Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 ультураны өс≥руде өсу клеткаларының ағынды культивирлеу кез≥нде
Ј Ѕиореакторға үзд≥кс≥з таза дақыл қосып отырады

Ј Ѕелг≥л≥ б≥р суспензи€ көлем≥н алады

Ј ѕайдаланылған қорект≥к ортаның белг≥л≥ б≥р бөл≥г≥н алады

 ультуралды сұйықтықты алдын-ала өңдеу мүмк≥нд≥к беред≥:

Ј ћақсатты өн≥мд≥ сұйық немесе қатты ортаға толыққанды көш≥руге мүмк≥нд≥к беред≥

Ј —ұйық және қатты фазаның жақсырақ бөл≥ну≥не мүмк≥нд≥к беред≥

Ј јры қарайғы тазарту мен бөл≥нуге қаб≥летт≥ өн≥м алуға мүмк≥нд≥к беред≥

 ультуралды сұйықтықтың қышқылдық коагул€ци€сы мүмк≥нд≥к беред≥:

Ј ћақсатты өн≥мд≥ сұйық немесе қатты ортаға толыққанды көш≥руге мүмк≥нд≥к беред≥

Ј —ұйық және қатты фазаның бөл≥ну≥не

Ј јры қарай тазарту мен бөл≥нуге қаб≥летт≥ өн≥м алуға

 ультуралды сұйықтықты электролиттермен өңдеу:

Ј ћақсатты өн≥мд≥ сұйық немесе қатты ортаға толыққанды көш≥руге мүмк≥нд≥к беред≥

Ј —ұйық және қатты фазаның жең≥л бөл≥ну≥не

Ј јры қарай тазарту мен бөл≥нуге қаб≥летт≥ өн≥м алу

 ультуралды сұйықтықтың жылу коагул€ци€сы мүмк≥нд≥к беред≥:

Ј ћақсатты өн≥мд≥ сұйық немесе қатты ортаға толыққанды көш≥руге мүмк≥нд≥к беред≥

Ј јры қарай тазарту мен бөл≥нуге қаб≥летт≥ өн≥м алуға

Ј ≈к≥ қабат электрл≥ бөлшект≥ң қалыңдығын өзгертуге

 

Қ

Қатты фазада пайда болған микробиологи€лық синтезд≥ң өн≥м≥н бөл≥п алу және концентрлеу үш≥н қолданылатын әд≥стер:

Ј фильтрлеу

Ј центрифугалау

Ј тұндыру

Қатты қорект≥к орталарды пайдалану арқылы жүзеге асырылатын микроорганизмдерд≥ арнайы қондырғыда дақылдау:

Ј Ѕетт≥к

Ј Қатты фазалық

Ј Ѕатырылмаған

Қаз≥рг≥ кезде вирустық өс≥мд≥ктерд≥ диагностикалауға қолданады:

Ј »ммуноферментативт≥ техниканы

Ј ћоноклональды антиденелер

Ј –Ќ - мен ƒЌ -вироидтарының таңбаланған фрагменттер≥н≥ң молекулалық гибридизаци€ әд≥с≥

Қорект≥к орталарды стерилизаци€лауға арналған, термолабильд≥ компоненттер≥ бар техникалық әд≥стер:

Ј ”льтрафильтраци€

Ј ћембраналық фильтрлеу

Ј ћикрофильтрлеу

Қысымда жұмыс жасайтын, фильтр түрлер≥:

Ј ∆иектемел≥ фильтр-сыққыш

Ј ѕарақты фильтр

Ј ∆иектемел≥ фильтр-мерз≥мд≥к әсер≥ бар сыққыш

Қыздыруға ерекше төз≥мд≥ препараттарды кетп≥ру:

Ј вакуум-кепт≥ру шкафтарда төмен қысыммен

Ј вакуум-кепт≥ру шкафтарда төмен температурамен

Ј шашыратқыш кепт≥рг≥штерде

 

