Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕередача прав на об'Їкти ≥нтелектуальноњ власност≥
якщо правовласник не передбачаЇ використовувати об'Їкти ≥нтелектуальноњ власност≥ у власному виробництв≥ чи розпочати новий б≥знес або створити сп≥льне п≥дприЇмс≠тво, в≥н може передати повн≥стю або частково права влас≠ност≥ на об'Їкт ≥нтелектуальноњ власност≥ ≥нш≥й ф≥зичн≥й або юридичн≥й особ≥.

ћайнов≥ права на об'Їкт права ≥нтелектуальноњ вла≠сност≥ Ї сукупн≥стю права волод≥ти, користуватис€ ≥ розпо≠р€джатис€ цим об'Їктом.

ѕродаж прав у повному обс€з≥ здеб≥льшого прово≠дитьс€ через догов≥р куп≥вл≥-продажу €к догов≥р обм≥нноњ угоди, за €ким у результат≥ передач≥ права власност≥ на об'Їкт ≥нтелектуальноњ власност≥ (продажу охоронного до≠кумента - патенту або св≥доцтва) власник €к сторона, €ка продаЇ, втрачаЇ вс≥ майнов≥ права на нього. “обто €кщо продано патент на винах≥д, то в≥н перереЇстровуЇтьс€ на ≥м'€ нового правовласника ≥ до останнього переход€ть вс≥ майнов≥ права на цей об'Їкт.

јле част≥ше передаЇтьс€ лише право користуванн€ об'Їктом ≥нтелектуальноњ власност≥.

¬ласник прав на будь-€кий об'Їкт промисловоњ вла≠сност≥ (л≥ценз≥ар) може продати л≥ценз≥ю (видати дозв≥л на користуванн€ об'Їктом ≥нтелектуальноњ власност≥) будь-€к≥й особ≥ (п≥ценз≥ату), €кщо в≥н не хоче або не в змоз≥ викорис≠товувати в≥дпов≥дний об'Їкт.

ѕродаючи л≥ценз≥ю пересл≥дують мету отримати прибуток, не втрачаючи кап≥талу на виробництво та осво≠Їнн€ ринку. ѕродаж л≥цензп - це шл€х впровадженн€ тех≠нологи на ринку без продажу товарноњ продукц≥њ. ƒоходами в≥д продажу л≥ценз≥й юридичн≥ або ф≥зичн≥ особи покрива≠ють своњ витрати на науков≥ досл≥дженн€.

ѕридбанн€ або продаж л≥ценз≥њ Ї д≥ловою угодою. ‘акт продажу або куп≥вл≥ л≥ценз≥њ юридичне оформл€Їтьс€ л≥ценз≥йним договором, €кий в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д ≥нших дого≠вор≥в куп≥вл≥-продажу тим, що продаЇтьс€ або купуЇтьс€ нематер≥альний об'Їкт. Ћ≥ценз≥ат отримуЇ право на вико≠ристанн€ об'Їкта ≥нтелектуальноњ власност≥ лише на обу≠мовлен≥й л≥ценз≥йним договором територ≥њ та на певний терм≥н.

” залежност≥ в≥д обс€гу прав, що передаЇтьс€, за д≥ючим ÷ив≥льним кодексом ”крањни розр≥зн€ють: виключ≠ну, одиничну ≥ невиключну л≥ценз≥њ.

¬иключна л≥ценз≥€ видаЇтьс€ т≥льки одн≥й особ≥ ≥ ви≠ключаЇ можлив≥сть використанн€ л≥ценз≥аром об'Їкта пра≠ва ≥нтелектуальноњ власност≥ у сфер≥, що обумовлена ц≥Їю л≥ценз≥Їю.

ќдинична л≥ценз≥€ також видаЇтьс€ т≥льки одному л≥ценз≥ату ≥ виключаЇ можлив≥сть видач≥ л≥ценз≥аром ≥ншим особам л≥ценз≥й на використанн€ об'Їкта права ≥нтелектуа≠льноњ власност≥ у сфер≥, що обмежена ц≥Їю л≥ценз≥Їю, але не виключаЇ можливост≥ використанн€ л≥ценз≥аром цього об'Їкта у дан≥й сфер≥.

Ќевикпючна л≥ценз≥€ не виключаЇ можливост≥ вико≠ристанн€ л≥ценз≥аром об'Їкта права ≥нтелектуальноњ влас≠ност≥ ≥ видач≥ ним ≥ншим особам л≥ценз≥њ на використанн€ цього об'Їкту у дан≥й сфер≥.

