Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Зміст і мета охорони праці
Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Технолого-педагогічний факультет

Кафедра техніко-технологічних дисциплін

Курс лекцій з дисципліни

«Основи охорони праці»

 

 

(для студентів усіх спеціальностей

денної та заочної форми навчання)

 

 

Умань 2006

ББК 65.9. (2) 248 я73

 

УДК 331.45

 

 

Основи охорони праці.Курс лекцій з навчальної дисципліни. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2006 р.- 93 с.

 

Автор: викладач кафедри ТТД Нагайчук О.В.

 

Рецензенти: к.п.н, старший викладач кафедри ТТД Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Ящук С.М.

к.с.н., викладач кафедри ЕЗТПІО Уманського державного аграрного університету Березовський А.П.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри техніко-технологічних дисциплін

Протокол № 5 від 29 грудня 2005 р

Затверджено на засіданні Вченої ради технолого-педагогічного факультету

Протокол № 6 від27 січня 2006 р

Затверджено навчально-методичною комісією фізико-математичного факультету

Протокол № 3 від 23 лютого 2006 р

 

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2006


ЗМІСТ

 

Змістовий модуль 1. Правові та організаційні засади охорони праці

Тема 1. Теоретичні основи охорони праці …………………………...…………….……….4

Тема 2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

в установах, організаціях і на підприємствах…………………………...………………...11

Тема 3. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних

захворювань та аварій…………………………………………………………...…………..23

Змістовий модуль 2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

Тема 4. Загальні положення та поняття гігієни праці і санітарії……………...…….……35

Тема 5. Освітлення робочих місць. Шум, вібрація, їх дія на

організм людини……………….…………………………………………………………….51

Тема 6. Електромагнітні та іонізуючі випромінювання……………………………...…...58

Тема 7. Охорона праці при роботі з комп’ютерною технікою…………………...………71

 

Змістовий модуль 3. Основи техніки безпеки

Тема 8. Основи техніки безпеки…………………………………..………………….…….87

Тема 9. Електробезпека під час виконання професійних обов’язків

і в побуті………………………………………………………………………….……….105

 

Змістовий модуль 4. Пожежна безпека

Тема 10. Основи пожежної безпеки………………………………………...………………77


Лекція №1 ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. Зміст і мета охорони праці.

2. Законодавча та нормативна база України про охорону праці.

 

Зміст і мета охорони праці

14 жовтня 1991 року Верховна Рада України прийняла Закон “Про охорону праці”, який було затверджено в новій редакції 21 листопада 2002 року і введено в дію 1 січня 2003 рок. Цей закон має велике соціально-економічне значення, оскільки торкається життєвих інтересів громадян України.

Закон і відповідні підзаконні акти зорієнтовані на основні вимоги міжнародних організацій, зокрема конвенції Міжнародної організації праці (МОП).

У своєму розвитку охорона праці пройшла великий історичний шлях, але інтенсивного розвитку набула з початком машинного виробництва, яке поруч з полегшенням праці, підвищенням її продуктивності, несло в собі небезпеку для життя і здоров’я працюючих.

Науково-технічний прогрес поряд з благами приніс людству, на жаль, і чисельні лиха. Людина – творець науково-технічного прогресу – стала його заручником. Щорічно в Україні на виробництві травмується 140 тисяч чоловік з них близько 2500 гине і 5000 отримує професійні захворювання.

Під час виробничої практики травмується десятки учнів професійно-технічних училищ та загальноосвітніх шкіл. Традиційний аналіз основних причин травматизму свідчить про низький рівень організації виробництва, трудової та виробничої дисципліни, порушення вимог нормативних актів про охорону праці, а також про низький рівень знань з охорони праці.

Тому головним завданням вивчення курсу “Охорона праці” є формування у майбутніх робітників знань і навичок з безпеки праці, відповідального ставлення до збереження життя і здоров’я.

Поняття “охорона праці” визначено статтею 1 Закону України “Про охорону праці”: охорона праці– це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

Головною метою охорони праці є створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, умов безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини і, як наслідок, зниження виробничого травматизму та професійних захворювань.

Охорона праці тісно пов’язана з економікою. Створення безпечних і здорових умов праці сприяє підвищенню її продуктивності та зниженню собівартості продукції. Підвищення продуктивності відбувається за рахунок регулярного виходу на роботу, зниження стомлюваності працюючих протягом робочого часу, його раціонального використання. Собівартість продукції знижується при зменшенні витрат на компенсацію втрат робочого часу в зв’язку з тимчасовою або стійкою непрацездатністю, а також при зниженні витрат на оплату пільг за роботу в несприятливих умовах.

У Законі “Про охорону праці” вперше в історії України економічні заходи управління охороною праці зведені до рангу державною політики. За цим Законом у суспільстві стверджуються принципово нові взаємовідносини, що базуються на економічному механізмі управління умовами праці – формування у власника (роботодавця) економічної зацікавленості в проведенні заходів щодо поліпшення умов праці.

Основні економічні методи управління охороною праці:

- диференційовані тарифи на соціальне страхування залежно від рівня виробничого травматизму, ступеня шкідливості умов праці, ступеня ризику виробництва;

- фінансування охорони праці;

- економічне стимулювання.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 507 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.