Лекции.Орг


Поиск:
V. Поточний модульний контроль
ПРОГРАМА

 

 

навчальної дисципліни ___ »Місцеві фінанси» ____

__________________________________________________________________

Спеціальність_8.050104 «Фінанси» __________________________

(Шифр, назва)

Спеціалізація ______________________________________________________

(Назва)

Факультет _________ Обліку, фінансів та підприємницької діяльності _______

_________________________________________________________________

Кафедра ___________ Фінансів ____________________________________

____________

Форма навчання Курс Чверть (для денної форми навчання) або семестр Кількість годин Контроль навчальної роботи студентів
Всього аудиторних занять самостійної роботи модульний (кількість модулів у кожній чверті) підсумковий (чверть або форма контролю)
Лекції Практичні (семінарські) Лабораторні Індивідуальні завдання (кількість завдань і загальна кількість годин) Підго-товка до ауди-тор-них занять
Рефе-рати і роз-рахун-ково-графіч-ні робо-ти Кур-сові ро-боти Кон-троль-ні ро-боти
Ден.8.050104 VІ                       Залік
Заоч.7.050104 8.050104   V1 VІ               1/9 1/9     Іспит Залік
Друга вища освіта V               1/9     Іспит

 

Програма складена __ Еш С.М., старший викладач кафедри фінансів

(Прізвище, ініціали, вчене звання, посада викладача (ів))

__________________________________________________________________

Програма схвалена (протокол №_1 від 30 серпня 2010_р.) на засіданні випускової кафедри _ Фінансів ________________________________

(назва кафедри)

Завідувач кафедри ____________ _____ Говорушко Т.А. ___________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали)

Програма схвалена (протокол № _1 від ____ серпня 2010 р.)

Вченою радою факультету___ Обліку, фінансів і підприємницької діяльності_

(Назва факультету)

Декан факультету ___________ ______ Шеремет О.О. ____________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали)

Програма схвалена (протокол № ___ від ____ _____________ 2010__ р.)

Вченою радою Національного університету харчових технологій

Вчений секретар __________ ___ Бондаренко Т.В. _______________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали)


І. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДИСЦИПЛІНИ,

ЇЇ МІСЦЕ І РОЛЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Програмою навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» передбачається вивчення теоретичних і організаційних основ місцевих фінансів, знання яких необхідні фахівцям органів фінансової системи.

Дисципліна „Місцеві фінанси” є нормативною для підготовки студентів за спеціальністю «Фінанси», має теоретико-прикладний характер і викладається згідно з навчальним планом підготовки студентів денної, заочної форм навчання і другої вищої освіти.

Студенти спеціальності 8.050104 “Фінанси” денної форми навчання проходять два модулі, які включають поточний і підсумковий контроль, виконують підсумкові модульні контрольні роботи і за результатами набраних балів отримують залікову оцінку; студенти заочної форми навчання – спеціалісти і 2 в.о. складають іспит, а магістри – залік.

Предметом навчальної дисципліни є фінансові відносини, що виникають на різних рівнях адміністративно-територіальних утворень у процесі формування та використання фінансових ресурсів.

Метою навчальної дисципліни є надання знань про сутність і роль місцевих фінансів у економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень і механізм їх функціонування.

Дисципліна базується на основних положеннях дисциплін «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Податкова система», «Страхування», «Фінансовий аналіз». Знання даної дисципліни студенти використовують для написання дипломної та магістерської робіт.

Дисципліна «Місцеві фінанси» актуальна і її роль визначається спроможністю формувати у студентів економічне мислення, навички самостійної роботи з законодавчими матеріалами, додатковою літературою, свідомо оцінювати конкретні ситуації, прагнення до набуття та збагачення знань.

Основними видами навчання є лекції, семінарські, практичні та індивідуальні заняття. Ці форми дають можливість у повному обсязі вивчити новий матеріал, закріпити його, розвивати практичні навички та контролювати знання.

Навчальним планом передбачається самостійна робота студентів, тематика якої направлена на вивчення законодавчих та інструктивних матеріалів, роботу з навчальними посібниками, з матеріалами періодичних видань.

 


ІІ. ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Номер цілі Зміст цілі
1. Студент повинен знати:
1.1 суть і значення місцевих фінансів, їх функції, основи фінансової автономії місцевих органів влади, міжнародні стандарти організації місцевих фінансів
1.2 сутність місцевих бюджетів, їх ознаки, структуру, особливості та значення для формування фінансових засобів органів місцевого самоврядування
1.3 фінансові ресурси місцевого самоврядування, склад доходів місцевих фінансових ресурсів, валютні та резервні фонди, формування місцевих податків і зборів
1.4 сутність планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів, склад і структуру видатків
1.5 суть внутрішніх міжурядових фінансових відносин, інструменти їх організації та проблеми вдосконалення в Україні
1.6 бюджетні трансферти, їх класифікацію, зарубіжний досвід використання
1.7 поняття, цілі, завдання державної регіональної фінансової політики, правові засади й організація бюджетного вирівнювання
1.8 управління місцевими фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні
1.9 економічну суть комунальної власності, особливості її формування
1.10 необхідність комунального кредиту у фінансуванні місцевого господарства, місцеві позики в Україні
1.11 фінансове забезпечення підприємств комунальної форми власності, комунальні платежі
2. Студент повинен уміти:
2.1 аналізувати законодавчий та інструктивний матеріал з питань функціонування місцевих фінансів
2.2 аналізувати склад доходів і видатків місцевих бюджетів
2.3 правильно оцінювати фінансовий стан місцевого бюджету та рівень платоспроможності місцевих органів влади
2.4 визначати обсяги міжбюджетних трансфертів
2.5 використовувати законодавчий та інструктивний матеріал з питань формування і використання місцевих бюджетів
2.6 розраховувати дотації загального вирівнювання та кошти, що передаються до Державного бюджету з місцевих бюджетів
2.7 розробити пропозиції до поліпшення формування місцевого бюджету, до вирішення проблем створення системи фінансового вирівнювання в Україні
3. Студент повинен мати навички:
3.1 визначати місцеві податки та збори
3.2 розрахувати податкові і неподаткові надходження до місцевого бюджету
3.3 визначати суму поточних видатків і видатків розвитку
3.4 розрахувати суми видатків і доходів до місцевого бюджету, які враховуються і які не враховуються при визначенні обсягів бюджетних трансфертів
3.5 визначати витрати комунальних підприємств, що включаються до собівартості робіт і послуг

ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

3.1. Лекційні заняття

№ п/п Тема та зміст лекції Кількість годин за формою навчання Номер цілі
денна заочна друга вища
1 2 3 4 5 6
1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів. Місцеві фінанси – складова загальнодержавних фінансів. Теорії місцевого самоврядування та місцевих фінансів. Формування науки про місцеві фінанси. Сутність місцевих фінансів і причини їх появи. Місцеві фінанси як система, її складові. Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів. Місцеві фінанси в економічній системі держави. Функції місцевих фінансів, принципи їх організації. Роль місцевих фінансів у реформуванні вітчизняної економіки. Місцеві фінанси як інструмент економічного зростання. Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів. Територіальна громада. Поняття про територіальну громаду, її функції, роль і правовий статус. Основи фінансової автономії місцевих органів влади. Поняття фінансової автономії місцевих органів влади. Межі та кількісні показники фінансової автономії місцевих органів влади.     СР     СР СР     СР     СР СР 0,5     СР     СР СР 1.1
2. Фінансова політика місцевих органів влади Сутність і складові фінансової політики на місцевому рівні. Монетарна та фіскальна політика місцевих органів влади. Напрями фіскальної політики: податкова та бюджетна. Фінансова стратегія і тактика як складові фінансової політики органів місцевого самоврядування. Основні напрями та види фінансової політики. Етапи процесу формування і реалізації фінансової політики. Фінансовий механізм як система реалізації фінансової політики місцевих органів влади. Сутність фінансового механізму на місцевому рівні, його структура. Управління фінансовим механізмом. Організаційно-правове забезпечення фінансової політики. Організація здійснення фінансової політики органами місцевого самоврядування. Розвиток місцевого самоврядування. Система завдань державної регіональної політики в Україні. Теоретичні та організаційні засади місцевого самоврядування. Механізм реалізації нової політики місцевого та регіонального розвитку. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування. Програма державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні. Проблеми фінансів місцевого самоврядування в Україні. Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні та її вплив на виконання бюджетної політики. Розвиток місцевого самоврядування в контексті здійснення політики європейської інтеграції України. Регіональна фінансова політика у зарубіжних країнах.   СР   СР   СР   СР   СР 0,5   СР   СР   СР   СР   СР 0,5   СР   СР   СР   СР   СР 1.2 2.2 2.3 2.7 3.4
3. Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади. Місцеві бюджети у складі бюджетної системи. Сутність місцевих бюджетів, їх ознаки, особливості та значення для формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Методи планування місцевих бюджетів. Етапи розвитку місцевих бюджетів. Структура місцевих бюджетів, її рівні. Доходи та видатки місцевих бюджетів, що враховуються і не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. Загальний і спеціальний фонди місцевих бюджетів. Принципи бюджетного устрою відповідно до Бюджетного кодексу. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвитку регіонів. Проблеми формування місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення. Інститут самостійних місцевих бюджетів. Поняття самостійності місцевих бюджетів. Роль місцевих бюджетів у державних і місцевих фінансах та в економічній системі держави.   СР СР     СР   СР 0,5   СР СР     СР   СР 0,5   СР СР     СР   СР 1.3 3.1 3.2 3.3
4. Формування дохідної бази місцевих бюджетів Склад фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Сутність місцевих фінансових ресурсів, їх складові. Місцеві позики та їх розвиток в Україні. Умови випуску та обігу місцевої позики. Склад доходів місцевих бюджетів. Основні групи доходів місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, трансферти. Доходи місцевих бюджетів із врахуванням дотацій вирівнювання: власні доходи, закріплені. Склад власних і закріплених доходів бюджетів місцевого самоврядування. Особливості формування власних доходів. Проблеми зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів. Місцеві податки і збори в доходах місцевих бюджетів. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків і зборів. Склад місцевих податків і зборів в Україні. Основні недоліки місцевого оподаткування та напрями його реформування в Україні.   СР   СР СР     СР   СР   СР СР     СР 0,5   СР   СР СР     СР 1.4 2.4 2.7 3.3 3.4
5. Система видатків місцевих бюджетів. Теоретичні основи формування видаткової частини місцевих бюджетів. Роль місцевих бюджетів у фінансуванні державних видатків і реалізації функцій суспільних фінансів. Соціальна спрямованість видатків місцевих бюджетів. Принципи формування видаткової частини місцевих бюджетів. Склад і структура видатків місцевих бюджетів. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами. Поточні видатки та видатки розвитку. Видатки місцевих бюджетів, що враховуються і не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Інвестиційна складова місцевих бюджетів. Підвищення ролі бюджету розвитку місцевих бюджетів. Застосування нормативних підходів у бюджетному плануванні. Кошторисне планування видатків установ, які утримуються з місцевих бюджетів. Сутність кошторису бюджетної установи. Лімітна довідка про бюджетні асигнування. Бюджетний запит. Норми бюджетних витрат. План асигнувань. Програмно-цільовий метод бюджетного планування. Сутність програмно-цільового методу та основна мета його запровадження. Бюджетна програма та її складові. Етапи програмно-цільового планування. Паспорт бюджетної програми. Переваги програмно-цільового методу. Виконання місцевих бюджетів за видатками. Основні принципи виконання видаткової частини місцевих бюджетів. Фактичні та касові видатки бюджету. Касовий метод виконання бюджету та метод нарахувань. Банківська, казначейська та змішана системи виконання видаткової частини місцевих бюджетів, їх переваги та недоліки. Стадії виконання видаткової частини бюджету. Розпис видаткової частини бюджету. Механізм виконання місцевих бюджетів України.   СР   СР     СР     СР     СР   СР   СР   СР   СР     СР     СР     СР   СР   СР 0,5   СР   СР     СР     СР     СР   СР   СР 1.5 1.6 2.4 3.4
6. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання. Сутність і стан фінансового вирівнювання. Поняття про фінансове вирівнювання. Загальноекономічні причини, які зумовлюють регіональні відмінності у формуванні доходів і фінансуванні видатків місцевих бюджетів України. Підходи для здійснення фінансового вирівнювання. Державна регіональна фінансова політика: поняття, цілі, завдання.Стимулювання розвитку регіонів. Депресивні території, їх групи, статус визначення. Форми державної підтримки регіонів з метою стимулювання розвитку депресивних територій. Бюджетне регулювання, його цілі та методи. Сутність бюджетного регулювання, його завдання. Вертикальне та горизонтальне бюджетне регулювання. Методи бюджетного регулювання. Види нормативів відрахувань від регулюючих доходів. Бюджетні трансферти як метод бюджетного регулювання. Поняття міжбюджетних трансфертів, їх види та властивості. Дотації вирівнювання, механізм їх розрахунку. Субвенції, напрями їх використання. Передача коштів до державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів. Розподіл трансфертів між місцевими бюджетами України. Міжбюджетні відносини, їх зміст та особливості організації. Форми руху бюджетних ресурсів у процесі міжбюджетних відносин. Реформування міжбюджетних відносин в Україні.   СР   СР   СР     СР 0,5   СР   СР   СР     СР 0,5   СР   СР   СР     СР 1.7 2.6 2.7  
7. Бюджетний процес на місцевому рівні. Зміст і стадії бюджетного процесу на місцевому рівні. Поняття про бюджетний процес на місцевому рівні, його структура. Нормативно-правові акти, які регламентують бюджетний процес на місцевому рівні. Зміст стадій бюджетного процесу та особливості його організації. Бюджетний цикл і бюджетний період. Типовий календар бюджетного процесу на місцевому рівні. Складання проекту місцевого бюджету. Основні етапи процесу складання місцевих бюджетів. Основні напрями бюджетної політики країни, що впливають на складання проекту місцевого бюджету. Розгляд і прийняття рішення про місцевий бюджет. Складові, що подаються на розгляд до місцевої ради про прийняття рішення про місцевий бюджет. Пояснювальна записка до проекту рішення про місцевий бюджет, її складові. Обов’язкові елементи рішення про місцевий бюджет. Виконання місцевого бюджету. Принципи ефективного виконання місцевого бюджету. Показники, що засвідчують виконання місцевих бюджетів. Зміст процедур, пов’язаних з виконанням місцевого бюджету. Стадії виконання місцевих бюджетів. Підготовка та розгляд звіту про виконання місцевого бюджету. Звіти про виконання місцевого бюджету. Прийняття рішення щодо виконання місцевого бюджету. Учасники бюджетного процесу на місцевому рівні та їх повноваження. Учасники бюджетного процесу, їх групи. Бюджетні повноваження. Суб’єкти, які наділені повноваженнями щодо нормативно-правового врегулювання бюджетного процесу на місцевому рівні. Представницькі органи місцевого самоврядування, їх повноваження. Виконавчі органи місцевого самоврядування та місцеві органи державної виконавчої влади, їх бюджетні повноваження. Функції казначейського обслуговування місцевих бюджетів територіальними органами Державного казначейства України. Органи стягнення як учасники бюджетного процесу. Головні розпорядники коштів місцевого бюджету. Одержувачі коштів місцевого бюджету. Органи, які здійснюють регулювання грошово-кредитної діяльності та місцевих запозичень. Забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу. Підходи до опублікування податково-бюджетної інформації. Принципи, що забезпечують прозорість бюджетного процесу. Громадські слухання, їх завдання та випадки проведення. Завдання, що забезпечують підвищення рівня прозорості у сфері формування та використання місцевих бюджетів. Бюджетні слухання, їх функції.   СР     СР   СР   СР СР   СР   СР     СР   СР СР   СР     СР   СР   СР СР   СР   СР     СР   СР СР 0,5   СР     СР   СР   СР СР   СР   СР     СР   СР СР 1.8 2.1
8. Організація фінансової діяльності підприємств місцевого господарства. Фінансові ресурси підприємств місцевого господарства. Сутність фінансових ресурсів, джерела їх формування. Власні та залучені кошти. Основний капітал комунальних підприємств, особливості його складу. Амортизаційні відрахування як основне джерело формування фінансових ресурсів комунальних підприємств. Оборотні кошти, їх види та джерела формування. Необхідність комунального кредиту у фінансуванні місцевого господарства. Фактори доцільного використання комунального кредиту. Бюджетний кодекс про використання комунального кредиту. Значення комунального кредиту. Фінансове планування в комунальних підприємствах. Грошові надходження та їх групи. Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), як основне джерело грошових доходів і фінансових ресурсів підприємств комунальної власності. Чинники, що впливають на величину виручки. Тарифи на послуги комунальних підприємств. Структура ціни продукції (роботи, послуги) комунального підприємства. Прибуток як частина виручки від реалізації. Показники, що впливають на прибуток. Виробнича, операційна та повна собівартість робіт (послуг). Ознаки класифікації витрат підприємств комунального обслуговування. Класифікація витрат операційної діяльності. Формування чистого прибутку комунального підприємства. Особливості планування видатків місцевих бюджетів на фінансування підприємств комунальної власності. Види кошторисів фінансового планування підприємств комунального обслуговування. Фінансовий стан підприємства комунальної форми власності. Сутність фінансового стану. Система показників оцінки фінансового стану. Ліквідність і платоспроможність. Принципи фінансової самостійності, рентабельності та самофінансування. Розділи фінансового плану підприємства комунальної форми власності. Обґрунтування фінансового плану.   СР СР СР     СР   СР 0,5   СР СР СР     СР   СР 10,5     СР СР СР   СР   СР 1.3 1.9 1.10 3.5
  Фінанси підприємств комунального господарства. Поняття комунальної власності. Економічна суть комунальної власності.Особливості формування комунальної власності в Україні. Особливості реалізації прав комунальної власності. Об’єкти та суб’єкти прав комунальної власності. Склад об’єктів комунальної власності. Складові доходів від об’єктів комунальної власності згідно з бюджетною класифікацією. Принципи стратегії і тактики розвитку регіону та місцевого господарства. Особливості функціонування та фінансова діяльність підприємств комунальної власності. Ознаки комунальних підприємств та особливості їх функціонування в Україні. Напрями діяльності підприємств комунального господарювання. Управління майном комунальної власності. Форми підприємств комунальної власності: унітарне комунальне підприємство, комунальне акціонерне товариство, комунальне товариство з обмеженою відповідальністю. Види комунального унітарного підприємства. Види грошових відносин комунальних підприємств. Класифікація підприємств комунальної власності залежно від джерел фінансування їхньої діяльності. Трудомісткі, фондомісткі та матеріаломісткі підгалузі комунального господарства. Фінансова діяльність комунальних транспортних підприємств. Особливості щодо організації діяльності транспортних підприємств. Показники ефективності використання основних фондів. Оборотні кошти транспортних організацій, джерела їх формування. Планування і групування витрат. Фінансова самостійність, рентабельність і самофінансування як принципи господарського розрахунку. Доходи транспортних підприємств, їх складові. Особливості системи управління підприємств міського електротранспорту. Сучасні проблеми розвитку комунального сектору. Основні напрями реформування галузі. Принципи корпоративного управління в галузі комунального господарства.   СР     СР   СР   СР 0,5   СР     СР   СР   СР 0,5   СР     СР   СР   СР 1.7 1.9 1.11 3.5    
  Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного-комплексу. Склад та особливості організації фінансів житлово-комунального господарства. Сутність, склад та особливості житлово-комунального господарства. Підгалузі та групи суб’єктів господарювання комунального господарства. Підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства. Класифікація житлового фонду України за формою власності, функціональним призначенням і капітальністю. Основні класи житлових будинків. Моральний знос житлових будинків, особливості його прояву. Фізичний знос житлових будинків. Види житлово-комунальних послуг. Реконструкція та ремонт об’єктів житлового фонду. Необхідність і зміст реформи житлово-комунального господарства в Україні. Організація фінансів підприємств житлово-комунального господарства. Особливості фінансової діяльності житлово-комунальних підприємств, формування складу та структури їх оборотних активів. Джерела формування власних оборотних коштів. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо розвитку житлово-комунального господарства. Тарифи на житлово-комунальні послуги, їх види, умови формування та методи регулювання.Групування витрат житлово-комунальних підприємств. Планування собівартості. Вихідні дані для розрахунку планових витрат.Розрахунок величини прибутку та рівня рентабельності об’єктів житлово-комунального господарства. Фонди розвитку, накопичення та споживання підприємств житлово-комунальної сфери. Квартирна плата як основне джерело доходів житлово-експлуатаційних підприємств. Обчислення суми доходів житлово-експлуатаційних підприємств. Види послуг з утримання будинків і споруд     СР СР СР     СР     СР 0,5     СР СР СР     СР     СР 0,5     СР СР СР     СР     СР 1.7 1.9 1.10 1.11 3.5
  Управління місцевими фінансами в Україні. Система управління місцевими фінансами. Основні елементи системи управління місцевими фінансами. Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів, її елементи. Місцеві фінансові органи. Система місцевих фінансових органів в Україні. Фінансові органи місцевих державних адміністрацій. Структура фінансових органів обласних державних адміністрацій. Завдання та функції органів місцевого самоврядування. Місцеві фінансові органи в зарубіжних країнах. Касове виконання місцевих бюджетів, поняття та ознаки. Системи касового виконання місцевого бюджету: банківська, казначейська та змішана, їх переваги та недоліки. Функції органів казначейства з обслуговування місцевих бюджетів. Розрахункове обслуговування бюджетних установ органами казначейства. Касове виконання місцевих бюджетів у зарубіжних країнах. Фінансовий контроль на місцевому рівні. Об’єкти та суб’єкти фінансового контролю. Завдання фінансового контролю на місцевому рівні. Класифікація фінансового контролю. Принципи та методи фінансового контролю. Повноваження органів державного управління у сфері фінансового контролю на місцевому рівні. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері бюджетного контролю на місцевому рівні. Контрольні функції органів Державної податкової служби України. Контрольні повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування. Роль відомчого контролю у системі фінансового контролю. Система внутрішнього контролю на місцевому рівні. Громадський контроль, його суб’єкти.     СР СР   СР СР     СР   СР СР     СР СР   СР СР 0,5     СР СР   СР СР     СР   СР СР     СР СР   СР СР 0,5     СР СР   СР СР     СР   СР СР     СР СР   СР СР 1.8 2.1
  Світовий досвід організації місцевих фінансів Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. Всесвітня декларація місцевого самоврядування. Декларація про принципи місцевого самоврядування в країнах СНД. Зміст і значення Європейської хартії місцевого самоврядування. Функціонування місцевих фінансів відповідно до положень Європейської хартії. Європейська хартія міст та Європейська декларація прав міст. Міжурядові фінансові відносини. Типи міжбюджетних відносин. Концепції організації внутрішніх міжурядових фінансових відносин. Сутність бюджетного федералізму, його ознаки, елементи та основні групи моделей. Проблеми формування української моделі внутрішніх міжурядових фінансових відносин. Основні принципи побудови внутрішніх міжурядових фінансових відносин, які випливають із концепції субсидіарності. Доходи та видатки місцевої влади зарубіжних країн. Основні чинники, які забезпечують збільшення видатків місцевих бюджетів зарубіжних країн. Динаміка видатків бюджетів громад країн ЄС. Частка доходів і видатків місцевих бюджетів у зведених бюджетах країн ЄС. Зарубіжний досвід використання бюджетних трансфертів. Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів. Місцеве оподаткування в зарубіжних країнах. Групи місцевих податків залежно від об’єкта оподаткування. Механізм місцевого оподаткування в зарубіжних країнах. Фінансове вирівнювання. Досвід фінансового вирівнювання в зарубіжних країнах. Вертикальні та горизонтальні фіскальні дисбаланси. Міжурядові трансферти зарубіжних країн, їх види. Класифікація субсидій, які надаються органам місцевої влади європейських країн. Рекомендації Ради ЄС щодо здійснення фінансового вирівнювання. Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів. Види позабюджетних фінансових фондів органів місцевого самоврядування зарубіжних країн. Місцеві позики за кордоном. Найпоширеніші форми місцевих запозичень зарубіжних країн. Система обмежень у сфері місцевих запозичень. Зарубіжний досвід розвитку комунального кредиту. Фінанси муніципальних підприємств та муніципальні платежі у зарубіжних країнах.     СР СР     СР     СР   СР     СР     СР   СР   СР 0,5     СР СР     СР     СР   СР     СР     СР   СР   СР 0,5     СР СР     СР     СР   СР     СР     СР   СР   СР 1.1 1.5 1.6 1.7 2.3 2.4
  Всього        

