Завдання на Дипломну роботу студентові
Лекции.Орг

Поиск:


Завдання на Дипломну роботу студентові
Реферат

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Вступ

Розділ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ Управління активами банківської установи

1.1 Зміст управління активами банківської установи

1.2 Організація управління активами банківської установи

1.3 Планування управління активами

Розділ 2 Аналіз управління активами на прикладі ВАТ “Укрексімбанк”

2.1 Загальна характеристика ВАТ ”Укрексімбанк”

2.2 Загальний аналіз активів банку

2.3 Управління ризиками як складова управління активами

Розділ 3 Програма заходів щодо удосконалення управління активами

3.1 Підвищення рівня управління активами шляхом впливу на їх структуру

3.2 Удосконалення управління активами та пасивами зміною організаційної структури на прикладі ВАТ „Укрексімбанк”

Висновки

Список використаних джерел

 

Додаток Г. 3

Тема: Моніторинг ліквідністі комерційного банку

Зміст С.

Завдання на Дипломну роботу студентові

Реферат

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Вступ

Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕДОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

1.1 Теоретико-методологічні складових поняття “ліквідність”.

1.2 Визначення змісту та функцій моніторингу

1.3 Методика проведення моніторингу ліквідності комерційного банку

Розділ 2. МОНІТОРИНГ ЛІКВІДНОСТІ ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

2.1 . Місце ВАТ «Райффайзен банк аваль” в банківській системі України

2.2 . Аналіз організаційної структури ВАТ «Райффайзен банк аваль” при проведенні моніторингу

2.3 Розрахунок показників ліквідності ВАТ «Райффайзен банк аваль”

Розділ 3. Рекомендації щодо покращення управління ліквідністю

3.1.Моніторинг як функція управління діяльністю комерційного банку

3.2.Стратегічні напрямки зростання ліквідності комерційного банку

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

 

Додаток Г. 4

Приклад

Написання вступу

ВСТУП

У світовому потоці інформації значне місце належить моніторингу, який відіграє важливу роль в прийнятті рішень щодо функціонування галузей народного господарства, орієнтуючи їх в безмежному океані інформації. Моніторинг має не досить давню історію, але останні досягнення науки, комп'ютеризація інтелектуальної праці відкрили якісно нову сторінку в його існуванні. Сучасні системи моніторингу значно розширили можливості збору, аналізу та управління інформацією на всіх рівнях функціонування підприємств.

Ефективне функціонування комерційних банків в сучасних умовах неможливе без продуманої і зваженої економічної політики, яка направлена на оцінку ліквідності, як одного з важливіших показників діяльності.

Оцінка діяльності комерційних банків не можлива без удосконалення форм статистичних спостережень для запровадження моніторингу за станом ліквідності.

Проблемі визначення сутності понять «ліквідність», «дохідність», сукупності факторів, що впливають на них, методів управління ними присвячено багато наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, зокрема О.Барановського, О.Васюренка, В.Гейця, О.Дзюблюка, Іванова В. В., Лаврушина О. И., Панової Г.С., Батракової Л.Г., Ільясова СМ., Фетісова Г. Г., А.Д. Шеремета, Г.Н. Щербакової , , В.Корнєєва, В.Міщенка, Н.Мороза, М.Саблука, Р.Тиркало,Серед закордонних економістів необхідно звернути увагу на постановку даних питань у Пітера Роуза, Э. Ріда, Э. Дж. Доллана, У. Коха.

Вивчення процесу моніторингу також займає провідне місце в роботах науковців.П Вілохіна, В.К. Галіцина, М.С. Данько, Л.Ф. Іщенко, І.В. Калачової та О.А. Рудич, Л.О. Попової, Ю.В.Мазур, А.Ю Шевякова. Про те питання проведення моніторингу ліквідності комерційного банку висвітлене не достатньо. Тому тема дипломної роботи є актуальною.

