Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћеуметт≥к қүрылым және стратификаци€
55.“омендег≥ әлеуметт≥к мәртебелерд≥ң қайсысы қол жетк≥зген мәртебе?

1. (?) көпес

2. (!) мемлекетт≥к қызметкер

3. (?) қазақ

4. (?) қыз бала

5. (?) ер бала

 

56.Әлеуметт≥к мәртебе - ол..:

1. (?) референтт≥к топ

2. (?) адамдардың б≥р топтан ек≥нш≥ топқа ауысуы

3. (?) ≥с-қимылдың белг≥л≥-б≥р үрд≥с≥

4. (?) түлға тип≥

5. (!) индивидтт≥ң қоғамдағы орны

 

57. јшық әлеуметт≥к позици€лармен байланысты Ђжазылғанї (белг≥ленген) тәрт≥п - бұл..

1. (!) рөл

2. (?) стереотип


3. (?) типизаци€

4. (?) мәртебе

5. (?) санкци€

58.Қол жетк≥зген мәртебеге жатады:

1. (?) жынысы

2. (?) этникалық жағдайы

3. (?) нәс≥л≥

4. (!) лауазымы

5. (?) жасы

 

59.∆еке тұлғаның туа б≥ткен мәртебес≥:

1. (!) ұлты

2. (?) б≥л≥м≥

3. (?) ғылыми дәрежес≥

4. (?) мамандығы

5. (?) экономикалық жағдайы

 

60.Әлеуметт≥к рөл деген≥м≥з:

1. (!) мәртебес≥не сәйкес индивидтен күт≥лет≥н м≥нез-құлық

2. (?) адамның әлеуметт≥к м≥нез-құлқы

3. (?) әлеуметт≥к функци€ларды атқару

4. (?) индивидт≥ң әлеуметт≥к топтан топқа ауысуы

5. (?) әлеуметт≥к ≥с-әрекет заңдылығы

61.Қоғамдағы белг≥л≥-б≥р әлеуметт≥к позици€сы бар адам әрекеттер≥н≥ң жиынтығы:

1. (!) әлеуметт≥к рол

2. (?) әлеуметт≥к топ

3. (?) әлеуметт≥к өзара-≥с әрекет

4. (?) әлеуметт≥к сапа

5. (?) социализаци€

 

62. ≈к≥ немесе одан да көп б≥р-б≥р≥не сәйкес келмейт≥н рөлдерд≥ң қақтығысуы:

1. (?) рөлд≥к жиын

2. (!) рөлд≥к конфликт

3. (?) әлеуметт≥к жүйе

4. (?) әлеуметт≥к мәртебе

5. (?) конкуренци€

 

63.—оциологи€ға стратификаци€ термин≥ қандай ғылымнан келд≥?

1. (!) геологи€

2. (?)физика

3. (?) астрономи€

4. (?) математика

5. (?) экономика

 

64.Қоғамның таптық құрылымы туралы ћаркст≥к ≥л≥мге қарсы тұрған теори€:

1. (?) әлеуметт≥к диспозици€

2. (?) қоғамның органикалық теори€сы

3. (?) құрылымдық функционализм

4. (!) әлеуметт≥к стратификаци€

5. (?) әлеуметт≥к дифференциаци€

 

65.—тратификаци€ бұл...:

1. (?) индивидтт≥ң қоғамда алатын белг≥л≥-б≥р позици€сы, оның рөл≥ басқа м≥ндеттер мен құқықтарға тәуелд≥

2. (!) әлеуметт≥к қабаттардың (топтардың) к≥р≥с≥ндег≥, б≥л≥м деңгей≥ндег≥, бил≥к көлем≥ндег≥ және кәс≥би құрмет≥ндег≥ теңс≥зд≥к белг≥с≥мен жоғарыдан төменге қарай орналасуы

3. (?) теңс≥зд≥к бойымен әлеуметт≥к топтардың, қабаттардың экономикалық, әлеуметт≥к, құқықтық м≥ндеттер≥н шектеу

4. (?) әлеуметт≥к қабаттардың экономикалық, социо-мәдени жагдайларын теңд≥к шкаласымен бейнелеу

5. (?) әр түрл≥ қоғамдық еңбек бөл≥н≥с≥ндег≥ материалдық жағадайы б≥рдей адамдардың қабаты

 

66. ез-келген стратификаци€ жүйелер≥н≥ң нег≥з≥:

1. (?) гендерл≥к стереотип

2. (?) әлеуметт≥к теңд≥к

3. (?) әтноцентризм

4. (?) әгалитаризм

5. (!) әлеуметт≥к теңс≥зд≥к

 

67.Қоғамдағы әлеуметт≥к процестерд≥ талдаудың таптық тәс≥л≥ к≥мн≥ң концепци€сында көрсет≥лген?

