Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Тема 3: Культура як знаково – семіотична система
1. Інформаційно-семіотичне розуміння культури.

Поняття “мова культури”. Мова як елемент соціалізації та аккультурації. Елементи семіотики культури. Семантика, синтактика та прагматика. Знак і значення. Предметне, смислове та експресивне значення знаку.

2. Види знаків та символів.

Поділ системних знаків: вербальні, жестові, іконічні, графічні, образні. Поділ знаків за Ч. Пірсом на іконічні знаки, індекси і символи. Проблема символу в культурі. Культура як текст. Проблема розуміння та інтерпретації. Міф і ритуал.

3. Структуралізм як методологія.

Структурна лінгвістика (Ф. де Сосюр, Р.Якобсон, Е.Бенвеніст) і структурна антропологія (К. Леві – Строс).

 

Ключові поняття :

Мова, знак, значення, семіозис, семіотика, семантика, синтактика, прагматика, символ, текст, гіпертекст, піктограма, ідеографічне письмо, алфавітне письмо, герменевтика, структуралізм, структурна антропологія.

 

ЛІТЕРАТУРА:

а) Основна література:

1. Бауер В., Дюмотц И., Головин С. Энциклопедия символов/ Пер. с нем. Г.Гаева. – М.: КРОН-ПРЕСС, 2000 – 504с.

2. Кармин А.С. Культурология: Учебн. для вузов. – Спб.: Изд-во “Лань”, 2001. – 832с.

3. Культурология: Словарь/ сост. А.И. Кравченко – М.: Академический проект, 2000 – 671 с.

4. Подольска Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с.

 

б) Додаткова література:

1. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. – СПб.: Университетская книга: ООО “Алетейя”, 1998. – Т1. – с.28 30, 390 – 392, 405 – 406, 420 – 424; Т.2 – с.423 – 425.

2. Леви – Стросс К. Структурная антропология. – М., 1989.

3. Левяш И.Я. Культурология: Учебн. пособие для студентов вузов. – 4-е изд., стереотип. – Мн.: Тетра Системс, 2001. – 496с.

4. Лотман Ю.М. О семиосфере//Семиотика культуры. – М., 1989.

5. Петров М.К. Язык, знак, культура. – М., 1991.

6. Прахонский Б.А. Язык культуры и генезис знания. – Киев, 1998.

7. Флиер А.Я. Культурология для культурологов: Учебн. пособие для магистров и аспирантов. – М.Академ. проект, 2000. – 496с.

8. Юнг. К.Т. Архетип и символ. – М.,1991.

Тема 4: Соціокультурна динаміка. Культура і цивілізація.

1. Поняття соціокультурної динаміки.

Типи культурних змін. Джерела і фактори культурної динаміки. Цивілізація і культура. Багатозначність поняття “цивілізація” Культура як соціогенетичний код цивілізації.

2. Циклічна парадигма розвитку культури.

Вчення М.Я. Данилевського про культурно – історичні типи. Теорія Освальда Шпенглера. Некласична цивілізаційна концепція Арнольда Дж. Тойнбі. Дослідження економічних циклів М.Д. Кондрат’євим та Й. Шумпетером.

3. Еволюціоністська парадигма щодо розвитку культури (Л. Морган, Е.Тейлор).

Ідеї неоеволюціонізму (Дж. Стюарт, М.Салінс). Глобальний еволюціонізм (В.І. Вернадський, К.Е. Ціолковський, М.М. Моісеєв).

4. Передумови синергетичного підходу до динаміки культури.

Основні поняття синергетичної парадигми.

5. Цивілізація і культура.

Захід – Схід. Цивілізаційна інтеграція та проблеми переходу до глобальної макроцивілізаціонної системи. Плюралізм культур у сучасному світі. Майбутнє за гіпотезою С.Хантінгтона. Космізм та антропокосмізм в культурі. С.А.Подолинський, В.І. Вернадський, Тейяр де Шарден, А.Я. Чижевський, М.Д. Руденко, О.О. Кришталь. Основні ідеї космічної культури. Основні ідеї нової космічної культури, і її синергетичність. Ортега-і-Гассет про сучасну епоху. Правила екологічної поведінки.

Ключові поняття :

Цивілізація, суспільно-економічна формація, теорія культурних циклів, техніка, технократія, техносфера, соціодинамічна модель культури, сталість, сталий розвиток, синергетика, соціокультурна динаміка, етнос, етнологія, ядро культури, артефакт, глобальні проблеми, дегуманізація, парадигма, , архетип, асиміляція культурна, дегуманізація, локальна цивілізація.