3.2 Семінарські заняття

№ пор Тема заняття Кількість годин
  Місцеві фінанси і фінансова політика на місцевому рівні  
  Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів.  
  Бюджетне регулювання і бюджетний процес на місцевому рівні  
  Організація фінансової діяльності підприємств місцевого господарства  
  Управління місцевими фінансами в Україні, світовий досвід організації місцевих фінансів  
  Всього  

 


3.3 Практичні заняття

№ пор Тема заняття Кількість годин за формою навчання
денною заочною
7.050104, 8.050104 2 в.о.
         
  Формування доходів і видатків місцевих бюджетів. (Розгляд теоретичних питань, розв’язання задач з місцевих податків і зборів, власних і закріплених доходів місцевих бюджетів, видатків поточних і розвитку)      
  Бюджетне вирівнювання та бюджетні трансферти. (Розгляд теоретичних питань, розв’язання задач з вирівнювання доходів за допомогою бюджетних трансфертів)     0,5
  Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу та комунальних транспортних підприємств. (Розв’язання задач з організації фінансів в комунальних підприємствах)     0,5
  Всього      

3.4. Індивідуальні завдання

Форма навчання Вид завдання Семестр Діяльність студента Обсяг завдання (години) Номер цілі
Заочна Контрольна робота   Розкриття суті двох теоретичних питань і розв’язок двох задач відповідно до варіанту   1.1 – 3.5 залежно від варіанту
2-га вища освіта     1.1 – 3.5 залежно від варіанту

IV. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Вид заняття Тема заняття Форма (вид) використання комп’ютерних технологій Назва програмного засобу Для яких видів діяльності використовується
Практичні заняття та самостійна робота Формування доходів і видатків місцевих бюджетів. Рекомендується відповідь на питання з використанням комп’ютера Microsoft Excel для Windows Розгляд теоретичних питань, розв’язання задач з місцевих податків і зборів, власних і закріплених доходів
Практичні заняття та самостійна робота Бюджетне вирівнювання та бюджетні трансферти Рекомендується розв’язання практичних завдань з використанням комп’ютера Microsoft Excel для Windows Розв’язання задач з вирівнювання доходів за допомогою бюджетних трансфертів
Практичні заняття та самостійна робота Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу та комунальних транспортних підприємств Рекомендується розв’язання практичних завдань з використанням комп’ютера Microsoft Excel для Windows Розв’язання задач з організації фінансів в комунальних підприєм-ствах
Лекції Всі теми Конспект лекцій (електронна версія   Самостійна робота

V. ПОТОЧНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

(спеціальність 8.050104 «Фінанси»)

ЗМІСТ

модулів навчальної дисципліни,

їх оцінювання в балах, форми і терміни поточного і модульного

контролю, 2 чверть

 

№ моду ля   Елементи модуля Кількість балів Поточний контроль навчальної роботи студентів
міні- мальна макси-маль-на форма контролю тиж-день чверті
           
  Лекційний курс: Тем1.»Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів» Тем Тема 2.»Фінансова політика місцевих органів влади» Тема 3. «Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади» Тема 4 «Формування дохідної бази місцевих бюджетів» Тема 5 «Система видатків місцевих бюджетів» Тема 6 «Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання» Тема 7 «Бюджетний процес на місцевому рівні» Семінарські заняття: 1. «Місцеві фінанси і фінансова політика на місцевому рівні» 2. «Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів» 3. «Бюджетне регулювання і бюджетний процес на місцевому рівні»   Практичне заняття (підсумкове за модулем 1): 1. «Формування доходів і видатків місцевих бюджетів»   Домашнє завдання № 1                 Усне опитування (тестування, усне опитування, участь в дискусії)   Письмова контрольна робота   Перевірка питань, що виносяться на самостійне вивчення                            
  Всього за модулем 1        
  Лекційний курс: Тема 8 «Організація фінансової діяльності підприємств місцевого господарства» Тема 9 «»Фінанси підприємств комунального господарства» Тема 10 «Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу» Тема 11 «Управління місцевими фінансами в Україні» Тема 12. «Світовий досвід організації місцевих фінансів»   Семінарські заняття: 4. «Організація фінансової діяльності підприємств місцевого господарства» 5. «Управління місцевими фінансами в Україні, світовий досвід організації місцевих фінансів»   Практичні заняття: 2. Бюджетне вирівнювання та бюджетні трансферти» 3. Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу та комунальних транспортних підприємств»   Домашнє завдання № 2                               Усне опитування (тестування, усне опитування, участь в дискусії)   Перевірка розрахункової роботи Письмова контрольна робота Перевірка питань, що виносяться на самостійне вивчення                            
  Всього за модулем 2        
  Залік        
  Всього за чверть        

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 1 від 30 серпня 2010 р.

Зав. кафедри фінансів ____________________Говорушко Т.А.

Лектор навчальної дисципліни ____________Еш С.М.


VI. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ

Форма навчання Чверть (семестр) Форма підсумкового контролю
Денна   За за результатами модульного контролю навчальної роботи студентів, які набрали не менше мінімальної кількості балів за кожним із модулів
Коконтрольна письмова робота за модулем (модулями), якщо не набрали мінімальної кількості балів з відповідного модуля (модулів, але не більше половини від загальної кількості) у чверті, і з урахуванням набраних балів за іншими модулями
І залік за переліком питань, якщо студенти за результатами модульного контролю у чверті не набрали мінімальної кількості балів більше ніж з половини модулів
Заочна7.050104   8.050104 ХІ   ХІ Іс іспит у письмовій або усній формах за екзаменаційними білетами; зал залік за переліком питань, що виносяться на підсумковий контроль  
Друга вища освіта ІХ Іс іспит у письмовій або усній формах за екзаменаційними білетами

 

