Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

I. ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА. Кафедракримінального процесу
АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

Кафедракримінального процесу

та криміналістики

 

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ Й КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

 

 

Програма спеціального курсу

Напрям підготовки 8.060101 "Правознавство"

Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр

 

 

Укладач: доктор юридичних наук,

професор В.А.Колесник

 

 

Рецензенти: кандидат юридичних наук,

доцент Г.М.Сисоєнко,

 

кандидат юридичних наук,

доцент Р.М.Шехавцов,

 

 

Затверджено

Вченою радою

Академії адвокатури України

 

КИЇВ 2013


 

ВСТУП

Програма спеціального курсу "КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ Й КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ" підготовлена у відповідності до навчальних планів ВНЗ з підготовки фахівців за спеціальністю "Правознавство" та навчального плану Академії адвокатури України.

Викладання спеціального курсу, в якому розглядаються проблемні процесуальні й пов’язані з ними криміналістичні питання проведення окремого виду процесуальних дій, передбачає поглиблення знань студентів з загальних курсів навчальних дисциплін "Кримінальний процес України" та "Криміналістика" в частині опанування теорією й практикою підготовки, проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання отриманих результатів в доказуванні як нового для вітчизняного кримінального провадження виду процесуальних дій.

 

I. ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА

Мета викладання спеціального курсу"Кримінально-процесуальні й криміналістичні проблеми негласних слідчих (розшукових) дій" – дати цілісну систему знань науки кримінального процесу і криміналістики про організаційно-правові й науково-практичні основи підготовки, проведення негласних слідчих дій та використання отриманих результатів в доказуванні у кримінальному провадженні, основні питання взаємодії слідчого, прокурора, співробітників уповноважених оперативних підрозділів, слідчого судді, адвоката, що виникають у слідчій, адвокатській та судовій практиці з приводу підготовки, отримання дозволу на проведення та проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування злочинів, а також про окремі положення щодо використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в доказуванні та їх співвідношення з результатами негласних слідчих (розшукових) дій.

Ознайомити з такими поняттями та процесами:

- негласні слідчі (розшукові) дії як окремий інститут кримінального процесуального законодавства;

- мета й завдання негласних слідчих (розшукових) дій;

- місце негласних слідчих (розшукових) дій в системі пізнавальних засобів слідчого й прокурора в досудовому розслідуванні;

- класифікація негласних слідчих (розшукових) дій;

- порядок і тактичні прийоми проведення та можливості використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій;

- співвідношення результатів оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій.

Завдання вивчення спеціального курсу"Кримінально-процесуальні й криміналістичні проблеми негласних слідчих (розшукових) дій":

- дати визначення поняття "негласна слідча (розшукова) дія" та розкрити її сутність і завдання;

- розкрити підстави й порядок отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- ознайомити студентів з сучасним станом і можливостями використання негласних слідчих (розшукових) дій в практиці досудового розслідування;

- виробити уміння самостійно здійснювати підготовку процесуальних документів для проведення негласних слідчих (розшукових) дій і фіксації їх результатів;

- надати студентам знання щодо порядку взаємодії слідчого й прокурора з уповноваженими оперативними підрозділами під час підготовки й проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- визначити співвідношення між матеріалами оперативно-розшукової діяльності та результатами негласних слідчих (розшукових) дій та показати можливості їх використання в кримінальному провадженні.

У процесі вивчення навчальної дисципліни увага студентів зосереджується на розумінні сучасних теоретичних й практичних проблем наук кримінального процесу й криміналістики, використання їхніх положень в практиці роботи органів досудового розслідування, адвокатури й суду.

У результаті вивчення спеціального курсу "Кримінально-процесуальні й криміналістичні проблеми негласних слідчих (розшукових) дій" студенти повинні:

ЗНАТИ:

- поняття негласних слідчих (розшукових) дій, їх класифікацію, загальні умови підготовки, проведення, фіксації результатів;

- суб’єктів прийняття рішення і проведення негласних слідчих (розшукових) дій, компетенцію слідчого, прокурора, уповноваженого оперативного підрозділу, слідчого судді щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів;

- необхідні заходи збереження державної таємниці під час підготовки й проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів;

- порядок підготовки процесуальних документів щодо проведення та фіксації результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

ВМІТИ:

- визначати потребу й підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- складати клопотання, постанови, ухвали слідчого судді, доручення, протоколи, в яких відображається підготовка й проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- організовувати виконання доручення та самостійне проведення негласних слідчих (розшукових) дій і фіксувати їх результати;

- оцінювати результати негласних слідчих (розшукових) дій та визначати шляхи їх використання в кримінальному провадженні.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 431 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.