Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

III. ЗМІСТОВА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 

Тема № 1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії.

Зміст: Поняття негласних слідчих (розшукових) дій, підстави й суб’єкти їх проведення. Встановлення підстав, що пов’язані із обранням виду конкретних негласних слідчих (розшукових) дій та визначенням тяжкості злочину. Процесуальні особи, що приймають рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, порядок і умови отримання дозволу на їх проведення, компетенція слідчого, прокурора, слідчого судді, співробітників уповноважених оперативних підрозділів. Порядок і підстави продовження строків проведення негласних слідчих (розшукових) дій та проблемні питання продовження строків досудового розслідування і строків проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій. Загальні вимоги до підготовки й проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Підготовка й розгляд клопотань прокурора чи слідчого до слідчого судді, ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення та особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій у невідкладних випадках.

Тема № 2. Процесуальне оформлення підготовки, проведення, фіксації негласних слідчих (розшукових) дій та використання отриманих результатів.

Зміст: Постанова слідчого, прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, загальні й додаткові вимоги до її структури, змісту. Порядок погодження постанови слідчого з прокурором та дії слідчого у випадку відмови прокурора в погодженні постанови.

Фіксація підготовки, ходу й результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Вимоги до структури й змісту протоколу, порядок і суб’єкти його складання. Додатки до протоколу негласної слідчої (розшукової) дії. Особливості фіксації результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Особливості застосування спеціальних технічних засобів, спеціальні способи чи методи діяльності учасників таких дій. Матеріальні носії інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та вимоги, що висуваються до них. Забезпечення охорони державної таємниці та дотримання інших вимог законодавства про державну таємницю при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій і складанні та використанні протоколів з їх результатами.

Забезпечення інтересів осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, та питання захисту інформації, отриманої в результаті їх проведення. Порядок повідомлення про факт і результати негласної слідчої (розшукової) дії. Знищення отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій відомостей, речей та документів, які не використовуються в кримінальному провадженні. Основні напрями використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні.

Ознайомлення адвоката з результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання адвокатом наявних можливостей щодо забезпечення прав і інтересів підозрюваного.

 

Тема №3. Види негласних слідчих (розшукових) дій та окремі вимоги до проведення тих, що пов’язані із втручанням у приватне спілкування.

Зміст: Класифікація негласних слідчих (розшукових) дій, її підстави, розподіл на окремі види, кримінально-процесуальне та криміналістичне значення.

Поняття й різновиди втручання у приватне спілкування, що може мати місце під час досудового розслідування, розуміння фізичних та юридичних умов приватного спілкування. Підстави для здійснення втручання у приватне спілкування. Порядок подання клопотання слідчому судді про надання дозволу на втручання у приватне спілкування. Вимоги щодо збереження інформації, отриманої в результаті втручання у приватне спілкування.

 

Тема №4.Загальні умови проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Зміст: Порядок надання прокурором, слідчим доручень на проведення негласної слідчої (розшукової) дії та вимоги щодо їх виконання. Загальна характеристика міжвідомчої Інструкції "Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні". Порядок доручення проведення негласної слідчої (розшукової) дії керівнику іншого правоохоронного органу. Вимоги до складання і подання доручення, його змісту та порядок організації виконання уповноваженим оперативним підрозділом. Залучення інших осіб до проведення, підстави і порядок припинення проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Складання відповідних документів про проведення негласної слідчої (розшукової) дії та направлення їх прокурору.

Забезпечення збереження державної таємниці під час підготовки й проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів. Порядок засекречування матеріальних носіїв інформації і їх зберігання до направлення прокурору для вирішення питання про залучення до матеріалів кримінального провадження. Порядок розсекречування конкретних матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласної слідчої (розшукової) дії та отриманих результатів і надання до них доступу іншим особам.

 

Тема №5. Підготовка, порядок і тактика проведення окремих видів негласних слідчих (розшукових) дій.

Зміст: Загальні умови, порядок підготовки й проведення, виконавці та особи, що можуть бути залучені до проведення, застосування науково-технічних та спеціальних технічних засобів, порядок і форми фіксації результатів проведення конкретних негласних слідчих (розшукових) дій: аудіо-, відеоконтроль особи; накладення арешту на кореспонденцію; огляд і виїмка кореспонденції, на яку накладено арешт; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем; дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів; обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; спостереження за особою, річчю або місцем; аудіо-, відеоконтроль місця; контроль за вчиненням злочину (контрольована поставка, контрольована та оперативна закупка, спеціальний слідчий експеримент, імітування обстановки злочину); виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної; негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження. 

Тема №6. Матеріали оперативно-розшукової діяльності та їх значення для кримінального провадження.

Зміст: Оперативно-розшукова діяльність як окремий вид діяльності правоохоронних органів та її значення для протидії злочинності. Використання можливостей ОРД в кримінальному провадженні. Поняття та види матеріалів оперативно-розшукової діяльності і їх характеристика. Оперативно-розшукові матеріали й оперативно-розшукова інформація. Поняття матеріалів ОРД, що мають значення для використання в кримінальному провадженні. Порядок передачі матеріалів ОРД прокурору, слідчому для використання в досудовому розслідуванні та доказуванні. Оцінка слідчим, прокурором матеріалів ОРД для вирішення шляхів їх використання в інтересах кримінального судочинства. Основні напрями використання матеріалів ОРД в кримінальному провадженні. Співвідношення матеріалів оперативно-розшукової діяльності як результатів оперативно-розшукових заходів та результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

 

Тема №7. Криміналістичні аспекти використання результатів оперативно-розшукової діяльності у досудовому розслідуванні злочинів.

Зміст: Загальні й окремі вимоги, що пред'являються до тактичних прийомів використання результатів оперативної діяльності уповноважених підрозділів правоохоронних органів в кримінальному провадженні. Взаємодія органів досудового розслідування з органами й підрозділами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Оцінка слідчим, прокурором результатів ОРД з метою обрання шляхів їх використання в кримінальному провадженні. Окремі тактичні прийоми використання матеріалів ОРД слідчим, прокурором у кримінальному провадженні під час досудового розслідування.

Особливі умови використання в кримінальному провадженні з метою доказування результатів застосування окремих засобів спеціальної техніки під час проведення ОРД. Тактичні прийоми використання результатів ОРД під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 531 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.