Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћодульна контрольна робота є 2 (приклад) 1 страница
¬ар≥ант 1.

1. ¬ертикальн≥ ф≥скальн≥ дисбаланси можна усунути шл€хом:

а) зменшенн€ кола обовТ€зк≥в того р≥вн€ влади, в €кого виник вертикальний ф≥скальний дисбаланс;

б) запровадженн€ додаткових податк≥в на територ≥њ;

в) наданн€ центральною владою ц≥льових субвенц≥й;

г) дотац≥њ вир≥внюванн€.

2. —творенн€ умов дл€ наданн€ громадських послуг населенню за Їдиними стандартами на вс≥й територ≥њ Ц це завданн€:

а) державноњ ф≥нансовоњ пол≥тики;

б) м≥сцевоњ ф≥нансовоњ пол≥тики;

в) не передбачаЇтьс€ ф≥нансовою пол≥тикою взагал≥.

3. —убвенц≥њ на виконанн€ ≥нвестиц≥йних проект≥в можуть надаватис€:

а) з ƒержавного бюджету;

б) з м≥сцевих бюджет≥в;

в) з ƒержавного та м≥сцевих бюджет≥в;

г) не надаютьс€, так €к заборонен≥ Ѕюджетним кодексом ”крањни.

4. ќбТЇктами ф≥нансового контролю на м≥сцевому р≥вн≥ Ї:

а) м≥сцев≥ бюджети ≥ м≥сцев≥ запозиченн€;

б) комунальне майно та земл€;

в) ф≥нансов≥ та бухгалтерськ≥ служби установ ≥ п≥дприЇмств;

г) спец≥ал≥зован≥ структурн≥ п≥дрозд≥ли галузевих в≥домств.

5. ќрган≥зац≥йними формами комунальних п≥дприЇмств Ї:

а) ун≥тарне;

б) акц≥онерне;

в) державне;

г) комунальне товариство з додатковою в≥дпов≥дальн≥стю.

6. ” процес≥ м≥жбюджетних в≥дносин вид≥л€ють переважно три основн≥ форми руху бюджетних ресурс≥в. ¬изначити форму, €коњ не вистачаЇ:

а) обТЇднанн€ кошт≥в бюджет≥в;

б) м≥жбюджетн≥ трансферти;

в)?

7. ѕ≥дбер≥ть правильну в≥дпов≥дь:

  ќсновн≥ категор≥њ комунальноњ власност≥   ѓх визначенн€
  ќбТЇкти права комунальноњ власност≥ ј Ї власн≥стю в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ громади; пор€д з приватною та державною формами власност≥ Ї самост≥йною ≥ р≥вноправною; за економ≥чною природою Ї колективною
  ƒоходи в≥д обТЇкт≥в комунальноњ власност≥ Ѕ статутний кап≥тал, амортизац≥йн≥ в≥драхуванн€, валовий дох≥д, прибуток, кредити банк≥в
  ќсобливост≥ формуванн€ комунальноњ власност≥ ¬ на€вн≥сть комплексного м≥жгалузевого характеру; €к≥сне обслуговуванн€ населенн€ щодо наданн€ в≥дпов≥дних послуг; на€вн≥сть специф≥ки орган≥зац≥њ ф≥нансових в≥дносин; складова м≥сцевого господарства
  ѕравов≥ засади функц≥онуванн€ комунальноњ власност≥ та њњ економ≥чноњ природи формуванн€ шл€хом безоплатноњ передач≥ ≥з загальнодержавноњ власност≥; на€вн≥сть р≥зновид≥в комунальноњ власност≥; зм≥на економ≥чноњ природи ≥ правового режиму майна комунальноњ власност≥; в≥дсутн≥сть под≥лу державноњ власност≥ на дв≥ форми Ц загальнодержавну ≥ комунальну
  ќсобливост≥ ф≥нансовоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмств комунальноњ форми власност≥ ƒ транспорт, системи звТ€зку та ≥нформац≥њ, державний житловий фонд, кошти м≥сцевих бюджет≥в, майно заклад≥в охорони здоровТ€ та осв≥ти
  ƒжерела формуванн€ ф≥нансових ресурс≥в п≥дприЇмств комунальноњ форми власност≥ надходженн€ див≥денд≥в; кошти в≥д продажу земельних д≥л€нок нес≥льськогосподарського призначенн€, що перебуваЇ у комунальн≥й власност≥; власн≥ надходженн€ бюджетних установ; плата за оренду майнових комплекс≥в комунальноњ власност≥

