Лекции.Орг


Поиск:
Організація підготовки до виконання дипломної роботи та вибір теми
ЗМІСТ

  С.
Вступ    
1. Загальні положення....................................................................................................    
2.Організація підготовки до виконання дипломної роботи спеціаліста та вибір теми..................................................................................................................................    
3. Структура дипломної роботи спеціаліста та вимоги до її структурних елементів......................................................................................................................    
4. Підготовка до захисту і захист дипломної роботи................................................    
5.Критерії оцінювання дипломної роботи спеціаліста..............................................    
6.Правила оформлення дипломної роботи спеціаліста......................................….....    
7.Тематика дипломних робіт..........................................................................................    
Додатки..............................................................................................................................    

ВСТУП

 

Метою рекомендацій є надання студентам методичної допомоги з організації раціональної роботи при збиранні інформації, визначенні структури і змісту основних розділів випускної роботи, друкуванні та захисту її в Державній екзаменаційній комісії (ДЕК).

Дипломна робота є завершальним етапом отримання студентом кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності “Фінанси”. В роботі студент повинен використати всю сукупність знань, які він отримав на протязі всього строку навчання. Важливим для якісної підготовки дипломної роботи спеціаліста є засвоєння таких нормативних дисциплін підготовки як “Фінансовий менеджмент”, “Стратегічне управління”, “Управління фінансовою санацією підприємства”, “Ринок фінансових послуг”, “Міжнародний менеджмент”, “Менеджмент персоналу” та вибіркових дисциплін “Міжнародне право” та “Міжнародні фінанси”, що вивчаються за вибором вищого навчального закладу. Якісне виконання наукової роботи та кваліфіковане подання результатів досліджень, рівень їх наукової обґрунтованості та достовірності залежить від рівня засвоєння студентом таких вибіркових дисциплін, як “Моделювання економічних систем”, “Методологія наукових досліджень”, “Педагогіка вищої школи”. Методичні вказівки ґрунтуються на вимогах чинного законодавства України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Освітньо-професійної програми та світньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю 7.050104 – “Фінанси”.

Рекомендації призначені для студентів-дипломників, викладачів, спеціалістів, які здійснюють керівництво випускною роботою, рецензентів та консультантів.

Автори виражають надію, що використання запропонованих ними рекомендацій в ході підготовки випускної роботи істотно спростить її розробку та надасть студентам значну допомогу в їхній самостійній роботі над комплексним розв'язком складних економічних задач.

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Випускна робота є заключним етапом навчання студентів і передбачає:

– систематизацію, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань за фахом та використання їх під час розв'язання конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих задач;

– розвинення навичок проведення самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження і експериментування під час розв'язання проблем і питань, які розроблюються в дипломному проекті (дипломній роботі);

– з'ясування підготовленості студентів до самостійної роботи за отриманою кваліфікацією, а також здатність їх до наукової роботи.

– випускна робота оформлюється у вигляді дипломної роботи (ДР) на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня – спеціаліст.

Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Дипломна робота – це самостійна творча робота студента на основі якої, визначається рівень здібностей випускника вищого навчального закладу до професійної діяльності та на підставі якої Державна екзаменаційна комісія приймає рішення про присвоєння йому кваліфікації спеціаліста зі спеціальності “Фінанси”.

Дипломна робота являє собою реалізацію теоретичних знань і практичних навичок студента. Вона виконується під керівництвом керівника, що несе повну відповідальність за якість і своєчасність її підготовки й захисту.

Мета роботи – забезпечити комплексну розробку однієї або декількох фінансово-економічних задач з мотивованою пропозицією практичних рекомендацій. Таким чином, дипломна робота фахівця являє собою закінчене фінансово-економічне дослідження вибраної проблематики.

Дипломна робота спеціаліста повинна мати як теоретичну так і практичну спрямованість.

У сфері теорії дипломна робота спеціаліста виконується на основі критичного аналізу робіт як вітчизняних так і закордонних економістів.

Питання теорії повинні бути взаємопов’язані з практичною інформацією.

Практична частина роботи виконується на основі всебічного вивчення й аналізу фактичного матеріалу по досліджуваній темі з використанням передового вітчизняного і закордонного досвіду, статистичного матеріалу, даних періодичної літератури.