«а л≥ценз≥йним договором завжди передбачаЇтьс€ виплата певноњ грошовоњ винагороди л≥ценз≥ару. ” б≥льшос≠т≥ випадк≥в продаж л≥ценз≥њ зд≥йснюЇтьс€ за розрахунковою догов≥рною ц≥ною з ор≥Їнтиром на ц≥ни внутр≥шнього та зо≠вн≥шнього ринк≥в. ќсновними видами л≥ценз≥йних платеж≥в Ї ро€лт≥, паушальний та комб≥нований платеж≥.

–о€лт≥ - вид платеж≥в, €кий платить л≥ценз≥ат л≥≠ценз≥ару прот€гом усього терм≥ну д≥њ л≥ценз≥йного договору чи €к в≥дсоток в≥д суми прибутку чи суми обороту в≥д випус≠ку продукц≥њ або диференц≥йованоњ ставки з одиниц≥ л≥цен≠з≥йноњ продукц≥њ.

ѕаушальний плат≥ж - це виплата л≥ценз≥аров≥ визначеноњ заф≥ксованоњ в договор≥ суми ще до початку ма≠сового випуску л≥ценз≥йноњ продукц≥њ.

 омб≥нован≥ платеж≥ - найб≥льш поширен≥ та перед≠бачають виплату л≥ценз≥ару л≥ценз≥атом первинного стало≠го платежу до початку виробництва та збуту л≥ценз≥йноњ продукц≥њ з подальшою виплатою залишку розрахунковоњ ц≥ни л≥ценз≥њ €к ро€лт≥ п≥сл€ того, €к буде налагоджено ви≠робництво л≥ценз≥йноњ продукц≥њ. “аким чином, л≥ценз≥ар маЇ можлив≥сть отримувати в≥драхуванн€ в≥д реального доходу л≥ценз≥ата прот€гом усього терм≥ну д≥њ л≥ценз≥йного договору.

ѕатентовласник може отримати додатковий прибу≠ток в≥д використанн€ свого об'Їкта ≥нтелектуальноњ власно≠ст≥ за рахунок платеж≥в за договором франшизи (в ”крањн≥ -це догов≥р комерц≥йноњ концес≥њ). ѕравовласник (franchiser) дозвол€Ї ≥нш≥й особ≥ (franchisee) використовувати права на промислов≥ зразки, ф≥рмов≥ найменуванн€, торговельн≥ ма≠рки, технолог≥њ, комерц≥йну таЇмницю тощо.

–≥зниц€ договору франшизи в≥д звичайного л≥цен≠з≥йного договору у тому, що права передаютьс€ на п≥льго≠в≥й, прив≥лейован≥й основ≥. “ак, користувач отримуЇ вже готову технолог≥ю п≥д в≥домою торговельною маркою. “ому йому не потр≥бно в≥двойовувати м≥сце на ринку, а його ри≠зики звод€тьс€ до м≥н≥муму. ƒогов≥р франшизи повинен м≥≠стити умову про те, що €к≥сть товар≥в та послуг franchiseeбуде не нижчоњ €кост≥ товар≥в ≥ послуг franchiser, а останн≥й буде зд≥йснювати контроль за використанн€м ц≥Їњ угоди.

¬≥дносно новою формою комерц≥ал≥зац≥њ прав на об'Їкти ≥нтелектуальноњ власност≥ Ї л≥зинг. '«а договором л≥зингу передаЇтьс€ р≥зне технолог≥чне обладнанн€, верс≠тати, прилади тощо, €к≥ виконан≥ на р≥вн≥ винаход≥в ≥ захи≠щен≥ патентами. “обто разом з технолог≥чним обладнанн€м ≥ процесом передаЇтьс€ право користуватис€ об'Їктом ≥нтелектуальноњ власност≥.

¬иб≥р такоњ форми комерц≥ал≥зац≥њ, €к л≥зинг дозво≠л€Ї починаючим п≥дприЇмц€м в≥дкривати ≥ розшир€ти св≥й б≥знес нав≥ть при досить обмеженому стартовому кап≥тал≥, оперативно використовуючи у виробництв≥ сучасн≥ дос€г≠ненн€ науково-техн≥чного прогресу.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 413 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

721 - | 582 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.