Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Семінарське заняття 8
Тема 9:Феномен української культури.

План

1. Сутність та основні поняття української культури.

2. Історико-культурне становлення. Зв’язок минулого і сучасного української культури.

3. Цінності і ціннісні орієнтації українців, їх діяльнісна (праксеологічна) свідомість.

4. Відродження та перспективи розвитку української культури доби будівництва української держави.

5. Сучасна соціокультурна ситуація, майбутнє культури, космізм, антропокосмізм, гуманізм, екологічний гуманізм. Творчість як основа самореалізації особистості.

Література:

 

а) Основна література:

1. Історія української культури. За ред. П.П. Толочка. – К. 2003.

2. Кордон М. Українська та зарубіжна культура. – К. 2002.

3. Кравець М.С., Семашко О., Піча В.М. . Культурологія. Навч. посібник. – К., 2003.

4. Подольська Є. Та ін. Культурологія. – К., 2003.

5. Українська та зарубіжна культура. Навч. посібн. Під ред. Заковича М. – К., 2003.

6. Українська та зарубіжна культура. Навч. посібник для самостійного вивчення. – К., 2003.

 

б) Додаткова література:

1. Заболонський Д. Художні орієнтири ХХ ст. – К., 1988.

2. Корпоративна культура. Під. Ред. Т.Л. Хаєта. – К., 2003.

3. Мистецтво і етнос. Культурологічний аспект. – К. 1991.

4. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К. 1997.

5. Скуратівський В. Екранні мистецтва в соціокультурних процесах ХХ ст. – К., 1997.

6. Українська художня культура. Навч. посібник. – К. 1995.

7.Шевчук О. Культурологія. Навч. посібник. - К., 2004

 

 

Семінарське заняття 9

Тема 10:Предмет етики.Розвиток етичних ідей в Україні.

План.

 

1. Етос і мораль.

2. Етика як філософська наука.

3. Завдання науки етики.

4. Історія етичної думки в Україні.

Питання для обговорення:

1 Що таке етос? Про що ми можемо довідатися з назви науки етики?

2 Чим викликана потреба в розумінні моралі і моральності?

3 Чому етика є філософською наукою?

4 Які розділи структури етики як науки Ви можете назвати?

5 З якими гуманітарними науками пов’язана етика і чому?

6 Які сфери людського життя становлять особливий інтерес з погляду моралі?

7 Які функції виконує мораль у суспільстві?

8 Які етапи можна виділити у розвиткові української етичної думки?

9 У чому полягає сутність “філософії серця”?

10 Як ви розцінюєте перспективи моральних цінностей у сучасному українському суспільстві?

 

Література:

6. Етика. Навчальний посібник. За ред. В.О.Лозового.- К.:Юрінком Інтер, 2002.

7. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій:Навч. посібник:- К.:Либідь, 2001.

8. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г.- Этика.- М., Гардарика, 1998.

9. Аболина Т.Г. Исторические судьбы нравственности.- К., 1992.

10. Бердяев Н.О. О назначении человека.- М., 1993.

11. Дробницкий О.Г. Понятие морали:Историко-критический очерк.-М., 1974.

12. Фромм Э. Иметь или быть?- М., 1986.

13. Швейцер А. Благоговение перед жизнью.- М., 1992.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 552 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.