 

8. ≤з перел≥ку доход≥в м≥сцевих бюджет≥в (тис. грн., цифри умовн≥): м≥сцев≥ податки ≥ збори, що зараховуютьс€ до бюджет≥в м≥сцевого самовр€дуванн€ Ц 68; плата за л≥ценз≥њ Ц 42; надходженн€ адм≥н≥стративних штраф≥в Ц 24; дарунки у варт≥сному обрахунку Ц 35; податок на прибуток п≥дприЇмств комунальноњ власност≥ Ц 98 Ц сума власних доход≥в становить:

а) 201;

б) 243;

в) 199;

г) 190.

9. ¬ид≥лити основн≥ причини недостатнього розвитку м≥сцевих позик:

а) на€вн≥сть обірунтованоњ стратег≥њ розвитку рег≥он≥в;

б) нерозвинен≥сть в≥тчизн€ного ринку ц≥нних папер≥в;

в) слабк≥сть ≥нформац≥йного забезпеченн€ рейтингу ц≥нних папер≥в;

г) стаб≥льн≥сть умов господарюванн€;

д) на€вн≥сть квал≥ф≥кованих кадр≥в у систем≥ м≥сцевих орган≥в влади;

е) на€вн≥сть касового методу бюджетного обл≥ку;

Ї) стаб≥льн≥сть законодавчоњ бази;

ж) високий р≥вень розвитку ф≥нансового ринку.

10. «аповн≥ть в≥льн≥ кл≥тинки:

  1. п о п е р е ƒ н й  
  2. з а п ќ з и ч е н н  
3. к о ш о р и с  
  4. у н т ј р и з м  
  5. а л о к а ÷ й н а  
  6. в и р в н ю в а н н
7. с у б с и д я  

 

1. ¬ид ф≥нансового контролю, що проводитьс€ до моменту зд≥йсненн€ ф≥нансових операц≥й, п≥д час €ких допускаютьс€ порушенн€.

2. ќперац≥њ, повТ€зан≥ з отриманн€м бюджетом кошт≥в на умовах поверненн€, платност≥, та строковост≥, у результат≥ €ких виникають зобовТ€занн€ держави, ј–  або м≥сцевого самовр€дуванн€ перед кредиторами.

3. ќсновний ф≥нансовий документ, €кий визначаЇ обс€г, ц≥льове спр€муванн€ та поквартальний розпод≥л бюджетних кошт≥в.

4. ‘орма внутр≥шн≥х м≥жур€дових ф≥нансових в≥дносин, основн≥ принципи орган≥зац≥њ €ких визначаютьс€ центральною владою.

5. ‘ункц≥€ бюджетних видатк≥в, €ка пол€гаЇ в забезпеченн≥ населенн€ товарами та послугами, €к≥ не може надати ринкова економ≥ка в потр≥бному обс€з≥.

6. ‘≥нансова л≥кв≥дац≥€ значних диспропорц≥й у зд≥йсненн≥ бюджетних видатк≥в за окремими територ≥€ми.

7. ќдин ≥з вид≥в м≥жбюджетних трансферт≥в.

 

ѕ≥дсумкова модульна екзаменац≥йна (зал≥кова) робота

¬ар≥ант 1

1. ћ≥сцев≥ ф≥нанси Ц це:

а) система економ≥чних в≥дносин, повТ€заних ≥з формуванн€м, розпод≥лом ≥ використанн€м ф≥нансових ресурс≥в, необх≥дних м≥сцевим органам влади дл€ виконанн€ покладених на них завдань;

б) м≥сцеве господарство адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць;

в) сукупн≥сть матер≥альних засоб≥в, €к≥ Ї в розпор€дженн≥ територ≥ального колективу;

г) сукупн≥сть ф≥нансових ресурс≥в орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€.

