Лекции.Орг

Поиск:
Тұлға әлеуметтанулық сипаттамалары
108.Әлеуметтену ол..:

1. (?) қоғамдағы индивидтің жағдайы

2. (?) индивидті шектеу

3. (?) әлеуметтік ортамен қарым-қатынас

4. (!) әлеуметтік рөлдерді және мәдени құндылықтарды қабылдау

5. (?) әлеуметтік мәртебенің өзгеруі

 

109.Әлеуметтену процесіне қатысатын адамдар, ұйымдар, топтар:

1. (?) әлеуметтенудің объектілері

2. (?) әлеуметтенудің субъектілері

3. (!) әлеуметтенудің агенттері

4. (?) әлеуметтенудің агрегаттары

5. (?) әлеуметтенудің қызметкерлері

 

110.Алғашқы әлеуметтену - ол..:

1. (?) адамның әлеуметтік Мен-ін бейнелейтін ұғым

2. (?) индивидтің негативті қасиеттерін басқага аударуы

3. (!) әлеуметтік мәдени қасиеттер мен өзіндіктің негізінің қалыптасу проңесі

4. (?) әлеуметтік қасиеттердің кеңеюі мен озіндік идентичностің қалыптасу проңесі

5. (?) мәртебелік козқарастың қалыптасуы

 

111.Екіншілік әлеуметтену - ол..:

1. (?) адамның әлеуметтік Мен-ін бейнелейтін ұғым

2. (?) индивидтің негативті қасиеттерін басқаға аударуы

3. (?) әлеуметтік мәдени қасеттер мен өзіндіктің негізінің қалыптасу проңесі

4. (!) әлеуметтік қасиеттердің кеңейуі мен өзіндік идентичностің қалыптасу процесі

5. (?) мәртебелік көзқарастың қалыптасуы

 

112.Тұлғаның психодинамикалық теориясының авторы:

1. (?) Дж. Мид

2. (?) Ч. Кули

3. (?) М. Вебер

4. (?) О. Конт

5. (!) 3. Фрейд

113. «Айналы Мен» концепциясының авторы:

1. (!) Ч. Кули

2. (?) О. Конт

3. (?) К. Маркс

4. (?) Э. Дюркгейм

5. (?) П. Сорокин

 

114.Адам және тұлға деген ұғымдардың байланысын көрсетіңіз

1. (!) тұлға түсінігі адамның әлеуметтік мәнін көрсетеді

2. (?) бұл ұғымдардың мәні бірдей

3. (?) барлық адамдар тұлға емес

4. (?) тұлға мен адам ұғымының әлеуметтік, философиялық мәні бір, ал экономикалық мәні өзгеше

5. (?) тұлға болып қалыптасу алғашқы процесс ал адам болу екінші процесс

 

115.Өзіндік психофизиология ерекшелігі бар адам тегінің жеке өкілі:

1.(?) адам

2. (!) индивид

3. (?) тұлға

4. (?) индивидуалдық

5. (?) актор

 

116.Төмендегі агенггердің қайсысы алғашқы әлеуметтенудің агенті емес?

1.(?) ата-аналар

2. (!) мектеп әкімшілігі

3. (?) педагогтар

4. (?) достар

5. (?) тренерлер

 

117.Адамның индивидуалды феномені ретінде, оның әлеуметтік мәнін білдіретін ерекшелік:

1. (?) адам

2. (?) индивид

3. (!) тұлға

4. (?) индивидуалдық

5. (?) актор

 

118.Тұлғаны көп әлеуметтік рөлдер функциясы ретінде қарастыратын теория:

1. (!) рөлдік теория

2. (?) іс-әрекеттік концепция

3. (?) мінез-құлық концепциясы

4. (?) фрейдистік концепция

5. (?) өзінен жаттану концепциясы

 

119.Социология ғылымындағы "тұлға" термині нені түсіндіреді?

1. (?) қоғамдағы барлық адамдар

2. (!) индивид дамуының қорытындысы

3. (?) адамзат тегінің жеке өкілі

4. (?) атақты қоғам қайраткерлері

5. (?) данышпан

 

120.Индивид арқылы оның топтарының немесе қоғамның құндылықтарын, нормаларын, шарттарын игеру процесі қалай аталады?