6.1. Питання для підготовки до заліку

 1. Сутність місцевих фінансів і причини їх появи
 2. Місцеві фінанси як система, її складові.
 3. Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів.
 4. Функції місцевих фінансів, принципи їх організації.
 5. Роль місцевих фінансів у реформуванні вітчизняної економіки.
 6. Територіальна громада як суб’єкт економічної та фінансової діяльності.
 7. Основи фінансової автономії місцевих органів влади.
 8. Фінансовий механізм як система реалізації фінансової політики місцевих органів влади.
 9. Організаційно-правове забезпечення фінансової політики на місцевому рівні.
 10. Теоретичні та організаційні засади місцевого самоврядування.
 11. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування.
 12. Розвиток місцевого самоврядування в контексті здійснення політики європейської інтеграції України.
 13. Регіональна фінансова політика у зарубіжних країнах.
 14. Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні та її вплив на виконання бюджетної політики.
 15. Європейська хартія про місцеве самоврядування.
 16. Всесвітня декларація місцевого самоврядування.
 17. Декларація про принципи місцевого самоврядування в країнах СНД.
 18. Європейська хартія міст.
 19. Європейська декларація прав міст.
 20. Структура системи місцевих фінансових інститутів.
 21. Поняття самостійності місцевого бюджету та його роль в економічній системі країни.
 22. Сутність місцевих бюджетів, їх ознаки, особливості та значення для формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.
 23. Склад доходів місцевих бюджетів.
 24. Власні доходи місцевих бюджетів, особливості їх формування.
 25. Закріплені доходи місцевих бюджетів.
 26. Видатки місцевих бюджетів, основи їх формування.
 27. Місцеві фінансові ресурси, їх склад, характеристика.
 28. Загальний і спеціальний фонди місцевих бюджетів.
 29. Форми та види місцевих податків і зборів в Україні.
 30. Основні недоліки місцевого оподаткування та напрями його реформування в Україні.
 31. Поняття комунальної власності, її ознаки.
 32. Особливості реалізації права комунальної власності в Україні.
 33. Поняття, форми та правове регулювання комунального кредиту.
 34. Місцеві позики та їх розвиток в Україні.
 35. Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку комунального кредиту.
 36. Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів.
 37. Бюджетні трансферти як метод бюджетного регулювання.
 38. Цілі та завдання державної регіональної фінансової політики.
 39. Бюджетне регулювання, його цілі та методи.
 40. Депресивні території, їх групи, статус визначення. Форми державної підтримки регіонів з метою стимулювання розвитку депресивних територій.
 41. Сутність фінансового вирівнювання його форми та методи.
 42. Складання, затвердження і виконання місцевого бюджету.
 43. Банківська, казначейська та змішана системи виконання видаткової частини місцевих бюджетів, їх переваги та недоліки.
 44. Учасники бюджетного процесу на місцевому рівні та їх повноваження.
 45. Забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу.
 46. Зміст і стадії бюджетного процесу на місцевому рівні.
 47. Види місцевих фінансових органів, їх завдання та функції.
 48. Механізм реалізації нової політики місцевого та регіонального розвитку.
 49. Структура місцевих бюджетів.
 50. Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів.
 51. Основні групи доходів місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.
 52. Методи планування місцевих бюджетів.
 53. Склад і структура видатків місцевих бюджетів.
 54. Кошторисне планування видатків установ, які утримуються з місцевих бюджетів.
 55. Програмно-цільовий метод бюджетного планування, його переваги.
 56. Поняття та концепції організації внутрішніх міжурядових фінансових відносин.
 57. Система управління місцевими фінансами, характеристика її складових.
 58. Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів.
 59. Місцеві фінансові органи в зарубіжних країнах.
 60. Фінансовий контроль на місцевому рівні.
 61. Характеристика основних законодавчих документів, які регламентують функціонування місцевих фінансів в Україні.
 62. Адміністративно-територіальна реформа в Україні та її вплив на розвиток місцевих фінансів в країні.
 63. Характеристика основних теорій місцевого самоврядування.
 64. Основні завдання Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні.
 65. Організація здійснення фінансової політики органами місцевого самоврядування.
 66. Регіональна фінансова політика у зарубіжних країнах.
 67. Структура місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.
 68. Соціально-економічні передумови виникнення та функціонування інституту місцевих бюджетів в Україні.
 69. Роль і значення місцевих запозичень у складі доходів місцевих бюджетів.
 70. Вплив малого бізнесу на формування фінансової бази місцевих бюджетів.
 71. Роль благодійних, спонсорських внесків і пожертвувань у власних доходах місцевих органів влади.
 72. Роль податкових і неподаткових надходжень у формуванні доходів місцевих бюджетів у Радянському Союзі.
 73. Спільні та відмінні риси фактичних і касових видатків місцевих бюджетів.
 74. Роль і значення міжбюджетних відносин у функціонуванні бюджетної системи України.
 75. Форми руху фінансових ресурсів у процесі здійснення міжбюджетних відносин.
 76. Особливості реалізації фінансового вирівнювання в Україні.
 77. Регіональні відмінності у формуванні доходів і фінансуванні видатків місцевих бюджетів в Україні та їх причини.
 78. Зарубіжний досвід і вітчизняна практика надання бюджетних трансфертів.
 79. Порядок підготовки і розгляду звітів про виконання місцевих бюджетів.
 80. Характеристика розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.
 81. Роль і значення комунального господарства у формуванні місцевих бюджетів.
 82. Характеристика суб’єктів господарювання комунального сектору економіки.
 83. Основні напрями реформування інституту комунальної власності в Україні.
 84. Вплив приватизаційних процесів на стан комунальної власності в Україні.
 85. Комунальні підприємства та особливості їх функціонування в Україні.
 86. Характеристика принципів корпоративного управління в галузі комунального господарства.
 87. Особливості фінансової діяльності комунальних транспортних підприємств.
 88. Характеристика житлово-комунального господарства територіальної громади, в якій ви проживаєте.
 89. Тарифи на житлово-комунальні послуги та їх регулювання.
 90. Прибуток підприємств і організацій житлово-комунального комплексу та розрахунок його обсягів.
 91. Склад і структура доходів комунальних транспортних підприємств.

92. Комунальні платежі та їх роль у формуванні фінансових ресурсів житлового господарства.

93. Фінансові ресурси підприємств місцевого господарства.

94. Фінансове планування в комунальних підприємствах.