ЛІТЕРАТУРА:

а) Основна література:

1. Гуревич П.С. Культурология. Учебник для вузов. – М.: Проект, 2003 – 336 с.

2. Ерасов Б.С. Социальная культурология: Учебник для студентов высших учебных заведений. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Аспект – Пресс, 2000. – 591 с.

3. Кармин А.С. Культурология: Учебн. для вузов. – Спб.: Изд-во “Лань”, 2001. – 832с.

4. Кравець М.С., Семашко О.М., Піча В.М. та ін. Культурологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. В.М. Пічі – Львів, 2003. – 235с.

5. Культурология: ХХ век. Энциклопедия. Т.1 – СПб: Университетскя книга; ООО “Алетейя”, 1998. – 447с.

6. Подольска Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с.

7. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. – К., 2000.

8. Павленко Ю.В. История мировой цивилизации. – К., 2002.

9. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник – К.: КНЕУ, 2003 – 367с.

10. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. – 1994. - №1.

б) Додаткова література:

1. Арутюнов С.А. Народы и культура: развитие и взаимодействие. – М., 1989.

2. Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1990.

3. Бублер В.С. Цивилизация и культура. – М., 1993.

4. Губман Б.Л. Смысл истории. Очерк современных западных концепций. – М., 1991.

5. Динамика культуры: теоретико-методологические аспекты. – М., 1989.

6. Леонтьева В.Н. Культурулогический процесс. – Х., 2002.

7. Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х. Т., - М., 1992.

8. Пригожин Н., Стенгер И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с культурой. – М., 1986.

9. Тойнби А Дж. Постижение истории. – М.,1994.

10. Чучин-Русов А.Е. Культурно-исторический процесс: форма и содержание//Вопросы философии – 1996. - №4.

11. Ширшов И.Е. Динамика культуры. – М., 1990.

12. Ясперс К. Смисл и назначение истории. – М.,1994.

 

Тема 5: Типологія та різновиди культур.

1. Типологія культур як наукова проблема.

Актуальність і складність проблеми типології культур. Класифікація і типологізація. Різноманітність типологій культур як віддзеркалення їх багатофункціональності.2. Формаційний і класовий типи культур.

Соціокультурна стратифікація: субкультура, контркультура і функціональні культури. Етнонаціональні культури. Цивілізаційний поділ культур. Поняття метакультури.

3. Історико - етнографічна типологія культур.

Типологія культур М.Я. Данилевського, О. Шпенглера, П. Сороіна, К.Ясперса.

4. Історичні типи культур як змінюючи одна одну епохи в розвитку суспільства.

Культура первісного суспільства, антична культура, культура Середньовіччя, культура Відродження, культура Нового часу, сучасна культура.

5. Національна культура і націоналізм.

Основні підходи щодо вивчення і оцінки національних утворень. Формалістична концепція. Релятивістська концепція нації як віддзеркалення політико-ідеологічного руху до самовизначення. Роль мови, освіти та художньої культури у твердження національної самосвідомості. Історична типологія української культури. Особливості менталітету українців.

 

Ключові поняття :

Соціокультурний світ, історичні типи культури, регіональні культури, “античний світ”, цивілізація, “варварство”, давні цивілізації, Ренесанс, Відродження, Новий час, Просвітництво, метакультура, субкультура, етнонаціональні культури, контркультура, функціональні культури.

 

ЛІТЕРАТУРА:

а) Основна література:

1. Кравець М.С., Семашко О.М., Піча В.М. та ін. Культурологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. В.М. Пічі – Львів, 2003. – 235с.

2. Культурология: Учебн. для студ. техн. вузов / Под ред. Н.Г. Багдасарьян. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 2001.

3. Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ ст.: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002.

4. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с.

5. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник – К.: КНЕУ, 2003 – 367с

б) Додаткова література:

1. Ерасов Б.С. Социальная культурология: Учебник для студентов высших учебных заведений. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Аспект – Пресс, 2000. – 591 с.

2. Кармин А.С. Культурология: Учебн. для вузов. – Спб.: Изд-во “Лань”, 2001. – 832с.

3. Греченко В.А. Історія світової та української культури. – К., 2002.

4. Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура. – К., 2003.

Тема 6: Особистість в світі культури.

1. Особистість як об’єкт і суб’єкт культурної діяльності.

Співвідношення культурології і культурної антропології. Соціальна сутність особистості, детермінація особистості соціокультурною системою. Норми і цінності в системі мотивації діяльності.

