Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Загальні методичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ

Кафедра трудового та господарського права

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З дисципліни

«Екологічне право»

Галузь знань 0304–право

Напрям підготовки 6.030401–правознавство

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Форма навчання денна, заочна

 

М. Харків


Передмова

 

СХВАЛЕНО Науково-методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ _______________________ Протокол № _______ ЗАТВЕРДЖЕНО На засіданні кафедри трудового та господарського права ХНУВС ________________________ Протокол № _______ ______________ ________________ (підпис) (П.І.Б.)
  ПОГОДЖЕНО Секцією Науково-методичної ради з юридичних дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ _______________________ Протокол № _______ ______________ ________________ (підпис) (П.І.Б.)    

 

Рецензенти:

 

Панова І.В.доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права ННІПМК ХНУВС, к.ю.н., доцент

Савченко А.О.завідувач кафедри трудового, екологічного, земельного та

аграрного права та соціального забезпечення населення

Харківського економіко-правового університету,

к.ю.н., доцент

 

 

Розробники: Бригадир І.В. – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013.

 

 

© Бригадир І.В., 2013.

© Харківський національний університет внутрішніх справ


 

Загальні методичні вказівки.

 

Характерною ознакою сьогодення є усвідомлення світовою громадськістю небезпеки поглиблення екологічної кризи. Охорона навколишнього природного середовища та забезпечення сталого природокористування стають одними з головних функцій держави.

В Україні розв’язання екологічних проблем проголошено одним з основних напрямків державної політики, але досягнення цієї мети ускладнюється багатьма об’єктивними та суб’єктивними чинниками. Через тривале нехтування об’єктивними законами розвитку і відтворення природоресурсового комплексу в нашій країні склалася кризова екологічна ситуація, що офіційно визнано в “Основних напрямах державної політики України у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”, затверджених Постановою Верховної Ради України.

Складні економічні умови призводять до того велика частина суб’єктів господарювання обирає ті види господарської діяльності, які не потребують великих інтелектуальних та матеріальних витрат, а орієнтовані на споживання природних ресурсів. Низька ресурсо- та енергоефективність таких виробництв призводить до нераціонального, хижацького використання природних ресурсів, пошкодження або знищення типових і унікальних природних об’єктів. Тому сьогодні гостро постає проблема дотримання екологічного законодавства.

Вказані чинники, а також необхідність виконання положень Конституції України та неухильного виконання екологічного законодавства (питома вага якого в національному законодавстві останнім часом зросла як кількісно, так і якісно) безпосередньо вплинули на необхідність окремого виділення та вивчення студентами такої галузі національного права як „Екологічне право”.

В основу плану семінарських занять з дисципліни „Екологічне право” покладено робочу навчальну програму курсу „Екологічне право”.

Основу для вивчення курсантами (студентами, слухачами) навчального курсу складають лекції, які читаються викладачами. Якщо з будь-яких причин (хвороба, чергування, відрядження тощо) студент пропустив лекцію він повинен самостійно її опрацювати користуючись рекомендованою літературою, текстами фондових лекцій розроблених викладачами кафедри і закріпити свої знання в процесі індивідуальних консультацій з викладачами. Освоєння навчального курсу передбачає ряд інших форм роботи, таких як семінарські заняття та самостійна підготовка (індивідуальна робота).

Пропоновані методичні рекомендації спрямовані на оптимізацію освоєння курсу „Екологічне право” курсантами (студентами, слухачами), індивідуалізацію опанування галузі екологічного права. Зважаючи на те, що саме при проведенні семінарських занять відбувається активне залучення студентів до навчального процесу, формування цілісних і системних знань, сумлінна підготовка до них, а також правильне вирішення завдань мають надзвичайно важливе значення.

При підготовці до семінарських заняття необхідно уважно вивчити тему, навчальні цілі та питання. До планів кожного із семінарських занять додаються рекомендована література та перелік нормативних актів. Разом з тим, зважаючи на те, що екологічне право є досить динамічною галуззю права та швидкими темпами оновлюється деякі питання можуть бути не розкриті або вирішуватись інакше ніж в навчальній літературі. Тому студентам необхідно при підготовці перевірити чи є чинними вказані нормативні акти та останні зміни до діючих. При такій перевірці бажано використовувати сучасні, постійно оновлюванні нормативні бази такі як „Законодавство України”, розміщену на веб-сторінці Верховної Ради України, „Нормативні акти України”, „Комп’ютерна правова база ЛІГА: ЗАКОН” тощо.

Конкретні теми та завдання до семінарських занять повинні бути роздані або вказані викладачем на лекції або на семінарському занятті, але не пізніше ніж за тиждень до занять. Якісна підготовка до семінарських занять повинна починатись із вивчення рекомендованої літератури та нормативних актів до теми. Вивчаючі не повинні обмежуватись навчальною літературою яка видається на навчальному абонементі Національного університету внутрішніх справ, а повинні також користуватись літературою із читацького залу, а також по можливості використовувати джерела із бібліотек міста, зокрема, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка.Слід також проаналізувати практику застосування законодавства та вирішення складних юридичних ситуацій, що публікуються в фахових журналах „Право України”, „Бюлетені законодавства і юридичної практики України”, „Віснику Верховного суду України”, „Віснику прокуратури”, „Адвокат”, „Підприємництво, господарство і право” тощо.

Всі завдання вирішуються студентом в письмовій формі в конспекті самостійно. Ведення конспекту лекцій та семінарських занять є обов’язковим. Повна відповідь повинна складатись із детального аналізу умов завдання та нормативної бази, уточнення кола правовідносин, посилань на положення законів та підзаконних актів, додаткових аргументів на користь своєї позиції. В окремих завданнях відповідь може варіюватись залежно від деяких чинників. В цьому випадку студент повинен повністю проаналізувати і обґрунтувати всі варіанти відповідей.

Кафедрою розроблено та апробовано сценарій ділової гри за допомогою якої відбувається комплексна перевірка засвоєння навчальних тем та допускається багатоваріантність розвитку подій. В зв’язку із цим допускається заміна одного з семінарських занять особливої частини екологічного права проведенням ділової гри. В цьому випадку викладач повинен попередити навчальну групу не пізніше ніж за тиждень, розділити навчальну групу на цільові, роздати завдання кожній з груп. Робота курсантів (студентів, слухачів) в кожній з груп оцінюється індивідуально.

Якщо з будь-якої причини студент був відсутній на семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття. Форма та порядок відпрацювання встановлюються викладачем на початку семестру або при індивідуальному консультуванні.

Навчальний курс „Екологічне право” складається із трьох частин – загальної, особливої та спеціальної, які відповідно є першим, другим та третім навчальними модулями. Поточна успішність засвоєння навчальних тем та рівень знань студентів підлягає постійному контролю шляхом тестування по закінченню модулів та/або написання контрольних робіт. Після вивчення повного курсу, відповідно до навчального плану, складається іспит. Курсанти (студенти, слухачі) допускаються до складання іспитів з дисципліни лише при умові успішної здачі навчальних модулів.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 295 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.