1. (?) 3. ‘рейд

2. (!)  . ћаркс

3. (?) ѕ. —орокин

4. (?) „.  ули

5. (?) «иммель

68.ƒұрыс п≥к≥рд≥ табыңыз:

1. (!) әлеуметт≥к тап бұл - қоғамдық еңбек бөл≥н≥с≥нде белг≥л≥ б≥р орны бар, к≥р≥с табатын арнайы тәс≥лмен сипатталатын, өнд≥р≥с тәс≥л≥не ие немесе ие емес қаз≥рг≥ заманғы адамдардың үлкен тобы

2. (?) әлеуметт≥к тап бұл - ортақ әлеуметт≥к белг≥лер≥ бар, б≥рдей мақсатпен әрекет жасайтын, ортақ қабылданган нормаға тәуелд≥ адамдардың жиыны

3. (?) әлеуметт≥к тап бұл - б≥рдей қызығушылықпен жиналган, әртүрл≥ жалақы алатын - адамдар тобы

4. (?) әлеуметт≥к тап бұл - бек≥т≥лген дәстүрмен немесе құқықтық заңдармен мұрагерл≥кке бер≥лет≥н құқықтары мен м≥ндеттер≥ бар әлеуметт≥к топ

5. (?) әлеуметт≥к тап бұл - б≥р әлеуметт≥к топтан басқа топқа ауысудағы адамдардың шен≥н≥ң, б≥л≥м деңгей≥н≥ң, мәртебес≥н≥ң өзгеру процес≥нен пайда болатын әлеуметт≥к құбылыс түр≥

 

69.Қоғамның жетк≥л≥кс≥з ресурстарын әртүрл≥ страттарға тең етпей болу қалай аталады?

1. (!) теңс≥зд≥к

2. (?) дифференциаци€

3. (?) стратификаци€

4. (?) дисфункци€

5. (?) интеграци€

 

70.“еңс≥зд≥кке нег≥зделген әлеуметт≥к құрылымның ерекшел≥ктер≥ қалай аталады?

1. (!) рангты параметр

2. (?) номиналды параметр

3. (?) статустық параметр

4. (?) басқарушы параметр

5. (?) статусты профильдер

 

71.јдамдардың ең темен құндылықтарға, әлеуметт≥к иг≥л≥ктерге ие және әлеуметт≥к иг≥л≥ктерге мүмк≥нд≥ктер≥ шектелген адамдардың экономикалық және социо-мәденн жағдайы:

1. (?) өм≥рге қажетт≥ ғана материалдық заттар

2. (!) кедейш≥лд≥к

3. (?) жоқшылық

4. (?) тұрғын үйд≥ң жоқтығы

5. (?) деприваци€

 

72.Ѕелг≥л≥-б≥р қоғамда, белг≥л≥-б≥р тарихи уақытта болған иерархи€лық ұйымдасқан әлеуметт≥к теңс≥зд≥к құрылымы қалай аталады?

1. (?) әлеуметт≥к құрылым

2. (!) әлеуметт≥к стратификаци€

3. (?) әлеуметт≥к мобильд≥л≥к

4. (?) әлеуметт≥к унификаци€

5. (?) әлеуметт≥к қауымдастық

73.Қоғамдағы орта таптың аумағы кеңейсе неге әсер етед≥?

1. (?) қоғамдық еңбект≥ң өнд≥р≥лу≥не

2. (!) қоғамдағы орнықтылық пен түрақтылыққа

3. (?) қоғамдағы адамдардың оптималды ұйымдық әрекет≥не

4. (?) әлеуметт≥к байланыстарға қатысу үш≥н әффективт≥ бақылауға

5. (?) қоғамдағы индивидтерд≥ң са€си белсенд≥л≥г≥не

 

74.Өм≥р сүруге қажетт≥ кейб≥р иг≥л≥ктерге қол жетпеуш≥л≥к деген≥м≥з, кедейш≥лд≥кт≥ң қандай түр≥ болады?

