Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«апоб≥жних заход≥в
«апоб≥жн≥ заходи застосовуютьс€:

− п≥д час досудового розсл≥дуванн€ сл≥дчим суддею за клопотанн€м сл≥дчого

погодженого з прокурором або за клопотанн€м прокурора;

− п≥д час судового провадженн€ Ц судом за клопотанн€м прокурора (ч. 4

ст. 176  ѕ ).

 лопотанн€ сл≥дчого, прокурора про застосуванн€ запоб≥жного заходу

подаЇтьс€ до м≥сцевого суду, в межах територ≥альноњ юрисдикц≥њ €кого зд≥йснюЇтьс€

досудове розсл≥дуванн€, ≥ повинно м≥стити:

− короткий виклад фактичних обставин крим≥нального правопорушенн€, в

€кому п≥дозрюЇтьс€ або обвинувачуЇтьс€ особа;

− правову квал≥ф≥кац≥ю крим≥нального правопорушенн€ ≥з зазначенн€м статт≥

(частини статт≥) закону ”крањни про крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть;

− виклад обставин, що дають п≥дстави п≥дозрювати, обвинувачувати особу у

вчиненн≥ крим≥нального правопорушенн€, ≥ посиланн€ на матер≥али, що

п≥дтверджують ц≥ обставини;

− посиланн€ на один або к≥лька ризик≥в, зазначених у ст. 177  ѕ ;

− виклад обставин, на п≥дстав≥ €ких сл≥дчий, прокурор д≥йшов висновку про

на€вн≥сть одного або к≥лькох ризик≥в, зазначених у його клопотанн≥, ≥ посиланн€ на

матер≥али, що п≥дтверджують ц≥ обставини;

− обірунтуванн€ неможливост≥ запоб≥ганн€ ризику або ризикам, зазначеним у

клопотанн≥, шл€хом застосуванн€ б≥льш м'€ких запоб≥жних заход≥в;

− обірунтуванн€ необх≥дност≥ покладенн€ на п≥дозрюваного, обвинуваченого

конкретних обов'€зк≥в, передбачених ч.5 ст. 194  ѕ .

«астосуванн€ запоб≥жного заходу до кожноњ особи потребуЇ внесенн€

окремого клопотанн€.

ƒо клопотанн€ мають бути додан≥:

− коп≥њ матер≥ал≥в, €кими сл≥дчий, прокурор обірунтовуЇ доводи клопотанн€;

− перел≥к св≥дк≥в, €ких сл≥дчий, прокурор вважаЇ за необх≥дне допитати п≥д

час судового розгл€ду щодо запоб≥жного заходу;

− п≥дтвердженн€ того, що п≥дозрюваному, обвинуваченому надан≥ коп≥њ

клопотанн€ та матер≥ал≥в, €кими обірунтовуЇтьс€ необх≥дн≥сть застосуванн€

запоб≥жного заходу.

«г≥дно з вимогами ч.2 ст.184  ѕ  коп≥€ клопотанн€ та матер≥ал≥в, €кими

обірунтовуЇтьс€ необх≥дн≥сть застосуванн€ запоб≥жного заходу маЇ надаватис€

п≥дозрюваному, обвинуваченому не п≥зн≥ше н≥ж за 3 години до початку розгл€ду

клопотанн€.

якщо п≥сл€ поданн€ клопотанн€ про застосуванн€ запоб≥жного заходу стали

в≥дом≥ обставини, що виключають обірунтовану п≥дозру у вчиненн≥ особою

крим≥нального правопорушенн€, чи обставини, що можуть вплинути на вир≥шенн€

судом питанн€ про застосуванн€ запоб≥жного заходу, воно може бути в≥дкликаним,

зм≥неним або доповненим зг≥дно з вимогами ст.185  ѕ .

ѕор€док розгл€ду клопотанн€ про застосуванн€ або зм≥ну запоб≥жного

заходу.

 лопотанн€ про застосуванн€ або зм≥ну запоб≥жного заходу розгл€даЇтьс€

сл≥дчим суддею, судом нев≥дкладно, але не п≥зн≥ше 72 годин з моменту:

− фактичного затриманн€ п≥дозрюваного, обвинуваченого;

− надходженн€ до суду клопотанн€, €кщо п≥дозрюваний, обвинувачений

перебуваЇ на свобод≥;

− поданн€ п≥дозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду

в≥дпов≥дного клопотанн€ (ст.186  ѕ ).

