – 1400 тис.грн.

 

5. ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ

1. Місцеві фінанси – це:

+ система економічних відносин, пов’язаних із формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, необхідних місцевим органам влади для виконання покладених на них завдань;

- місцеве господарство адміністративно-територіальних одиниць;

+ сукупність матеріальних засобів, які є в розпорядженні територіального колективу;

+ сукупність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.

2. До загальних функцій, які виконують місцеві фінанси, відносять:

+ регулювання соціального та економічного розвитку територій;

+ контрольна, розподільча;

+ фіскальна;

3. Система місцевих фінансів включає:

+ доходи і видатки;

+ способи формування доходів;

+ місцеві фінансові інститути, суб’єкти та об’єкти;

4. До правових ознак територіальної громади відносять:

+ є суб’єктом цивільно-правових відносин;

- ліквідація і реорганізація комунальних підприємств;

- забезпечення проведення місцевих референдумів;

+ формування власного бюджету.

5. Фінансова автономія місцевих органів влади – це:

+ фінансова незалежність при виконанні завдань і функцій;

+ самоврядування у сфері фінансів;

+ база самостійності територіальних колективів;

6. До місцевих фінансових інститутів як елемента системи відносять:

+ комунальну форму власності;

+ місцеві податки і збори;

+ територіальні громади;

- принципи автономності.

7. Причинами виникнення місцевих фінансів є:

+ наявність територіальних колективів;

+ поява товарно-грошових відносин на державному рівні;

+ відокремлення функцій і завдань, що покладаються на місцеву владу;

- стимулювання підприємницької діяльності.

8. Способи формування доходів як елемент системи місцевих фінансів включають:

- взаємовідносини між суб’єктами системи;

+ комунальні платежі;

- фінансові ресурси у фондовій і нефондовій формах;

+ місцеві податки і збори.

9. Складовими частинами місцевих фінансів є:

+ місцеві бюджети;

+ позабюджетні кошти;

- грошові кошти населення;

- доходи підприємств, розташованих на території регіону.

10. До основних принципів організації місцевих фінансів відносять:

+ обов’язкове розмежування функцій і повноважень між державною владою та місцевим самоврядуванням;

+ самостійність у формуванні та використанні фінансових ресурсів;

+ здійснення контролю за використанням матеріальних і фінансових ресурсів.

11. До місцевих бюджетів в Україні належать:

+ обласні бюджети;

+ районні бюджети;

+ бюджети місцевого самоврядування;

12. Доходи місцевих бюджетів поділяються на:

- загальнодержавні і місцеві;

+ податкові, неподаткові, доходи від операцій з капіталом, трансферти;

+ власні і закріплені;

- постійні і тимчасові.

13. До складу власних доходів місцевих бюджетів не належать:

- державне мито;

+ податок на промисел;

+ плата за забруднення навколишнього середовища;

+ податок з власників транспортних засобів.

14. До місцевих податків і зборів в Україні відноситься:

+ ринковий збір;

- єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва;

- податок на прибуток підприємств комунальної власності;

+ комунальний податок;

+ збір з власників собак.

15. Закріплені доходи бюджетів місцевого самоврядування включають:

+ податок з доходів фізичних осіб;

+ державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

- податок з реклами;

- комунальний податок.

16. Максимально можливе наближення надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача – це принцип бюджетного устрою, який визначає:

а) самостійність;

б) ефективність;

в) субсидіарність;

г) публічність і прозорість.

17. Згідно з Бюджетним кодексом України, місцевий бюджет складається з фондів:

- унітарного та федерального;

+ загального та спеціального;

- економічного та соціального;

- амортизаційного та інвестиційного.

18. До видатків розвитку місцевих бюджетів відносять:

- видатки на фінансування заходів щодо соціального захисту населення;

+ субвенції, пов’язані з розширеним відтворенням;

+ витрати на фінансування інвестиційної діяльності;

- відносять усі перераховані видатки.

19. У державних фінансах місцеві бюджети є:

+ складовою бюджетної системи;

+ інструментом фінансового вирівнювання;

+ інструментом реалізації загальнодержавних програм.

20. До напрямів реформування місцевого оподаткування в Україні відносять:

+ збільшення фіскальної ролі місцевих податків і зборів;

+ запровадження податку на нерухомість і віднесення його до складу місцевих;

- зменшення частки трансфертів у доходах місцевих бюджетів;

- активне використання місцевих позик.

21. Визначити складові, які забезпечують матеріальну та фінансову основу місцевого самоврядування:

+ рухоме та нерухоме майно комунальної власності;

+ цільові фонди органів місцевого самоврядування;

+ об’єкти спільної власності територіальних громад.

22. До органів влади і управління, які мають право випускати місцеві позики, відносять:

- органи місцевого самоврядування;

+ міські ради;

+ ВР АРК;

- Верховна Рада України.

23. Формами комунального кредиту є:

+ муніципальна позика;

+ комунальний банківський кредит;

- загальнодержавні грошово-речові лотереї;

+ місцеві грошово-речові лотереї.

24. Залежно від мети випуску, муніципальні позики бувають:

+ проектні;

+ загальні;

+ прибуткові;

- амортизаційні.

25. Зовнішні запозичення можуть здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення (осіб):

- 500 тис.;

+ понад 800 тис.;

- понад 1 млн.;

- 200 тис.

26. Стадіями життєвого циклу облігацій муніципальної позики є:

+ емісія;

- збереження;

+ розміщення;

+ обіг і погашення.

27. До фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відносять:

+ доходи місцевих бюджетів;

+ видатки місцевих бюджетів;

+ фінансові ресурси підприємств комунальної власності;

+ благодійні, спонсорські внески, пожертвування.

