Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕерший розд≥л (обс€г 15 - 20 стор≥нок).
ѕерший розд≥л Ц це теоретично-огл€дна частина складаЇтьс€ з дек≥лькох п≥дрозд≥л≥в (не б≥льше чотирьох) ≥ повинен м≥стити критично-б≥бл≥ограф≥чний огл€д сучасних концепц≥й та п≥дход≥в стосовно обТЇкту досл≥дженн€. « авторських позиц≥й розкриваютьс€ економ≥чна суть, теоретичн≥ п≥двалини структурно-функц≥ональних аспект≥в управл≥нн€, метод≥в анал≥зу, прийн€тт€ та реал≥зац≥њ управл≥нських р≥шень на основ≥ нов≥тн≥ших ≥нформац≥йних технолог≥й, в≥тчизн€ного ≥ закордонного досв≥ду. ¬ €кост≥ л≥тературних джерел можна використовувати базов≥ п≥дручники, монограф≥њ, науков≥ статт≥, пер≥одичн≥ виданн€, законодавч≥ й нормативн≥ акти, орган≥зац≥йн≥ документи, що регулюють д≥€льн≥сть базового п≥дприЇмства (установи), де€кою м≥рою Ц ≥нформац≥ю сайт≥в, розм≥щених в ≤нтернет≥.

ѕитанн€ теор≥њ викладаютьс€ дл€ обірунтуванн€ подальшого розгл€ду проблем, досл≥джуваних у дан≥й робот≥.

Ќеобх≥дно вказати важлив≥сть предмету досл≥дженн€ в економ≥ц≥ держави та в д≥€льност≥ п≥дприЇмства в сучасних економ≥чних умовах.

ѕотр≥бно обов'€зково розгл€нути предмет досл≥дженн€ €кеконом≥чну (ф≥нансову) категор≥ю в тих темах, де це доц≥льно.

ѕотр≥бно визначити м≥сце предмету досл≥дженн€ (категор≥њ) в господарському комплекс≥ ”крањни, в≥добразити сучасний стан з обов'€зковим використанн€м статистичного матер≥алу та публ≥кац≥й в пер≥одичних виданн€х, при можливост≥ цифровий матер≥ал потр≥бно навести у вигл€д≥ таблиць, граф≥к≥в, рисунк≥в.

¬себ≥чний розгл€д предмету досл≥дженн€ необх≥дно проводити, спираючись на сучасну макроеконом≥чну та м≥кроеконом≥чну теор≥ю.

ѕри викладенн≥ суперечливих питань щодо предмету досл≥дженн€ необх≥дно приводити думку р≥зних автор≥в, критично розгл€дати точку зору кожного з них.  ритика повинна носити об'Їктивний характер. якщо ≥снують р≥зн≥ п≥дходи до вир≥шенн€ проблеми, необх≥дно зробити пор≥вн€нн€ р≥зних думок, зробити власн≥ узагальненн€.

√оловною ≥ обов'€зковою складовою розд≥лу Ї обгрунтуванн€ ≥ виб≥р метод≥в вир≥шенн€ поставлених завдань на основ≥ накопиченого фактичного матер≥алу в ход≥ дос€гненн€ поставленоњ мети.  р≥м того сл≥д надати характеристику основних джерел отриманн€ ≥нформац≥њ (науковоњ, виробничоњ, нормативноњ тощо), розкрити методичн≥ основи досл≥дженн€.

Ќеобх≥дно розгл€нутичинн≥ нормативн≥ та законодавч≥ акти щодо теми досл≥дженн€. ¬ тих темах, де це доц≥льно, необх≥дно зробити анал≥з нормативноњ та законодавчоњ бази з вид≥ленн€м в окремий пункт. —вою думку з цього приводу потр≥бно обов'€зково обірунтувати.

Ќеобх≥дно викласти методолог≥чний ≥нструментар≥й, €кий буде використовуватис€ у наступних частинах роботи, розгл€нутиметодичн≥ засади щодо управл≥нн€предметом досл≥дженн€. ƒл€ цього необх≥дно зробити анал≥з ≥снуючих методик, з'€сувати њх переваги та недол≥ки, обірунтувати доц≥льн≥сть методики, €ка буде використана дл€ проведенн€ анал≥зу в маг≥стерськ≥й робот≥.

