Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Організація охорони праці у системі освіти України
Відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту», Постанови Міністрів України від 27 січня 1993 року, Положення про Міністерство освіти України від 8 липня 1992 року № 384, Типового положення про службу охорони праці від 3 серпня 1993року №73 визначено єдину систему організації роботи з охорони праці в управліннях (відділах) і навчально-виховних закладах, які поширюються на всі навчально-виховні заклади України, на залежно від форм власності.

Управління (відділи) освіти, навчально-виховні заклади у своїй діяльності з організації роботи з охорони праці керуються законодавством про працю, міжгалузевими і галузевими нормативними актами про охорону праці та Положенням про охорону праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах.

Організація роботи з охорони праці і відповідальність за загальний її стан в управліннях (відділах) освіти, навчально-виховних закладах покладається персонально на їх керівників.

Міністерство освіти і науки:

• забезпечує виконання питань охорони праці відповідно до Закону України «Про освіту» та координує і контролює діяльність навчально-виховних закладів по забезпеченню здорових і безпечних умов навчання, праці і виховання;

• проводить єдину науково-технічну політику з питань охорони праці, упровадження нових досягнень науки і техніки, системи стандартів безпеки праці, направлених на забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;

• створює фонд централізованого фінансування заходів з охорони праці;

• створює службу охорони праці, яка безпосередньо підпорядковується першому заступникові міністра;

• здійснює внутрішньовідомчий контроль за станом охорони праці;

• забезпечує опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних галузевих і міжгалузевих нормативних актів з охорони праці;

• організовує підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці;

• забезпечує вивчення основ охорони праці в усіх навчально-виховних закладах;

• організовує в установленому порядку навчання і перевірку знань правил і норм охорони праці керівними працівниками і спеціалістами галузі;

Управління (відділи) освіти:

• здійснюють керівництво і контроль за організацією роботи з охорони праці в підпорядкованих їм навчально-виховних закладах;

• створюють службу охорони праці;

• забезпечують виконання наказів міністерства освіти з питань охорони праці та запобігання травматизму в навчально-виховних закладах;

• тимчасово припиняють або забороняють проведення навчально-виховного процесу у небезпечних для життя і здоров'я умовах. Притягають до відповідальності осіб, які порушили трудове законодавство, правила і норми охорони праці, вимоги безпеки проведення навчально-виховного процесу;

• організовують розслідування та облік нещасних випадків відповідно до даного Положення;

• здійснюють навчання і перевірку знань з охорони праці керівників навчально-виховних закладів, інспекторів відділів освіти, та ін.

• забезпечують установи освіти нормативною і законодавчою документацією з охорони праці;

• організують і проводять у складі комісії приймання навчально-виховних закладів освіти перед початком нового навчального року;

• визначають опорні навчально-виховні заклади по створенню здорових і безпечних умов праці і навчання;

• організують навчання і атестацію з питань охорони праці інженерно-технічних працівників, учителів праці, фізики, хімії, біології, фізичного виховання, завідувачів кабінетами, лаборантів, керівників гуртків (секцій) шкіл, професійних училищ і позашкільних закладів та інших працівників, залучених до роботи з учнями, вихованцями і студентами.

Керівник (ректор, директор, завідувач):

• забезпечує виконання наказів, розпоряджень, з питань охорони праці, приписів органів державного нагляду;

• створює в навчально-виховних закладах відповідно до Закону України «Про охорону праці» службу охорони праці, яка йому підпорядковується, або призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці і визначає їх посадові обов'язки;

• організовує заслуховування на засіданнях ради звітів керівників структурних підрозділів з питань створення здорових і безпечних умов праці;

• повідомляє про груповий нещасний випадок або випадок зі смертельним наслідком на виробництві і під час навчально-виховного процесу та організовує їх розслідування;

• організовує роботу по розробленню інструкцій з безпечної праці, а також їх періодичний перегляд (один раз на три роки);

