Лекции.Орг

Поиск:
Мәдениет социологиясы
189.Қоғамдағы мәдениеттің даму заңдылықтары мен қызметін, мәдениеттің қалыптасуын, сақталуын, таралуьш, идеялардың, мінез-құлық үгілерінің, мәдени кұндылықтардың игерілуін оқытатын социология тарауы:

1. (?) құқық социологиясы

2. (?) этнос социологиясы

3. (?) саяси социология

4. (!) мәдениет социологиясы

5. (?) конфликт социологиясы

 

190.Ұжымдық дағдымен бекітілген, мінез-құлықтың дәстүрлі шартталган тәртібі қалай аталады?

1. (!) салт

2. (?)заңдар

3. (?) этикет

4. (?) мәнер

5. (?) үлгі

 

191.Кіші мәдениет (субкультура) бұл -..:

1. (?) қоғамның артықшылық бөлігімен құрылған немесе оның кәсіптік туындысына тапсырыс беретін мәдениет

2. (?) жасырын туындымен құрылған, кәсіптік дайындыққа қатысы жоқ мәдениет

3. (!) басымдық мәдениеттен ерекшеленіп тұрған, әрі онымен байланысты өзіндік өмірлік позициясы, мінез-құлық мәнері, киім-кию үлгісі, дәстүрі бар мәдениет

4. (?) басымдық мәдениетке қарсы мәдениет

5. (?) бұқаралық сипатқа ие болған мәдениет

 

192.Мәдениет бұл -..:

1. (?) құнды экономикалық ресурстардың жиыны

2. (?) көркем өнердегі түрлі стильдер

3. (?) индивидтің жеке мінез-құлығын зерттейтін сала

4. (!) өндірілген, әлеуметтік игерілген және қоғам мүшелеріне бөлінген рухани және материалдық өнімдер

5. (?) тек табиғат өнімдерін зерттейтін сала

 

193.Төмендегі түсініктердің қайсысы "дәстүр" түсінігін сипаттайды:

1. (?) рәміздік ерекшеліктері бар әрекеттер жалғастығы

2. (?) белгілі-бір жағдайдағы мінез-құлық ережесі

3. (?) нақты қоғамда қабылданған мінез-құлық ережелерінің жиыны

4. (!) мәдени нормалар мен белгілерді шығарудың механизмі

5. (?) моралдық ерекшеліктері бар салттар

 

194.Қарсы мәдениет (контрмәдениет) - бұл...:

1. (?) имигранттардың кіші мәдениеті

2. (?) жастардың кіші мәдениеті

3. (?) футбол жанкүйерлерінің кіші мәдениеті

4. (?) рокерлердің кіші мәдениеті

5. (!) жаңа фашистік (неофашизм) мәдениет

 

195.Мәдениеттің құрылымы:

1. (?) сызба және графикті

2. (?) саяси және экономикалық

3. (!) материалдық және рухани

4. (?) ұлтық және таптық

5. (?) діни саяси,

 

196.Қоғам мүшелерінің көпшілігі құндылықтар, наным-сенімдер, салт-дәстүрлер жиынтыгымен басқарьшып отырса, бұл .. мәдениет:

1. (?) әлитарлы мәдениет

2. (?) бұқаралық мәдениет

3. (!) басымдық мәдениет

4. (?) халықтық мәдениет

5. (?) кіші мәдениет

197.Төмендегі артефактілердің қайсысы рухани мәдениетке жатпайды:

1. (?) білім

2. (!) кітап

3. (?) ғылыми теория

4. (?) тіл

5. (?) мереке

 

198.Басымдық мәдениеттің басқарушы құндылықтарын терістейтін, оған қарсы келетін мәдениет: (?) кіші мәдениет

1. (?) басымдық мәдениет

2. (!) контрмәдениет

3. (?) халықтық мәдениет

4. (?) бұқаралық мәдениет

 

199.Хиппи, панки, рокерлер қайдан шығады?

1. (!) жастар субмәдениетінен

2. (?) ассоциалды мінез-құлықтан

3. (?) ресми емес бірлестіктерден

4. (?) адамдардың әлеуметтік мәртебесіне қарай бірігуден

5. (?) кәсіби емес өнерден

 

200.Мәдениет социологиясының қандай анықтамасы дұрыс?