95. Фінансовий стан підприємств комунальної форми власності.

96. Комунальні підприємства, їх види, ознаки та напрями діяльності в Україні.

97. Сучасні проблеми розвитку комунального сектору.

98. Фінансова діяльність комунальних транспортних підприємств.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

1. Бечко П.К., Ролінський О.В. Місцеві фінанси. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.

2. Буряченко А.Є. Самооподаткування як резерв зростання доходів бюджетів місцевого самоврядування // Фінанси України. – 2009. – а№ 2. – С. 44 – 50.

3. Бюджетна система: Навч. посібник. / Керів. авт. кол. і наук. ред. проф. Л.О. Омелянович. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 256 с.

4. Бюджетний кодекс України. Закон України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 37.

5. Бюджетний менеджмент. Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

6. Бюджетний процес і міжбюджетні відносини на рівні місцевих бюджетів району: Навч. посібник. / С.І. Мельник, В. Серек, С.Б. Ільїних та ін. – К.: Міленіум, 2003. – 266 с.

7. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – 544 с.

8. Всесвітня декларація про місцеве самоврядування // Місцеве самоврядування. – 1997. – № 1 – 2. – С. 95 – 97.

9. Говорушко Т.А., Еш С. М. Місцеві фінанси. Курс лекцій. – К.: НУХТ, 2009. – 171

10. Декларация о принципах местного самоуправления в государствах-участниках Содружества от 29 октября 1994 г. //Зібрання законодавства України. – 2006. – № 11. – 15 червня.

11. Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20.05.1993 // Відомості ВРУ. – 1993. – № 30. – С. 783 – 788.

12. Європейська хартія місцевого самоврядування / Пер. з англ. Є.М. Вишневського // Комп’ютерна правова система «Зібрання законодавства України». – К.: Укр. інформ. -прав. центр, 2004.

13. Закон України «Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань» від 01.07.2004 № 1953-ІV // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 141.

14. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – С. 379 – 429.

15. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 08.09.2005 № 2850-ІV // Урядовий кур’єр. Орієнтир. – 2005. – № 37. – С. 1 –3.

16. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: Навч. посібник – Тернопіль: Астон, 2004. – 140 с.

17. Корчинський В.Є., Колодій С.Ю. Вплив рівня міжрегіональної диференціації видатків місцевих бюджетів і заробітної плати на внутрішню міграцію населення України // Фінанси України. – 2008. – № 1.

18. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 487 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

19. Лазепко І.М. Інноваційний шлях створення фінансової бази місцевого самоврядування // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 27 – 35.

20. Луніна І. Формування місцевих бюджетів у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи // Економіка України. – 2006. – № 1. – С. 23 – 31.

20. Лучка А. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: теоретичні основи та вітчизняна практика // Світ фінансів. – 2006. – № 1. – С. 19 – 31.

21. Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання. 2006. – 677

22. Місцеві фінанси: метод. вказівки до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи студ. спец. 7.050104 та 8.050104 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка і підприємництво» ден. та заоч. форм навчання / Уклад.: С.М. Еш. – К.: НУХТ, 2010. – 59 с.

23. Музика О.А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: Монографія. – К.: Атака. 2004. – 344 с.

24. Павлюк К.В. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2006. - № 4. – С. 24 – 37.

25. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 495 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

26. Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, ухвалене рішенням ДКЦПФР від 07.10.2003 р.

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 490 «Про затвердження Порядку перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами».

28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів» від 24.02.2003 р.

29. Про місцеві державні адміністрації: Закон України // Відомості ВРУ. – 1999. – № 20-21. – С. 190.

30. Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 – 2010 роки: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості ВРУ. – 2004. – № 14.

31. Про порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів: Наказ Державного казначейства від 04.11.2002, № 205.

32. Про систему оподаткування: Закон України // Відомості ВРУ. – 1997. – № 16 (із змінами і доповненнями).

33. Рева Т.М., Ковальчук К.Ф., Кучкова Н.В. Місцеві фінанси: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 208 с.

34. Сазонець І.Л., Гринько Т.В., Придатко Г.Ю. Управління місцевими фінансами: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.

35. Складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України: Навч. посібник / С.І. Мельник, І.Ф. Щербина, Дж. Хансен та ін. – К.: Міленіум, 2002. – 276 с.

36. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.

37. Туманская Ю.В. Анализ зарубежной практики формирования местных бюджетов // Дайджест-финансы. – 2004. - № 3. – С. 48 – 51.

38. Управління міським бюджетом за програмно-цільовим методом: Навч. посіб. / Проект «Реформа місцевих бюджетів в Україні». – К.: RTI International, 2005. – 56 с.

39. Циммерманн Х. Муниципальные финансы: Учебник: Пер. с нем. – М.: Изд-во «Дело и Сервис». – 2003. – 352 с.

40. Чечетов М.В., Чечетова Н.Ф., Бережна А.Ю. Бюджетний менеджмент: Навч. посібник: У 2 ч. – Ч. 1. – 560 с.; Ч. 2. – 448 с. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2004.

41. Чугунов І.Я., Федосов В.М. Державний внутрішній фінансовий контроль: стратегія розвитку // Фінанси України. – 2009. – № 4.

42. Чугунов І.Я., Запатріна І.В. Розвиток програмно-цільового методу планування бюджету // Фінанси України. – 2008. – № 5.

43. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник. – 2-ге вид., змін. і доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 818 с.

44. Юшко С.В. Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи // Фінанси України. – 2009. – № 1. С. 86 – 97.

 

Додаткова література

45.Базилевич В.Д., Баластик Л.О. Державні фінанси: Навч. посібник. – 2-ге вид, доп. і перероб. / За заг. ред. В.Д. Базилевича – К.: Атіка, 2004. – 368 с.

46. Буковинський В.С. Шляхи удосконалення планування витрат на освіту //Фінанси України. –2004. – № 9. – С. 74 – 83.

47. Буряченко А.Є. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади // Зб. наук. пр. Наук. вісн. Академії ДПС. – 2001. – № 1. – С. 162 – 170.

48. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К: Центр навч. літ., 2003. – 608 с.

49. Владимиров К.М., Чуйко Н.І., Рогальський О.Ф. Місцеві фінанси, Навч. посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2006. – 352 с.

