Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Завдання на курсовий проект
Міністерство освіти і науки України

Харківський державний технічний університет

Будівництва та архітектури

 

Спеціальність: 6.060100

METOДИЧHI BKA3IBKИ

 

До виконання курсового проекту

„Потоковий монтаж одноповерхової промислової будівлі”

 

Затверджено на засіданні кафедри

технології будівельного виробництва.

Протокол № 5 від 08.01.2009 р.

 

Харків 2009


Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Потоковий монтаж одноповерхової промислової будівлі” для студентів спеціальності 6.060100 - „Промислове та цивільне будівництво” / Укладачі: М. І. Котляр, С. В. Бутнік, В. А. Вяткін, П. С. Усик – Харків: ХДТУБА, 2009. – 84 с.

 

 

Рецензент І. В. Шумаков

 

 

Кафедра технології будівельного виробництва

 

 


Вступ

У вступі необхідно відобразити значення монтажних робіт та їх обсяг в будівельному виробництві, ефективні методи монтажу будівельних конструкцій, а також перспективи подальшого розвитку монтажних робіт. Зазначити мету виконання даного курсового проекту.

Мета курсового проекту– розробити технологічну карту на потоковий монтаж одноповерхової промислової будівлі.

Для досягнення мети курсового проекту вирішуються наступнізадачі:

- обираються сучасні методи виконання монтажних робіт;

- обґрунтовується вибір монтажних механізмів і оптимальний варіант монтажу будівлі;

- розробляється циклограма потокового монтажу і обраховуються необхідні матеріально-технічні ресурси;

- опрацьовуються питання безпечного виконання монтажних робіт і влаштування стиків;

- розраховуються ТЕП курсового проекту.

Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки, яка виконана на аркушах стандартного розміру А4 (210×297) та одного креслення формату А1 (594×841).

При роботі над курсовим проектом і при прийнятті рішень студент повинен користуватися діючими нормативними документами в будівництві (СНУ, ЕРУ, ДБН, будівельних норм і правил, ЄНіР тощо), підручниками, навчальними посібниками та методичними вказівками.

Розрахунково-пояснювальна записка повинна мати наступний зміст:

Вступ

1 Завдання на курсовий проект

1.1 Загальна характеристика об’єкта монтажних робіт

1.2 Характеристика монтажних конструкцій (ескізи)

2 Технологічні схеми монтажу конструкцій промислової будівлі і вибір варіанта монтажних кранів

2.1 Технологічні схеми монтажу конструкцій

2.2 Визначення монтажних характеристик конструкцій і вибір монтажних кранів

2.2.1 Вибір стропуючого обладнання

2.2.2 Визначення монтажної маси конструкцій

2.2.3 Визначення висоти підйому гака

2.2.4 Визначення монтажного виліту гаку крана

3 Визначення техніко-економічних показників і вибір оптимального варіанта монтажу конструкцій

3.1 Тривалість монтажу конструкцій

3.2 Трудомісткість монтажних робіт

3.3 Собівартість монтажних робіт

4 Технологія установлення збірних конструкцій

4.1 Установлення колон

4.2 Установлення підкранових балок

4.3 Установлення підкроквяних і кроквяних ферм (балок)

4.4 Установка плит покриття

5 Вибір і розрахунок потреби у транспортних засобах

6 Проектування потокового монтажу збірних конструкцій

6.1 Технологічні розрахунки

6.2 Циклограма потокового монтажу

7 Відомість потреби у матеріально - технічних ресурсах

8 Техніка безпеки під час виконання монтажних робіт

9 Підсумкові техніко-економічні показники проекту

Список літератури

 

У графічній частині проекту розробляють та наводять:

- монтажні плани і розрізи прийнятого варіанта з необхідною деталізацією і розмірами, з розбивкою будівлі на захватки, з показом робочих місць розташування стоянок кранів, транспортних засобів або розкладання конструкцій біля місць монтажу, риштувань, пристосувань для тимчасового кріплення конструкцій;

- фрагменти планів і розрізів по установці основних видів конструкцій;

- схеми захватного обладнання, стропування і розстропування конструкцій;

- технологічні схеми влаштування стиків конструкцій;

- вказівки щодо виконання і якості монтажних робіт;

- циклограма потокового монтажу конструкцій;

- відомість потреби у матеріально-технічних ресурсах;

- заходи з техніки безпеки;

- техніко-економічні показники проекту.

 

Графічні схеми креслять відповідно до вимог ЄСКД. Рекомендовані масштаби: плани – 1:200; 1:400; 1:500, розрізи – 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400, захватні пристрої, монтажне риштування та інші пристосування – 1:25; 1:50; 1:75.

Курсовий проект виконують згідно зі змістом даних методичних вказівок.

 

Завдання на курсовий проект

 

Згідно з особистим завданням схематично наводять план і розріз будівлі із зазначенням основних розмірів і висотних позначок прогонів, секцій, а також загальну характеристику конструктивних елементів. Схеми будівлі в плані і в розрізах виконують на аркушах формату А4 розрахунково-пояснювальної записки в масштабі 1:500, 1:800, 1:1000. Ці схеми використовують під час виконання наступних розділів проекту. Описують умови будівництва та інші вихідні дані, наведені в завданні.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 417 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.