Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

на пакет комплексної контрольної роботи
з нормативної дисципліни «Філософія»

Наданий на рецензування пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни «Філософія» відповідає вимогам, що встановлені до складу і змісту цього документу.

У пакеті надані 30 варіантів формалізованих завдань рівнозначної складності, розроблені у згоді з робочою навчальною програмою цієї дисципліни. Завдання мають як теоретичне. так і практичне значення щодо вивчення дисциплін з усіх галузей знань і напрямів підготовки та їх вирішення потребує від студентів застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни. Термін виконання кожного завдання складає 80-90 хвилин. Виконання завдань з дисципліни «Філософія» не потребує застосування довідкової літератури.

Розроблені варіанти завдань пакету комплексної контрольної роботи можуть бути використані для перевірки знань та уміння студентів при проведенні самоаналізу вищого навчального закладу і проведенні атестаційної експертизи.

Враховуючи викладене вище, вважаю, що наданий на рецензію пакет може бути затверджений.

Пакет комплексної контрольної роботи розглянуто на засіданні кафедри «Філософія» (протокол № «___» від «___» «_________________» 20__ р.

).

 

 

Рецензент,

голова навчально-методичної комісії

з напряму підготовки (спеціальності)

«___________________________________________________________»,

професор (доцент) кафедри «_______________________________________»

____________________________ ( )

Підпис, дата


ДОДАТОК E


Комплексна контрольна робота з нормативної дисципліни «Філософія»

використання довідкової літератури не потребує.


ДОДАТОК F


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Спеціальність_________________________________________ Група__________

Факультет (інститут)___________________________________

Курс_____________

 

 

ВІДОМІСТЬ

результатів виконання студентами

комплексної контрольної роботи (ККР)

з дисципліни Філософія

 

Дата проведення ККР «___» «________________» 2012 р.

 

Екзаменатор_________________________________________________________

(П.І.Б.)

 

№ п/п   Прізвище та ініціали студента   № залікової книжки Оцінка за виконання ККР під час самоаналізу Підпис екзаменатора
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

Узагальнені результати виконання

комплексної контрольної роботи

студентами групи__________________

_____________________________________________факультету (інституту)

 

 

Під час проведення самоаналізу

Всього студентів в групі ____________ (_____%)

Не з’явились на ККР ____________ (_____%)

З них:

· з поважної причини ____________ (_____%)

· без поважної причини ____________ (_____%)

Всього писали ККР ____________ (_____%)

З них отримали:

«відмінно» ____________ (_____%)

«добре» ____________ (_____%)

«задовільно» ____________ (_____%)

«незадовільно» ____________ (_____%)

Середній бал ____________

Абсолютна успішність ____________ (_____%)

Якість навчання ____________ (_____%)

 

 

Декан (директор інституту) __________________________________

(підпис)

_______________________________________________________________

(вчене звання, прізвище, ініціали)

«___» «__________________» 20___ р.

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 449 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.