Пропозиції і висновки в кожній роботі повинні бути аргументовані, науково обґрунтовані і мати практичну і наукову цінність.

Незалежно від теми дипломної роботи в її текстовій частині мають бути відображені:

- постановка задачі;

- вибір та обґрунтування методів дослідження;

- теоретичні чи експериментальні дослідження;

- аналіз отриманих результатів, тобто висновки та пропозиції.

Основні вимоги до дипломної роботи:

• аргументація актуальності теми, теоретична і практична її значимість;

• самостійність і системність підходу студента у виконанні дослідження конкретної проблеми;

• відображення знань монографічної літератури по темі, законодавчих та нормативних актів України, положень, інструкцій Національного банку України, Міністерства фінансів України, та ін.;

• розгляд різних точок зору й обов'язкове формулювання аргументованої позиції студента-дипломника по порушеним у роботі дискусійним питанням;

• повнота розкриття теми, аргументоване обґрунтування висновків і пропозицій, що представляють науковий і практичний інтерес з обов'язковим використанням практичного матеріалу, застосуванням різних методів, включаючи економіко-математичні методи і комп'ютерну техніку;

• ясний, логічний і грамотний виклад результатів дослідження, правильне оформлення роботи в цілому.

Разом з тим однакові вимоги до роботи не виключають, а припускають широку ініціативу і творчий підхід до розробки кожної теми. Оригінальність постановки і рішення конкретних питань відповідно до особливостей дослідження є одним з основних критеріїв оцінки якості магістерської роботи.

Обов’язковим в роботі є використання економіко-математичних методів та сучасних пакетів прикладних програм для ЕОМ.

Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від напряму дослідження, сфери діяльності підприємства та його специфічних рис.

 

Організація підготовки до виконання ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ та вибір теми

 

Дипломна робота як різновид науково-дослідної роботи навчального характеру виконується в загальноприйнятій послідовності з дотриманням певних процедур, а саме:

• вибір, обґрунтування і затвердження теми роботи;

• вибір об'єкту дослідження;

• визначення цілей і завдань диплоної роботи спеціаліста;

• пошук і опрацювання спеціальної літератури;

• уточнення (конкретизація) напрямку дослідження;

• складання плану дипломної роботи;

• формування методичних підходів;

• формування теоретико-методологічних основ досліджуваної проблеми;

• збір практичного матеріалу для підготовки кваліфікаційної роботи;

• обробка і аналіз звітно-статистичного матеріалу за темою роботи;

• поглиблений аналіз та оцінка показників, що характеризують стан об'єкта з точки зору поставленої проблеми;

• економічна діагностика об'єкту дослідження;

• обґрунтування напрямків вирішення досліджуваної проблеми на конкретному об'єкті;

• творчий пошук нових рішень у методичному аспекті, відпрацювання інструментарію;

• формування тексту кваліфікаційної роботи, списку літератури;

• оформлення роботи, її комплектація;

• підготовка до захисту і захист кваліфікаційної роботи спеціаліста.

2.1. Вибір теми, її обґрунтування. Вибір теми дипломної роботи спеціаліста є найбільш важливим і відповідальним моментом, що визначає успіх її виконання.

При виборі теми дипломної роботи спеціаліста враховуються наступні обставини:

• відповідність теми інтересам бази практики;

• можливість використання конкретних матеріалів бази практики;

• відповідність теми науковим інтересам студента, виявленим їм раніше при підготовці наукових доповідей, статей, курсових робіт.

Студент самостійно вибирає тему на основі розробленої і затвердженої кафедрою тематики дипломних робіт. Обрана тема не повинна мати абстрактного характеру і повинна бути виконана на матеріалах переддипломної практики, вона може бути близькою до тем курсових робіт.

Тема дипломної роботи може визначатися й за замовленням підприємств і організацій, при умові, що вони відповідають профілю навчання студентів.

Студент може самостійно запропонувати кафедрі тему, не включену в рекомендовану тематику, обґрунтувавши при цьому важливість і доцільність її розробки і написавши відповідну заяву на ім'я завідувача кафедрою.

При виборі теми слід керуватися тим, що вона повинна бути актуальною, спрямованою на вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління, підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, розробки стратегії, забезпечення конкурентоспроможності підприємства і сталості його фінансового стану.

