Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћәдениет социологи€сы
189.Қоғамдағы мәдениетт≥ң даму заңдылықтары мен қызмет≥н, мәдениетт≥ң қалыптасуын, сақталуын, таралуьш, иде€лардың, м≥нез-құлық үг≥лер≥н≥ң, мәдени кұндылықтардың игер≥лу≥н оқытатын социологи€ тарауы:

1. (?) құқық социологи€сы

2. (?) этнос социологи€сы

3. (?) са€си социологи€

4. (!) мәдениет социологи€сы

5. (?) конфликт социологи€сы

 

190.Ұжымдық дағдымен бек≥т≥лген, м≥нез-құлықтың дәстүрл≥ шартталган тәрт≥б≥ қалай аталады?

1. (!) салт

2. (?)заңдар

3. (?) этикет

4. (?) мәнер

5. (?) үлг≥

 

191. ≥ш≥ мәдениет (субкультура) бұл -..:

1. (?) қоғамның артықшылық бөл≥г≥мен құрылған немесе оның кәс≥пт≥к туындысына тапсырыс берет≥н мәдениет

2. (?) жасырын туындымен құрылған, кәс≥пт≥к дайындыққа қатысы жоқ мәдениет

3. (!) басымдық мәдениеттен ерекшелен≥п тұрған, әр≥ онымен байланысты өз≥нд≥к өм≥рл≥к позици€сы, м≥нез-құлық мәнер≥, ки≥м-кию үлг≥с≥, дәстүр≥ бар мәдениет

4. (?) басымдық мәдениетке қарсы мәдениет

5. (?) бұқаралық сипатқа ие болған мәдениет

 

192.ћәдениет бұл -..:

1. (?) құнды экономикалық ресурстардың жиыны

2. (?) көркем өнердег≥ түрл≥ стильдер

3. (?) индивидт≥ң жеке м≥нез-құлығын зерттейт≥н сала

4. (!) өнд≥р≥лген, әлеуметт≥к игер≥лген және қоғам мүшелер≥не бөл≥нген рухани және материалдық өн≥мдер

5. (?) тек табиғат өн≥мдер≥н зерттейт≥н сала

 

193.“өмендег≥ түс≥н≥ктерд≥ң қайсысы "дәстүр" түс≥н≥г≥н сипаттайды:

1. (?) рәм≥зд≥к ерекшел≥ктер≥ бар әрекеттер жалғастығы

2. (?) белг≥л≥-б≥р жағдайдағы м≥нез-құлық ережес≥

3. (?) нақты қоғамда қабылданған м≥нез-құлық ережелер≥н≥ң жиыны

4. (!) мәдени нормалар мен белг≥лерд≥ шығарудың механизм≥

5. (?) моралдық ерекшел≥ктер≥ бар салттар

 

194.Қарсы мәдениет (контрмәдениет) - бұл...:

1. (?) имигранттардың к≥ш≥ мәдениет≥

2. (?) жастардың к≥ш≥ мәдениет≥

3. (?) футбол жанкүйерлер≥н≥ң к≥ш≥ мәдениет≥

4. (?) рокерлерд≥ң к≥ш≥ мәдениет≥

5. (!) жаңа фашист≥к (неофашизм) мәдениет

 

195.ћәдениетт≥ң құрылымы:

1. (?) сызба және графикт≥

2. (?) са€си және экономикалық

3. (!) материалдық және рухани

4. (?) ұлтық және таптық

5. (?) д≥ни са€си,

 

196.Қоғам мүшелер≥н≥ң көпш≥л≥г≥ құндылықтар, наным-сен≥мдер, салт-дәстүрлер жиынтыгымен басқарьшып отырса, бұл.. мәдениет:

1. (?) әлитарлы мәдениет

2. (?) бұқаралық мәдениет

3. (!) басымдық мәдениет

4. (?) халықтық мәдениет

5. (?) к≥ш≥ мәдениет

197.“өмендег≥ артефакт≥лерд≥ң қайсысы рухани мәдениетке жатпайды:

1. (?) б≥л≥м

2. (!) к≥тап

3. (?) ғылыми теори€

4. (?) т≥л

5. (?) мереке

 

198.Ѕасымдық мәдениетт≥ң басқарушы құндылықтарын тер≥стейт≥н, оған қарсы келет≥н мәдениет: (?) к≥ш≥ мәдениет

1. (?) басымдық мәдениет

2. (!) контрмәдениет

3. (?) халықтық мәдениет

4. (?) бұқаралық мәдениет

 

199.’иппи, панки, рокерлер қайдан шығады?

