Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетоди оц≥нки
” рамках кожного п≥дходу ≥снуЇ один або дек≥лька метод≥в оц≥нки. «в'€зок м≥ж п≥дходами ≥ методами оц≥нки представлений у табл. 2. ѕерел≥к наведених метод≥в не Ї вичерпним.

ћетод пр€мого в≥дтворенн€ активу визначаЇ суму витрат, €к≥ Ї необх≥дними дл€ створенн€ новоњ точноњ коп≥њ активу, що оц≥нюЇтьс€. ÷≥ витрати повинн≥ ірунтуватис€ на сучасних ц≥нах та сировин≥, матер≥алах, енергонос≥€х, ком≠плектуючих виробах, ≥нформац≥њ, а також на середньогалу-зев≥й вартост≥ робочоњ с певноњ квал≥ф≥кац≥њ. ћетод пр€≠мого в≥дновленн€ Ї переважним методом розрахунку вар≠тост≥ ун≥кальних нематер≥альних актив≥в.

“аблиц€ 2

«в'€зок м≥ж п≥дходами до оц≥нки об'Їкт≥в ≥нтелектуальноњ власност≥ та методами оц≥нки

ѕ≥дх≥д до оц≥нки ¬итратний п≥дх≥д ћетод оц≥нки
ћетод пр€мого в≥дтворенн€ ћетод зам≥щенн€ ћетод вих≥дних витрат
ѕор≥вн€льний (ринковий) п≥дх≥д ћетод пор≥вн€нн€ продаж≥в
ƒох≥дний п≥дх≥д ћетод пр€моњ кап≥тал≥зац≥њ доход≥в ћетоди непр€моњ кап≥тал≥зац≥њ доход≥в: надлишкового прибутку; ро€лт≥; зв≥льненн€ в≥д ро€лт≥.

 

ћетод зам≥щенн€ використовуЇ принцип, €кий стверджуЇ, що максимальна варт≥сть власност≥ визнача≠Їтьс€ м≥н≥мальною варт≥стю, €ку необх≥дно сплатити п≥д час придбанн€ активу аналог≥чноњ корисност≥ або з аналог≥чною споживчою варт≥стю. ÷€ варт≥сть маЇ назву вартост≥ нового активу, €кий Ї екв≥валентним за функц≥ональними можли≠вост€ми ≥ вар≥антами його використанн€, але не обов'€зко≠во под≥бного об'Їкта ≥нтелектуальноњ власност≥, що зам≥щу≠Їтьс€.

ћетод вих≥дних витрат базуЇтьс€ на фактично на≠ведених витратах, що вибран≥ з бухгалтерськоњ зв≥тност≥ п≥дприЇмств за к≥лька останн≥х рок≥в. ќсобливо треба звер≠нути увагу на дв≥ обставини: ѓх розм≥р ≥ строк створенн€ ак≠тиву. ¬итрати, €к≥ були проведен≥ ран≥ше, за необх≥дност≥ повинн≥ бути скорегован≥ у в≥дпов≥дному напр€мку, а пот≥м про≥ндексован≥ з врахуванн€м њх строку давност≥.

¬итратний метод найчаст≥ше використовуЇтьс€ дл€ оц≥нки нематер≥альних актив≥в, €к≥ не беруть участ≥ в фор≠муванн≥ майбутн≥х прибутк≥в ≥ €к≥ не принос€ть прибутку на цей час, наприклад, коли нематер≥альн≥ активи, що оц≥ню≠ютьс€, мають соц≥альне значенн€ або беруть участь в обо≠ронних програмах, програмах безпеки державного або ре≠г≥онального значенн€.

ћетод пор≥вн€нн€ продаж≥в по сут≥ сп≥впадаЇ з по≠р≥вн€льним п≥дходом. ¬изначена за цим методом ц≥на об'≠Їкта ≥нтелектуальноњ власност≥ Ї найб≥льш достов≥рною, оск≥льки вона сформована ринком. ќднак в ”крањн≥ з низки причин (в≥дсутн≥сть розвиненого ринку об'Їкт≥в ≥нтелектуа≠льноњ власност≥, недоступн≥сть баз даних про результати продажу об'Їкт≥в ≥нтелектуальноњ власност≥ тощо) цей ме≠тод практично не використовуЇтьс€.