Тема кваліфікаційної роботи спеціаліста, що здобуває спеціальність 7.050104 “Фінанси”, повинна бути, по можливості, короткою, відповідати спеціальності 7.050104 “Фінанси” та суті наукової задачі, що вирішується, вказувати на мету дослідження і його завершеність. Іноді, для більшої конкретизації до назви слід додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок. У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів “Дослідження питання…”, “Дослідження деяких шляхів…”, “Деякі питання…”, “Матеріали до вивчення…”, “До питання…” і т. ін., в яких не відбито в достатній мірі сутність наукового завдання, його мета.

Тема роботи може бути уточнена у разі зміни актуальності проблеми за згодою з науковим керівником, а потім завідуючим кафедри.

Вибрати тему випускної роботи студенту - спеціалісту можуть допомогти такі прийоми: перегляд каталогів захищених дипломних робіт і ознайомлення з уже виконаними на кафедрі дипломними роботами за освітно-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”; ознайомлення з новітніми результатами досліджень в області управління фінансами; оцінка стану розробки методів дослідження фінансово-економічних процесів; вивчення можливостей застосування методів, які використовуються у суміжних галузях науки та практики, до вивчення фінансово - економічних процесів та управління ними; перегляд відомих наукових рішень за допомогою нових методів, з нових теоретичних позицій, з притягненням нових істотних фактів, виявлених студентом.

Вибрану тему студент повинен зареєструвати на кафедрі у методиста. У разі вибору двома студентами однієї теми перевага віддається тому, хто раніше зареєстрував її.

Дипломні роботи на одну і ту саму тему виконуються не більш як одним студентом.

Після того, як обрано тему випускної роботи спеціаліста потрібно сформулювати мету роботи і визначити коло задач, рішення яких забезпечить досягнення поставленої мети стосовно конкретного предмета та об’єкта дослідження.

Науковим керівником студена-спеціаліста призначаються асистенти, старші викладачі, доценти та професори випускаючої кафедри.

 

2.2. Методологічна основа написання роботи. Для вирішення поставлених задач студент повинен обрати методику проведення дослідження з обраної проблеми, використовуючи загальнонаукові методи теоретичного узагальнення фактів і специфічних методів економічного дослідження. До загальнонаукових методів можна віднести методи діалектичної і формальної логіки. Методи діалектичної логіки містять порівняння, аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, аналогію, гіпотезу. Методи формальної логіки виступають у вигляді законів: тотожності, протиріччя, достатньої підстави. Використання зазначених методів зробить роботу справжнім науковим дослідженням. До спеціальних методів економічного дослідження відносять статистичні і економіко-математичні, без яких неможливо провести аналіз економічної ефективності окремих напрямків діяльності підприємств (установ).

2.3. Затвердження теми випускної роботи спеціаліста. Затвердження теми роботи і призначення наукового керівника оформляється наказом ректора Університету.

Закріплення теми за студентом проводиться на основі його заяви (додаток А) на ім'я завідувача кафедри.

Формулювання теми та методики дослідження виконавець дипломної роботи повинен узгодити з науковим керівником.

Зміна теми допускається лише у виняткових випадках не пізніше, ніж за 1 місяць до закінчення переддипломної практики. Студент зобов'язаний у терміновому порядку, письмово довести до відома про це (з докладним викладом причин) наукового керівника роботи і завідувача кафедрою. Завідувач кафедрою обґрунтовує необхідність зміни теми і доводить до керівництва Університету. Тільки після затвердження відповідних змін ректором Університету можна приступити до дослідження нової теми.

2.4. Отримання завдання на дипломну роботу спеціаліста і затвердження календарного плану. Для контролю за ходом виконання дипломної роботи спеціаліста кафедра затверджує строки поетапної підготовки роботи.

Науковий керівник складає завдання на виконання дипломної роботи спеціаліста у двох примірниках, яке містить календарний план – графік підготовки рукопису (додаток Б – складається з 2 сторінок, оформлюється на 1 листі з обох боків).

Завдання затверджуються завідуючим кафедрою. Після підготовки дипломної роботи один примірник завдання підшивається до неї як супровідний документ.