1. (!) жастар субмәдениет≥нен

2. (?) ассоциалды м≥нез-құлықтан

3. (?) ресми емес б≥рлест≥ктерден

4. (?) адамдардың әлеуметт≥к мәртебес≥не қарай б≥р≥гуден

5. (?) кәс≥би емес өнерден

 

200.ћәдениет социологи€сының қандай анықтамасы дұрыс?

1. (!) мәдениет социологи€сы - мәдениетт≥ң әлеуметт≥к құрылымдар мен институттармен өзара байланысы бар ғьшым

2. (?) мәдениет социологи€сы - еск≥ және жаңа мәдени формалар мен үрд≥стердег≥ конфликт≥н≥ оқытатын ғылым

3. (?) мәдениет социологи€сы мен мәдениеттанудың пән≥ ұқсас

4. (?) мәдениет социологи€сы - мәдениетт≥ң мән≥н, мақсатын, құндылықтарын және оның көр≥ну шарттары мен формаларын оқытатын ғылым

5. (?) мәдениет социологи€сы - эмпирикалық маглұматтарды саралаудың нәтижес≥нен алынған әртүрл≥ қоғамның мәдениеттер≥ туралы ғьшым

 

201.Өм≥рл≥к көзқарастар мен құндылықтар жүйес≥н≥ң, м≥нез-құлық пен норма үлг≥лер≥н≥ң, адамзат ≥с-әрекет≥н≥ң әд≥с-тәс≥лдер≥н≥ң жиынтығының заттық және материалдық тұргыда объективтенд≥р≥лу≥ және ұрпақтан ұрпаққа бер≥лу≥ қалай аталады?

1. (?) әлеуметт≥к институт

2. (?) топтық өзара қарым-қатынас

3. (!) мәдениет

4. (?) әлеуметт≥к бақылау

5. (?) дәстүр

 

202.Қоғам құндылықтарының базасын анықтайтын мәдениет:

1. (?) субмәдениет

2. (?) контрмәдениет

3. (?) этникалық мәдениет

4. (!) басымдық мәдениет

5. (?) техникалық мәдениет

 

203.∆алпы мәдени құндылықтар мен нормаларға қайшы келет≥н мәдениетт≥ң б≥р түр≥:

1. (?) субмәдениет

2. (!) контрмәдениет

3. (?) этникалық мәдениет

4. (?) басымдық мәдениет

5. (?) кәс≥би мәдениет

 

204.ћәдениетт≥ң қай түр≥не ойын ережелер≥н жатқызуға болады?

1. (?) материалдық мәдениет

2. (!) материалдық емес мәдениет

3. (?) этникалық мәдениет

4. (?) халықтық мәдениет

5. (?) субмәдениет

 

205.ћатериалды мәдениетт≥ң объект≥с≥не жатады:

1. (?) салт

2. (?) заңдар

3. (?) ойлар

4. (!) көл≥к

5. (?)сен≥м

 

206.ћәдениетт≥ң реттеуш≥ фунци€сының мазмұны қандай?

1. (?) қоғамдық құбылыстарды тануға, табиғатты игеруге, адам б≥л≥м≥н жет≥лд≥руге нег≥зделед≥

2. (?) табиғи және әлеуметт≥к ортаның түрл≥ жағдайларына бей≥мдейд≥

3. (?) мәдениетт≥ жаңару процес≥мен қатар белг≥л≥-б≥р үлг≥лерд≥, құндылықтарды сақтау, ұрпақтан-ұрпаққа жалғастыру

4. (!) адамның м≥нез-қүлқына, ≥с-әрекет≥не әлеуметт≥к бақылаушы құрал

5. (?) адамдардың қарым-қатынас сез≥м≥н қалыптастырады, қоғамның тұтастығын сақтайды

 

207.ћәдениетт≥ң танымдық функңи€сының мазмүны қандай?