• організовує щорічне подання заявок на забезпечення учнів, студентів і вихованців спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту;

• організовує навчання студентів з питань охорони праці з наступною перевіркою знань;

• організовує проведення обов'язкових періодичних медичних оглядів учнів, студентів і вихованців;

• забезпечує впровадження вимог державних і галузевих стандартів з безпеки праці у виробництво і навчально-виховний процес;

• організовує навчання і підвищення кваліфікації професорів, викладачів, інженерно-педагогічних працівників з питань безпеки життєдіяльності студентів;

• контролює роботу по розробці і періодичному перегляду (один раз на три роки) інструкцій з охорони праці, контролює своєчасність проведення інструктажів учнів, студентів, вихованців та їх реєстрацію;

• бере участь у розробленні колективного договору, угоди з охорони праці.

Декан факультету:

• організовує проведення навчальних занять, виробничої практики студентів, науково-дослідних та інших робіт;

• керує розробленням інструкцій, подає їх на затвердження;

• бере участь у розслідуванні нещасних випадків, що трапились під час навчально-виховного процесу, науково-дослідних робіт зі студентами;

• . Бере участь у проведенні міжкафедральних нарад і конференцій з питань охорони праці бере участь у розробці колективного договору, угоди з охорони праці.

Завідувач кафедри:

• здійснює безпосереднє керівництво і несе відповідальність за створення здорових, безпечних умов праці і проведення навчально-виховного процесу на кафедрі;• дозволяє проведення занять тільки за наявності відповідно обладнаних і прийнятих до експлуатації приміщень і устаткування, безпечного стану робочих місць, що відповідають вимогам техніки безпеки і виробничої санітарії, правилам і нормам з охорони праці;

• вносить питання охорони праці в навчальні програми, методичні вказівки до лабораторних робіт, курсових і дипломних проектів;

• організовує розроблення і періодичний перегляд інструкцій з охорони праці під час виконання конкретних робіт;

• проводить з кожним працюючим на кафедрі інструктажі з охорони праці, перевіряє їх знання з цих питань, допускає до роботи,

• складає заявки на спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту;

• забезпечує своєчасний медичний огляд студентів;

• негайно повідомляє декана факультету про кожний нещасний випадок, що трапився під час навчальних занять, науково-дослідних та інших робіт. Бере участь у розслідуванні й здійсненні заходів по усуненню причин, що призвели до нещасного випадку.

Завідувач кабінету, лабораторії, майстерні, навчально-виробничої майстерні, майстер виробничого навчання:

• несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;

• розробляє необхідні заходи щодо виконання чинних правил та інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії, правил пожежної безпеки;

забезпечує учнів, студентів і вихованців спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту;

• розробляє і переглядає інструкції з охорони праці для навчальних виробничих майстерень, кабінетів, лабораторій, навчальних господарств, спортивних залів відповідно до Типових інструкцій;

• забороняє використання обладнання, не передбаченого Типовими переліками, у тому числі нестандартного саморобного, яке встановлене в цехах (дільницях, лабораторіях, кабінетах, навчальних господарствах, полігонах) без дозволу служби охорони праці;

• здійснює навчання та інструктаж з охорони праці під час робіт, Проводить інструктажі учнів, студентів і вихованців з обов’язковою реєстрацією в журналі,

Викладач, учитель, класовод, класний керівник, вихователь:

відповідає за безпечне проведення навчально-виховного процесу, проводить інструктажі з учнями, студентами і вихованцями з охорони праці під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять;

• несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів, студентів і вихованців під час навчально-виховного процесу;

• повідомляє керівника закладу про нещасний випадок, що трапився;

• організовує надання першої допомоги потерпілому;

• інструктує учнів і вихованців під час проведення позакласних і позашкільних заходів з реєстрацією в спеціальному журналі;

• веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів, студентів і вихованців.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 767 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.