Лекции.Орг

Поиск:


Transportation is very important in the modern world, especially
in big cities. Describe:

the advantages and disadvantagesof modern means of transportation;

what new means of transportation you would suggest for a big city.

1)Modern means of transportation are

varied, fast and comfortable. 2)Depending

on the distance you need to cover as well

as your budget and preferences, you may

get anywhere by air, water, railway or road

using planes, boats, trains or cars.

3)Air travelling offers the advantage of

speed, however, it is also the most expensive

means of transportation. 4)Trains are

also rather fast and more affordable than

planes. 5)Travelling by boat is joyful, but

limited by the water area. 6)Cars serve

in the most convenient and private way,

nevertheless there are problems of traffic

jams and petrol prices.

7)However, there is one major disadvantage

of all modern means of transport —

they are harmful not only to a person who

uses them but also to the environment and

all the human beings.

8)Speaking about a big city, there

should be means of transport which are

plenty in number to carry crowds of people

especially in rush hours and varied in price.

9)A metro line is a must for a megalopolis,

as well as a sufficient number of trams,

buses and trolleybuses.

1)Сучасні транспортні засоби є різ-

номанітними, швидкими й зручними.

2)Залежно від відстані, яку вам треба

подолати, а також вашого бюджету

й особистих уподобань ви можете діс-

татися будь-куди повітряним, водним,

залізничним або автомобільним тран-

спортом за допомогою літака, човна,

поїзда або автомобіля.

3)Повітряний транспорт найшвид-

ший, проте це також найдорожчий

транспортний засіб. 4)Потяг також до-

сить швидкий засіб пересування, проте

доступніший — порівняно з літаками.

5)Подорожувати на кораблі приємно,

але ви обмежені акваторією. 6)Автомо-

біль є найзручнішим, до того ж особис-

тим транспортом, проте існує проблема

пробок і цін на бензин.

7)До того ж, головний недолік всіх

сучасних транспортних засобів — це

те, що вони шкідливі не тільки для

людини, яка ними користується, але

й для навколишнього середовища та

всіх інших людей.

8)Щодо пересування у великому

місті, то там повинні бути численні

транспортні засоби, кількість яких до-

зволятиме перевозити всіх бажаючих,

особливо в години пік, ціни ж на тран-

спорт повинні варіюватися. 9)Наяв-

ність метро обов’язкова для мегаполісу,

там також повинна бути достатня кіль-

кість трамваїв, автобусів і тролейбусів.

www.e-ranok.com.ua

Variant 25

1. Read the text and mark () the following statements «True» or «False».

1. False; 2. True; 3. True; 4. True; 5. False; 6. True; 7. False; 8. True; 9. False;

10. True.

2. Complete the text with the words from the table.

1. A; 2. A; 3. D; 4. B; 5. B.

3. Comment on the following issues.


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 4039 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.