—л≥дчий судд€, суд п≥сл€ одержанн€ клопотанн€ про застосуванн€ запоб≥жного

заходу до п≥дозрюваного, обвинуваченого, €кий перебуваЇ на свобод≥, призначаЇ

дату судового зас≥данн€ ≥ зд≥йснюЇ судовий виклик.

« метою забезпеченн€ прибутт€ особи дл€ розгл€ду клопотанн€ про

застосуванн€ запоб≥жного заходу ст. 187  ѕ  передбачаЇ можлив≥сть зд≥йсненн€

наступних заход≥в:

− разом ≥з клопотанн€м про застосуванн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥

триманн€ п≥д вартою сл≥дчий, прокурор може подавати ≥ клопотанн€ про дозв≥л на

затриманн€ п≥дозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу;

− у раз≥ неприбутт€ п≥дозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом ≥

в≥дсутност≥ у сл≥дчого судд≥, суду на початок судового зас≥данн€ в≥домостей про

поважн≥ причини, що перешкоджають його своЇчасному прибуттю, сл≥дчий судд€,

суд маЇ право постановити ухвалу про прив≥д п≥дозрюваного, обвинуваченого, €кщо

в≥н не з'€вивс€ дл€ розгл€ду клопотанн€ щодо обранн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥

застави, домашнього арешту чи триманн€ п≥д вартою, або ухвалу про дозв≥л на його

затриманн€ з метою приводу, €кщо ухвала про прив≥д не була виконана.

–озгл€д клопотанн€ про застосуванн€ запоб≥жного заходу в≥дбуваЇтьс€ за

участю прокурора, п≥дозрюваного, обвинуваченого, його захисника (ч.1 ст. 193

 ѕ ).

—л≥дчий судд€, суд, до €кого прибув або доставлений п≥дозрюваний,

обвинувачений дл€ участ≥ у розгл€д≥ клопотанн€ про застосуванн€ запоб≥жного

заходу, зобов'€заний:

− роз'€снити його права (мати захисника; знати суть та п≥дстави п≥дозри або

обвинуваченн€; знати п≥дстави його затриманн€; в≥дмовитис€ давати по€сненн€,

показанн€ з приводу п≥дозри або обвинуваченн€; давати по€сненн€ щодо будь-€ких

обставин його затриманн€ та триманн€ п≥д вартою; досл≥джувати речов≥ докази,

документи, показанн€, на €к≥ посилаЇтьс€ прокурор, та надавати реч≥, документи,

показанн€ ≥нших ос≥б на спростуванн€ довод≥в прокурора; за€вл€ти клопотанн€ про

виклик ≥ допит св≥дк≥в, показанн€ €ких можуть мати значенн€ дл€ вир≥шенн€ питань

цього розгл€ду).

− вжити необх≥дних заход≥в дл€ забезпеченн€ захисником п≥дозрюваного,

обвинуваченого, €кщо останн≥й за€вив клопотанн€ про залученн€ захисника, €кщо

участь захисника Ї обов'€зковою або €кщо сл≥дчий судд€, суд вир≥шить, що

обставини крим≥нального провадженн€ вимагають участ≥ захисника.

«а клопотанн€м стор≥н або за власною ≥н≥ц≥ативою сл≥дчий судд€, суд маЇ

право заслухати будь-€кого св≥дка чи досл≥дити будь-€к≥ матер≥али, що мають

значенн€ дл€ вир≥шенн€ питанн€ про застосуванн€ запоб≥жного заходу. Ѕудь-€к≥

твердженн€ чи за€ви п≥дозрюваного, обвинуваченого зроблен≥ п≥д час розгл€ду

клопотанн€ про застосуванн€ запоб≥жного заходу, не можуть бути використан≥ на

доведенн€ його винуватост≥ у крим≥нальному правопорушенн≥, у вчиненн≥ €кого в≥н

п≥дозрюЇтьс€, обвинувачуЇтьс€, або у будь-€кому ≥ншому правопорушенн≥.