ћетод пр€моњ кап≥тал≥зац≥њ' заснований на переве≠денн≥ прибутку в≥д комерц≥йного використанн€ об'Їкта ≥нте≠лектуальноњ власност≥ у варт≥сть останнього. ÷ей метод використовують найчаст≥ше €к експрес-метод дл€ розраху≠нку залишковоњ вартост≥, а ≥нод≥ Ч дл€ оц≥нки актив≥в, строк житт€ €ких практично не визначений. ѕроцедура цього ме≠тода включаЇ, по-перше, ви€вленн€ джерел ≥ розм≥р≥в чис≠того прибутку, по-друге, ви€вленн€ ставки кап≥тал≥зац≥њ, ≥, по-третЇ, визначенн€ вартост≥ активу €к добутку в≥д д≥лен≠н€ чистого прибутку на ставку кап≥тал≥зац≥њ.

ћетод надлишкового прибутку заснований на при≠пущенн≥ того, що продукц≥€, €ка виготовлена з використан≠н€м об'Їкта ≥нтелектуальноњ власност≥, приносить до≠датковий прибуток в пор≥вн€нн≥ з продукц≥Їю, €ка виготов≠л€Їтьс€ без використанн€ цього об'Їкта ≥нтелектуальноњ власност≥. –озрахунок вартост≥ проводитьс€ за формулою:

де: PV - розрахункова варт≥сть об'Їкта ≥нтелектуа≠ льноњ власност≥;

l - розрахунковий пер≥од (роки);

i - грошовий пот≥к (надлишковий прибуток) в пер≥од≥ l;

i - ставка дисконту (зменшенн€).

ћетод ро€лт≥ визначаЇ варт≥сть об'Їкта ≥нтелектуа≠льноњ власност≥ €к частку в≥д бази ро€лт≥ (доходу, прибутку, вартост≥ основноњ сировини). –озм≥р ц≥Їњ частки маЇ назву ставки ро€лт≥:

де: Ci - грошовий пот≥к (база ро€лт≥), грн.;

R - ставка ро€лт≥, %.

ћетод зв≥льненн€ в≥д ро€лт≥ передбачаЇ розраху≠нок вартост≥ об'Їкта ≥нтелектуальноњ власност≥ за форму≠лою:

де: —i - грошовий пот≥к (база ро€лт≥), грн.

i - ставка дисконту, %.

4.3.4 ѕосл≥довн≥сть оц≥нки

ѕринципова схема, що в≥дображаЇ посл≥довн≥сть оц≥нки прав на об'Їкти ≥нтелектуально! власност≥, пред≠ставлена на рис. 6.

ѕроцес оц≥нки розпочинаЇтьс€ з ≥дентиф≥кац≥њ об'Їк≠та ≥нтелектуальноњ власност≥, тобто з≥ встановленн€ факту його юридичноњ правомочност≥ та правовласника. Ќаступ≠ним кроком Ї визначенн€ мети оц≥нки.  оли встановлен≥ об'Їкти оц≥нки ≥ мета оц≥нки, визначають базу оц≥нки. ѕ≥д базою оц≥нки розум≥ють вид вартост≥, що буде використа≠ний п≥д час оц≥нки.

ќц≥нка проводитьс€ ≥з застосуванн€м бази, що в≥д≠пов≥даЇ ринков≥й вартост≥ або неринковим видам вартост≥. ƒо неринкових вид≥в вартост≥ в≥днос€тьс€: залишкова вар≠т≥сть зам≥щенн€, варт≥сть у використанн≥, ≥нвестиц≥йна вар≠т≥сть тощо.