2. Типи соціалізації особистості.

Поняття інкультрації. Особистість в різних культурах. Статус особистості в східних культурах і класичній європейській культурі.

3. Духовність та душевність.

Шляхи подолання бездуховності. Інтелектуальна, психологічна і моральна складова культури особистості. Поняття професійної культури.

4. Поняття і роль культурної еліти.

“Надлюдини” як ніцшеанський ідеал природи людини. Соціальна і культурна еліта. Пассіонарії в концепції Л.М. Гумільова. Психологічна інтерпретація культури в концепції З. Фрейда і К. Юнга.

Ключові поняття :

Людина, індивідуальність, особистість, культуротворчість, культурна антропологія, культуротворча сутність людини, людинотворча сутність культури, соціалізація особистості, дух, духовність, душевність, культурна еліта, політична еліта, економічна еліта, культура особистості

ЛІТЕРАТУРА:

а) Основна література:

1. Абрамов В.І. Духовність суспільства: методологія системного вивчення. – К.: КНЕУ, 2003.

2. Бердяев Н.А. О назначении человека. – М.: Республика, 1999. – 383с.

3. Кравець М.С., Семашко О.М., Піча В.М. та ін. Культурологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. В.М. Пічі – Львів, 2003. – 235с.

4. Кримський С.Б. Запити філософських смислів.: Вид. Парапан, 2003.-240с.

5. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с.

6. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник – К.: КНЕУ, 2003 – 367с.

7. Шевнюк О.Л. Культурологія. – К.: Навч.центр, 2004 – 198с.

б) Додаткова література:

1. Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие. – К.: Наукова думка, 1991. – 200с.

2. Быстрицкий Е.К., Козловский В.П., Пролеев С.В., Малахов В.А. Бытие человека в культуре – К.: Наукова думка, 1991. – 176с.

3. Культура. Іеологія. Особистість: методолого-світоглядний аналіз/ Губерський Л., Андрущенко В., Михальченко М. – К.: Знання України. – 2002.-580с.

4. Ларцев В.С. Социальные и культурные детерминанты формирования личности. – К.: „Принт-Экспресс, 2002. – 430с.

5. Людина в сфері гуманітарного пізнання. – К.: Український центр духовної культури, 1998. – 408с.

Тема 7: Художня культура.

1. Зміст поняття “художня культура”.

Співвідношення мистецтва, мистецтвознавства та художньої культури.

Сутність художньої культури, її структура, функції. Українська художня культура в системі сучасної культурної реальності. Структура художньої культури та її суб’єкти. Роль художніх потреб. Художньо - естетичне виховання як складова частина художньої культури. Особливості формування художньої культури українців. Особливості українського ренесансу, бароко. Стильові напрями української художньої культури. Український художній авангард як явище європейської і світової культури.

2. Мистецтво як форма художньої образної інтерпретації дійсного та уявного.

Функції мистецтва в суспільстві. Творчість і мімесіс. Два способи віддзеркалення дійсності в мистецтві. Класифікація мистецтва. Естетика як наука про сутність і закони мистецтва. Напрями, течії, і стиль в мистецтві. Краса і катарсис в різних культурах. Твір мистецтва як текст.

3. Основні види мистецтва.

Специфіка засобів виразності кожного виду мистецтва. Художній образ як мова мистецтва. Стиль у мистецтві. Мистецтво ХХІ століття. Основні принципи естетики постмодернізму. Особливості розвитку сучасного українського мистецтва: постконцептуалізм, психодимічне мистецтво, гіперреалізм.

Ключовні поняття :

Символізм, експресіонізм, примітивізм, імпресіонізм, постімпресіонізм, модерн, фовізм, кубізм, футуризм, дадаїзм, поп – арт, абстракціонізм, сюрреалізм, масова культура, елітарне мистецтво, художній текст, художній стиль, художня культура, постмодерн, бароко, класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм, романтизм, критичний реалізм, міфологізм, архітектура, живопис, скульптура, театр.

 

ЛІТЕРАТУРА:

а) Основна література:

1. Гуревич П.С. Культурология. Учебник для вузов. – М.: Проект, 2003 – 336 с.

2. Кравець М.С., Семашко О.М., Піча В.М. та ін. Культурологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. В.М. Пічі – Львів, 2003. – 235с.

3. Культурология: ХХ век. Энциклопедия. Т.1 – СПб: Университетскя книга; ООО “Алетейя”, 1998. – 447с.

4. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с.

5. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник – К.: КНЕУ, 2003 – 367с.

6. Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ ст.: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002 – 126 с.

7. Українська та зарубіжна культура / за ред. М. Заковича, 2-е вид., - К.:2003 – 384 с.

б) Додаткова література:

1. Самосознание европейской культуры ХХ в. – М., 1991

  1. Теоретичні проблеми художньої культури – Переяслав – Хмельницький, 1995
  2. Ю. Я. Малюга. Культурология – М., Инфра, 1998,- с. 249-278
  3. В. Боконь Культурологія: навч. пос. - К., МАУП, 2000, - с. 68-86
  4. В. Ф. Мартынов Мировая худож. культура”- Минск, 1997
  5. И. С. Куликова У истоков модернизма. Философия и искусство модернизма- М., 1980
  6. М. Попович. Нарис історії культури України. - К., 1999
  7. Э. Б. Тайлор Первобытная культура - М. 1989
  8. Ю. Б. Борев. Эстетика- М. : Политиздат., 1988, - с. 202-228, 410-422

Тема 8: Модернізаційні і постмодернізаційні процеси в сучасній культурі.

1. Зародження теорії модернізації і її місце в культурології.

Етапи модернізації і їх типологія. Еволюціоністський характер теорії модернізації. Основні риси та процеси модернізації. Перший період теорії модернізації і її криза. Оновлена модель теорії модернізації. Айзеншбадт Турен. Модернізм.

2. Постмодернізм, як нова парадигма соціокультурної трансформації і його характеристика.

3. Основні складові соціокультурної трансформації в Україні.

Формування нової соціокультурної реальності в Україні і її риси.

Ключові поняття :

Модернізм, постмодернізм, традиціоналізм, парадигма, культурна терпимість, екзистенціоналізм, синкретизм, трансформація, соціокультурна реальність, синергетика, дифузія культури, інновація культури, аккультурація.

Література:

а) Основна література:

1. Іонін Л.Л. Социология культуры. – М. 2000

2. Ильин И. Постмодернизм. От истоков до конца столетия. – М., 1998.

3. Козловськи П. Культура постмодерну. – М. 2000.

4. Кравець М.С., Семашко О.М., Піча В.М. та ін. Культурологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. В.М. Пічі – Львів, 2003. – 235с.

5. Красноделібський З. На роздоріжжі постмодернізму. – К., 2000.

6. Соціологія культури. Навч. посібник. За ред. О.М. Семашка, В.М. Пічі. – К., 2001.

7. Українська та зарубіжна культура. Навчальний посібник для самостійного вивчення. – К. КНЕУ, 2003.

Тема 9: Феномен української культури. Тенденції розвитку сучасної української культури.

 

1. Сутність української культури, її національні вияви та історичне становлення.

Виникнення мови. Мова як людська сутність. І. Огієнко про національну мову.

2. Українська національна свідомість, національний характер.

Знання української історії як засіб формування культури. Культура як історична пам’ять. Минуле, сучасне і майбутнє культури. Світогляд. Духовність. Спосіб мислення, віра, істина, краса, добро, благо як ознаки культури. Опанування природи, природними силами, творення “другої природи” (світу зроблених речей, процес окультурення, удосконалення умов життя , становлення і розвиток технологічної практики, діяльнісної свідомості. Фізичне удосконалення особистості і її гармонійний розвиток.

3. Характеристика соціокультурної ситуації в Україні постоталітаричної доби.

Загальнолюдське і національне в цінностях культури. Постмодерн в сучасній українській культурі. Сучасний гуманізм в українській культурі. Інтелігенція та інтелектуальна еліта і їх роль у розвитку української культури. Елементи тоталітарної, масової, елітарної культури. Культурний сенс посттоталітарного суспільства. Загальнолюдське і національне в українській культурі.

 

 

Ключові поняття :

Автохтон, академізм, андегранд, артефакт, антологія, анокризм, аркаїка, глаголиця,

духовність, менталітет, гармонія, іконографія, етногенез, ідентифікація, кордоцентризм, ментальна пам’ять, фольклор. Модерн, постмодерн, Оранта, гуманізм, тоталітаризм, творчість, фреска, мозаїка, хуторянство, традиції, діаспора, космізм, антропокосмізм, ноосфера, нація, шовінізм, корпоративна культура, віра, істина, добро, краса, звичаї, інформаційні технології, комунікація, ціннісні орієнтації.