2. ƒо напр€м≥в реформуванн€ м≥сцевого оподаткуванн€ в ”крањн≥ в≥днос€ть:

а) зб≥льшенн€ ф≥скальноњ рол≥ м≥сцевих податк≥в ≥ збор≥в;

б зменшенн€ частки трансферт≥в у доходах м≥сцевих бюджет≥в;

в) активне використанн€ м≥сцевих позик;

г) ус≥ в≥дпов≥д≥ правильн≥.

3. ¬изначити складов≥, €к≥ забезпечують матер≥альну та ф≥нансову основу м≥сцевого самовр€дуванн€:

а) рухоме та нерухоме майно комунальноњ власност≥;

б) ц≥льов≥ фонди орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€;

в) обТЇкти сп≥льноњ власност≥ територ≥альних громад;

г) ус≥ в≥дпов≥д≥ правильн≥.

4. ¬ертикальн≥ ф≥скальн≥ дисбаланси можна усунути шл€хом:

а) зменшенн€ кола обовТ€зк≥в того р≥вн€ влади, в €кого виник вертикальний ф≥скальний дисбаланс;

б) запровадженн€ додаткових податк≥в на територ≥њ;

в) наданн€ центральною владою ц≥льових субвенц≥й;

г) дотац≥њ вир≥внюванн€.

5. Ѕюджетний запит Ц це:

а) документ, в €кому встановлюЇтьс€ розпод≥л доход≥в ≥ ф≥нансуванн€ бюджету;

б) документ, п≥дготовлений розпор€дником бюджетних кошт≥в, що м≥стить пропозиц≥њ з в≥дпов≥дним обірунтуванн€м щодо обс€гу бюджетних кошт≥в;

в) план формуванн€ та використанн€ ф≥нансових ресурс≥в дл€ забезпеченн€ завдань ≥ функц≥й.

6. ћ≥жбюджетн≥ трансферти зг≥дно з Ѕюджетним кодексом под≥л€ють на 4 види. ƒописати вид, €кого не вистачаЇ:

а) дотац≥њ вир≥внюванн€;

б) передача кошт≥в до державного та м≥сцевого бюджет≥в з ≥нших бюджет≥в;

в) ≥нш≥ дотац≥њ;

г)?

7. ѕ≥дбер≥ть правильну в≥дпов≥дь:

  ѕитанн€   ¬≥дпов≥д≥ на питанн€
  ќсобливост≥ формуванн€ комунальноњ власност≥ в ”крањн≥ ј м≥ський пасажирський транспорт, готельне господарство, зовн≥шн≥й благоустр≥й, сан≥тарно-техн≥чн≥ п≥дприЇмства
  ƒжерела формуванн€ комунального некомерц≥йного п≥дприЇмства Ѕ ≥нституц≥йн≥ перетворенн€, формуванн€ нормативно-правовоњ бази, проведенн€ комплексноњ державноњ тарифноњ пол≥тики, забезпеченн€ ф≥нансовоњ стаб≥л≥зац≥њ
  —убТЇкти, з €кими вступають в грошов≥ в≥дносини комунальн≥ п≥дприЇмства в процес≥ своЇњ д≥€льност≥ ¬ на€вн≥сть рег≥ональноњ диференц≥ац≥њ тариф≥в, наданн€ дотац≥й збитковим п≥дприЇмствам, велика к≥льк≥сть комунальних п≥льговик≥в, заборгован≥сть населенн€ за послуги
  ѕ≥дгалуз≥ та групи субТЇкт≥в господарюванн€ комунального господарства банк≥вська система, страхов≥ орган≥зац≥њ, ц≥льов≥ державн≥ фонди, бюджетна система
  Ќапр€ми реформуванн€ сфери житлово-комунального господарства ƒ Ї власн≥стю територ≥альних колектив≥в, сформована шл€хом безоплатноњ передач≥ ≥з загальнодержавноњ власност≥, маЇ р≥зновиди, субТЇктом права Ї адм≥н≥стративно-територ≥альна одиниц€
  Ќедол≥ки господарського механ≥зму житлово-комунального господарства доходи в≥д ÷ѕ, позичен≥ кошти, дотац≥њ з бюджет≥в, доходи в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ, майно, передане органом управл≥нн€