1. (!) қоғамдық құбылыстарды тануға, табиғатты игеруге, адам б≥л≥м≥н жет≥лд≥руге нег≥зделед≥

2. (?) табиғи және әлеуметт≥к ортаның түрл≥ жағдайларына бей≥мдейд≥

3. (?) мәдениетт≥ жаңару процес≥мен қатар белг≥л≥-б≥р үлг≥лерд≥, құндылықтарды сақтау, ұрпақтан-ұрпаққа жалғастыру

4. (?) адамның м≥нез-құлқына, ≥с-әрекет≥не әлеуметт≥к бақылаушы құрал

5. (?) адамдардың қарым-қатынас сез≥м≥н қалыптастырады, қоғамның тұтастығын сақтайды

 

208.ћәдениетт≥ң интегративт≥ функци€сының мазмұны қандай?

1. (?) қоғамдық құбылыстарды тануға, табиғатты игеруге, адам б≥л≥м≥н жет≥лд≥руге нег≥зделед≥

2. (?) табиғи және әлеуметт≥к ортаның түрл≥ жағдайларына бей≥мдейд≥ ""

3. (?) мәдениетт≥ жаңару процес≥мен қатар белг≥л≥-б≥р үлг≥лерд≥, құндылықтарды сақтау, ұрпақтан-ұрпаққа жалғастыру

4. (?) адамның м≥нез-құлқына, ≥с-әрекет≥не әлеуметт≥к бақылаушы құрал

5. (?) адамдардың қарым-қатынас сез≥м≥н қалыптастырады, қоғамның тұтастығын сақтайды

 

209.јдам қолымен жасалған физикалық объект≥лер:

1. (!) артефакт≥лер

2. (?) фольклор

3. (?) д≥ни наным-сен≥м

4. (?) ғылыми теори€

5. (?) дүниекөзқарас

 

Ќақты әлеуметт≥к зерттеулер жүрг≥зуд≥ң әд≥с≥ мен техникасы

210 ƒұрыс п≥к≥рд≥ табыңыз:

1. (?) контент-талдау - ≥р≥ктемел≥ сауалнама түр≥

2. (?)сауалнама енг≥з≥лген және енг≥з≥лмеген болып бөл≥нед≥

3. (?) бақылау социологи€дагы нег≥зг≥ әд≥с

4. (?) социологи€даға эксперимент - танымның басты құралы емес

5. (!) экспериментте эксперименталды және бақылау топтары болады

 

211.јнкета деген≥м≥з:

1. (?) зерттеуш≥н≥ң ауызша түрде қойган сұрақтарының жиыны

2. (!) белг≥л≥ б≥р сұрақтардың реттел≥п жиналған сұрақтардан тұратын сауалнама парағы

3. (?) респондентт≥ң тұлғалық қасиеттер≥н табуга арналган сұрақтар

4. (?) респондентке багытталған кез-келген сұрақтар т≥збег≥

5. (?) зерттеу гипотезасын тексеруге арналган маглұматтар жиыны

 

212.Ёмпирикалық социологи€ бұл ғылыми пән, оның нег≥зг≥ қызмет≥ мынада:

1. (?) әлеуметт≥к факт≥лерд≥ жалпылау мен ұғынуда

2. (?) қоғам дамуына ықпал етет≥н жалпы заңдарды шығаруда

3. (!) эмпирикалық ақпараттардың бастауын ≥здеп, оны өңдеу мен талдауда

4. (?) үлкен топтардагы адамдардың м≥нез-құлық механизмдер≥н бейнелеуде

5. (?) к≥ш≥ топтардагы байланыстар мен қатынастарды оқытуда

 

213.—оциологи€лық зерттеуде ақпарат көз≥ рет≥нде қатысатын адам:

1. (?) конфидент

2. (!) респондент

3. (?) контрагент

4. (?) актор

5. (?) монитор

 

214.«ерттеу пән≥н≥ң көлем≥ мен күрдел≥л≥г≥не байланысты социологи€лық зерттеуд≥ң қандай түрлер≥ бар?

1. (?) б≥р ретт≥к және қайталанбалы

2. (?) панельд≥ және лонгитюдт≥

3. (!) пилотажды, бейнелеуш≥, талдамалы

4. (?) трендалық, панельд≥, лонгитюдт≥

5. (?) халықаралық, ұлттық, салалық, аймақтық

 

215.Қандай әд≥с кең таралган?