1. (?) абсолютт≥ кедейш≥л≥д≥к

2. (!) салыстырмалы кедейш≥л≥д≥к

3. (?) кедейш≥лд≥к

4. (?) әлеуметт≥к топ

5. (?) әлеуметт≥к қабат

75.»ндивидтерд≥ және әлеуметт≥к топтарды рангты принцип бойынша бөлуд≥ң мүмк≥н емест≥г≥н б≥лд≥рет≥н, әлеуметт≥к құрылымдағы индивидт≥ң немесе топтың жағдайын анықтайтьш параметр қалай аталады?

1. (?) тең бағалық

2. (?) стратификаци€лық

3. (!) номиналды

4. (?) статустық

5. (?) рангты

 

76.∆оғары таптың белг≥с≥ не болып табьшады?

1. (?) к≥р≥с

2. (?) б≥л≥м

3. (!) байлық

4. (?) мамандық

5. (?) интелегентт≥л≥к

77.»ндивидт≥ң өз жалақысымен тамаққа, ки≥мге, баспанаға деген қажетт≥л≥ктерд≥ қанағаттандыруға қаб≥летс≥зд≥г≥ немесе тек ең төменг≥ қажетт≥л≥ктерд≥ қанағаттандырып, биологи€лық т≥р≥ қалуды ғана қаматамысыз етуге бағытталған кедейш≥л≥д≥кт≥ң түр≥:

1. (!) абсолютт≥ кедейш≥л≥д≥к

2. (?) салыстырмалы кедейш≥л≥д≥к

3. (?) кедейш≥лд≥к

4. (?) әлеуметт≥к топ

5. (?) әлеуметт≥к қабат

 

78.Әлеуметт≥к теңс≥зд≥к... б≥лд≥ред≥:

1. (!) қоғамдық дамудың заңдылығын

2. (?) кездейсоқ құбылысты

3. (?) мүмк≥н болатын құбылысты

4. (?) тарихи кұбылысты

5. (?) индивидт≥ң құқын

 

79.Құқықтық мәртебес≥ бар және оны мұрагерл≥кке қалдырып отыратын адамдар тобы:

1. (?) тан

2. (!) сословие

3. (?) професси€

4. (?) каста

5. (?) құлиелену

 

80.ќрта тап... тұрады:

1. (?) маргиналдардан

2. (?) кәс≥би мамандардан тұратын жалдамалы жұмысшылардан

3. (!) менш≥к иелер≥нен, кәс≥пқойлардан, мамандандарылған жұмысшылардан

4. (?) жұмыссыздардан

5. (?) кедейлерден

 

81.Қандай стратификаци€лық жүйе ашық болып табылады?

1. (?) түзул≥к

2. (?) касталық

3. (?) сословиел≥к

4. (?) құл иеленуш≥

5. (!) таптық

 

 

82.јдам кейп≥нен айырылған деклассирленген (алқаштар, наркомандар, т.б.) әлементтерд≥ қалаптастырған қоғам қабаты қалай аталады?

1. (!) андеркласс

2. (?) миссионерлер

3. (?) страттар

4. (?) мүгедектер

5. (?) босқындар

83. Қаз≥рг≥ қоғамдағы жоғары тап... тұрады:

1. (?) Ђкок жағалыларданї

2. (?) оқытушылар мен дәр≥герлерден

3. (!) әйг≥л≥ бай династи€ның өк≥лдер≥нен

4. (?) Ђақ жағалыларданї

5. (?) маргиналдардан

84.Ѕил≥к, к≥р≥с (табыс), престиж, б≥л≥м бұл -...:

1. (?) әлеуметт≥к стратификаци€ның тарихи түрлер≥

2. (!) әлеуметт≥к стратификаци€ның өлшемдер≥

3. (?) әлеуметт≥к стратификаци€ның құрылымы

4. (?) әлеуметт≥к стратификаци€ның формалары

5. (?) әлеуметт≥к стратификаци€ның модельдер≥

 

85.—тратификаци€ теори€сының нег≥з≥ ет≥п адамдардың қандай б≥р≥гу≥ алынған?

1. (?) қауымдастықтар

2. (?) б≥рлест≥ктер

3. (?) жұмысшылар

4. (!) таптар

5. (?)шаруалар

86.Қаз≥рг≥ заманғы стратификаци€лық модель мына таптардан тұрады:

1. (?) байлар және кедейлер

2. (?) буржуази€ және пролетариат

3. (?) жоғары және төменг≥

4. (!) жоғары, орта, төменг≥

5. (?) шаруа табы және интеллигенци€

 

 

 

Әлеуметт≥к мобильд≥к, оның түрлер≥

87.“ұлғаның әлеуметт≥к статусының өзгеру≥ қалай аталады?