 

8. —ередн€ податкоспроможн≥сть у межах крањни становить 568 тис. грн., податкоспроможн≥сть адм≥н≥стративно-територ≥альноњ одиниц≥ Ц 601 тис. грн. ѕри таких показниках коеф≥ц≥Їнт податкоспроможност≥ адм≥н≥стративно-територ≥альноњ одиниц≥ становить:

1) а) 1,058;

б) 0,945;

в) 1,114;

г) 0,898.

2) јдм≥н≥стративно-територ≥альна одиниц€ Ї:

а) депресивною територ≥Їю;

б) ф≥нансовим донором.

9. ¬изначити елементи системи управл≥нн€ м≥сцевими ф≥нансами:

а) державна рег≥ональна ф≥нансова пол≥тика;

б) компетенц≥€ м≥сцевих орган≥в влади в галуз≥ ф≥нанс≥в;

в) забезпеченн€ дотриманн€ гарантованих державою соц≥альних стандарт≥в дл€ кожного њњ громад€нина;

г) м≥сцев≥ ф≥нансов≥ органи, њх завданн€, повноваженн€ ≥ функц≥њ;

д) казначейська система обслуговуванн€ м≥сцевих бюджет≥в;

е) ф≥нансове вир≥внюванн€;

Ї) ф≥нансовий контроль на м≥сцевому р≥вн≥;

ж) стимулюванн€ розвитку рег≥он≥в.

10. ” кожному визначенн≥ назвати загальну функц≥ю м≥сцевих ф≥нанс≥в:

1. –еал≥зуЇтьс€ в д≥€льност≥ орган≥в м≥сцевоњ влади при складанн≥, розгл€д≥, виконанн≥ та затвердженн≥ м≥сцевих бюджет≥в.

2. ѕро€вл€Їтьс€ у формуванн≥ доход≥в ≥ видатк≥в м≥сцевих бюджет≥в, забезпечуЇ њх ф≥нансовими ресурсами.

3. ‘ормуЇ зац≥кавлен≥сть м≥сцевих орган≥в влади у зб≥льшенн≥ обс€г≥в доход≥в бюджет≥в.

11. «аповн≥ть в≥льн≥ кл≥тинки:

  1.         ¬              
  2.       »    
  3.     ƒ        
  4.             ј  
  5.                
  6.                    
7.           »            

 

1. ‘≥нансова л≥кв≥дац≥€ значних диспропорц≥й у зд≥йсненн≥ бюджетних видатк≥в за окремими територ≥€ми.

2. ќф≥ц≥йно встановлена органами м≥сцевоњ влади ставка плати за утриманн€ житлових будинк≥в ≥ наданн€ комунальних послуг.

3. ѕлан утворенн€ ≥ використанн€ ф≥нансових ресурс≥в дл€ забезпеченн€ виконанн€ функц≥й м≥сцевими органами влади прот€гом запланованого пер≥оду.

4. ѕринцип ф≥нансового контролю на м≥сцевому р≥вн≥, €кий визначаЇ охоплен≥сть перев≥ркою вс≥Їњ д≥€льност≥.

5.  омунальне п≥дприЇмство, що утворюЇтьс€ органом м≥сцевого самовр€дуванн€ на баз≥ в≥докремленоњ частини комунальноњ власност≥ ≥ входить до сфери його управл≥нн€.

6. ƒоходи, €к≥ враховуютьс€ при визначенн≥ обс€гу м≥жбюджетних трансферт≥в.