1. (!) сауланама

2. (?) эксперимент

3. (?) бақылау

4. (?) фокус-топ

5. (?) бақылау

 

216.∆абық анкеталық сұрақ - ол сұрақтың б≥р түр≥, онда:

1. (?) жауаптың варианттары көрсет≥лмеген

2. (!) жауаптың барлық жартылай варианттары көрсет≥лген

3. (?) респондент ауызша жауаптарды беред≥

4. (?) респондент социолог айтқан тұжарымдамаларды жазады

5. (?) жауап варианттарын респондент өз≥ көрсетед≥

 

217.јшық анкеталық сұрақ - ол сұрақтың б≥р түр≥, онда:

1. (!) жауаптың варианттары көрсет≥лмеген

2. (?) жауаптың барлық жартылай варианттары көрсет≥лген

3. (?) респондент ауызша жауаптарды беред≥

4. (?) респондент социолог айтқан тұжарымдамаларды жазады

5. (?) ресондент пен зерттеуш≥ арасында сұхбат жург≥з≥лед≥

 

218.ƒұрыс емес п≥к≥рд≥ көрсте≥ң≥з:

1. (?) интервью қалыпқа (стандартталған) түс≥р≥лген және қалыпқа түс≥р≥лмеген болады

2. (?) социологи€лық анкетада респондент өз аты-жөн≥н көрсетуге м≥ндетт≥ емес

3. (?) бақылау-оқиға куәгер≥н≥ң оқига өт≥п жатқан кездег≥ оқиғаны т≥келей т≥ркеу әд≥с≥

4. (?) құжаттар фонетикалық және вербальды болып бөл≥нед≥

5. (!) ≥р≥ктемел≥к жиынтық бұл - генералдықтың үлкейт≥лген көш≥рмес≥

 

219.≤р≥ктеуд≥ң репрезентативт≥л≥г≥ деген≥м≥з не?

1. (!) бұл генералдық жиынтықтың нег≥зг≥ белг≥лер≥н ≥р≥ктемел≥к жиынтықтың беру қасиет≥

2. (?) социологи€лық зерттеу қорытындысынан алынган стастистикалық көрсетк≥штер

3. (?) ≥р≥ктелген жиьштық көрсетк≥штер≥не диаграма құру

4. (?) генералдық жиынтықтан алынган шагын объект

5. (?) алғашқы ақпараттар жинау үш≥н арнайы мамандар да€рлау жобасы

 

220.—оциологи€лық зерттеудег≥ гипотеза бұл -..:

1. (?) болатын жағдайды болжау

2. (?) әлеуметт≥к белг≥лерд≥ көрсетет≥н индикаторларды анықтау

3. (!) ек≥ немесе одан да коп өзгермел≥лерд≥ң (ауыспалықтар) арасындагы байланыстарды ұсынатын жагдай

4. (?) зерттеу мақсатьша жетет≥н қадамдардың т≥збег≥

5. (?) зерттеу қорытындысынан алынган мәл≥меттерд≥ қоғамдық салаларға қолданудың болжамын құру

 

221.Ђ≤р≥ктеуї (сұрьштау) деген социологи€лық термин нен≥ б≥лд≥ред≥?

1. (?) субъективт≥ п≥к≥рлерд≥ сұрьштау

2. (?) зерттеу әд≥с≥н таңдау

3. (?) ассистент-анкетерлерд≥ сұрыптау

4. (!) зерттеуд≥ң пән≥н, объект≥с≥н, мәселес≥н таңдау

5. (?) нақты маглұмат берет≥н респонденттерд≥ ≥здеу және оларды таңдау

 

222.—оциологи€лық зерттеуд≥ң м≥ндет≥ бұл-...:

1. (?) зерттеу сұрақтарының т≥збег≥

2. (?) гипотеза жасау

3. (?) зерттеу жүрг≥зуд≥ң жоспары мен кестес≥

4. (!) қойылған мақсатқа жету үш≥н нақты зерттеу қадамдарының жалғастығы

5. (?) зерттеу соңында таңдап алынған практикалық ұсынымдардың т≥збег≥

 

223.јнкета арқылы әлеуметт≥к зерттеуд≥ жүрг≥зет≥н:

1. (?) ассистент

2. (?)монитор

3. (!) анкетер

4. (?)оператор

5. (?) респондент

224. өпш≥л≥кке емес тек белг≥л≥-б≥р адамдардан сұрау алынатын анкетадағы сұрақтар қалай аталады?