1. (?) карьера

2. (?) рейтинг

3. (?) қозғалу

4. (!) әлеуметт≥к мобильд≥л≥к

5. (?) престижд≥ң өзгеру≥

 

88."Әлеуметт≥к мобильд≥л≥к" термин≥н социологи€ға енг≥зген к≥м?

1. (?) Ә. ƒюркгейм

2. (!) ѕ. —орокин

3. (?) –. ƒаррендорф

4. (?) ќ.  онт

5. (?)  . ћаркс

 

89.Әлеуметт≥к мобильд≥л≥к бұл -..:

1. (!) б≥р әлеуметт≥к топтың басқа әлеуметт≥к топқа ауысуы

2. (?) б≥р елден басқа елге өтудег≥ адамдардың араласуы

3. (?) қоғамның ашықтылық деңгей≥н≥ң өзгеру≥

4. (?) к≥ш≥ топтардағы индивидтерд≥ң өзара әрекет≥н≥ң образдарының өзгеру≥

5. (?) әлеуметт≥к топ немесе индивидт≥ң ≥шк≥ күш≥н≥ң белсенд≥л≥г≥

 

90.Ѕ≥р қабаттан басқа әлеуметт≥к қабатқа жоғары және төменг≥ вектормен өту қандай мобильд≥к?

1. (?) горизонтальды

2. (!) вертикальды

3. (?) ұрпақ аралық

4. (?) ұрпақ ≥ш≥л≥к

5. (?) индивидуалды

 

91.Ѕ≥р қабат немесе тап шеңбер≥нде әлеуметт≥к белг≥лерд≥ң өзгеру≥ қандай мобильд≥л≥к?

1. (!) горизонтальды

2. (?) вертикальды

3. (?) ұрпақ ≥ш≥л≥к

4. (?) ұрпақ аралық

5. (?) индивидуалды

 

92.Әлеуметт≥к жағдайдың өзгер≥п, әлеуметт≥к мәртебен≥ң өсу≥не немесе құлдырауына

алып келет≥н:

1. (?) ұрпақаралық мобильд≥к

2. (?) ұрпақ≥ш≥л≥к мобильд≥к

3. (?) горизонтальды мобильд≥к

4. (!) вертикальды мобильд≥к

5. (?) топтық мобильд≥к

 

93.:

1. (?) ұрпақаралық мобильд≥к

2. (?) ұрпақ≥ш≥л≥к мобильд≥к

3. (?) горизонтальды мобильд≥к

4. (!) вертикальды мобильд≥к

5. (?) топтық мобильд≥к

 

 

94.»ндивидт≥ң немесе әлеуметт≥к объект≥н≥ң б≥р деңгейдег≥ әлеуметт≥к топтан ек≥нш≥ топқа өту≥- ол..:

1. (?) жеке мобильд≥к

2. (?) топтық мобильд≥к

3. (?) вертикальды мобильд≥к

4. (!) горизонтальны мобильд≥к

5. (?) ұрпақаралық мобильд≥к

 

 

95.»ндивидт≥ң әлеуметт≥к мәртебес≥н≥ң өзгеру≥:

1. (?) карьера

2. (?) рейтинг

3. (!) әлеуметт≥к мобильд≥к

4. (?) ранг

5. (?) әлеуметтену

96.Ђ√оризнотальды мобильд≥кї термин≥... б≥лд≥ред≥:

1. (?) әлеуметт≥к мәртебен≥ң өсу≥н (өрлеу≥)

2. (?) әлеуметт≥к мәртебен≥ң кұлдырауын

3. (?) адамдардың б≥р территори€дан басқа территори€ға қоныс аударуын

4. (!) басқа әлеуметт≥к топқа ауысудагы әлеуметт≥к мәртебен≥ң өзгермеу≥н

5. (?) карьераны

97.Әлеуметт≥к жағдайдың өзгер≥п, әлеуметт≥к мәртебен≥ң өсу≥не немесе құлдырауына

алып келет≥н:

1. (?) ұрпақаралық мобильд≥к

2. (?) ұрпақ≥ш≥л≥к мобильд≥к

3. (?) горизонтальды мобильд≥к

4. (!) вертикальды мобильд≥к

5. (?) топтық мобильд≥к

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1016 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

1975 - | 1877 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.06 с.