Лекции.Орг

Поиск:


Леуметтік қүрылым және стратификация
55.Томендегі әлеуметтік мәртебелердің қайсысы қол жеткізген мәртебе?

1. (?) көпес

2. (!) мемлекеттік қызметкер

3. (?) қазақ

4. (?) қыз бала

5. (?) ер бала

 

56.Әлеуметтік мәртебе - ол..:

1. (?) референттік топ

2. (?) адамдардың бір топтан екінші топқа ауысуы

3. (?) іс-қимылдың белгілі-бір үрдісі

4. (?) түлға типі

5. (!) индивидттің қоғамдағы орны

 

57. Ашық әлеуметтік позициялармен байланысты «жазылған» (белгіленген) тәртіп - бұл..

1. (!) рөл

2. (?) стереотип


3. (?) типизация

4. (?) мәртебе

5. (?) санкция

58.Қол жеткізген мәртебеге жатады:

1. (?) жынысы

2. (?) этникалық жағдайы

3. (?) нәсілі

4. (!) лауазымы

5. (?) жасы

 

59.Жеке тұлғаның туа біткен мәртебесі:

1. (!) ұлты

2. (?) білімі

3. (?) ғылыми дәрежесі

4. (?) мамандығы

5. (?) экономикалық жағдайы

 

60.Әлеуметтік рөл дегеніміз:

1. (!) мәртебесіне сәйкес индивидтен күтілетін мінез-құлық

2. (?) адамның әлеуметтік мінез-құлқы

3. (?) әлеуметтік функцияларды атқару

4. (?) индивидтің әлеуметтік топтан топқа ауысуы

5. (?) әлеуметтік іс-әрекет заңдылығы

61.Қоғамдағы белгілі-бір әлеуметтік позициясы бар адам әрекеттерінің жиынтығы:

1. (!) әлеуметтік рол

2. (?) әлеуметтік топ

3. (?) әлеуметтік өзара-іс әрекет

4. (?) әлеуметтік сапа

5. (?) социализация

 

62. Екі немесе одан да көп бір-біріне сәйкес келмейтін рөлдердің қақтығысуы:

1. (?) рөлдік жиын

2. (!) рөлдік конфликт

3. (?) әлеуметтік жүйе

4. (?) әлеуметтік мәртебе

5. (?) конкуренция

 

63.Социологияға стратификация термині қандай ғылымнан келді?

1. (!) геология

2. (?)физика

3. (?) астрономия

4. (?) математика

5. (?) экономика

 

64.Қоғамның таптық құрылымы туралы Маркстік ілімге қарсы тұрған теория:

1. (?) әлеуметтік диспозиция

2. (?) қоғамның органикалық теориясы

3. (?) құрылымдық функционализм

4. (!) әлеуметтік стратификация

5. (?) әлеуметтік дифференциация

 

65.Стратификация бұл...:

1. (?) индивидттің қоғамда алатын белгілі-бір позициясы, оның рөлі басқа міндеттер мен құқықтарға тәуелді

2. (!) әлеуметтік қабаттардың (топтардың) кірісіндегі, білім деңгейіндегі, билік көлеміндегі және кәсіби құрметіндегі теңсіздік белгісімен жоғарыдан төменге қарай орналасуы

3. (?) теңсіздік бойымен әлеуметтік топтардың, қабаттардың экономикалық, әлеуметтік, құқықтық міндеттерін шектеу

4. (?) әлеуметтік қабаттардың экономикалық, социо-мәдени жагдайларын теңдік шкаласымен бейнелеу

5. (?) әр түрлі қоғамдық еңбек бөлінісіндегі материалдық жағадайы бірдей адамдардың қабаты

 

66.Кез-келген стратификация жүйелерінің негізі:

1. (?) гендерлік стереотип

2. (?) әлеуметтік теңдік

3. (?) әтноцентризм

4. (?) әгалитаризм

5. (!) әлеуметтік теңсіздік

 

67.Қоғамдағы әлеуметтік процестерді талдаудың таптық тәсілі кімнің концепциясында көрсетілген?

1. (?) 3. Фрейд

2. (!) К. Маркс

3. (?) П. Сорокин

4. (?) Ч. Кули

5. (?) Зиммель

68.Дұрыс пікірді табыңыз:

1. (!) әлеуметтік тап бұл - қоғамдық еңбек бөлінісінде белгілі бір орны бар, кіріс табатын арнайы тәсілмен сипатталатын, өндіріс тәсіліне ие немесе ие емес қазіргі заманғы адамдардың үлкен тобы

2. (?) әлеуметтік тап бұл - ортақ әлеуметтік белгілері бар, бірдей мақсатпен әрекет жасайтын, ортақ қабылданган нормаға тәуелді адамдардың жиыны

3. (?) әлеуметтік тап бұл - бірдей қызығушылықпен жиналган, әртүрлі жалақы алатын - адамдар тобы

4. (?) әлеуметтік тап бұл - бекітілген дәстүрмен немесе құқықтық заңдармен мұрагерлікке берілетін құқықтары мен міндеттері бар әлеуметтік топ

5. (?) әлеуметтік тап бұл - бір әлеуметтік топтан басқа топқа ауысудағы адамдардың шенінің, білім деңгейінің, мәртебесінің өзгеру процесінен пайда болатын әлеуметтік құбылыс түрі

 

69.Қоғамның жеткіліксіз ресурстарын әртүрлі страттарға тең етпей болу қалай аталады?