1. (!) әлеуметтену

2. (?) тәрбиелік

3. (?) оқытулық

4. (?) адаптация

5. (?) өсу

 

121. Барлық адамдардың "һото sаріеns" спецификалық өкілінің түрі ретінде қамтитын түсінік:

1. (!) адам

2. (?) индивид

3. (?) тұлға

4. (?) индивидуалдық

5. (?) актор

 

122."Тұлға" түсініғі өзіне қандай түсінікті қосады?

1. (?) жалпы адамзат қасиеттерін

2. (?) адамның психикалың белгілерін

3. (?) адамның еркін іс-әрекетін

4. (?) бір адамды басқа дамнан ерекшелеп тұратын белгілердің жиынтығын

5. (!) адамның әлеуметтік ерекше сапасын

 

123.Әлеуметтену процесінің нәтижесі:

1. (?) өз бетінше игеру

2. (?) тіршілік құралдарымен өзін қамтамасыз ету қабілеті

3. (?) мамандықты игеру

4. (?) өзінің жеке индивидуалдылығы "Мен"-ді тану

5. (!) тұлға болып қалыптасу

 

124.Тұлғаның әлеуметтенуі:

1. (?) индивидтің біршама жоғары немесе төмен әлеуметтік позицияға ауысуы

2. (?) әлеуметтік мәртебесіне сай индивидтен күтілетін мінез-құлық

3. (?) әлеуметтік жүйені өзгертуге бағытталған іс-әрекеттер жиынтығы

4. (!) индивидтің қоғамдағы әлеуметтік нормалар мен құндылықтарды, сондай-ақ өз әлеуметтік рөліне сай мінез-құлықты игеру процессі

5. (?) индивидтің әлеуметтік орта қабылдаған нормадан бас тартып, қоғамдық өмірге жат құндылықтарды құруы

 

 

125.Адамның қандай характерисикасы оның әлеуметтік мәнін ашады?

1. (?) адам

2. (!) тұлға

3. (?) индивид

4. (?) индивидуалдық

5. (?) профессия

 

126.Адамның МЕН-і басқа адамдардың реакциясы арқылы қалыптасады деген тұлға теориясы қалай аталады?

1. (?) тұлғаның құндылықты өзегі концепциясы

2. (?) жалпыланған өзге концепциясы

3. (!) айналы МЕН концепциясы

4. (?) қызықтырушы-реакция концепциясы

5. (?) тұлғаның идентификация концепциясы

Девиация және әлеуметтік бақылау

127.Әлеуметтік норма бұл ...:

1. (?) өлшемдердің сақталуын қамтамасыз ететін әлеуметтік жаза және марапат

2. (?) әлеуметтік жүйелерді нормативті әсер ету арқылы өзін реттеу механизмі

3. (!) мінез-кұлыққа сай күтілімдер, талаптар, үміттер

4. (?) норманы орындауға байланысты берілетін жаза немесе марапат

5. (?) ауытқыған оң (позитивті) мінез құлықтар

 

128.Әлеуметтік норманы орындауда берілетін марапат немесе жаза:

1. (?) әлеуметтік норма

2. (?) әлеуметтік бақылау

3. (!) әлеуметтік санкция

4. (?) әлеуметтік әрекет

5. (?) әлеуметтік құндылықтар

 

129.Әлеуметтік бақылаудың элементтері:

1. (!) нормалар мен санкциялар

2. (?) құкықтар мен міндеттер

3. (?) дәстүр мен салт

4. (?) мораль мен адамгершілік

5. (?) кұндылық пен бақылау

 

130.Әлеуметтік нормалар қоғамда қандай қызмет атқарады?

1.(?) халық тұтынатын өнімдерді өндіреді

2. (?) адамдарға мәртебе береді

3. (?) сыртқы ортаға бейімдейді

4. (!) ауытқушы мінез-құлықты бақылайды

5. (?) дүниеге көзқарасты қалыптастырады

 

131.Түрлі заң актілерінде (Конституция, Қылмыстық кодекс және т.б.) ресми түрде бекітілген норма...