Ћ

Ћаборатори€лық жағдайларда суспенци€лық ортаны араластыру жүред≥ көмег≥мен

Ј A) ачалка

Ј B)–оллерл≥ қондыру

Ј C)Ўейкерлер

 

ћ

ћакрокинетика процесс≥нде,микроорганизмдерд≥ дақылдау аппаратында, олардың өс≥м≥н, дамуы мен алмасуын мынаны ескере отырып зерттейд≥:

Ј ƒиффузи€

Ј  онвекци€

Ј ∆ылуалмасу

ћакрокинетика процесс≥нде, микроорганизмдерд≥ аппаратты дақылдау зерттейд≥:

Ј Өсу≥н

Ј ƒамуын

Ј јлмасуын

ћакрокинетикалық процесс заңдылықтарын б≥лген, культивирлеуге, бөлуге, бөлшектеп, өлшеп құюға, кепт≥руге мүмк≥нд≥к беред≥:

Ј ѕрактикалық және эксперементт≥к мәл≥меттерд≥ жүйелеуге

Ј Ќег≥зг≥ хими€лық технологи€ прцесстер≥н биологи€лық, микробиологи€лық попул€ци€ның даму заңдылықтарымен байланыстырады

Ј Ќег≥зг≥ хими€лық технологи€ процесстер≥н биохими€лық процесспен байланыстыру

ћақсатты өн≥мн≥ң қажетт≥ қасиеттер≥н сақтап қалу (клетка немесе олардың метаболизм өн≥мдер≥) өнд≥р≥ст≥ң келес≥ кезеңдер≥н≥ң нег≥зг≥ мақсаты болыптабылады

Ј Ѕөл≥п алу

Ј кепт≥ру

Ј ұсақтау

ћақсатты өн≥мдерд≥ң қажетт≥ пайдалы қасиеттер≥ (клеткалардың немесе олардың метаболизм≥н≥ң өн≥м≥) нег≥з≥нен келес≥ кезеңдерде пайда болады:

Ј ƒақылдау

Ј Өс≥ру

Ј ‘ерментаци€

ћасштабтау және оптимизаци€лау тек математикалық модельдеу арқылы жүзеге асады, оның кезеңдер≥:

Ј ћатематикалық модель процесс≥н құрастыру

Ј ћатематикалық модель процесс≥н шешу

Ј ћатематикалық модель процесс≥н≥ң анализ≥

ћассаалмасуды араластыра отырып интенсификаци€лау қамтамасыз етед≥:

Ј јэраци€ланатын ауадан оттег≥н≥ң жетк≥л≥кт≥ қарқынды абсорбци€сы және газ тәр≥зд≥ алмасу өн≥мдер≥н≥ң қарқынды десорбци€сы

Ј  летка маңы ауданындағы концентраци€ және аппараттағы қорект≥к заттардың орташа концентраци€сы арасында минималды градиент

Ј Қондырғы көлем≥ бойынша биомассаның б≥ртект≥ орналасуы

ћасса алмастаыруға арналған биореактордағы құрылғы:

Ј б≥р€русты араластырғыш

Ј ек≥€русты араластырғыш

Ј көп€русты араластырғыш

ћасса аламасу үш≥н ферментерда:

Ј б≥р жақты араластырғыш

Ј ек≥ жақты араластырғыш

Ј көп жақты араластырғыш

ћатематикалық модельд≥ оптимизаци€лау мен масштабтау мүмк≥нд≥к беред≥:

Ј ∆инақталған б≥л≥мд≥ жүйелеуге

Ј «ерттеу көлем≥н қысқартуға

Ј ѕроцесст≥ң автомизаци€сын жүзеге асыратын қолайлы сызба құруға

ћатематикалық модельд≥ң-экперименталды мағұлматтарын жалпылау тәс≥л≥ ыңғайлы, себеб≥:

Ј Ёкспериментт≥ ти€нақты жоспарлауға мүмк≥нд≥к беред≥

Ј ћағұлматтарды өңдеуге

Ј Ёкспериментт≥к жұмыстардың көлем≥н қысқартуға

ћатериалдың қасиет≥ кепт≥ру әд≥с≥не әсер≥н тиг≥зед≥:

Ј ылғалдылығы

Ј термотұрақтылығы

Ј хими€лық құрамы

ћатериалдың маңызды қасиет≥не байланысты кепт≥руд≥ңәд≥с≥н таңдау:

Ј ылғалдылығы

Ј термотұрақтылығы

Ј хими€лық құрамы

ћатериалдық ағын принцип≥н реттеу арқылыферментерде жүрет≥н биосинтез:

Ј төг≥п-қосу

Ј көп циклд≥

Ј үзд≥кс≥з

ћембраналық бөлу әд≥стер≥н≥ң ортақтығы олардың аппаратуралық ұйымдастырылуының нег≥зг≥ элемент≥:

Ј мембраналар

Ј жартылай өтк≥зг≥ш мембраналар перегородки

Ј жартылай өтк≥зг≥ш перегородкалар

ћембраналық әд≥ст≥ң бөл≥г≥, биологи€лық суспензи€ның артықшылығы:

Ј ‘азалық айналымдарсыз және агрегатты өзгер≥стерс≥з, концентрлеу және тазалау жүред≥

Ј Өңделет≥н өн≥м жылулық және хими€лық әсерге ұшырамайды

Ј √ерметикалық және асептикалық жағдайлары жең≥л қамтамасыз ет≥лед≥

ћембраналық фильтрлеу әд≥с≥ келес≥ ер≥т≥нд≥лерд≥ концентрлеуге арналған:

Ј Ѕелоктар

Ј ‘ерменттер

Ј Ќуклеин қышқылдары

ћембраналы фильтрлеу препараттарды тазалауға және концентрлеуге қолданылады:

Ј “ермолабильд≥

Ј “ермосез≥мтал

Ј “ермофобты

ћембраналы фильтрлеу әд≥с≥ ер≥т≥нд≥лерд≥ концентрлеуге қолданылады:

Ј јқуыздарды

Ј ‘ерменттерд≥

Ј Ќуклеин қышқылдарын

ћембрананың формасы мен аппаратта орналасуына байланысты ультрафишлтратор мен кер≥ осмос келес≥ типке жатады:

Ј Қатпарлы

Ј Құбырлы

Ј —пиральд≥

ћембраналық әд≥ст≥ң биологи€лық бөл≥м≥н≥ң ерекшел≥г≥:

Ј ‘азалық айналымсыз және агрегатты өзгерус≥з, концентрлеу және тазалау жүред≥

Ј Өңделет≥н өн≥м жылулық және хими€лық өңделмейд≥

Ј √ерметикалық және асептикалық жағдайлар жең≥л қамтамасыз ет≥лед≥

ћембраналық әд≥ст≥ң барлығына ортақ, барлығында аппарат элемент≥ рәс≥мделген:

Ј ћембранлар

Ј ∆артылай өтк≥зг≥ш қалқа

Ј ∆артылай өтк≥зг≥ш мембрана

ћембраналық әд≥ст≥ң барлығына ортақ, ол аппараттың рәс≥мделген элемент≥:

Ј ћембраналар

Ј ∆артылай өтк≥зг≥ш қалқа

Ј ∆артылай өтк≥зг≥ш мембрана

ћембранные процессы в биотехнологии:

Ј ƒиализ

Ј Ёлектродиализ

Ј  ер≥ осмос

ћембранды фильтрлеу технологи€сы:

Ј ”льтрафильтраци€

Ј ћикрофильтраци€

Ј √иперфильтраци€

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-09-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1429 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

722 - | 582 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.024 с.