1. (!) мәдениет социологиясы - мәдениеттің әлеуметтік құрылымдар мен институттармен өзара байланысы бар ғьшым

2. (?) мәдениет социологиясы - ескі және жаңа мәдени формалар мен үрдістердегі конфликтіні оқытатын ғылым

3. (?) мәдениет социологиясы мен мәдениеттанудың пәні ұқсас

4. (?) мәдениет социологиясы - мәдениеттің мәнін, мақсатын, құндылықтарын және оның көріну шарттары мен формаларын оқытатын ғылым

5. (?) мәдениет социологиясы - эмпирикалық маглұматтарды саралаудың нәтижесінен алынған әртүрлі қоғамның мәдениеттері туралы ғьшым

 

201.Өмірлік көзқарастар мен құндылықтар жүйесінің, мінез-құлық пен норма үлгілерінің, адамзат іс-әрекетінің әдіс-тәсілдерінің жиынтығының заттық және материалдық тұргыда объективтендірілуі және ұрпақтан ұрпаққа берілуі қалай аталады?

1. (?) әлеуметтік институт

2. (?) топтық өзара қарым-қатынас

3. (!) мәдениет

4. (?) әлеуметтік бақылау

5. (?) дәстүр

 

202.Қоғам құндылықтарының базасын анықтайтын мәдениет:

1. (?) субмәдениет

2. (?) контрмәдениет

3. (?) этникалық мәдениет

4. (!) басымдық мәдениет

5. (?) техникалық мәдениет

 

203.Жалпы мәдени құндылықтар мен нормаларға қайшы келетін мәдениеттің бір түрі:

1. (?) субмәдениет

2. (!) контрмәдениет

3. (?) этникалық мәдениет

4. (?) басымдық мәдениет

5. (?) кәсіби мәдениет

 

204.Мәдениеттің қай түріне ойын ережелерін жатқызуға болады?

1. (?) материалдық мәдениет

2. (!) материалдық емес мәдениет

3. (?) этникалық мәдениет

4. (?) халықтық мәдениет

5. (?) субмәдениет

 

205.Материалды мәдениеттің объектісіне жатады:

1. (?) салт

2. (?) заңдар

3. (?) ойлар

4. (!) көлік

5. (?)сенім

 

206.Мәдениеттің реттеуші фунциясының мазмұны қандай?

1. (?) қоғамдық құбылыстарды тануға, табиғатты игеруге, адам білімін жетілдіруге негізделеді

2. (?) табиғи және әлеуметтік ортаның түрлі жағдайларына бейімдейді

3. (?) мәдениетті жаңару процесімен қатар белгілі-бір үлгілерді, құндылықтарды сақтау, ұрпақтан-ұрпаққа жалғастыру

4. (!) адамның мінез-қүлқына, іс-әрекетіне әлеуметтік бақылаушы құрал

5. (?) адамдардың қарым-қатынас сезімін қалыптастырады, қоғамның тұтастығын сақтайды

 

207.Мәдениеттің танымдық функңиясының мазмүны қандай?

1. (!) қоғамдық құбылыстарды тануға, табиғатты игеруге, адам білімін жетілдіруге негізделеді

2. (?) табиғи және әлеуметтік ортаның түрлі жағдайларына бейімдейді

3. (?) мәдениетті жаңару процесімен қатар белгілі-бір үлгілерді, құндылықтарды сақтау, ұрпақтан-ұрпаққа жалғастыру

4. (?) адамның мінез-құлқына, іс-әрекетіне әлеуметтік бақылаушы құрал

5. (?) адамдардың қарым-қатынас сезімін қалыптастырады, қоғамның тұтастығын сақтайды

 

208.Мәдениеттің интегративті функциясының мазмұны қандай?

1. (?) қоғамдық құбылыстарды тануға, табиғатты игеруге, адам білімін жетілдіруге негізделеді

2. (?) табиғи және әлеуметтік ортаның түрлі жағдайларына бейімдейді ""

3. (?) мәдениетті жаңару процесімен қатар белгілі-бір үлгілерді, құндылықтарды сақтау, ұрпақтан-ұрпаққа жалғастыру

4. (?) адамның мінез-құлқына, іс-әрекетіне әлеуметтік бақылаушы құрал

5. (?) адамдардың қарым-қатынас сезімін қалыптастырады, қоғамның тұтастығын сақтайды

 

209.Адам қолымен жасалған физикалық объектілер:

1. (!) артефактілер

2. (?) фольклор

3. (?) діни наным-сенім

4. (?) ғылыми теория

5. (?) дүниекөзқарас

 

Нақты әлеуметтік зерттеулер жүргізудің әдісі мен техникасы

210 Дұрыс пікірді табыңыз:

1. (?) контент-талдау - іріктемелі сауалнама түрі

2. (?)сауалнама енгізілген және енгізілмеген болып бөлінеді

3. (?) бақылау социологиядагы негізгі әдіс

4. (?) социологиядаға эксперимент - танымның басты құралы емес

5. (!) экспериментте эксперименталды және бақылау топтары болады

 

211.Анкета дегеніміз:

1. (?) зерттеушінің ауызша түрде қойган сұрақтарының жиыны

2. (!) белгілі бір сұрақтардың реттеліп жиналған сұрақтардан тұратын сауалнама парағы

3. (?) респонденттің тұлғалық қасиеттерін табуга арналган сұрақтар

4. (?) респондентке багытталған кез-келген сұрақтар тізбегі

5. (?) зерттеу гипотезасын тексеруге арналган маглұматтар жиыны

 

212.Эмпирикалық социология бұл ғылыми пән, оның негізгі қызметі мынада:

1. (?) әлеуметтік фактілерді жалпылау мен ұғынуда

2. (?) қоғам дамуына ықпал ететін жалпы заңдарды шығаруда

3. (!) эмпирикалық ақпараттардың бастауын іздеп, оны өңдеу мен талдауда

4. (?) үлкен топтардагы адамдардың мінез-құлық механизмдерін бейнелеуде

5. (?) кіші топтардагы байланыстар мен қатынастарды оқытуда

 

213.Социологиялық зерттеуде ақпарат көзі ретінде қатысатын адам:

1. (?) конфидент

2. (!) респондент

3. (?) контрагент

4. (?) актор

5. (?) монитор

 

214.Зерттеу пәнінің көлемі мен күрделілігіне байланысты социологиялық зерттеудің қандай түрлері бар?

1. (?) бір реттік және қайталанбалы

2. (?) панельді және лонгитюдті

3. (!) пилотажды, бейнелеуші, талдамалы

4. (?) трендалық, панельді, лонгитюдті

5. (?) халықаралық, ұлттық, салалық, аймақтық

 

215.Қандай әдіс кең таралган?

1. (!) сауланама

2. (?) эксперимент

3. (?) бақылау

4. (?) фокус-топ

5. (?) бақылау

 

216.Жабық анкеталық сұрақ - ол сұрақтың бір түрі, онда:

1. (?) жауаптың варианттары көрсетілмеген

2. (!) жауаптың барлық жартылай варианттары көрсетілген

3. (?) респондент ауызша жауаптарды береді

4. (?) респондент социолог айтқан тұжарымдамаларды жазады

5. (?) жауап варианттарын респондент өзі көрсетеді

 

217.Ашық анкеталық сұрақ - ол сұрақтың бір түрі, онда:

1. (!) жауаптың варианттары көрсетілмеген

2. (?) жауаптың барлық жартылай варианттары көрсетілген

3. (?) респондент ауызша жауаптарды береді

4. (?) респондент социолог айтқан тұжарымдамаларды жазады

5. (?) ресондент пен зерттеуші арасында сұхбат жургізіледі

 

218.Дұрыс емес пікірді көрстеіңіз:

1. (?) интервью қалыпқа (стандартталған) түсірілген және қалыпқа түсірілмеген болады

2. (?) социологиялық анкетада респондент өз аты-жөнін көрсетуге міндетті емес

3. (?) бақылау-оқиға куәгерінің оқига өтіп жатқан кездегі оқиғаны тікелей тіркеу әдісі

4. (?) құжаттар фонетикалық және вербальды болып бөлінеді

5. (!) іріктемелік жиынтық бұл - генералдықтың үлкейтілген көшірмесі

 

219.Іріктеудің репрезентативтілігі дегеніміз не?

