Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Переваги та проблеми впровадження системи управління вартістю на підприємстві
Мета створення на підприємстві принципово нової системи управління вартістю – забезп. можливість чітко відстежувати, аналізувати і контр. витрати, охоплюючи практично всі області госп. діяльності підприємства, оперативно отримувати інформ., необхідну для прий. заходів з підвищ. ефект. виробництва.

Основ. завданнями практ. експлуатації системи упр. вартістю є:

– зниження витрат виробництва за рахунок усунення прихованих витрат і втрат на кожному робочому місці;

– забезпечення багатоваріантних розрахунків собівартості продукції, що виготовляється, залежно від різних техніко-економічних факторів, її мінімізація;

– створення прозорої структури витрат, що охоплює передконтрактні і всі виробничі процеси аж до відвантаження готової продукції, з визначенням конкретних винуватців змін, що призвели до зниження рентабельності і розміру прибутку;

– збільшення випуску продукції за рахунок скорочення відмов з боку покупців від укладення контрактів через високі ціни;

– формування мотив. механізму, стимулюючого зацікавленість робітників в зниженні собів. продукції, що випускається.

 

Планування прибутків та збитків компанії.

До групи осн. бюджетів відносять: план інвестицій; план фін. результ. (приб. та збитків); планув. лікв. (операт. фін. бюджет); план. баланс; план звіту про рух грош. коштів (cash-flow).

Бюджет фін. резул. складається на основі зіставлення прогнозів доходів та витрат за всіма видами діяльності (наприклад, виручки від реалізації та собів. реаліз. продукції). У процесі розробки бюджету фін. резул. викор. показники дод. бюджетів, у тому числі, бюджету виробництва, бюджету продажу, бюджету товарно-матер. запасів, бюджету витрат матеріалів та інших. Форма бюджету фін. резул. (прибутків та збитків) може співпадати з відпов. формою звіту про фін. резул. (форма №2).

Найкращим способом прогнозування обсягів реалізації є комбінація різних методів (статист. та експертних) на основі залучення оцінок працівників відділу реалізації. Водночас, залучення менеджерів, відповід. за реалізації продукції до процесів прогнозування та склад. бюджету продаж пов’язане з ризиком заниження відповід. працівник. прогн. показників, оскільки саме їм доведеться реаліз. бюджети.

Прогноз реалізації приймає вигляд бюджету після аналізу можливих альтернатив та виявлення найбільш реальної з них (баз. прогноз). Основні фактори, що вплив. на прогноз продаж:

-продажі попередніх періодів;

-виробничі потужності;

-рекламна компанія, інші заходи з маркетингу;

-цінова політика та якість продукції;

-конкуренція та довгострокові тенденції

Важливим елементом планування фінансових результатів є розрахунок точки беззбитковості, який полягає у визначенні мінімального обсягу реалізації продукції, за якого підприємство може забезпечити беззбиткову операційну діяльність в короткостроковому періоді. Для цього слід скористатися даними щодо прогнозних цін реалізації, величини умовно-постійних та умовно-змінних витрат.

 


Дата добавления: 2015-08-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 347 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.