Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Спеціальний курс "Кримінально-процесуальні й криміналістичні проблеми негласних слідчих (розшукових) дій" передбачає поглиблене вивчення кримінально-процесуальних і криміналістичних питань, які пов’язані з розумінням сутності й завдань негласних слідчих (розшукових) дій як окремого інституту кримінального процесуального права, підготовкою, визначенням кола учасників, застосуванням тактичних прийомів проведення та використанням їх результатів у кримінальному провадженні, визначенням співвідношення матеріалів оперативно-розшукової діяльності та матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій.

Опанування Програмою курсу має спиратися на отримані студентами знання із загальних курсів навчальних дисциплін: кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика, теорія доказів. Вивчення проблемних питань здійснення кримінального провадження, під час якого використовуються можливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій, здійснюється шляхом відвідування студентами лекцій, участі в семінарських заняттях, самостійної підготовки реферативних виступів та коротких наукових доповідей за тематикою навчального курсу.

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ НА ВИВЧЕННЯ СПЕЦКУРСУ

 

Кредитів ЄКТС загальна кількість годин аудиторних годин самостійна робота студентів всього за семестр лекції семінари форма контролю
3,5 іспит

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема Лекції Семі-нари Самост. робота Примітки
1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії.    
2. Процесуальне оформлення підготовки, проведення, фіксації негласних слідчих (розшукових) дій та використання отриманих результатів.  
3. Види негласних слідчих (розшукових) дій та окремі вимоги до проведення тих, що пов’язані із втручанням у приватне спілкування.   планувати семінар 2 години за темами №3 та №4 разом
4. Загальні умови проведення негла-сних слідчих (розшукових) дій.
5. Підготовка, порядок і тактика проведення окремих видів негла-сних слідчих (розшукових) дій.  
6. Матеріали оперативно-розшукової діяльності та їх значення для кримінального провадження.    
7. Криміналістичні аспекти вико-ристання результатів оперативно-розшукової діяльності у досудо-вому розслідуванні злочинів.    
Разом за курс  
 
Підсумковий контроль – іспит

 

Загальна кількість годин – 105

Аудиторних годин – 30

Самостійна робота студента – 75


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 401 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.