Лекции.Орг


Поиск:
Методи навчання
На лекційних заняттях використовуються опорні конспекти лекцій, відео та аудіо матеріали та схематичні матеріали на паперовому носії. Розроблені деталізовані схеми енергетичних установок та обладнання, з прикладами їх встановлення на теплових схемах котелень. На схемах зображені основні принципи їх роботи.

Практичні роботи, у вигляді розрахункових та дослідних робіт студенти виконують самостійно, під керівництвом викла­дача в аудиторіях та лабораторіях університету, а також на діючих котельних - з безпосереднім спостереженням та вивченням роботи діючого енергетичного обладнання, його складових частин та практичного використання набутих теоретичних знань.

8. Методи оцінювання знань

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань:

поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля;

поточне тестування при проведенні практичних робіт на діючій котельні та в лабораторіях;

підсумковий іспит.

Для діагностики знань використовується ЕКТС зі 100 бальною шкалою оцінювання.

9. Розподіл балів

Розподіл балів, що отримує студент при поточному тестуванні та підсумковій перевірці знань.

Поточний контроль Підс модуль Всього
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3    
          Тема             Тема               Тема
          Бал             Бал               Бал
     

 

 

Оцінка виставляється на основі шкали узгодження національної системи оцінювання знань студентів з рекомендаціями ЄКТС (ЕСТS).

 

Шкала узгодження національної системи КМСОНП з ECTS

 

За національною шкалою За шкалою КМСОНП
5 (відмінно) 90 – 100
4 (дуже добре) 82 – 89
4 (добре) 74 – 81
3 (задовільно) 64 – 73
3 (достатньо) 60 – 63
2 (незадовільно) 35 – 59
2 (погано) з обов’язковим повторним курсом   1 – 34

Поточний контроль знань студентів проводиться: опитуванням,або перевіркою контрольних тестів після вивчення кожного змістового модуля; на практичних заняттях – індивідуальним опитуванням та перевіркою виконаних робіт.

Підсумковий контроль знань студентів денної та заочної форм навчання проводиться відповідно в кінці 5 семестру шляхом складання іспиту.

10. Методичне забезпечення дисципліни

Методичне забезпечення навчальної дисципліни „ Основи монтажу та експлуатації об’єктів теплоенергетики ”

включає:

- конспект лекцій на паперовому носію;

- конспект лекцій на електронному носію;

- комплект найбільш типових, для виробництва, енергетичних систем та схем енергетичного обладнання і установок.

- методичні вказівки до виконання практичних робіт.

 

11. Рекомендована література

 

1. Показатели надежности основного и вспомогательного оборудования

турбоустановокТЭССвердловэнер­го / Бродов Ю. М., Мурманский Б. Е.,

Мительман М. М. и др. // Электрические станции. 1997. № 5. С. 12—15.

2. Трухний А. Д. Стационарные паровые турбины. М.: Энергоиздат, 1990. 640 с.

Паровые и газовые турбины / Трубилов М. А., Арсеньев Г. В., Фролов В. В. и

др.;Подред.А.Г.Костюка и В. В. Фролова. М.: Энергоиздат, 1985. 352 с.

3.Зах Р.Г. Котельные установки. М.: "Энергия", 1968. - 352 с.

4. Паровые и водогрейные котлы. Справочное пособие. -М.:

Энергоатомиздат, 1987. - 128 с.

5. Справочник по котельным установкам малой производительности / К.Ф.

Роддатис, А.Н. Полтарецкий. - Москва. Энергоатомиздат, 1989 - 488 с.

6. Эстеркин Р.И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование.

Учеб. пособие для техникумов. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. Отд-ние, 1989. – 280с.

7. М.А. Стирикович, К.Я. Катковская і Е.П. Серов «Котельні агрегати» М.

«Госенергоиздат»Ленинград.1959г.488с. 8. Допоміжне обладнання, установки та трубопроводи теплових електростанцій

Під загальною редакцією Куліков В.Е. Москва. МЄІ. 1972р. 107с.

9. Занін А.І. Соколов В.С. Парові турбіни.Навчальний посібник. М. Вища

школа.1988р-208с.

10.Турбіни теплових і атомних електростанцій.Під редакцією

А.Г.Костюк,В.В.Фролов М.Видавництво МЕІ.2001р.-488с

11. Бененсон Е. И., Иоффе Л. С. Теплофикационные паровые турбины. М.:

Энергоатомиздат,1986. 272 с.

12. Паровые турбины малой мощности КТЗ / Кирюхин В. И., Тараненко Н. М.,

ОгурцоваЕ.П.идр.М.:Энергоатомиздат, 1987. 216 с.

13.Инденбаум В. С, Случаев М. А. Ревизия и ремонт паровых турбин

коммунальныхэлектростанций. М.: М-во коммунал. хоз. РСФСР, 1954. 211 с.

14.Сверчков А. Н. Ремонт и наладка паровых турбин. М.; Л.: Госэнерго-

издат, 1954. 532 с.

15.Молочек В. А. Ремонт паровых турбин. М.: Энергия, 1968. 376 с.

16. Теплотехнический справочник /Под. ред. В.Н. Юренева, П.Д. Лебедева. – М.:

Энергия, 1975. – Т.1. - 843 с.; 1976 – Т.2. – 896 с.

17. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. – М.: Энергоатомиздат. 1987. – 328 с.

18. Надежность теплоэнергетического оборудования ТЭС и АЭС / Под ред. А.

И.Андрющенко.М.:Выс­шая школа, 1991. 303 с.

19. Елизаров Д.П. Теплоенергетические установки електростанций. – М.:

Энергоиздат, 1982. – 264 с.

20. Гиршфельд В.Я., Морозов Г.Н. Тепловые електрические станции. – М.:

Энэргоатомиздат. 1986. – 224 с.

21. Шретер В.Н. Паровые котлы. – М.: Машгиз. 1951. – 403 с.

22. Атлас котельных агрегатов. (дополнение). /Под. ред. А.П. Ковалева. – М.:

Госэнергоиздат. 1963 р.

23.ГерасимовС.Г. и др. Автоматическое регулирование котельных установок/

С.Г.Герасимов,Е.Г.Дудников,С.Ф.Чистяков.–М.: Госэнергоиздат, 1984. – 424с.

24.Справочник монтажника тепловых и атомних электростанций: Технология

монтажных работ/Под ред. В. П. Банника и Д. Я- Винницкого. —2-е изд.,

перераб. — М.: Энергоатомиздат, 1983.—880 с, ил.

25.Справочник по ремонту котлов и вспомогательного котелыюго

оборудования/ С 74 Под общ. ред. В. Н. Шастина. — М.: Энерговэдат, 1981. — 496 с., В

 

Web – сторінка кафедри теплоенергетики та машинознавства.

Бібліотеки: - НУВГП – 33000 м. Рівне, вул. Приходька, 75;

- обласна наукова – 33000 м. Рівне, майдан Короленка 6, тел. 22-10- 63;

- міська бібліотека – 33000 м. Рівне, вул. Гагаріна 67, тел. 24-12- 47.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 295 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студент может не знать в двух случаях: не знал, или забыл. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1117 - | 750 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.