Лекции.Орг

Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...

Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...

Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...

 

Категории:


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...

Як співвідносяться категорії «управління» і «менеджмент»?ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАПРЯМУ

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

ДИСЦИПЛІНА

«Менеджмент»

Київ

Агроосвіта


1. Предметом менеджменту є:

А.сукупність суспільних відносин, що складаються між людьми в процесі управління на різних рівнях та різних ланках соціально-економічної системи;

Б. сукупність суспільних відносин, що складаються між людьми з приводу розподілу ресурсів;

В сукупність суспільних відносин, що виникають між людьми стосовно особливостей використання засобів виробництва;

Г. діяльність людини, зв’язана з реалізацією продукції.

2. Сутність та зміст менеджменту розкривають наступні характеристики :

А. це самостійний вид професійної діяльності;

Б. це орган управління або категорія людей, функціями яких є організація та управління організацією;

В. це наука та навчальна дисципліна;

Г. всі відповіді вірні.

3. Під місією організації розуміють:

А. причину створення організації;

Б. чітко виражену причину існування організації;

В. основні завдання організації;

Г. політику організації.

4 Однією з основних функцій менеджмент є:

А. лідерство;

Б. аналіз;

В. моніторинг;

Г. планування.

5. Що з наведеного не є характеристикою основних тенденцій розвитку сучасного менеджменту:

А. усвідомлення значення матеріальної і технологічної бази сучасного виробництва та надання послуг;

Б. посилення уваги до різноманітних форм демократизації управління;

В. участь працівників у розподілі прибутків, здійсненні управлінських функцій;

Г. активізація управління живою і неживою природою технологічними процесами.

6. Функції менеджменту – це:

А. відносно відокремлені напрямки управлінської діяльності, які дозволяють здійснювати вплив на управлінський об'єкт в цілях досягнення поставленої мети;

Б. спосіб, манера спілкування з людьми;

В. адміністративна одиниця;

Г. особливого роду вміння та адміністративні навички.

7. Мета менеджменту – це:

А. забезпечення прибутковості діяльності організації шляхом раціональної організації виробничого процесу, а також ефективного використання кадрового потенціалу на основі творчої активності кожного робітника;

 

Б. задоволення потреб споживачів;

В. збільшення обсягів реалізації;

Г. ведення чесної конкурентної боротьби.

Як співвідносяться категорії «управління» і «менеджмент»?

А. менеджмент являє собою одну з форм управління, а саме: управління соціально-економічними процесами в умовах ринку;

Б. управління це складова менеджменту;

В. категорії «управління» та «менеджмент» не мають нічого спільного;

Г. управління – це менеджмент виробничими підрозділами підприємства.

 

9. Менеджер – це керівник або керуючий, який:

А. має спеціальну професійну підготовку, знання та вміння у сфері менеджменту, обіймає постійну посаду в організації;

Б. наділений повноваженнями і несе відповідальність у галузі прийняття рішень з конкретних напрямів діяльності;

В. організує ті чи інші роботи в межах певної кількості підпорядкованих йому співробітників;

Г. всі відповіді вірні.

10. Залежно від рівня управління виділяють менеджерів:

А. верхнього середнього, нижчого середнього і низового рівня;

Б. вищого і середнього рівня;

В. вищого, середнього і низового рівня;

Г. вищого і найнижчого рівня.

11. Керівники низової ланки ( рівня) управління:

А. координують і контролюють роботу молодших начальників;

Б. здійснюють контроль за виконанням виробничих завдань;

В. займаються перспективним плануванням;

Г. готують інформацію для рішень, що приймаються керівниками вищої ланки.

12. Визначте основні якості та навички керівника вищої ланки:

А. наявність знань та майстерності у виконанні певних робочих завдань;

Б. передача та сприйняття інформації;

В. здатність мислити та обдумувати абстрактні ситуації, планувати діяльність на тривалі періоди, комунікаційні здібності;

Г. технічні, комунікаційні та концептуально-абстрактні здібності.

13. Правила, основні керівні ідеї, норми поведінки, орієнтири діяльності управлінського персоналу, якими вони керуються і в рамках яких реалізуються цілі організації - це:

А. принципи менеджменту;

Б. економічні закони;

В. методи менеджменту;

Г. закони управління.

14. Термін «ситуація» у менеджменті означає:

А. конкретний комплекс обставин, які впливають на організацію у певний період сукупність сприятливих обставин;

Б. комплекс проблем на сьогодні;

В. комплекс сучасних проблем;

Г. обставини, які не дозволяють ефективно здійснювати певний вид діяльності.

Який з принципів менеджменту характеризує наступне висловлювання: "Всі види діяльності на підприємстві повинні бути так виявлені і структуровані, щоб сприяти досягненню поставлених задач "?

А. принцип розподілу праці;

Б. принцип діапазону управління;

В. скалярний принцип;

Г. принцип відповідності повноважень і відповідальності.

16. Школа наукового управління отримала свій розвиток у:

А. 1885-1920 рр.;

Б. 1920-1950 рр.;

В. 1930-1950 рр.;

Г. 1950-1988 рр.

17. Засновником школи наукового управління вважається:

А.А. Файоль;

Б. Е. Мейо;

В. Ф. Тейлор;

Г. М. Фоллет.

18. Основні постулати школи наукового управління, які послужили вихідними принципами для розвитку менеджменту - це:

А. раціональна організація праці.

Б. розробка формальної структури організації.

В. визначення заходів зі співробітництва керуючого і робітника;

Г. всі відповіді вірні.

19. Головним елементом системи Ф. Тейлора є:

А. високий рівень відповідальності за доручену справу;

Б. можливості для творчого та ділового зростання;

В. наукова організація праці;

Г. просування по службі.

20. Внесок школи наукового управління у практику менеджменту полягає у :

А. створенні універсальних принципів управління;

Б. перенесенні центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми;

В. систематичному використанні засобів стимулювання праці з метою зацікавлення персоналу у підвищенні продуктивності праці;

Г. застосуванні в управлінні математики, статистики, економетрики.

21. Ключові положення адміністративної школи А.Файоля, Г. Емерсона:

А. вивчення трудового процесу працівника;

Б. вивчення управлінського процесу, моделювання організаційних структур;

В. вивчення виробничого та управлінського процесів;

Г. вивчення виробництва в мікро- та макросередовищі.

22. Найвідомішим представником адміністративної (класичної) школи управління є:

А. Ф. Тейлор;

Б. А. Файоль;

В. Е. Мейо;

Г. М. Фоллет.

23. Мета адміністративної (класичної) школи:

А. створення універсальних принципів управління, реалізація яких обов'язково приведе до успіху;

Б. створення чіткого розподілу праці, що веде до появи висококваліфікованих спеціалістів на кожній посаді;

В. створення ієрархія управління, за якою кожен нижчий рівень контролюється вищим і підпорядковується йому;

Г. створення системи узагальнених правил і стандартів, що забезпечують координацію виконання різних завдань;

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 359 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

Поиск на сайте:


На сайте можно прочитать про:

Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...

Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...

Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.009 с.