1. (!) теңсіздік

2. (?) дифференциация

3. (?) стратификация

4. (?) дисфункция

5. (?) интеграция

 

70.Теңсіздікке негізделген әлеуметтік құрылымның ерекшеліктері қалай аталады?

1. (!) рангты параметр

2. (?) номиналды параметр

3. (?) статустық параметр

4. (?) басқарушы параметр

5. (?) статусты профильдер

 

71.Адамдардың ең темен құндылықтарға, әлеуметтік игіліктерге ие және әлеуметтік игіліктерге мүмкіндіктері шектелген адамдардың экономикалық және социо-мәденн жағдайы:

1. (?) өмірге қажетті ғана материалдық заттар

2. (!) кедейшілдік

3. (?) жоқшылық

4. (?) тұрғын үйдің жоқтығы

5. (?) депривация

 

72.Белгілі-бір қоғамда, белгілі-бір тарихи уақытта болған иерархиялық ұйымдасқан әлеуметтік теңсіздік құрылымы қалай аталады?

1. (?) әлеуметтік құрылым

2. (!) әлеуметтік стратификация

3. (?) әлеуметтік мобильділік

4. (?) әлеуметтік унификация

5. (?) әлеуметтік қауымдастық

73.Қоғамдағы орта таптың аумағы кеңейсе неге әсер етеді?

1. (?) қоғамдық еңбектің өндірілуіне

2. (!) қоғамдағы орнықтылық пен түрақтылыққа

3. (?) қоғамдағы адамдардың оптималды ұйымдық әрекетіне

4. (?) әлеуметтік байланыстарға қатысу үшін әффективті бақылауға

5. (?) қоғамдағы индивидтердің саяси белсенділігіне

 

74.Өмір сүруге қажетті кейбір игіліктерге қол жетпеушілік дегеніміз, кедейшілдіктің қандай түрі болады?

1. (?) абсолютті кедейшілідік

2. (!) салыстырмалы кедейшілідік

3. (?) кедейшілдік

4. (?) әлеуметтік топ

5. (?) әлеуметтік қабат

75.Индивидтерді және әлеуметтік топтарды рангты принцип бойынша бөлудің мүмкін еместігін білдіретін, әлеуметтік құрылымдағы индивидтің немесе топтың жағдайын анықтайтьш параметр қалай аталады?

1. (?) тең бағалық

2. (?) стратификациялық

3. (!) номиналды

4. (?) статустық

5. (?) рангты

 

76.Жоғары таптың белгісі не болып табьшады?

1. (?) кіріс

2. (?) білім

3. (!) байлық

4. (?) мамандық

5. (?) интелегенттілік

77.Индивидтің өз жалақысымен тамаққа, киімге, баспанаға деген қажеттіліктерді қанағаттандыруға қабілетсіздігі немесе тек ең төменгі қажеттіліктерді қанағаттандырып, биологиялық тірі қалуды ғана қаматамысыз етуге бағытталған кедейшілідіктің түрі:

1. (!) абсолютті кедейшілідік

2. (?) салыстырмалы кедейшілідік

3. (?) кедейшілдік

4. (?) әлеуметтік топ

5. (?) әлеуметтік қабат

 

78.Әлеуметтік теңсіздік ... білдіреді:

1. (!) қоғамдық дамудың заңдылығын

2. (?) кездейсоқ құбылысты

3. (?) мүмкін болатын құбылысты

4. (?) тарихи кұбылысты

5. (?) индивидтің құқын

 

79.Құқықтық мәртебесі бар және оны мұрагерлікке қалдырып отыратын адамдар тобы:

1. (?) тан

2. (!) сословие

3. (?) профессия

4. (?) каста

5. (?) құлиелену

 

80.Орта тап ... тұрады:

1. (?) маргиналдардан

2. (?) кәсіби мамандардан тұратын жалдамалы жұмысшылардан

3. (!) меншік иелерінен, кәсіпқойлардан, мамандандарылған жұмысшылардан

4. (?) жұмыссыздардан

5. (?) кедейлерден

 

81.Қандай стратификациялық жүйе ашық болып табылады?

1. (?) түзулік

2. (?) касталық

3. (?) сословиелік

4. (?) құл иеленуші

5. (!) таптық

 

 

82.Адам кейпінен айырылған деклассирленген (алқаштар, наркомандар, т.б.) әлементтерді қалаптастырған қоғам қабаты қалай аталады?

