Лекции.Орг


Поиск:
Оформлення контрольної роботи
Контрольна робота повинна відповідати наступним вимогам:

1) робота повинна бути виконана на достатньо високому теоретичному. Слухач повинен усебічно вивчити теоретичні та практичні аспекти питань завдання. Необхідно крім чинних нормативних актів використовувати і правозастосовчу практику судів і інших державних органів;

2) у контрольній роботі повинне використовуватися чинне законодавство з питань здійснення торгової діяльності;

3) текст контрольної роботи повинен легко сприйматися та читатися. Якщо, написаний від руки, текст буде неохайним і некаліграфічним, що ускладнюватиме його сприймання, то рецензент вправі повернути роботу на доопрацювання і усунення недоліків;

4) контрольна робота повинна бути оформлена наступним чином і мати наступну структуру: титульний лист; план; введення; завдання відповідно до визначеного варіанту; основний зміст запитання; висновки; перелік використаної літератури.

На титульному листі повинно зазначатися: найменування університету, факультету, кафедри; позначення характеру роботи (контрольна); варіант контрольної роботи; прізвище, ім'я, по батькові студента; номер навчальної групи; прізвище, ім’я та по батькові, посада, вчене звання особи, що перевіряє; назва міста, в якому знаходиться навчальний заклад; рік написання роботи.

У плані слід вказувати назву питань завдання із зазначенням сторінок, на яких вони викладенні. У вступі відзначається запитання та його актуальність, тема на яку воно розраховане.

Основний текст контрольної роботи розбивається на питання плану. При необхідності питання додатково можуть розбиватися виконуючим на підпитання.

Завдання контрольної роботи складенні наступним чином: перше та друге питання розраховані на знання загальних вимог щодо порядку здійснення торгової діяльності та на знання основних положень нормативно-правового забезпечення здійснення торгової діяльності і порядку здійснення окремих різновидів торгівлі, вимог щодо організації торгової діяльності та обліку торгових угод, правових гарантій захисту прав споживачів тощо; третє питання розраховане на вміння орієнтуватися у чинному законодавстві, вирішувати проблемні практичні ситуації, що виникають при здійсненні торгової діяльності, а також на набуття практичного досвіду з правового супроводження торговельної діяльності.

Теоретичні питання повинні надаватися у вільному викладенні але з дотриманням зазначених вище загальних вимог. Вирішення практичного завдання є результатом творчої роботи автора роботи, його власним баченням шляхів вирішення проблемної ситуації. Вирішення практичного завдання дозволяє автору роботи проявити придбанні знання та вміння. Рішення практичного завдання повинно бути розгорнутим та містити достатньо аргументований та глибокий аналіз обставин, зазначених у його умовах.

Стосовно кожного питання завдання має бути зроблений короткий висновок. У висновку наводяться підсумки проведеної роботи, узагальнюються основні положення стосовно зазначеного питання, по можливості вказується його практична значимість.

Орієнтовний загальний обсяг всієї роботи повинний бути не більше 15 сторінок машинописного тексту (20 рукописного).

У кінці роботи наводиться перелік використаної літератури. Кожне наукове чи нормативне джерело, яке було використане у роботі, повинне бути відповідним чином описане відповідно до бібліографічного опису. При першому посиланні на джерело - нормативно-правовий акт у тексті зноски вказується його повне найменування, номер, ким і коли прийнятий. При посиланні можна використовувати коротку назву, однак обов'язково варто вказати на статті, пункти нормативного акту.

В кінці роботи необхідно вказати дату завершення і оформлення роботи та свій підпис.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 408 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наглость – это ругаться с преподавателем по поводу четверки, хотя перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1573 - | 1240 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.