50. Воронкова В. Г. Муніципальний менеджмент: Навч. посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 256 с.

51. Господарський кодекс України від 16.01.03. № 436.

52. Державні фінанси в транзитивній економіці: Навч. посібник // М.І.Карлін, Л.М.Горбач, Л.Я Новосад та ін. – К.: Кондор, 2003. – 220 с.

53. Європейська хартія місцевого самоврядування, ратифікована Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» від 15.07.97 № 452/97-ВР // Відомості ВРУ. – 1997. – № 38. – С. 249.

54. Конституція України. – К.: Вікар, 1996. – 64 с.

55. Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опор. конспект лекцій. – К.: Кондор, 2004. – 282 с.

56. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів): Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 300 с.

 

ТИПОВА ПРОГРАМА

Мета дисципліни: вивчення засад організації місцевих фінансів, їх складу та основ управління виходячи із розмежування функцій і повноважень державних і місцевих органів влади та управління.

Завдання: формування теоретичних знань і вироблення практичних навичок у сфері формування та використання фінансових ресурсів місцевих органів влади і підприємств місцевого господарства.

Предмет: фінансові відносини, що виникають у процесі формування та використання фінансових ресурсів на різних рівнях адміністративно-територіального поділу.

Зміст дисципліни розкривається у темах:

1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів.

2. Фінансова політика місцевих органів влади

3. місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади.

4. Формування дохідної бази місцевих бюджетів.

5. Система видатків місцевих бюджетів.

6. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання.

7. Бюджетний процес на місцевому рівні.

8. Організація фінансової діяльності підприємств місцевого господарства.

9. Фінанси підприємств комунального господарства.

10. Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу.

11. Управління місцевими фінансами в Україні.

12. Світовий досвід організації місцевих фінансів.

 


3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Теми рефератів для виконання самостійної

та індивідуальної роботи

Тема. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів

1. Роль місцевих фінансів у реалізації регіональної соціальної політики і зміцненні економічної самостійності адміністративно-територіальних одиниць.

2. Формування земств в українських землях в кінці ХІХ на початку ХХ століття і їх вплив на розвиток місцевих фінансів.

3. Значення місцевих фінансових інститутів у формуванні фінансової бази місцевого самоврядування.

4. Характеристика основних законодавчих документів, які регламентують функціонування місцевих фінансів в Україні.

5. Фінансові проблеми громади населеного пункту, в якому ви проживаєте та шляхи їх вирішення.

6. Значення місцевих Рад народних депутатів в Радянському Союзі у вирішенні питань економічного та соціального спрямування.

7. Адміністративно-територіальна реформа в Україні та її вплив на розвиток місцевих фінансів в країні.

8. Характеристика основних теорій місцевого самоврядування.

9. Характеристика основних функцій місцевих фінансів та їх вплив на розвиток демократичних перетворень в суспільстві.

 

Тема. Фінансова політика місцевих органів влади

1. Основні завдання Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні.

2. Фінансова політика на місцевому рівні, її складові та процеси реалізації.

3. Організація здійснення фінансової політики органами місцевого самоврядування.

4. Механізм реалізації фінансової політики місцевого та регіонального розвитку.

5. Регіональна фінансова політика у зарубіжних країнах.

 

Тема. Місцеві бюджети як основа фінансової бази

місцевих органів влади

 1. Структура місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.
 2. Соціально-економічні передумови виникнення та функціонування інституту місцевих бюджетів в Україні.
 3. Спільні та відмінні ознаки між Бюджетним кодексом України і Законом «Про бюджетну систему України».
 4. Методи планування місцевих бюджетів.

 

Тема. Формування дохідної бази місцевих бюджетів

 1. Роль і значення місцевих запозичень у складі доходів місцевих бюджетів.
 2. Вплив малого бізнесу на формування фінансової бази місцевих бюджетів.
 3. Роль благодійних, спонсорських внесків і пожертвувань у власних доходах місцевих органів влади.
 4. Роль податкових і неподаткових надходжень у формуванні доходів місцевих бюджетів у Радянському Союзі.
 5. Позитивні риси та недоліки вітчизняної системи місцевого оподаткування в Україні.
 6. Еволюція місцевого оподаткування в Україні та за кордоном.

 

Тема. Система видатків місцевих бюджетів

 1. Проблеми виконання видаткової частини місцевих бюджетів і їх вирішення.
 2. Спільні та відмінні риси фактичних і касових видатків місцевих бюджетів.
 3. Механізм перерахування коштів загального фонду місцевих бюджетів розпорядникам і одержувачам коштів для здійснення видатків.
 4. Нові підходи у плануванні видатків місцевих бюджетів згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
 5. Економічна сутність і значення видатків місцевих бюджетів у забезпеченні справедливого перерозподілу фінансових ресурсів.

 

Тема. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання

 1. Роль і значення міжбюджетних відносин у функціонуванні бюджетної системи України.
 2. Форми руху фінансових ресурсів у процесі здійснення міжбюджетних відносин.
 3. Особливості реалізації фінансового вирівнювання в Україні.
 4. Регіональні відмінності у формуванні доходів і фінансуванні видатків місцевих бюджетів в Україні та їх причини.
 5. Зарубіжний досвід і вітчизняна практика надання бюджетних трансфертів.
 6. Проблеми міжбюджетних відносин в Україні та їх вирішення

 

Тема. Бюджетний процес на місцевому рівні

 1. Зміст і стадії бюджетного процесу на місцевому рівні.
 2. Порядок підготовки і розгляду звітів про виконання місцевих бюджетів.
 3. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.
 4. Забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу.
 5. Характеристика розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

 

Тема. Організація фінансової діяльності підприємств

місцевого господарства

 1. Роль і значення комунального господарства у формуванні місцевих бюджетів.
 2. Характеристика суб’єктів господарювання комунального сектору економіки.
 3. Основні напрями реформування інституту комунальної власності в Україні.
 4. Вплив приватизаційних процесів на стан комуналь
 5. Поделиться с друзьями:


  Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 574 | Нарушение авторских прав


  Поиск на сайте:

  Лучшие изречения:

  Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить. © Сократ
  ==> читать все изречения...

  612 - | 516 -


  © 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.