Література:

а) Основна література:

1. Історія української культури. За ред. П.П. Толочка. – К. 2003.

2. Кордон М. Українська та зарубіжна культура. – К. 2002.

3. Кравець М.С., Семашко О., Піча В.М. . Культурологія. Навч. посібник. – К., 2003.

4. Подольська Є. Та ін. Культурологія. – К., 2003.

5. Українська та зарубіжна культура. Навч. посібн. Під ред. Заковича М. – К., 2003.

6. Українська та зарубіжна культура. Навч. посібник для самостійного вивчення. – К., 2003.

 

б) Додаткова література:

1. Заболонський Д. Художні орієнтири ХХ ст. – К., 1988.

2. Корпоративна культура. Під. Ред. Т.Л. Хаєта. – К., 2003.

3. Мистецтво і етнос. Культурологічний аспект. – К. 1991.

4. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К. 1997.

5. Скуратівський В. Екранні мистецтва в соціокультурних процесах ХХ ст. – К., 1997.

6. Українська художня культура. Навч. посібник. – К. 1995.

7.Шевчук О. Культурологія. Навч. посібник. К., 2004

 

Тема 10: Предмет етики. Основні етичні вчення.

 

1. Етика як філософська наука про мораль.

Етика як філософська наука про мораль. Етимологія терміна “етика”. Етика як моральна філософія. Мета етики. Структура етики як науки. Зв’язок етики з іншими гуманітарними науками.

2. Сутність та функції моралі.

Сутність та функції моралі. Основні концепції щодо природи, сутності та розвитку моралі. Сутність моралі. Соціальні функції моралі.

  1. Історичний розвиток етичної думки.

Етичні ідеї стародавнього світу: даосизм, конфуціанство, джайнізм, буддизм, іудаїзм, філософсько – етичні вчення Давньої Греції і Риму. Етична думка Середньовіччя. Етика Відродження. Етична думка ХХ ст. Історія етичної думки в Україні.

 

Ключові поняття: етичний, етика, моральність, мораль, цінності, моральна соціалізація, світогляд, пізнання, гармонізація.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Етика. Навчальний посібник. За ред. В.О.Лозового.- К.:Юрінком Інтер, 2002.

2. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій:Навч. посібник:- К.:Либідь, 2001.

3. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г.- Этика.- М., Гардарика, 1998.

4. Аболина Т.Г. Исторические судьбы нравственности.- К., 1992.

5. Бердяев Н.О. О назначении человека.- М., 1993.

 

Тема 11:Моральні аспекти глобальних проблем сучасної цивілізації.

1. Етичний аспект екологічних проблем.

Етичний аспект екологічних проблем. Екологія – наука про співіснування. Ставлення людини до живої природи – важлива особливість моралі в сучасному світі. Причини необхідності усвідомлення екологічних проблем. Проблема голоду в світлі загальнолюдських моральних цінностей.

2. Турбота про здоров’я і вживання – моральний імператив сучасності.

Турбота про здоров’я і вживання – моральний імператив сучасності. Вплив екологічних проблем на стан здоров’я людини. Алкоголізм і наркоманія як причини моральної руйнації особистості. Питання життя і смерті у сучасному світі. Евтаназія. Проблема милосердя.

3. Проблема голоду в світлі загальнолюдських моральних цінностей.

Голод - соціальна проблема. Проблема голоду як результат зіткнення культур, збіднення і нераціональне споживання природних ресурсів. Вирішення проблеми голоду. Гуманізм як загальнопланетарне мислення.

4. Проблема війни та миру крізь призму моралі.

Проблема війни та миру крізь призму моралі.

Виправдання війн як засобу усунення демографічної напруги й проблеми голоду в культурі першої половини ХХ ст. Цінність кожної окремої людини – провідне положення сучасного типу культури.

 

Ключові поняття: глобальні проблеми, цивілізація, екологія, етологія, біоетика, алкоголізм, наркоманія, евтаназія, голод, війна, мир, гуманізм.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій:Навч. посібник:- К.:Либідь, 2001.

2. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г.- Этика.- М., Гардарика, 1998.

3. Аболина Т.Г. Исторические судьбы нравственности.- К., 1992.

4. Бердяев Н.О. О назначении человека.- М., 1993.

5. Дробницкий О.Г. Понятие морали:Историко-критический очерк.-М., 1974.

6. Фромм Э. Иметь или быть?- М., 1986.

7. Швейцер А. Благоговение перед жизнью.- М., 1992.

 

Тема 12: Етичні категорії.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 683 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.031 с.