1. (!) бұл генералдық жиынтықтың негізгі белгілерін іріктемелік жиынтықтың беру қасиеті

2. (?) социологиялық зерттеу қорытындысынан алынган стастистикалық көрсеткіштер

3. (?) іріктелген жиьштық көрсеткіштеріне диаграма құру

4. (?) генералдық жиынтықтан алынган шагын объект

5. (?) алғашқы ақпараттар жинау үшін арнайы мамандар даярлау жобасы

 

220.Социологиялық зерттеудегі гипотеза бұл -..:

1. (?) болатын жағдайды болжау

2. (?) әлеуметтік белгілерді көрсететін индикаторларды анықтау

3. (!) екі немесе одан да коп өзгермелілердің (ауыспалықтар) арасындагы байланыстарды ұсынатын жагдай

4. (?) зерттеу мақсатьша жететін қадамдардың тізбегі

5. (?) зерттеу қорытындысынан алынган мәліметтерді қоғамдық салаларға қолданудың болжамын құру

 

221.«Іріктеу» (сұрьштау) деген социологиялық термин нені білдіреді?

1. (?) субъективті пікірлерді сұрьштау

2. (?) зерттеу әдісін таңдау

3. (?) ассистент-анкетерлерді сұрыптау

4. (!) зерттеудің пәнін, объектісін, мәселесін таңдау

5. (?) нақты маглұмат беретін респонденттерді іздеу және оларды таңдау

 

222.Социологиялық зерттеудің міндеті бұл-...:

1. (?) зерттеу сұрақтарының тізбегі

2. (?) гипотеза жасау

3. (?) зерттеу жүргізудің жоспары мен кестесі

4. (!) қойылған мақсатқа жету үшін нақты зерттеу қадамдарының жалғастығы

5. (?) зерттеу соңында таңдап алынған практикалық ұсынымдардың тізбегі

 

223.Анкета арқылы әлеуметтік зерттеуді жүргізетін:

1. (?) ассистент

2. (?)монитор

3. (!) анкетер

4. (?)оператор

5. (?) респондент

224.Көпшілікке емес тек белгілі-бір адамдардан сұрау алынатын анкетадағы сұрақтар қалай аталады?

1. (?) негізгі сұрақтар

2. (?) бақьшау сұрақтар

3. (?) альтернативті сұрақтар

4. (!) сүзбе сұрақтар

5. (?) жанама сұрақтар

 

225.Анкетадағы «буферлік (алаңдатқыш)» сұрақтың мақстаы неде?

1. (?) респонденттің зерттеу мәселесіне деген қызығушылығын ояту

2. (?) респонденттің жеке пікірін білу

3. (!) респонденттің көңілін бір тақырыптан екінші тақырыпқа аудару

4. (?) сұрақ тақырыбы бойынша респонденттің қаншалықты білімі бар екенін анықтау

5. (?) респонденттің шынайы жауабын тексеру

 

226.Дұрыс пікірді табыңыз:

1. (?) социальды зерттеуді тек кәсіби мамандар ғана жүргізеді, ал социологиялықты әртүрлі профильдегі мамандар жүргізеді

2. (?) социальды және социологиялық зерттеу - бұл ұқсас түсініктер

3. (!) социологиялық зерттеу жобасы (бағдарламасы) - бұл ғылыми зерттеу процедураларының, әлеуметтік құбылыстарды сатылап оқыту методикасы, жүйесі

4. (?) социологиялық зерттеу арнайы зерттеу объектілерінде ғана жүргізіледі

5. (?) социологиялық зерттеудің пәні - танымдық іс-әрекеттердің жолы

 

227. Социологиялық зерттеудің бірінші кезеңі:

1. (?) қорытындыны түсіндіру

2. (?) нәтижеге есеп беру

3. (?) зерттеу жүргізу

4. (!) зерттеу мәселесін анықтау

5. (?) алынған нәтижелерге статистикалық қорытынды жасау

 

228. Интервьюдің ерекшелігі неде:

1. (?) ескі тарихи оқиғаларға оралудың мүмкіндігі бар

2. (!) зерттеуші мен респонденттің тікелей қарым-қатынасы

3. (?) өмірде аз кездесетін оқиғалар жазылады

4. (?) мол ақапарат жиналады

5. (?) талдқыланатын мәселеге болжам жасалады

 

229. Сауал құрастырғанда әрқашан мынадан қашу керек:

1. (?) бақылау сұрақтарынан

2. (?) жанама сұрақтардан

3. (?) сүзбе сұрақтардан

4. (!) қыстырма қосымша сұрақтардан

5. (?) негізгі сұрақтардан

 