–озгл€д ≥снуючих метод≥в управл≥нн€ потр≥бно проводити з урахуванн€м можливостей адаптац≥њ досв≥ду економ≥чно розвинених крањн до умов функц≥онуванн€ п≥дприЇмств в ”крањн≥.

 ритичний огл€д методик анал≥зу управл≥нн€ досл≥джуваних проблем повинен завершуватис€ обірунтованим вибором найпридатн≥шоњ дл€ обраного напр€му досл≥дженн€ методики або наведенн€м шл€х≥в удосконаленн€ методолог≥чних п≥дход≥в у певному напр€мку економ≥чного досл≥дженн€.

3.7.2. ƒругий розд≥л (обс€г 20-30 стор≥нок)

–озд≥л розрахунково-анал≥тичноњ частини Ї основним розд≥лом дипломноњ роботи. (ƒ–) ¬≥н маЇ бути максимально насичений фактичною ≥нформац≥Їю (таблиц≥, граф≥ки, д≥аграми, схеми), що в≥дображають в≥дпов≥дн≥ результати д≥€льност≥ п≥дприЇмства, обТЇднанн€ за останн≥ 3 роки та критично оц≥нюЇтьс€ ф≥нансова д≥€льн≥сть п≥дприЇмства щодо предмету досл≥дженн€ та проводитьс€ глибокийанал≥з з≥браних практичних матер≥ал≥в (п≥д час проходженн€ практики), що характеризують об'Їкт досл≥дженн€ в розр≥з≥ теми дипломноњ роботи спец≥ал≥ста.

‘орми первинноњ ≥нформац≥њ обов'€зково навод€тьс€ у додатках. ≤нформац≥йним забезпеченн€м такого досл≥дженн€ можуть бути матер≥али з по€снювальноњ записки до р≥чного зв≥ту п≥дприЇмства, форма є1 УЅалансФ, форма є 2 У«в≥т про ф≥нансов≥ результатиФ, форма є 3 У«в≥т про рух грошових кошт≥вФ, дан≥ форми є 22 "«ведена таблиц€ основних показник≥в, €к≥ комплексно характеризують господарську д≥€льн≥сть п≥дприЇмства (об'Їднанн€)" ≥ т.≥.

” другому розд≥л≥ дипломноњ роботи спец≥ал≥ст повиннен показати ум≥нн€ самост≥йно анал≥зувати практичний матер≥ал по ф≥нансово-кредитних технолог≥€х, з≥браний у пер≥од переддипломноњ практики, узагальнювати його, формулювати висновки ≥ пропозиц≥њ. ћатер≥али цього розд≥лу Ї лог≥чним продовженн€м першого (теоретичного) ≥ в≥дбивають взаЇмозв'€зок практики ≥ теор≥њ. –екомендована структура цього розд≥лу 3-4 п≥дрозд≥ли.

” розд≥л≥ необх≥дно в≥добразити ф≥нансово-економ≥чну характеристику п≥дприЇмства, загальн≥ умови та результати д≥€льност≥ п≥дприЇмства, за необх≥дност≥ навести структуру п≥дприЇмства та його управл≥нн€, виробничо-ф≥нансов≥ звТ€зки, номенклатуру ≥ призначенн€ продукц≥њ, розкрити перспективи розвитку обТЇкта досл≥дженн€.