7. ќперац≥њ, повТ€зан≥ з отриманн€м кошт≥в на умовах поверненн€, платност≥ та строковост≥, у результат≥ €ких виникають зобовТ€занн€ перед кредиторами.

¬ар≥ант 2 (п≥дсумкова)

1. ƒо загальних функц≥й, €к≥ виконують м≥сцев≥ ф≥нанси, в≥днос€ть:

а) регулюванн€ соц≥ального та економ≥чного розвитку територ≥й;

б) контрольна, розпод≥льча;

в) ф≥скальна;

г) ус≥ в≥дпов≥д≥ правильн≥.

2. ” державних ф≥нансах м≥сцев≥ бюджети Ї:

а) складовою бюджетноњ системи;

б) ≥нструментом ф≥нансового вир≥внюванн€;

в) ≥нструментом реал≥зац≥њ загальнодержавних програм;

г) ус≥ в≥дпов≥д≥ правильн≥.

3. ‘ормами комунального кредиту Ї:

а) мун≥ципальна позика;

б) комунальний банк≥вський кредит;

в) загальнодержавн≥ грошово-речов≥ лотерењ;

г) м≥сцев≥ грошово-речов≥ лотерењ.

4. —творенн€ умов дл€ наданн€ громадських послуг населенню за Їдиними стандартами на вс≥й територ≥њ Ц це завданн€:

а) державноњ ф≥нансовоњ пол≥тики;

б) м≥сцевоњ ф≥нансовоњ пол≥тики;

в) не передбачаЇтьс€ ф≥нансовою пол≥тикою взагал≥.

5.¬ид≥лити основн≥ ознаки кошторису :

а)Ї основним плановим документом бюджетноњ установи, €кий м≥стить показники загального та спец≥ального фонду;

б) надаЇ повноваженн€ стосовно отриманн€ доход≥в ≥ зд≥йсненн€ видатк≥в;

в) визначаЇ обс€г ≥ спр€муванн€ кошт≥в дл€ виконанн€ установою своњх функц≥й та дос€гненн€ ц≥лей;

г) ус≥ в≥дпов≥д≥ правильн≥.

6. ≤снуЇ три форми руху бюджетних ресурс≥в у процес≥ м≥жбюджетних в≥дносин. ƒописати форму, €коњ не вистачаЇ:

а) обЇднанн€ кошт≥в бюджет≥в;

б) м≥жбюджетн≥ трансферти;

в)?

7. ѕ≥дбер≥ть правильну в≥дпов≥дь:

       
  ќсновн≥ етапи компетенц≥њ м≥сцевих орган≥в влади ј веденн€ реЇстру розпор€дник≥в бюджетних кошт≥в, проведенн€ анал≥зу бюджетних запит≥в, складанн€ балансу ф≥нансових ресурс≥в ≥ проекту м≥сцевого бюджету, затвердженн€ розпису
  —тад≥њ бюджетного процесу Ѕ ви€вленн€ резерв≥в розширенн€ ресурсноњ бази, забезпеченн€ економного використанн€ матер≥альних ресурс≥в, ви€вленн€ факт≥в використанн€ ф≥нансових ресурс≥в ≥з порушенн€м
  ќсновн≥ функц≥њ учасник≥в бюджетного процесу на м≥сцевому р≥вн≥ ¬ встановленн€ бюджетних асигнувань на основ≥ бюджетного розпису, затвердженн€ кошторис≥в, вз€тт€ бюджетних зобовТ€зань, зд≥йсненн€ платеж≥в
  —тад≥њ виконанн€ м≥сцевого бюджету складанн€ проекту м≥сцевого бюджету, розгл€д ≥ прийн€тт€ р≥шенн€ про м≥сцевий бюджет, п≥дготовка та розгл€д зв≥ту про виконанн€ м≥сцевого бюджету
  ‘ункц≥њ м≥сцевих ф≥нансових орган≥в ƒ бюджетний процес, встановленн€ м≥сцевих податк≥в ≥ збор≥в, формуванн€ фонд≥в, випуск позик
  «авданн€ ф≥нансового контролю на м≥сцевому р≥вн≥ нормативно-правове врегулюванн€, визначенн€ пр≥оритет≥в ≥ м≥сцевоњ бюджетноњ пол≥тики, контроль та оперативне управл≥нн€, регулюванн€ грошово-кредитноњ д≥€льност≥