1. (!) андеркласс

2. (?) миссионерлер

3. (?) страттар

4. (?) мүгедектер

5. (?) босқындар

83. Қазіргі қоғамдағы жоғары тап ... тұрады:

1. (?) «кок жағалылардан»

2. (?) оқытушылар мен дәрігерлерден

3. (!) әйгілі бай династияның өкілдерінен

4. (?) «ақ жағалылардан»

5. (?) маргиналдардан

84.Билік, кіріс (табыс), престиж, білім бұл -...:

1. (?) әлеуметтік стратификацияның тарихи түрлері

2. (!) әлеуметтік стратификацияның өлшемдері

3. (?) әлеуметтік стратификацияның құрылымы

4. (?) әлеуметтік стратификацияның формалары

5. (?) әлеуметтік стратификацияның модельдері

 

85.Стратификация теориясының негізі етіп адамдардың қандай бірігуі алынған?

1. (?) қауымдастықтар

2. (?) бірлестіктер

3. (?) жұмысшылар

4. (!) таптар

5. (?)шаруалар

86.Қазіргі заманғы стратификациялық модель мына таптардан тұрады:

1. (?) байлар және кедейлер

2. (?) буржуазия және пролетариат

3. (?) жоғары және төменгі

4. (!) жоғары, орта, төменгі

5. (?) шаруа табы және интеллигенция

 

 

 

Әлеуметтік мобильдік, оның түрлері

87.Тұлғаның әлеуметтік статусының өзгеруі қалай аталады?

1. (?) карьера

2. (?) рейтинг

3. (?) қозғалу

4. (!) әлеуметтік мобильділік

5. (?) престиждің өзгеруі

 

88."Әлеуметтік мобильділік" терминін социологияға енгізген кім?

1. (?) Ә. Дюркгейм

2. (!) П. Сорокин

3. (?) Р. Даррендорф

4. (?) О. Конт

5. (?) К. Маркс

 

89.Әлеуметтік мобильділік бұл -..:

1. (!) бір әлеуметтік топтың басқа әлеуметтік топқа ауысуы

2. (?) бір елден басқа елге өтудегі адамдардың араласуы

3. (?) қоғамның ашықтылық деңгейінің өзгеруі

4. (?) кіші топтардағы индивидтердің өзара әрекетінің образдарының өзгеруі

5. (?) әлеуметтік топ немесе индивидтің ішкі күшінің белсенділігі

 

90.Бір қабаттан басқа әлеуметтік қабатқа жоғары және төменгі вектормен өту қандай мобильдік?

1. (?) горизонтальды

2. (!) вертикальды

3. (?) ұрпақ аралық

4. (?) ұрпақ ішілік

5. (?) индивидуалды

 

91.Бір қабат немесе тап шеңберінде әлеуметтік белгілердің өзгеруі қандай мобильділік?

1. (!) горизонтальды

2. (?) вертикальды

3. (?) ұрпақ ішілік

4. (?) ұрпақ аралық

5. (?) индивидуалды

 

92.Әлеуметтік жағдайдың өзгеріп, әлеуметтік мәртебенің өсуіне немесе құлдырауына

алып келетін:

1. (?) ұрпақаралық мобильдік

2. (?) ұрпақішілік мобильдік

3. (?) горизонтальды мобильдік

4. (!) вертикальды мобильдік

5. (?) топтық мобильдік

 

93.:

1. (?) ұрпақаралық мобильдік

2. (?) ұрпақішілік мобильдік

3. (?) горизонтальды мобильдік

4. (!) вертикальды мобильдік

5. (?) топтық мобильдік

 

 

94.Индивидтің немесе әлеуметтік объектінің бір деңгейдегі әлеуметтік топтан екінші топқа өтуі- ол..:

1. (?) жеке мобильдік

2. (?) топтық мобильдік

3. (?) вертикальды мобильдік

4. (!) горизонтальны мобильдік

5. (?) ұрпақаралық мобильдік

 

 

95.Индивидтің әлеуметтік мәртебесінің өзгеруі:

1. (?) карьера

2. (?) рейтинг

3. (!) әлеуметтік мобильдік

4. (?) ранг

5. (?) әлеуметтену

96.«Горизнотальды мобильдік» термині ... білдіреді:

1. (?) әлеуметтік мәртебенің өсуін (өрлеуі)

2. (?) әлеуметтік мәртебенің кұлдырауын

3. (?) адамдардың бір территориядан басқа территорияға қоныс аударуын

4. (!) басқа әлеуметтік топқа ауысудагы әлеуметтік мәртебенің өзгермеуін

5. (?) карьераны

97.Әлеуметтік жағдайдың өзгеріп, әлеуметтік мәртебенің өсуіне немесе құлдырауына

алып келетін:

1. (?) ұрпақаралық мобильдік

2. (?) ұрпақішілік мобильдік

3. (?) горизонтальды мобильдік

4. (!) вертикальды мобильдік

5. (?) топтық мобильдік


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 863 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.037 с.