Лекции.Орг

Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...

Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...

Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...

 

Категории:


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...


Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...

Як в організації оформлюється делегування повноважень?А. видається наказ, розробляється посадова інструкція;

Б. існує усна домовленість між керівником та підлеглим;

В. керівник у письмовій формі дає підлеглому завдання;

Г. підлеглий за власної ініціативи виконує ту чи іншу справу.

99. Закінчіть логічний ланцюг: "повноваження, обов'язки,..."

А. відповідальність;

Б. посада;

В. мотивація;

Г. функція.

100. Відносини підпорядкованості для "традиційного" менеджменту складають:

А. ієрархію управління;

Б. органи управління підприємством;

В. методи менеджменту;

Г. різні стилі керівництва.

101. Організаційна структура управління – це:

А. склад і супідрядність взаємозв'язаних управлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управління організацією;

Б. склад ланок управління організацією;

В. супідрядність управлінських взаємозалежних ланок управління;

Г. розподіл управлінського персоналу на підрозділи.

102. Елементи організаційної структури управління – це:

А. органи всіх систем управління організацією та взаємозв'язки між ними;

Б. система взаємозв'язків між органами управління;

В. ланки управління організацією;

Г. сукупність різних підрозділів органів управління.

103. Організаційна структура управління визначається:

А. складом і супідрядністю взаємозв'язаних управлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управління організацією;

Б. супідрядністю управлінських взаємозалежних ланок управління;

В. складом ланок управління організацією;

Г. складом підрозділів організації.

104. Якому виду організаційної структури відповідають наступні характеристики: «Звільнення керівника від вирішення спеціальних питань, тенденція до централізації, використання консультантів і досвідчених спеціалістів, утворення спецпідрозділів, складні взаємозв'язки, відповідальність за прийняття рішень»:

А. функціональній;

Б. штабній;

В. лінійній;

Г. матричній.

105. Взаємостосунки, при яких керівник реалізує свої владні права і здійснює пряме керівництво підлеглими, є:

А. лінійними;

Б. горизонтальними;

В. функціональними;

Г. неформальними.

106. Взаємостосунки не між окремими посадами, а між окремими індивідами є :

А. неформальними;

Б. лінійними;

В. горизонтальними;

Г. функціональними.

107. Визначте, яка характеристика, відповідає глобальній продуктовій структурі організації:

А. організація побудована з урахуванням того, що відмінності між окремими видами продукції та каналами їх реалізації мають більше значення для фірми, ніж відмінності між регіонами, внаслідок випуску широкого асортименту виробів із застосуванням різних технологій;

Б. структурування організації відбувається з урахуванням того, що різноманітні зарубіжні клієнти фірми зосереджені у різних регіонах, в наслідок чого головними критеріями є відповідність споживчого попиту та методів маркетингу в окремих регіонах;

В. тимчасова структура створена за рахунок об’єднання зусиль найдосвідченіших фахівців для виконання конкретної задачі протягом визначеного терміну часу, із визначеним рівнем якості, не перевищуючи кошторису роботи;

Г. створення закордонного підрозділу зумовлено тим, що фірма має відносно незначний обсяг продажів на іноземних ринках, обмежену номенклатуру продукції та географію діяльності.

108. Визначте, яка характеристика відповідає проектній структурі організації:

А. організація дезинтегрує свої основні функції між окремими компаніями-підрядниками;

Б. організація являє об’єднання різних за видами діяльності компаній з автономією в розробки програм діяльності;

В. тимчасова структура, створена шляхом подвійного підпорядкування співробітників лінійному керівництву на постійній основі та менеджерам проектів на час виконання завдання;

Г. тимчасова структура, створена за рахунок об’єднання зусиль фахівців для виконання конкретної задачі протягом визначеного терміну часу, не перевищуючи кошторису роботи в межах визначеного кошторису.

109. Функціональною департаменталізацією у менеджменті називають:

А. поділ організації на три основні функціональні блоки операції, виробництво, маркетинг;

Б. групування персоналу в організації за тими широкими задачами, які він виконує;

В. визначення посадових обов’язків окремих працівників підрозділів організації;

Г. визначення функцій працівників та поділ цих функцій на прості серії задач.

110. Організації, у яких повноваження розподілені по нижчих рівнях управління називають:

А. низькоструктурованими;

Б. неієрархічними;

В. неконцентрованими;

Г. децентралізованими.

