Лекции.Орг

Поиск:


English abroad compared to learning in your own country
Describe some good and bad points of learning English in Ukraine.

C haracterize some good and bad points of learning English abroad.

1)There’s a popular belief that by studying

a language in a country where it is spoken,

you will be able to learn it more quickly.

2)However, leaving home for a long period

of time is not everyone’s cup of tea. 3)What

is more, studying in your home country can

have many advantages, too.

4)First of all, when you are in a familiar

environment, a cultural shock or

homesickness won’t bother your studies.

5)Second, teachers in your home country

who can speak both English and Ukrainian

sometimes can provide you with better explanation

and more adequate instructions

than a person who doesn’t understand your

language. 6)Besides, the cost of learning is

much cheaper than studying abroad. 7)You

can save money for your future.

8)On the other hand, studying overseas

gives you many chances to practise your English

skills by communicating with native speakers.

9)Moreover, studying English is not only

learning vocabulary and applying grammatical

rules but also understanding the culture

of the country and the way people live there.

10)That’s why learning English abroad can

be very beneficial, however, it is also possible that

you improve your English skills in your home

country if you study hard and on a regular basis.

1)Популярною є думка, що, ви-

вчаючи мову в країні, де говорять цією

мовою, ви зможете швидше нею оволо-

діти. 2)Однак покинути рідний дім на

тривалий час підходить не кожному.

3)Більш того, навчання в рідній країні

може також мати свої переваги.

4)Перш за все, коли ви знаходитесь

у знайомому середовищі, культурний

шок або сум за рідними не заважатиме

навчанню. 5)По-друге, вчителі у вашій

країні, які знають як англійську, так

і українську мову, іноді можуть надати

вам кращі пояснення і запропонува-

ти адекватніше навчання, ніж люди-

на, яка не розуміє вашої мови. 6)До

того ж, вартість навчання в нашій кра-

їні набагато менша, ніж вартість освіти

за кордоном. 7)Ви можете заощадити

гроші для вашого майбутнього.

8)З іншого боку, якщо ви навча-

тиметеся за кордоном, ви отримаєте

багато можливостей попрактикуватися

у спілкуванні з носіями мови. 9)Крім

того, вивчення англійської мови — це

не тільки вивчення слів і застосування

граматичних правил, а й розуміння

культури країни і способу життя людей,

що там мешкають.

10)Ось чому вивчення англійської

мови за кордоном може бути дуже ко-

рисним, проте також можливо удоско-

налювати мовні навички у своїй країні,

якщо ви наполегливо працюватимете

регулярно.

www.e-ranok.com.ua

Variant 23

1. Read the text and mark () the following statements «True» or «False».

1. True; 2. False; 3. True; 4. False; 5. False; 6. True; 7. False; 8. False;

9. True; 10. True.

2. Complete the text with the words from the table.

1. B; 2. A; 3. D; 4. B; 5. D.

3. Comment on the following issues.


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2132 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.