 

8. ¬изначити доходи в≥д обТЇкт≥в комунальноњ власност≥ м≥ста за такими даними (тис. грн.): надходженн€ див≥денд≥в Ц 56; податок на прибуток п≥дприЇмств комунальноњ власност≥ Ц 87; податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б Ц 65; плата за оренду майнових комплекс≥в, що перебувають у комунальн≥й власност≥ Ц 45; надходженн€ адм≥н≥стративних штраф≥в Ц 78; кошти в≥д продажу земельних д≥л€нок Ц 86:

а) 218;

б) 274;

в) 143;

г) 238.

9. ¬ид≥лити м≥сцев≥ бюджети ≤≤ р≥вн€ структури м≥сцевих бюджет≥в ”крањни:

а) обласн≥ бюджети;

б)районн≥ бюджети;

в) бюджети м≥ст районного значенн€;

г) с≥льськ≥ бюджети;

д) бюджети м≥ст обласного значенн€;

е) селищн≥ бюджети;

Ї) бюджети район≥в у м≥стах;

ж) бюджети м≥ст  иЇва ≥ —евастопол€.

10. ” кожному визначенн≥ назвати функц≥ю бюджетних видатк≥в, €к≥ вони виконують в процес≥ забезпеченн€ сусп≥льних потреб:

1. Ќаправлена на зменшенн€ негативних насл≥дк≥в коливанн€ ампл≥туди економ≥чних цикл≥в п≥д час зм≥ни доход≥в ≥ видатк≥в бюджету.

2. Ќаправлена на зменшенн€ нер≥вност≥ доход≥в населенн€ п≥д час прогресивного оподаткуванн€ з одн≥Їњ сторони ≥ наданн€ трансферт≥в населенню Ц з ≥ншоњ.

3. «абезпечуЇ населенн€ товарами та послугами, €к≥ не може надати ринкова економ≥ка в потр≥бному обс€з≥.

11. «аповн≥ть в≥льн≥ кл≥тинки:

 

  1.                
  2.                            
  3.                    
4.           ќ        
5.                                    
  6.     ћ                
7.         ј                
                                       

 

1. ќсновний ф≥нансовий документ, €кий визначаЇ обс€г, ц≥льове спр€муванн€ та поквартальний розпод≥л бюджетних кошт≥в.

2. ѕринцип ф≥нансового контролю, €кий визначаЇ пост≥йне ≥ кожноденне зд≥йсненн€ контрольних заход≥в.

3.  ошти, передан≥ до м≥сцевих бюджет≥в органами державноњ влади на безоплатн≥й ≥ безповоротн≥й основ≥.

4. ‘≥нансова незалежн≥сть м≥сцевих орган≥в влади, основним критер≥Їм €коњ Ї на€вн≥сть прав щодо прийн€тт€ р≥шень у сфер≥ власних ф≥нанс≥в.

5. ѕоказник окремоњ територ≥њ, що характеризуЇ абсолютний обс€г ¬¬ѕ, що виробл€Їтьс€ в межах ц≥Їњ територ≥њ на душу населенн€ ≥ характеризуЇ ф≥нансову незалежн≥сть.

6.  олективна власн≥сть кошт≥в, обТЇкт≥в, майна територ≥альноњ громади.

7. —истема касового виконанн€ видатковоњ частини м≥сцевих бюджет≥в, €ка використовуЇтьс€ в ”крањн≥.

 

¬ар≥ант 3 (п≥дсумкова ћ   –)

1. —истема м≥сцевих ф≥нанс≥в включаЇ:

а) доходи ≥ видатки;

б) способи формуванн€ доход≥в;

в) м≥сцев≥ ф≥нансов≥ ≥нститути, субТЇкти та обТЇкти;

г) ус≥ в≥дпов≥д≥ правильн≥.