111. Розподіл організації по горизонталі на широкі блоки (департаменталізація) спрямований на:

А. створення функціональної управлінської ієрархії;

Б. уникнення конкуренції між різними підрозділами;

В. здійснення спеціалізації на основі поділу праці;

Г. здійснення контролю з боку керівництва за виконанням завдань.

112. Мотивація – це:

А. процес спонукання себе та інших до діяльності для досягнення власних цілей та цілей організації;

Б. стадія виробничого управління, на якій визначаються цілі діяльності підприємства;

В. створення умов для формування культури всередині організації, яка є чутливою до змін зовнішнього середовища;

Г. потреби у реалізації своїх потенційних можливостей і рості як особистості.

113. Розрізняють такі види стимулів:

А. позитивні і негативні;

Б. матеріальні і моральні;

В. загальні і часткові;

Г. генеральні і індивідуальні.

114. До внутрішніх винагород належать:

А. почуття задоволення результатами роботи;

Б. заробітна плата;

В. службовий автомобіль;

Г. заробітна плата та службовий автомобіль.

115. Грошова винагорода, що виплачується організацією робітнику за виконану роботу:

А. надбавка;

Б. премія;

В. мотивація;

Г. заробітна плата.

116. До змістовних теорій мотивації належать:

А. теорія очікування;

Б. теорія справедливості;

В. модель Портера-Лоулера ;

Г. теорія А.Маслоу.

117. Комісійний заробіток:

А. ґрунтується на укладені договору між роботодавцем і виконавцем;

Б. складається з фіксованого окладу і комісійної винагороди;

В. передбачає розподіл певної частини прибутку підприємства між працівниками;

Г. ґрунтується на укладені договору між роботодавцем і виконавцем та передбачає розподіл певної частини прибутку підприємства між працівниками.

118. Відрядна форма оплати праці передбачає:

А. залежність суми заробітку від кількості виготовлених виробів за певний проміжок часу;

Б. оплату праці в залежності від відпрацьованого часу;

В. оплату праці за поїздку у відрядження;

Г. залежність суми заробітку від кількості виготовлених виробів за певний проміжок часу та оплату праці в залежності від відпрацьованого часу.

119. Ф. Герцберг поділяв фактори мотивації на:

А. первинні та вторинні;

Б. гігієнічні та мотивуючі;

В. потреба у владі, успіху та належності до суспільства;

Г. самовираження та фізіологічні потреби.

120. До форм непрямої мотивації не належать:

А. премії;

Б. скорочений робочий день;

В. збільшена відпустка;

Г. відгули.

121. Теорія мотивації розглядає дві основні групи концепцій:

А. змістовні та процесуальні;

Б. змістовні та організаційні;

В. процесуальні та матеріально-грошові;

Г. змістовні та грошові.

122. Процесуальні концепції мотивації працівників організацій враховують:

А. індивідуальну поведінку людей у процесі виконання своїх функцій;

Б. групову поведінку людей у процесі виконання своїх функцій;

В. поведінку менеджерів у процесі виконання своїх функцій;

Г. поведінку всіх працівників організації.

123. Валентність в теорії очікування – це:

А. очікувана цінність винагороди;

Б. очікування того, що результати призведуть до очікуваної винагороди;

В. очікування того, що зусилля призведуть до бажаного результату;

Г. оцінювання вірогідності зв’язку: зусилля – винагорода.

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 296 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

 1. Великі розміри організації
 2. Вивчення організації заробітної плати
 3. Види заходів у залежності від ступеня участі організації
 4. Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження. 1. Найпоширенішою й найдоцільнішою формою організації страхового
 5. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння
 6. Вплив АІС на ефективність роботи організації
 7. Вплив стратегії організації на вибір і зміст PR-заходу
 8. Етапи життєвого циклу організації
 9. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. Завдання 1. Розмістіть у потрібній послідовності реквізити довідки: назва організації, що видає довідку; назва виду документа; підписи службових осіб;
 10. Завдання на лабораторну роботу. 2.2.1 Вивчити методи організації різних дисциплін обслуговування в СМО
 11. Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного
 12. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІI. Методи, прийоми, форми організації навчання


Поиск на сайте:


На сайте можно прочитать про:

Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...

Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...

Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.013 с.