Ќаступним кроком е виб≥р п≥дходу до оц≥нки. ¬иб≥р п≥дходу обумовлюЇтьс€ видом об'Їкта ≥нтелектуальноњ вла≠сност≥, метою ≥ базою оц≥нки. ѕ≥сл€ того €к буде обрано той або ≥нший п≥дх≥д у його рамках вибирають метод оц≥нки. ≤, нарешт≥, провод€ть розрахунок вартост≥ прав на об'Їкт ≥н≠телектуальноњ власност≥. Ѕажано виконати розрахунок не менш н≥ж двома методами. ѕроцедура оц≥нки завершуЇть≠с€ оформленн€м зв≥ту про оц≥нку, в €кому повинна бути в≥≠дображена всеб≥чно обірунтована варт≥сть прав на об'Їкт ≥нтелектуальноњ власност≥.

¬≥дпов≥дно до ѕоложенн€ (стандарту) бухгалтерсь≠кого обл≥ку 8 "Ќематер≥альн≥ активи" об'Їкти ≥нтелектуаль≠ноњ власност≥ визнаютьс€ нематер≥альними активами ≥ пе≠редбачаЇтьс€ (ст. 5) проведенн€ бухгалтерського обл≥ку дл€ таких груп об'Їкт≥в ≥нтелектуальноњ власност≥:

права на знаки дл€ товар≥в ≥ послуг (товарн≥ зна≠ки, торговельн≥ марки, ф≥рмов≥ найменуванн€ й ≥н.);

права на об'Їкти промисловоњ власност≥ (право:

на винаходи, корисн≥ модел≥, промислов≥ зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист в≥д недобросов≥сноњ конкуренц≥њ тощо);

авторського ≥ сум≥жн≥ з ними права (право на л≥≠тературн≥ ≥ музичн≥ твори, програми дл€ ≈ќћ, бази даних ≥ ≥н.).

ѕридбаний або отриманий на безоплатн≥й основ≥ об'Їкт ≥нтелектуальноњ власност≥ в≥дображаЇтьс€ на ба≠ланс≥, €кщо ≥снуЇ ймов≥рн≥сть одержанн€ в майбутньому матер≥альноњ вигоди, пов'€заноњ з њњ використанн€м, а його варт≥сть може бути в≥рог≥дно визначена. “аким чином, дл€ того, щоб поставити об'Їкт ≥нтелектуальноњ власност≥ на оухгалтерський обл≥к, необх≥дно визначити його варт≥сть.

ўе одн≥Їю умовою постановки об'Їкта ≥нтелектуальноњ власност≥ на бухгалтерський обл≥к е те, що терм≥н вико≠ристанн€ прав на об'Їкт ≥нтелектуальноњ власност≥ повинен бути не менше одного року, або не менше операц≥йного циклу, €кщо в≥н перевищуЇ один р≥к.

¬икористанн€ ≥нтелектуальноњ власност≥ €к немате≠р≥ального активу в господарськ≥й д≥€льност≥ п≥дприЇмств ≥ в≥дображенн€ в бухгалтерському обл≥ку операц≥й руху та≠ких об'Їкт≥в дозвол€Ї:

документально п≥дтверджувати довгостроков≥ майнов≥ права за допомогою обл≥ку њх у баланс≥ п≥дприЇмства та створювати в≥дпов≥дн≥ фонди амортизац≥йних в≥драхувань;

одержувати додатковий прибуток в≥д передач≥ прав на використанн€ об'Їкт≥в ≥нтелектуальноњ власност≥, а також забезпечувати (у залежност≥ в≥д обс€гу переданих прав) обірунтоване регу≠люванн€ ц≥н на ≥нновац≥йну продукц≥ю п≥дприЇм≠ства;

виплачувати ф≥зичним особам авторськ≥ вина≠городи, минаючи фонд зароб≥тноњ плати, з в≥д≠несенн€м витрат по виплат≥ авторськоњ винаго≠роди на статтю соб≥вартост≥ продукц≥њ "≤нш≥ ви≠трати", тобто без обмеженн€ розм≥р≥в виплат ≥ без традиц≥йних в≥драхувань у страхов≥ та ≥нш≥ фонди.

“аким чином, постановка ≥нтелектуальноњ власност≥ на бухгалтерський обл≥к Ї одним ≥з вар≥ант≥в введенн€ ≥н≠телектуальноњ власност≥ до господарського обороту ≥ даЇ можлив≥сть п≥дприЇмству отримати додатковий прибуток.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 460 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

2078 - | 1932 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.