Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Культураны өсіруде өсу клеткаларының ағынды культивирлеу кезінде
· Биореакторға үздіксіз таза дақыл қосып отырады

· Белгілі бір суспензия көлемін алады

· Пайдаланылған қоректік ортаның белгілі бір бөлігін алады

Культуралды сұйықтықты алдын-ала өңдеу мүмкіндік береді:

· Мақсатты өнімді сұйық немесе қатты ортаға толыққанды көшіруге мүмкіндік береді

· Сұйық және қатты фазаның жақсырақ бөлінуіне мүмкіндік береді

· Ары қарайғы тазарту мен бөлінуге қабілетті өнім алуға мүмкіндік береді

Культуралды сұйықтықтың қышқылдық коагуляциясы мүмкіндік береді:

· Мақсатты өнімді сұйық немесе қатты ортаға толыққанды көшіруге мүмкіндік береді

· Сұйық және қатты фазаның бөлінуіне

· Ары қарай тазарту мен бөлінуге қабілетті өнім алуға

Культуралды сұйықтықты электролиттермен өңдеу:

· Мақсатты өнімді сұйық немесе қатты ортаға толыққанды көшіруге мүмкіндік береді

· Сұйық және қатты фазаның жеңіл бөлінуіне

· Ары қарай тазарту мен бөлінуге қабілетті өнім алу

Культуралды сұйықтықтың жылу коагуляциясы мүмкіндік береді:

· Мақсатты өнімді сұйық немесе қатты ортаға толыққанды көшіруге мүмкіндік береді

· Ары қарай тазарту мен бөлінуге қабілетті өнім алуға

· Екі қабат электрлі бөлшектің қалыңдығын өзгертуге

 

Қ

Қатты фазада пайда болған микробиологиялық синтездің өнімін бөліп алу және концентрлеу үшін қолданылатын әдістер:

· фильтрлеу

· центрифугалау

· тұндыру

Қатты қоректік орталарды пайдалану арқылы жүзеге асырылатын микроорганизмдерді арнайы қондырғыда дақылдау:

· Беттік

· Қатты фазалық

· Батырылмаған

Қазіргі кезде вирустық өсімдіктерді диагностикалауға қолданады:

· Иммуноферментативті техниканы

· Моноклональды антиденелер

· РНК- мен ДНК-вироидтарының таңбаланған фрагменттерінің молекулалық гибридизация әдісі

Қоректік орталарды стерилизациялауға арналған, термолабильді компоненттері бар техникалық әдістер:

· Ультрафильтрация

· Мембраналық фильтрлеу

· Микрофильтрлеу

Қысымда жұмыс жасайтын, фильтр түрлері:

· Жиектемелі фильтр-сыққыш

· Парақты фильтр

· Жиектемелі фильтр-мерзімдік әсері бар сыққыш

Қыздыруға ерекше төзімді препараттарды кетпіру:

· вакуум-кептіру шкафтарда төмен қысыммен

· вакуум-кептіру шкафтарда төмен температурамен

· шашыратқыш кептіргіштерде

 

Л

Лабораториялық жағдайларда суспенциялық ортаны араластыру жүреді көмегімен

· A)Качалка

· B)Роллерлі қондыру

· C)Шейкерлер

 

М

Макрокинетика процессінде,микроорганизмдерді дақылдау аппаратында, олардың өсімін, дамуы мен алмасуын мынаны ескере отырып зерттейді:

· Диффузия

· Конвекция

· Жылуалмасу

Макрокинетика процессінде, микроорганизмдерді аппаратты дақылдау зерттейді:

· Өсуін

· Дамуын

· Алмасуын

Макрокинетикалық процесс заңдылықтарын білген, культивирлеуге, бөлуге, бөлшектеп, өлшеп құюға, кептіруге мүмкіндік береді:

· Практикалық және эксперементтік мәліметтерді жүйелеуге

· Негізгі химиялық технология прцесстерін биологиялық, микробиологиялық популяцияның даму заңдылықтарымен байланыстырады

· Негізгі химиялық технология процесстерін биохимиялық процесспен байланыстыру

Мақсатты өнімнің қажетті қасиеттерін сақтап қалу (клетка немесе олардың метаболизм өнімдері) өндірістің келесі кезеңдерінің негізгі мақсаты болыптабылады

· Бөліп алу

· кептіру

· ұсақтау

Мақсатты өнімдердің қажетті пайдалы қасиеттері (клеткалардың немесе олардың метаболизмінің өнімі) негізінен келесі кезеңдерде пайда болады:

