Лекции.Орг

Поиск:
Законодавчі та нормативні акти
1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. – 1996. – 13 лип. –
Ст. 85, 95–98, 116, 119.

2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року № 2542-III
// Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 37–38. – Ст. 189.

3. Господарський кодекс України

4. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України від 19 жовтня 2000 року № 2063-III // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 51–52. – Ст. 447.

5. Про систему оподаткування: Закон України в ред. від 14 лютого 1997 року зі змінами та доповненнями

6. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України в ред. від 22.05.97 зі змінами та доповненнями

7. Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квітня 1997 року зі змінами та доповненнями

8. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів в ред. від 11.02.1997 року зі змінами та доповненнями

9. Про плату за землю: Закон України в ред. від 19.09.1997 року зі змінами та доповненнями

10. Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України від 17 грудня 1998 року № 320-XIV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 5–6. – Ст. 39.

11. Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємниць­кої діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизня­ного походження: Закон України від 17 лютого 2000 року № 1457-III
// Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 12. – Ст. 97.

12. Про державну податкову службу в Україні: Закон України в ред. від 05.02.1998 року зі змінами та доповненнями

13. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 року № 2181-III // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 10. – Ст. 44.

14. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 трав­ня 1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1997. – № 24. – Ст. 170.

15. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – № 23. – Ст. 121.

16. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР // Відомості Верхов­ної Ради (ВВР). – 1997. – № 37. – Ст. 237.

17. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випа­док безробіття: Закон України від 2 березня 2000 року № 1533-III
// Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 22. – Ст. 171.

18. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 верес­ня 1999 року № 1105-XIV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 46–47. – Ст. 403.

19. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’яз­ку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовле­ними народженням та похованням: Закон України від 18 січня 2001 року № 2240-III // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 14. – Ст. 71.

20. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінан­сових послуг: Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-III
// Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – № 1. – Ст. 1.

21. Про лізинг: Закон України від 16.12.1997 р. № 723/97-ВР // Відо­мості Верховної Ради України. – 1998. – № 16.

22. Про Державний бюджет України на 2007 рік: Закон України

23. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 року № 93/96-вр // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 19. – Ст. 80.

24. Про Рахункову палату: Закон України від 11 липня 1996 року
№ 315/96-вр // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 43. – Ст. 212.

25. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 року № 2939-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 13. – Ст. 110

26. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22 квітня 1993 року
№ 3125-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 23. – Ст. 243.

27. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 56–93 // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 30. – Ст. 336.

28. Податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22.05.2003 року зі змінами та доповненнями

29. Про податок на промисел: Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року № 24–93 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 19. – Ст. 208.

30. Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: Указ Президента України від 19.02.1994 № 55/94.

31. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єк­тів малого підприємництва: Указ Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98.

32. Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмиванням доходів, одержа­них незаконним шляхом: Указ Президента України від 22 червня 2000 року № 813/2000 // Офіційний вісник України 07.07.2000. –
№ 25. – Ст. 1043.

33. Про Державне казначейство України: Указ Президента України від 27 квітня 1995 року № 335/95 .

34. Про затвердження Методики визначення сум податкових зобов’я­зань за непрямими методами: Постанова Кабінету Міністрів Укра­їни від 16 травня 2001 р. № 494 // Офіційний вісник України 01.06.2001. – № 20. – Ст. 284.

35. Положення про Пенсійний фонд України: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 1992 р. № 39.

36. Про затвердження Положення про Фонд соціального захисту інвалідів: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. № 1434.

37. Про бюджетну класифікацію та її запровадження: Наказ М-ва фінансів України від 27.12.2001.

38. Про затвердження Положення про єдиний казначейський рахунок: Наказ Державного казначейства України № 122 від 26.06.2002.

 


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 385 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.