Мета і задачі дослідження. Метою дипломної роботи є розробка теоретичних, методичних і практичних положень щодо підвищення ліквідності комерційного банку шляхом вдосконалення організаційно-економічних механізмів моніторингу.

Для досягнення поставленої мети поставлені такі основні задачі:

– визначити складові ліквідності комерційного банку;

– на основі дослідження закономірностей побудови та сфер застосування систем моніторингу сформулювати вимоги щодо їх функціонування в банківській системі;

- визначити мету, задачі, принципи та основні показники проведення моніторингу ліквідності комерційного банку;

- визначити фінансовий стан комерційного банку та вказати на основні тенденції розвитку ліквідності;

- вказати на зміни в організаційній структурі комерційного банку при проведенні моніторингу ліквідності;

– вказати на зміну показників ліквідності при проведенні моніторингу ПАТ «Райффайзенанкаваль”.

Методи дослідження.Методологічною основою дипломної роботи єдіалектичний метод пізнання дійсності, системний підхід до вивчення господарських процесів, фундаментальні положення економічної теорії та концепції державної регіональної політики України.

Для вирішення поставлених задач у роботі використано наступні методи: аналітичний і структурно-логічний (для визначення організаційної структури КБ при проведенні моніторингу), математичної статистики (при розрахунку показників ліквідності КБ), економічного та фінансового аналізу (при розрахунку основних показників діяльності ВАТ «Райффайзен банк аваль” ).

Інформаційну базу дослідження складають офіційні джерела Державного комітету статистики України, Нормативні акти та розпорядження Кабінету міністрів та міністерства фінансів України.

Додаток Д

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економічного аналізу і фінансів

ВІДГУК

на дипломну роботу

Студента_____________________________________________________________

Тема дипломної роботи: _____________________________________________

________

 

Обсяг роботи: стор., табл., рис., додатків.

Актуальність теми: _______________________________________________________

________________

Якість розкриття теоретичної частини, вміння студента користуватись літературою:_____________________________________________________________________

Оцінка самостійності студента при виконанні дослідження: ____________________

________________

Дисциплінованість студента в роботі, відвідування ним запланованих консультацій

________

________Відношення студента до виконання рекомендацій керівника____________________

________

Плановість виконання поставлених перед студентом завдань, згідно графіку, отриманого на початку роботи______________________________________________

________

Глибина та результативність аналізу:________________________________________

________________

Оцінка пропозицій, їх практичне значення, наявність елементів новизни: _________

________________

Оцінка самостійності студента у висновках, запропонованих варіантах управлінських рішень_____________________________________________________

________

Недоліки роботи:_________________________________________________________

________________________

Загальні висновки про рівень підготовки студента, його кваліфікацію:____________

________

Оцінка роботи: «__________________» ________

Науковий керівник _______________” “____ 20__ р.________________________

підпис посада, прізвище

Додаток Ж

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економічного аналізу і фінансів

 

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу

 

Студента _____________________________________________________

 

Тема дипломної роботи:_________________________________________________

_______

_______

 

Обсяг роботи: стор., табл., рис., додатків.

 

Актуальність теми:_______________________________________________________

________________

 

Якість розкриття теоретичної частини:_______________________________________

________________

 

Якість розкриття методико-аналітичної частини:______________________________

________________

 

Оцінка пропозицій та їх практичне значення:_________________________________

________________

Недоліки роботи:_________________________________________________________

________________

 

Загальні висновки:________________________________________________________

________________

 

Оцінка роботи: «__________________» ________

 

Рецензент ______________” “_____20__ р._______________________________

підпис посада, прізвище


 

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання

 

 

Укладачі: Турило А.М., Гарасюк О.А., Короленко С.М., Іщенко Л.Ф.

 

 

Реєстрац. № _______________

 

 

Підписано до друку __________________2011р.

Формат ___________________

Обсяг ___________________др. док.

Тираж ___________________прим.

 

 

м. Кривий Ріг,

вул. ХХІІ партз’їзду, 11

 

Дата добавления: 2016-11-18; просмотров: 294 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.