· Дақылдау

· Өсіру

· Ферментация

Масштабтау және оптимизациялау тек математикалық модельдеу арқылы жүзеге асады, оның кезеңдері:

· Математикалық модель процессін құрастыру

· Математикалық модель процессін шешу

· Математикалық модель процессінің анализі

Массаалмасуды араластыра отырып интенсификациялау қамтамасыз етеді:

· Аэрацияланатын ауадан оттегінің жеткілікті қарқынды абсорбциясы және газ тәрізді алмасу өнімдерінің қарқынды десорбциясы

· Клетка маңы ауданындағы концентрация және аппараттағы қоректік заттардың орташа концентрациясы арасында минималды градиент

· Қондырғы көлемі бойынша биомассаның біртекті орналасуы

Масса алмастаыруға арналған биореактордағы құрылғы:

· бірярусты араластырғыш

· екіярусты араластырғыш

· көпярусты араластырғыш

Масса аламасу үшін ферментерда:

· бір жақты араластырғыш· екі жақты араластырғыш

· көп жақты араластырғыш

Математикалық модельді оптимизациялау мен масштабтау мүмкіндік береді:

· Жинақталған білімді жүйелеуге

· Зерттеу көлемін қысқартуға

· Процесстің автомизациясын жүзеге асыратын қолайлы сызба құруға

Математикалық модельдің-экперименталды мағұлматтарын жалпылау тәсілі ыңғайлы, себебі:

· Экспериментті тиянақты жоспарлауға мүмкіндік береді

· Мағұлматтарды өңдеуге

· Эксперименттік жұмыстардың көлемін қысқартуға

Материалдың қасиеті кептіру әдісіне әсерін тигізеді:

· ылғалдылығы

· термотұрақтылығы

· химиялық құрамы

Материалдың маңызды қасиетіне байланысты кептірудіңәдісін таңдау:

· ылғалдылығы

· термотұрақтылығы

· химиялық құрамы

Материалдық ағын принципін реттеу арқылыферментерде жүретін биосинтез:

· төгіп-қосу

· көп циклді

· үздіксіз

Мембраналық бөлу әдістерінің ортақтығы олардың аппаратуралық ұйымдастырылуының негізгі элементі:

· мембраналар

· жартылай өткізгіш мембраналар перегородки

· жартылай өткізгіш перегородкалар

Мембраналық әдістің бөлігі, биологиялық суспензияның артықшылығы:

· Фазалық айналымдарсыз және агрегатты өзгерістерсіз, концентрлеу және тазалау жүреді

· Өңделетін өнім жылулық және химиялық әсерге ұшырамайды

· Герметикалық және асептикалық жағдайлары жеңіл қамтамасыз етіледі

Мембраналық фильтрлеу әдісі келесі ерітінділерді концентрлеуге арналған:

· Белоктар

· Ферменттер

· Нуклеин қышқылдары

Мембраналы фильтрлеу препараттарды тазалауға және концентрлеуге қолданылады:

· Термолабильді

· Термосезімтал

· Термофобты

Мембраналы фильтрлеу әдісі ерітінділерді концентрлеуге қолданылады:

· Ақуыздарды

· Ферменттерді

· Нуклеин қышқылдарын

Мембрананың формасы мен аппаратта орналасуына байланысты ультрафишлтратор мен кері осмос келесі типке жатады:

· Қатпарлы

· Құбырлы

· Спиральді

Мембраналық әдістің биологиялық бөлімінің ерекшелігі:

· Фазалық айналымсыз және агрегатты өзгерусіз, концентрлеу және тазалау жүреді

· Өңделетін өнім жылулық және химиялық өңделмейді

· Герметикалық және асептикалық жағдайлар жеңіл қамтамасыз етіледі

Мембраналық әдістің барлығына ортақ, барлығында аппарат элементі рәсімделген:

· Мембранлар

· Жартылай өткізгіш қалқа

· Жартылай өткізгіш мембрана

Мембраналық әдістің барлығына ортақ , ол аппараттың рәсімделген элементі:

· Мембраналар

· Жартылай өткізгіш қалқа

· Жартылай өткізгіш мембрана

Мембранные процессы в биотехнологии:

· Диализ

· Электродиализ

· Кері осмос

Мембранды фильтрлеу технологиясы:

· Ультрафильтрация

· Микрофильтрация

· Гиперфильтрация


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1234 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.