2. ƒо видатк≥в розвитку м≥сцевих бюджет≥в в≥днос€ть:

а) видатки на ф≥нансуванн€ заход≥в щодо соц≥ального захисту населенн€;

б) субвенц≥њ, повТ€зан≥ з розширеним в≥дтворенн€м;

в) витрати на ф≥нансуванн€ ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥;

г) в≥днос€ть ус≥ перерахован≥ видатки.

3. ƒо орган≥в влади ≥ управл≥нн€, €к≥ мають право випускати м≥сцев≥ обл≥гац≥њ, в≥днос€ть:

а) органи м≥сцевого самовр€дуванн€;

б) м≥ськ≥ ради;

в) обласн≥ ради;

г) ¬ерховна –ада ј– .

4. √оризонтальн≥ ф≥скальн≥ дисбаланси можна усунути шл€хом:

а) зменшенн€ кола обовТ€зк≥в того р≥вн€ влади, в €кого виник вертикальний ф≥скальний дисбаланс;

б) запровадженн€ Їдиноњ вартост≥ державних ≥ громадських послуг на вс≥й територ≥њ крањни;

в) наданн€ центральною владою ц≥льових субвенц≥й;

г) проведенн€ пол≥тики ф≥нансового вир≥внюванн€.

5. ќрган≥зац≥йними формами комунальних п≥дприЇмств Ї:

а) ун≥тарне;

б) акц≥онерне;

в) командитне;

г) комунальне товариство з додатковою в≥дпов≥дальн≥стю.

6. ¬ економ≥чн≥й л≥тератур≥ досл≥джуютьс€ три основн≥ концепц≥њ орган≥зац≥њ внутр≥шн≥х м≥жур€дових ф≥нансових в≥дносин. ƒописати концепц≥ю, €коњ не вистачаЇ:

а) бюджетний ун≥таризм;

б) концепц≥€ субсид≥арност≥;

в)?

7. ѕ≥дбер≥ть правильну в≥дпов≥дь:

  ќсновн≥ категор≥њ комунального господарства   ¬изначенн€ категор≥й
  ќбТЇкти права комунальноњ власност≥ ј сума дотац≥й, субсид≥й ≥ њх використанн€; прибуток в≥д кап≥таловкладень; ефективн≥сть дос€гненн€ ц≥лей ≥ завдань; ступ≥нь ф≥нансового ризику
  ƒоходи в≥д обТЇкт≥в комунальноњ власност≥ Ѕ кошти м≥сцевих бюджет≥в; державний житловий фонд; майно заклад≥в народноњ осв≥ти, культури, п≥дприЇмств, побутового обслуговуванн€
  ƒжерела формуванн€ майна комунального некомерц≥йного п≥дприЇмства ¬ впровадженн€ ресурсозбер≥гальних технолог≥й, залученн€ ≥нвестиц≥й дл€ обслуговуванн€ ≥ ремонту, розвиток л≥зингу, запровадженн€ диференц≥йованоњ плати за утриманн€ житла
  Ќапр€ми, за €кими оц≥нюютьс€ комунальн≥ п≥дприЇмства при поданн≥ проекту бюджету формуванн€ ринку послуг, створенн€ конкурентного середовища, п≥двищенн€ €кост≥ послуг, формуванн€ соц≥ального партнерства з м≥сцевими органами влади
  ќсновн≥ напр€ми розвитку п≥дприЇмств комунального господарства ƒ доходи, одержан≥ в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ; доходи в≥д ÷ѕ; позичен≥ кошти; дотац≥њ з бюджет≥в
  Ќапр€ми механ≥зму реал≥зац≥њ реформи житлово-комунального господарства плата за оренду майнових комплекс≥в, що Ї перебувають у комунальн≥й власност≥; власн≥ надходженн€; див≥денди; податок на прибуток п≥дприЇмств комунальноњ власност≥