230.Мәселенің тереңдігіне, көлеміне, талдау күрделілігіне байланысты социологиялық зерттеудің түрлері:

1. (?) теоретикалық және қолданбалы

2. (?) бір реттік және қайталанбалы

3. (?) лонгитюдті және панельді

4. (?) халықаралық, жалпы ұлттық, аймақтық, салалық және локальды

5. (!) бейнелеуші, пилотажды, аналитикалық (талдамалы)

 

231.Уақытпен шектелген, алға эмпирикалық зерттеу түрінің міндеті қойылған, жылдам социологиялық ақпарат алуға негізделген қарапайым социологиялық зерттеу түрі:

1. (?) бейнелеуші зерттеу

2. (?) бір реттік зерттеу

3. (!) пилотажды зерттеу

4. (?) панельді зерттеу

5. (?) аналитикалық зерттеу

232.Әлі күнге дейін ешкімге белгісіз әлеуметтік құбылыстардың құрылымдық әлементтерін бейнелеу мен ғылыми іздеуді алға мақсат етіп қойган зерттеу түрі:

1. (!) бейнелеуші зерттеу

2. (?) бір реттік зерттеу

3. (?) пилотажды зерттеу

4. (?) панельді зерттеу

5. (?) аналитикалық зерттеу

 

233.Зерттелетін процесс немесе құбылыстың негізінде жатқан себеп-салдарлы байланысты іздеуге негізделген социологиялық зерттеу түрі:

1. (?) бейнелеуші зерттеу

2. (?) қайталанбалы зерттеу

3. (?) лонгитюдті зерттеу

4. (?) трендалық зерттеу

5. (!) аналитикалық зерттеу

 

234.Қазіргі сәттегі әлеуметтік кұбылыстар мен процестер туралы білім алуға негізделген зерттеу түрі:

1. (?) бейнелеуші зерттеу

2. (!) бір реттік зерттеу

3. (?) барлау зерттеу

4. (?) панельді зерттеу

5. (?) қайталанбалы зерттеу

 

235.Әлеуметтік кұбылыстар мен процесстердің өзгеруі мен дамуы жайында білім алуға негізделген зерттеу түрі:

1. (?) бейнелеуші зерттеу

2. (?) бір реттік зерттеу

3. (!) қайталанбалы зерттеу

4. (?) панельді зерттеу

5. (?) аналитикалық зерттеу

 

236.Ұзақ уақыт бойы бір ғана іріктемелік жиғыштықпен зерттеу жүргізілетін зерттеу түрі:

1. (?) бейнелеуші зерттеу

2. (?) аналитикалық зерттеу

3. (?) барлау зерттеу

4. (?) панельді зерттеу

5. (!) лонгитюдті зерттеу

 

237.Бір ғана әлеуметтік мәселені белгілі-бір уақыт интервалымен, ортақ бағдарламамен және әдіспен зерттеуге бағытталатын және объектіге енетін топ қүрамының өзгеріп отыруы мүмкін болатьш зерттеу түрі:

1. (?) бейнелеуші зерттеу

2. (?) бір реттік зерттеу

3. (?) лонгитюдті зерттеу

4. (!) панельді зерттеу

5. (?) аналитикалық зерттеу

 

238.Социологиялық ақпарат жинаудың негізгі әдісі болмайтын ...:

1. (?) сауалнама

2. (?) бақылау

3. (!) қүрылымдық-функционалды анализ

4. (?) социологиялық эксперимент

5. (?) құжаттарды талда

 

239..Мемлекет дегеніміз

1. (?)қоғамдық ресурстарды таратушы, басқаруды жүзеге асырушы әлеуметтік институт

2. (?) заңдарды шығарушы органдардың жүйесі

3. (?)экономиканы басқарушы

4. (?) мәдени саясатты айқындаушы

5. (!)жоғарыдағы барлығы

 

240.Ұдайы білім беру жүйесі дегеніміз

1. (!)Индивидтің өмір бойғы кәсіптілігін арттыру мен қайта дайындау

2. (?)Индивидттің күндізгі және кешкі оқуының түрі

3. (?)Индивидттің күндізгі және сыртқы бөлімдерде бір мезгілде оқуы

4. (?)Индивидттің екі немесе одан да көп оқу орындарында оқуы

5. (?)Индивидттің жүмыс істеп жүріп кәсіпілігін арттыруы

 

 


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1024 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.055 с.