Керівник постійно контролює хід написання дипломної роботи та додержання календарного плану. Систематично дипломник звітує перед науковим керівником щодо виконаного завдання.

Графік складається на підставі строків поетапної підготовки дипломної роботи спеціаліста, які затверджені кафедрою. Кафедра здійснює контроль за виконанням роботи у вигляді атестації, який складається з трьох етапів:

І етап атестації - ступінь готовності дипломної роботи у студента повинна складати 20-30%;

II етап атестації - готовність роботи повинна складати 80-85%;

ІІІ етап - подання повністю – 100% готової дипломної роботи спеціаліста з підписами керівника, представленням демонстраційних листів, відгуку і рецензії.

Детальна інформація про атестацію наводиться в положенні „Про дипломування”.

2.5. Пошук літературних джерел. Одним з важливих етапів написання дипломної роботи спеціаліста, який забезпечує наявність новизни та обґрунтованість наукових результатів, їх достовірність є пошук та аналіз літературних джерел.

Приступаючи до аналізу літературних джерел студенту необхідно продумати порядок пошуку і приступити до упорядкування картотеки (або списку) літературних джерела по темі.

Перегляду повинні бути піддані всі види джерел, зміст яких пов'язаний з темою дослідження в межах дипломної роботи спеціаліста. До них можна віднести чинну законодавчу базу, наявну офіційну методичну базу, матеріали, опубліковані в різноманітних вітчизняних і закордонних виданнях, рукописи звітів про науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, дисертації, депоновані рукописи, звіти спеціалістів про закордонні відрядження, матеріали закордонних фірм.

2.6. Складання змісту дипломної роботи спеціаліста. Передумовою виконання будь-якої кваліфікаційної праці є наявність плану її здійснення. З урахуванням специфіки творчого процесу такий план повинен передбачати все, що можна заздалегідь спланувати.

Планування роботи студента над дипломною роботою починається з упорядкування робочого плану, що являє собою своєрідну наочну схему дослідження. Такий план використовується на перших стадіях роботи, дозволяючи ескізно уявити досліджувану проблему в різноманітних варіантах, що істотно полегшує науковому керівникові оцінку загальної позиції студента і структури дипломної роботи спеціаліста.

Робочий план розробляється при особистій участі наукового керівника і починається з формулювання задуму наукового дослідження (теми). Спочатку робочий план тільки в основних рисах дає характеристику предмету дослідження, проте надалі план може і повинен уточнюватись, проте основна задача, що стоїть перед роботою в цілому, повинна залишатися незмінною.­

Робочий план має вільну форму. Зазвичай він складається з переліку розташованих у стовпчик рубрик, пов'язаних внутрішньою логікою дослідження даної теми, що дозволяють забезпечити наукову обґрунтованість і достовірність отриманих результатів.

Студенту-сппеціалісту, після упорядкування плану роботи, необхідно усвідомити черговість і логічну послідовність робіт. Порядок їх виконання може змінитися, про те в визначений період роботи всі повинні бути виконані.

У творчому дослідженні план завжди має динамічний, рухливий характер, тому він повинен бути гнучким, щоб можна було включати в нього нові можливі аспекти, виявлені в процесі проведення дослідження.

Науковий керівник не тільки бере участь у розробці робочого плану випускної роботи студента-спеціаліста, але і веде з її автором іншу роботу, зокрема: рекомендує необхідну літературу, довідкові, статистичні й архівні матеріали й інші джерела по темі; проводить систематичні передбачені розкладом бесіди і консультації; оцінює зміст виконаної дипломної роботи, як за розділами, так і в цілому; дає згоду на подання роботи до захисту.

Таким чином, науковий керівник здійснює наукову і методичну допомогу, систематично контролює виконання роботи, вносить корективи, дає рекомендації про доцільність прийняття того або іншого рішення, а також дає висновок про готовність роботи в цілому.

Уточнення плану може здійснюватися і під час написання дипломної роботи студента-спеціаліста, в залежності від особливостей діяльності підприємства, нових змін у законодавстві або отриманих матеріалів. Однак усі зміни у змісті повинні бути узгоджені з керівником.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 524 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © Джон Леннон
==> читать все изречения...

657 - | 514 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.