8. ¬изначити серед запропонованих видатк≥в м≥сцевого бюджету видатки, €к≥ враховуютьс€ при визначенн≥ обс€гу м≥жбюджетних трансферт≥в ≥ видатки, €к≥ не враховуютьс€ (тис. грн.): м≥сцева пожежна охорона Ц 560; надходженн€ в≥д проведенн€ експертизи новозбудованих обТЇкт≥в Ц 146; позашк≥льна осв≥та Ц 998; орган≥зац≥€ прикордонноњ торг≥вл≥ Ц 198; м≥сцев≥ програми розвитку житлово-комунального господарства Ц 80; обслуговуванн€ боргу орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€ Ц 56; орган≥зац≥€ охорони та реставрац≥њ памТ€тник≥в арх≥тектури Ц 245:

 

1) ¬идатки, €к≥ враховуютьс€ при визначенн≥ обс€г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в 2) ¬идатки, €к≥ не враховуютьс€ при визначенн≥ обс€г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в
а) 960; а) 1756;
б) 645; б) 1694;
в) 589; в) 885;
г) 762. г) 1134.

 

9. ¬ид≥лити серед запропонованих ознак вимоги Ѕюджетного кодексу щодо м≥сцевих запозичень:

а) можуть зд≥йснювати м≥ськ≥ ради м≥ст, населенн€ €ких становить понад 800 тис. ос≥б;

б) можуть зд≥йснювати районн≥ ради м≥ст, населенн€ €ких становить понад 500 тис. ос≥б;

в) надходженн€ в≥д запозичень перераховуютьс€ до бюджету розвитку м≥сцевих бюджет≥в;

г) надходженн€ в≥д запозичень перераховуютьс€ до поточного м≥сцевого бюджету;

г) держава несе в≥дпов≥дальн≥сть за зобовТ€занн€ми щодо запозичень до м≥сцевих бюджет≥в;

д) держава не несе в≥дпов≥дальност≥ за зобовТ€занн€ми щодо запозичень до м≥сцевих бюджет≥в;

е) запозиченн€ зд≥йснюютьс€ лише на визначену мету ≥ п≥дл€гають поверненню;

Ї) видатки на обслуговуванн€ боргу зд≥йснюютьс€ за рахунок кошт≥в спец≥ального фонду бюджету.

10. «а наведеними характеристиками у кожному випадку визначити вид системи касового виконанн€ видатковоњ частини м≥сцевих бюджет≥в:

1. ’арактеризуЇтьс€ над≥йн≥стю, високим р≥внем ф≥нансовоњ автоном≥њ учасник≥в виконанн€ м≥сцевого бюджету, високою оперативн≥стю щодо розпор€дженн€ бюджетними коштами з управл≥нн€ видатками, але ≥снуЇ ризик втрати кошт≥в, що збер≥гаютьс€ на рахунках.

2. ’арактеризуЇтьс€ оперативною зв≥тн≥стю про виконанн€ бюджету, але недостатньою оперативн≥стю щодо зд≥йсненн€ платеж≥в. ™ можлив≥сть використанн€ €к≥сних програмних продукт≥в з управл≥нн€ бюджетними коштами, зд≥йснювати поточний контроль за њх використанн€м. ƒоц≥льно застосовувати, коли одна ≥з систем касового виконанн€ ненад≥йна.

3. ћаЇ високу оперативн≥сть щодо зд≥йсненн€ платеж≥в, в≥дсутн≥й ризик щодо збереженн€ бюджетних кошт≥в, високий ефект в≥д зосередженн€ вс≥х залишк≥в на одному рахунку; але характеризуЇтьс€ низьким р≥внем самост≥йност≥ щодо розпор€дженн€ кошт≥в з управл≥нн€ бюджетними видатками ≥ високими затратами на експлуатац≥ю системи.

 

«аповн≥ть в≥льн≥ кл≥тинки:

 

  1.                            
  2.       »      
  3.            
4.                    
  5.                    
6.       ћ              
7.       ј            

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 434 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

558 - | 448 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.087 с.