28. Місцеві позики для фінансування капіталомістких проектів, погашення яких проводиться за рахунок місцевих надходжень і держбюджету, відносять до:

- прибуткових;

- неприбуткових;

+ проектних;

- поточних.

29. Органи місцевого самоврядування відповідальність за зобов’язаннями щодо запозичень держави:

+ не несуть;

- несуть;

+ відповідають при виникненні надзвичайних обставин;

+ покладаються на вищестоящі органи місцевої влади.

30. Місцеві фінансові ресурси – це:

+ сукупність засобів, що перебувають у розпорядженні органів місцевого самоврядування;

+ сукупність фондів грошових коштів, які створюються в процесі розподілу та перерозподілу ВВП і спрямовуються на економічний та соціальний розвиток адміністративно-територіальних одиниць;

+ сукупність економічних відносин між міжнародними фінансовими інститутами та органами місцевого самоврядування, при яких останні виступають у ролі позичальника і кредитора.

31. В разі призупинення рішення про місцевий бюджет видатки здійснюються в такому порядку:

+ відповідно до рішення попереднього бюджетного періоду за винятком капітальних видатків;

- відповідно до затвердженого рішення за винятком капітальних видатків;

- захищені статті забезпечуються відповідно до затвердженого рішення за винятком капітальних видатків.

32. Перелік статей видатків бюджету визначається відповідно до:

+ переліку, визначеного Законом про Державний бюджет;

- переліку, визначеного Бюджетним кодексом;

- самостійно визначається місцевими радами;

- усі відповіді правильні.

33. Бюджетний запит – це:

- документ, в якому встановлюється розподіл доходів і фінансування бюджету;

+ документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів;

- план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій.

34. В процесі виконання місцевого бюджету передавати кошти із загального фонду до спеціального:

- дозволяється;

- не можна;

+ дозволяється тільки за рішенням відповідної ради.

35. Видатки на загальну середню освіту здійснюються за рахунок коштів:

+ державного бюджету;

- обласного бюджету;

- бюджету місцевого самоврядування.

36. Укладена угода, договір, які передбачають необхідність здійснювати розпорядником бюджетних коштів платежі на виконання цієї угоди – це:

+ зобов’язання бюджетної установи;

- бюджетне фінансове зобов’язання;

- небюджетне зобов’язання;

- усі відповіді правильні.

37.Виділити основні ознаки кошторису :

+є основним плановим документом бюджетної установи, який містить показники загального та спеціального фонду;

+ надає повноваження стосовно отримання доходів і здійснення видатків;

+ визначає обсяг і спрямування коштів для виконання установою своїх функцій та досягнення цілей.

38. Документ, в якому визначається розподіл бюджетних асигнувань головним розпорядником бюджетних коштів за певними періодами року та кодами бюджетної класифікації відповідно до бюджетних призначень – це:

+ розпис видаткової частини бюджету;

- фінансове бюджетне зобов’язання;

- бюджетний запит;

- усі відповіді правильні.

39. Помісячний розподіл видатків, затверджених у кошторисі на бюджетний період – це:

+план асигнувань;

- бюджетний розпис;

- зобов’язання бюджетної установи;

- бюджетний запит.

40. Виділити ознаки паспорта бюджетної програми:

+ формують на підставі бюджетних за­питів, поданих головними розпорядниками коштів державного бюдже­ту;

+ формують на підставі бюджетних призначень на відповідний бюджетний період;

+ затверджуються спільним наказом Мі­ністерства фінансів України та відповідного головного розпорядника бюджетних коштів.

41. Створення умов для надання громадських послуг населенню за єдиними стандартами на всій території – це завдання:

+ державної фінансової політики;

- місцевої фінансової політики;

- не передбачається фінансовою політикою взагалі.

42. Вертикальні фіскальні дисбаланси можна усунути шляхом:

+ зменшення кола обов’язків того рівня влади, в якого виник вертикальний фіскальний дисбаланс;

+ запровадження додаткових податків на території;

+ надання центральною владою цільових субвенцій;

- дотації вирівнювання.

43. Горизонтальні фіскальні дисбаланси можна усунути шляхом:

- зменшення кола обов’язків того рівня влади, в якого виник вертикальний фіскальний дисбаланс;

+ запровадження додаткових податків на території;

- надання центральною владою цільових субвенцій;

+ дотації вирівнювання.

44. У вітчизняній бюджетній практиці використовуються методи бюджетного регулювання:

+ відсоткових відрахувань від загальнодержавних податків і доходів, які надходять до місцевих бюджетів;

+ відсоткових відрахувань від загальнодержавних податків і регулюючих доходів;

+ у вигляді бюджетних трансфертів.

45. Депресивними визнаються:

+ регіони, у яких протягом останніх 5-ти років середні показники валової доданої вартості на одну особу є найнижчими;

+ промислові райони, у яких протягом останніх 3-х років середні показники рівня безробіття є найвищими;

+ сільські райони, у яких протягом останніх 3-х років природний приріст населення найнижчий.

46. До основних форм державної підтримки регіонів з метою стимулювання розвитку депресивних територій відносять:

+ цільове спрямування державних капіталовкладень у розвиток інфраструктури;

- програмно-цільовий підхід до розв’язання проблем соціально-економічного розвитку;

+ надання фінансової допомоги малим підприємствам;

+ спрямування міжнародної технічної допомоги на розв’язання соціально-економічних та екологічних проблем.

47. Діяльність щодо збалансування державного та місцевих бюджетів – це:

- форма державної підтримки регіонів;

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 529 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. © Иммануил Кант
==> читать все изречения...

604 - | 538 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.