ѕ≥дприЇмство повинне бути охарактеризоване з наступних позиц≥й залежно в≥д обраноњ теми дипломноњ роботи:

- тенденц≥њ розвитку галуз≥ в €к≥й функц≥онуЇ п≥дприЇмство та загальн≥ в≥домост≥ (назва п≥дприЇмства, р≥к його створенн€ та основн≥ етапи розвитку, вид господарськоњ д≥€льност≥, правове положенн€, характер власност≥, приналежн≥сть п≥дприЇмства за кап≥талом, номенклатура продукц≥њ, напр€мок спец≥ал≥зац≥њ, орган≥зац≥йна структура п≥дприЇмства ≥ т.≥.);

- взаЇмозв'€зки п≥дприЇмства з зовн≥шн≥ми контрагентами ≥ ринковою структурою (за необх≥дност≥): назви п≥дприЇмств-постачальник≥в ≥ п≥дприЇмств-споживач≥в, форми зв'€зк≥в з ними, зв'€зки з банками, оц≥нка стаб≥льност≥ зв'€зк≥в, а також стану конкуренц≥њ;

- ф≥нансово-економ≥чн≥ результати д≥€льност≥ п≥дприЇмства за пер≥од, що досл≥джуЇтьс€, у вигл€д≥ таблиц≥ в≥дпов≥дних показник≥в, €к≥ подаютьс€ у абсолютному ≥ в≥дносному (темпи росту) виразах;

- перспективи подальшого розвитку з визначенн€м недол≥к≥в в функц≥онуванн≥ п≥дприЇмства за пер≥од, €кий анал≥зуЇтьс€.

ƒал≥ на п≥дстав≥ поданих в першому розд≥л≥ методик анал≥зу/управл≥нн€ необх≥дно виконати глибоке досл≥дженн€ у розр≥з≥ теми дипломноњ роботи. ƒл€ цього рекомендуЇтьс€ виконати розгорнутий факторний анал≥з ≥ провести розрахунок розм≥ру резерв≥в пол≥пшенн€ досл≥джуваного напр€мку д≥€льност≥ п≥дприЇмства.

” подальшому потр≥бно в≥добразити взаЇмозв'€зок м≥ж ви€вленими резервами пол≥пшенн€ окремого напр€мку д≥€льност≥ п≥дприЇмства та його ф≥нансовим станом ≥ конкурентним статусом.

ƒл€ цього сл≥д дати оц≥нку ≥снуючого ф≥нансового стану п≥дприЇмства ≥ визначити вплив на нього на€вних резерв≥в, всеб≥чно проанал≥зувати ф≥нансов≥ показники, €к≥ характеризують стан проблеми, що розгл€даЇтьс€:

Х просл≥дити основн≥ показники д≥€льност≥ в динам≥ц≥ 3-х рок≥в (дл€ њх ≥люстрац≥њ використати таблиц≥, граф≥ки, д≥аграми);

Х зробити поглиблений анал≥з проблеми на основ≥ детального анал≥зу ф≥нансових показник≥в за останн≥ 3 роки, дл€ чого використати методи горизонтального, вертикального, структурного анал≥зу та анал≥зу з використанн€м ф≥нансових коеф≥ц≥Їнт≥в.

–екомендуЇтьс€ не обмежуватис€ пор≥вн€нн€м ≥ анал≥зом показник≥в, а застосувати у досл≥дженн≥ методи корел€ц≥йно-регрес≥йного анал≥зу, групувань, балансового методу, застосовувати комп'ютерн≥ програми.

–езультати анал≥зу використовуютьс€ дл€ ви€вленн€ недол≥к≥в ≥ позитивних стор≥н у ф≥нансово-господарськ≥й д≥€льност≥ п≥дприЇмства та складанн€ висновк≥в ≥ рекомендац≥й, що направлен≥ на вдосконаленн€ ц≥Їњ д≥€льност≥.

Ѕазовий анал≥тичний матер≥ал, пром≥жн≥ розрахунки та отриман≥ к≥льк≥сн≥ результати мають бути подан≥ у другому розд≥л≥, або повинн≥ бути винесен≥ в додатки в таблиц€х, рисунках, а також у форм≥ граф≥к≥в, д≥аграм ≥ схем.

≤нформац≥йним забезпеченн€м анал≥зу виступають, окр≥м основних форм чинноњ зв≥тност≥, дов≥дки, дан≥ синтетичного обл≥ку, позаобл≥ков≥ дан≥, результати обробки матер≥ал≥в на ≈ќћ.

–озд≥л завершуЇтьс€ оц≥нкою стану ≥ визначенн€м шл€х≥в вир≥шенн€ проблемноњ задач≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 383 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

1453 - | 1365 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.