Лекции.Орг


Поиск:
Удк 658. 264;521. 365;
621.1.018.8

ББК 31.37. Д33.

А. Денісов, 2014

© НУВГП, 2014

 

1. Опис предмета навчальної дисципліни

Денна форма навчання

  Найменування показників Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни  
       
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS –3,0   Нормативна  
Модулів – 1 Напрям підготовки 6.050601 „Теплоенергетика” Рік підготовки: 4-й, Семестр: 8-й.  
Змістових модулів–3 Лекції –34 год. Практичні – 34год    
Загальна кількість годин - 108  
Самостійна та індивідуальна робота – 40 год.  
Тижневих годин: аудиторних – 4 СРС – 5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Термін навчання – 1 рік Вид контролю: Іспит - в 8 сем    

Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять

та самостійної і індивідуальної роботи становить 37% до 63%.

Заочна форма навчання

Семестр - 11

  Найменування показників Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни  
       
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS –3,0   Нормативна  
Модулів – 1 Напрям підготовки 6.050601 „Теплоенергетика” Рік підготовки: 5-й, Семестр: 11-й.  
Змістових модулів–3 Лекції –8 год. Практичні – 14год    
Загальна кількість годин - 108  
Самостійна та індивідуальна робота – 86 год.  
Тижневих годин: аудиторних – 4 СРС – 5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Cпеціаліст Термін навчання – 1 рік Вид контролю: Іспит - в 11 сем    

Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять та самостійної і індивідуальної роботи становить 20% до 80%.

2. Мета викладання дисципліни

 

Метою курсу " Основи монтажу та експлуатації об’єктів теплоенергетики " є:

1. Вивчення та засвоєння будови, принципів та особливостей роботи і практичних основ експлуатації енергетичного обладнання;

2. Вивчення теоретичних та практичних основ вибору типових теплотехнологічних схем виробництва або розробка таких схем згідно технічних завдань;

3. Вивчення та засвоєння основних принципів організації безпечної експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та налагодження енергетичного обладнання;

4. Вибір, розробка та впровадження заходів по забезпеченню енергоефективної експлуатації обладнання з мінімальними викидами шкідливих речовин та забрудненням навколишнього середовища;

5. Вивчення та засвоєння методів системного енергоаудиту та аналізу роботи основного енергетичнного обладнання.

3. Програма навчальної дисципліни.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 398 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинайте делать все, что вы можете сделать – и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости гений, сила и магия. © Иоганн Вольфганг Гете
==> читать все изречения...

621 - | 584 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.