1. (?) нег≥зг≥ сұрақтар

2. (?) бақьшау сұрақтар

3. (?) альтернативт≥ сұрақтар

4. (!) сүзбе сұрақтар

5. (?) жанама сұрақтар

 

225.јнкетадағы Ђбуферл≥к (алаңдатқыш)ї сұрақтың мақстаы неде?

1. (?) респондентт≥ң зерттеу мәселес≥не деген қызығушылығын о€ту

2. (?) респондентт≥ң жеке п≥к≥р≥н б≥лу

3. (!) респондентт≥ң көң≥л≥н б≥р тақырыптан ек≥нш≥ тақырыпқа аудару

4. (?) сұрақ тақырыбы бойынша респондентт≥ң қаншалықты б≥л≥м≥ бар екен≥н анықтау

5. (?) респондентт≥ң шынайы жауабын тексеру

 

226.ƒұрыс п≥к≥рд≥ табыңыз:

1. (?) социальды зерттеуд≥ тек кәс≥би мамандар ғана жүрг≥зед≥, ал социологи€лықты әртүрл≥ профильдег≥ мамандар жүрг≥зед≥

2. (?) социальды және социологи€лық зерттеу - бұл ұқсас түс≥н≥ктер

3. (!) социологи€лық зерттеу жобасы (бағдарламасы) - бұл ғылыми зерттеу процедураларының, әлеуметт≥к құбылыстарды сатылап оқыту методикасы, жүйес≥

4. (?) социологи€лық зерттеу арнайы зерттеу объект≥лер≥нде ғана жүрг≥з≥лед≥

5. (?) социологи€лық зерттеуд≥ң пән≥ - танымдық ≥с-әрекеттерд≥ң жолы

 

227. —оциологи€лық зерттеуд≥ң б≥р≥нш≥ кезең≥:

1. (?) қорытындыны түс≥нд≥ру

2. (?) нәтижеге есеп беру

3. (?) зерттеу жүрг≥зу

4. (!) зерттеу мәселес≥н анықтау

5. (?) алынған нәтижелерге статистикалық қорытынды жасау

 

228. »нтервьюд≥ң ерекшел≥г≥ неде:

1. (?) еск≥ тарихи оқиғаларға оралудың мүмк≥нд≥г≥ бар

2. (!) зерттеуш≥ мен респондентт≥ң т≥келей қарым-қатынасы

3. (?) өм≥рде аз кездесет≥н оқиғалар жазылады

4. (?) мол ақапарат жиналады

5. (?) талдқыланатын мәселеге болжам жасалады

 

229. —ауал құрастырғанда әрқашан мынадан қашу керек:

1. (?) бақылау сұрақтарынан

2. (?) жанама сұрақтардан

3. (?) сүзбе сұрақтардан

4. (!) қыстырма қосымша сұрақтардан

5. (?) нег≥зг≥ сұрақтардан

 

230.ћәселен≥ң тереңд≥г≥не, көлем≥не, талдау күрдел≥л≥г≥не байланысты социологи€лық зерттеуд≥ң түрлер≥:

1. (?) теоретикалық және қолданбалы

2. (?) б≥р ретт≥к және қайталанбалы

3. (?) лонгитюдт≥ және панельд≥

4. (?) халықаралық, жалпы ұлттық, аймақтық, салалық және локальды

5. (!) бейнелеуш≥, пилотажды, аналитикалық (талдамалы)

 

231.”ақытпен шектелген, алға эмпирикалық зерттеу түр≥н≥ң м≥ндет≥ қойылған, жылдам социологи€лық ақпарат алуға нег≥зделген қарапайым социологи€лық зерттеу түр≥:

1. (?) бейнелеуш≥ зерттеу

2. (?) б≥р ретт≥к зерттеу

3. (!) пилотажды зерттеу

4. (?) панельд≥ зерттеу

5. (?) аналитикалық зерттеу

232.Әл≥ күнге дей≥н ешк≥мге белг≥с≥з әлеуметт≥к құбылыстардың құрылымдық әлементтер≥н бейнелеу мен ғылыми ≥здеуд≥ алға мақсат ет≥п қойган зерттеу түр≥:

1. (!) бейнелеуш≥ зерттеу

2. (?) б≥р ретт≥к зерттеу

3. (?) пилотажды зерттеу

4. (?) панельд≥ зерттеу

5. (?) аналитикалық зерттеу

 

233.«ерттелет≥н процесс немесе құбылыстың нег≥з≥нде жатқан себеп-салдарлы байланысты ≥здеуге нег≥зделген социологи€лық зерттеу түр≥:

1. (?) бейнелеуш≥ зерттеу

2. (?) қайталанбалы зерттеу

3. (?) лонгитюдт≥ зерттеу

4. (?) трендалық зерттеу

5. (!) аналитикалық зерттеу

 

234.Қаз≥рг≥ сәттег≥ әлеуметт≥к кұбылыстар мен процестер туралы б≥л≥м алуға нег≥зделген зерттеу түр≥:

1. (?) бейнелеуш≥ зерттеу

2. (!) б≥р ретт≥к зерттеу

3. (?) барлау зерттеу

4. (?) панельд≥ зерттеу

5. (?) қайталанбалы зерттеу

 

235.Әлеуметт≥к кұбылыстар мен процесстерд≥ң өзгеру≥ мен дамуы жайында б≥л≥м алуға нег≥зделген зерттеу түр≥:

1. (?) бейнелеуш≥ зерттеу

2. (?) б≥р ретт≥к зерттеу

3. (!) қайталанбалы зерттеу

4. (?) панельд≥ зерттеу

5. (?) аналитикалық зерттеу

 

236.Ұзақ уақыт бойы б≥р ғана ≥р≥ктемел≥к жиғыштықпен зерттеу жүрг≥з≥лет≥н зерттеу түр≥:

1. (?) бейнелеуш≥ зерттеу

2. (?) аналитикалық зерттеу

3. (?) барлау зерттеу

4. (?) панельд≥ зерттеу

5. (!) лонгитюдт≥ зерттеу

 

237.Ѕ≥р ғана әлеуметт≥к мәселен≥ белг≥л≥-б≥р уақыт интервалымен, ортақ бағдарламамен және әд≥спен зерттеуге бағытталатын және объект≥ге енет≥н топ қүрамының өзгер≥п отыруы мүмк≥н болатьш зерттеу түр≥:

1. (?) бейнелеуш≥ зерттеу

2. (?) б≥р ретт≥к зерттеу

3. (?) лонгитюдт≥ зерттеу

4. (!) панельд≥ зерттеу

5. (?) аналитикалық зерттеу

 

238.—оциологи€лық ақпарат жинаудың нег≥зг≥ әд≥с≥ болмайтын...:

1. (?) сауалнама

2. (?) бақылау

3. (!) қүрылымдық-функционалды анализ

4. (?) социологи€лық эксперимент

5. (?) құжаттарды талда

 

239..ћемлекет деген≥м≥з

1. (?)қоғамдық ресурстарды таратушы, басқаруды жүзеге асырушы әлеуметт≥к институт

2. (?) заңдарды шығарушы органдардың жүйес≥

3. (?)экономиканы басқарушы

4. (?) мәдени са€сатты айқындаушы

5. (!)жоғарыдағы барлығы

 

240.Ұдайы б≥л≥м беру жүйес≥ деген≥м≥з

1. (!)»ндивидт≥ң өм≥р бойғы кәс≥пт≥л≥г≥н арттыру мен қайта дайындау

2. (?)»ндивидтт≥ң күнд≥зг≥ және кешк≥ оқуының түр≥

3. (?)»ндивидтт≥ң күнд≥зг≥ және сыртқы бөл≥мдерде б≥р мезг≥лде оқуы

4. (?)»ндивидтт≥ң ек≥ немесе одан да көп оқу орындарында оқуы

5. (?)»ндивидтт≥ң жүмыс ≥степ жүр≥п кәс≥п≥л≥г≥н арттыруы

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1134 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2212 - | 1895 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.149 с.