1. (?) моралдық норма

2. (?) дәстүр салт

3. (?) ресми емес позитивті

4. (!) құқықтық норма

5. (?) ресми позитивті

 

132.Әлеуметтік бақылау атқаратын қызметтерден дұрыс көрсетілмеген (қате) пікіріді табыңыз:

1. (?) әлеуметтік нормалар - әлеуметтенудің жалпы жолын реттейді

2. (?) индивидтерді топқа, топтарды қоғамға біріктіреді

3. (?) ауытқушы мінез-құлықты реттейді

4. (?) мінез-құлық үлгісін, әталонын атқарады

5. (!) материалдық өнімдерді береді

 

133.Адамның мінез-құлқын реттейтін заңды түрде бекітілген ережелер, үлгілер бұл -...:

1. (?) әлеуметтік ұйым

2. (!) әлеуметтік норма

3. (?) әлеуметтік конфликт

4. (?) әлеуметтік институт

5. (?) әлеуметтік құрылым

 

134.Әлеуметтік норманың түрлері:

1. (?) дәстүр және салт

2. (?) ресми позитивті және ресми негативті

3. (!) құқықтық және моралдық

4. (?) ресми емес позитивті және ресми емес негативті

5. (?) функция және дисфункция

 

135.Нормалардың сақталуын қамтамасыз ететін әлеуметтік жазалар мен марапаттаулар:

1. (?) аномия

2. (?) ғұрып

3. (?) дәсүр

4.(!) санкция

5. (?)құндылықтар

 

136.Ауытқушық

мінез құлық дегеніміз

1. (?) депривация

2. (?) трансформация

3. (!) девиация щт

4. (?) аномия

5. (?) социализация

 

137.Әлеуметтік жүйелердің нормативті әсер ету арқылы өзін-өзі реттеу механизмі

1. (?) әлеуметтік өзара әрекет

2. (!) әлеуметтік бақылау

3. (?) әлеуметтік жүйе

4. (?) әлеуметтену

5. (?) әлеуметтік ауытқу

 

138.Әлеуметтік ауытқуға жатады:

1. (?) психоз

2. (?) невроз

3. (?) паранойя

4. (?) шизофрения

5. (!) ұрлық ши

139.Мәдени мақұлданған ауытқуға жатады:

1. (?) ұрлық

2. (?) өзін-өзі өлтіру

3. (?) шизофрения

4. (!) құмарлық

5. (?) ланкестік әрекеттер

 

140. Дұрыс пікірді табыңыз

1. (?) санкция - құндылықтық бағыттар жүйесі

2. (!) санкция - нормалардың бұзьшмауын қамтамасыз ететін әлеуметтік жазалаулар мен марапаттаулар

3. (?) санкция - әлеуметтік топтарды дискриминациялау әдісі

4. (?) санкция - индивидтіц жүріс-тұрысының әлеуметтік бағыты

5. (?) санкция - әлеуметтік ауытқушылықтың түрі

 

141.Белгісі бір әлеуметтік мәдени ортаға сәйкес келетін тиымдар мен шектеулер:

1. (?) бақылау, санкция

2. (?) ресми позитивті және ресми негативті

3. (!) құқықтық және моралдық нормалар

4. (?) ресми емес позитивті және ресми емес негативті

5. (?) функция және дисфункция

 

 

142.Девиация әдетте жиі... байқалады:

1. (?) қарттардан

2. (?) ерлерден

3. (!) жастардан

4. (?) жеке пайдасын ойлаган адамдардан

5. (?) мүгедектерден

 

143.Әлеуметтік бақылау функциясын табыңыз:

1. (?) орнықтырушы және болжамдық

2. (?) әлеуметтендіру және интеграциялық

3. (!) күзетуші және орнықтырушы

4. (?) танымдық және идеологиялық

5. (?) бағалық және гуманистік

 

144.Дұрыс емес пікірді табыңыз:

1. (?) әлеуметтік бақылау - адамдардың мінез-құлыгының өзгеріп отыратынын қадағалайды

2. (?) қоғамдагы адамдардың өзін-өзі бақылауы негұрлым жогары болса, согұрлым қоғам сыртқы бақьшауға аз көңіл аударады

3. (!) формальды емес бақылау формальды бақылау дан кейін пайда болған

4. (?) ешбір қоғам әлеуметтік бақылаусыз болмайды

5. (?) әлеуметтік бақылаудың агенттері деп бақьшау функциясын атқаратын адамдарды айтады


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1043 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.022 с.