Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ІV. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Список літератури:

1. Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар Ю.В.Баулін, В.І.Борісов, С.Б.Гавриш та ін. – Харків: Одісей, 2007. – 1184 с.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Г.Гончаренка, В.Т.Нора, М.Є.Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

3. Інструкція "Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні", затверджена наказом ГПУ, МВС, СБУ, АДПС, Мінфіну, Мінюсту України від 16 листопада 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5/.

4. Кримінальний процес України: навчальний посібник / за ред. В.Г.Гончаренка, В.А.Колесника. – К.: Юстініан, 2013. – 573 с.

5. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчально-практичний посібник / Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. – Харків: Оберіг, 2013. – 344 с.

6. Єськов С.В. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як різновид втручання у приватне спілкування: системно-структурний аналіз // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия "Юридические науки". Том 26 (65). – №1. –Сімферополь, 2013. – С.199–205.

7. Колесник В.А. Тактика використання матеріалів оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності в розслідуванні злочинів // Матеріали міжнародної науково-практ. конференції: Криміналістика ХХІ століття, м. Харків, 25-26 листопада 2010 р. – Харків: Право, 2010. – С.326–330.

8. Колесник В.А. Співвідношення пізнання і доказування в кримінальному процесі й в оперативній діяльності // Часопис Академії адвокатури України. – № 11 (2’2011). – С.1–6. Електронний ресурс: http://www.nbuv.gov.ua/e-jornals/Chaau/2011-2/11kvavod/pdf

9. Колесник В.А. До питання використання в доказуванні матеріалів ОРД відповідно до вимог нового КПК України // Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції: Нова форма досудового розслідування в проекті КПК України та проблеми її реалізації, 27 квітня 2012 р. – К.: НВВ НА СБ України, 2012. – С.106–110.

10. Колесник В.А. Проблемні питання проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх учасників // Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 квітня 2013 р., м. Сімферополь–Алушта). – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – С.80–82.

11. Колесник В.А. Суб'єкти здійснення та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій // Юридичний часопис НАВС. – №1(5), 2013. – С. 129–134.

12. Погорецький М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів в доказуванні // Юридичний часопис НАВС. – №1(5), 2013. – С.270–276.

13. Шехавцов Р.М. Особливості процесуальної регламентації проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Матеріали постійно-діючого наук.-практ. семінару: Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення, 19 жовтня 2012 р., м. Харків. – Харків: Оберіг, 2012. – С. 240–250.

14. Шехавцов Р.М. Негласні слідчі (розшукові) дії в структурі методик розслідування окремих різновидів злочинів // Матеріали науково-практичної конференції: Сучасні проблеми криміналістики, 27-28 вересня 2013 р., м. Одеса: Юридична література, 2013. – С.364–366.

 Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 452 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.