ѕ≥д час розгл€ду клопотанн€ про застосуванн€ запоб≥жного заходу сл≥дчий

судд€, суд зобов'€заний встановити, чи довод€ть надан≥ сторонами крим≥нального

провадженн€ докази обставини, €к≥ св≥дчать про:

1) на€вн≥сть обірунтованоњ п≥дозри у вчиненн≥ п≥дозрюваним, обвинуваченим

крим≥нального правопорушенн€;

2) на€вн≥сть достатн≥х п≥дстав вважати, що ≥снуЇ хоча б один ≥з ризик≥в,

передбачених у ст. 177  ѕ , ≥ на €к≥ вказуЇ сл≥дчий, прокурор;

3) недостатн≥сть застосуванн€ б≥льш м'€ких запоб≥жних заход≥в дл€

запоб≥ганн€ ризику або ризикам, зазначеним у клопотанн≥ (ч.1 ст. 194  ѕ ).

«а результатами розгл€ду клопотанн€ сл≥дчий судд€, суд може прийн€ти одне

з таких чотирьох р≥шень:

− постановл€Ї ухвалу про в≥дмову в застосуванн≥ запоб≥жного заходу, €кщо

п≥д час розгл€ду клопотанн€ прокурор не доведе вищенаведених трьох обставин

(на€вн≥сть обірунтованоњ п≥дозри у крим≥нального правопорушенн€; на€вн≥сть

достатн≥х п≥дстав вважати, що ≥снуЇ хоча б один ≥з ризик≥в, передбачених у ст. 177

 ѕ , ≥ на €к≥ вказуЇ сл≥дчий, прокурор; недостатн≥сть застосуванн€ б≥льш м'€ких

запоб≥жних заход≥в дл€ запоб≥ганн€ ризику або ризикам, зазначеним у клопотанн≥);

− може зобов'€зати п≥дозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною

вимогою до суду або до ≥ншого органу державноњ влади, визначеного сл≥дчим суддею,

судом, €кщо прокурор доведе, що на€вна обірунтована п≥дозра у вчиненн≥

п≥дозрюваним, обвинуваченим крим≥нального правопорушенн€, але не доведе

на€вн≥сть достатн≥х п≥дстав вважати, що ≥снуЇ хоча б один ≥з ризик≥в, передбачених

у ст. 177  ѕ , ≥ на €к≥ вказуЇ сл≥дчий, прокурор чи недостатн≥сть застосуванн€

б≥льш м'€ких запоб≥жних заход≥в дл€ запоб≥ганн€ ризикам, зазначеним у клопотанн≥;

застосовуЇ б≥льш м'€кий запоб≥жний зах≥д н≥ж той, €кий зазначений у

клопотанн≥, а також покладаЇ на п≥дозрюваного, обвинуваченого обов'€зки,

передбачен≥ ч. 5 ст. 194  ѕ , €кщо при розгл€д≥ клопотанн€ про обранн€

запоб≥жного заходу прокурор доведе на€вн≥сть обірунтованоњ п≥дозри у вчиненн≥

п≥дозрюваним, обвинуваченим крим≥нального правопорушенн€ та на€вн≥сть

достатн≥х п≥дстав вважати, що ≥снуЇ хоча б один ≥з ризик≥в, передбачених у ст. 177

 ѕ , ≥ на €к≥ вказуЇ сл≥дчий, прокурор, але не доведе недостатн≥сть застосуванн€

б≥льш м'€ких запоб≥жних заход≥в дл€ запоб≥ганн€ ризику або ризикам, зазначеним у

клопотанн≥;

− постановл€Ї ухвалу про застосовуванн€ запоб≥жного заходу в≥дпов≥дно до

поданого клопотанн€.

 рим≥нальний процесуальний кодекс визначаЇ певн≥ особливост≥ щодо

обранн€ запоб≥жних заход≥в, не пов'€заних з триманн€м п≥д вартою. “ак, в≥дпов≥дно

до ч.5 ст. 194  ѕ , €кщо п≥д час розгл€ду клопотанн€ про обранн€ запоб≥жного

заходу, не пов'€заного з триманн€м п≥д вартою, прокурор доведе обставини,

передбачен≥ ч.1 ст. 194  ѕ , сл≥дчий судд€, суд, зобов'€зуЇ п≥дозрюваного,

обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до ≥ншого визначеного

органу державноњ влади, а також виконувати один або к≥лька обов'€зк≥в, необх≥дн≥сть

покладенн€ €ких була доведена прокурором, а саме:

1) прибувати до визначеноњ службовоњ особи ≥з встановленою пер≥одичн≥стю;

2) не в≥длучатис€ ≥з населеного пункту, в €кому в≥н зареЇстрований, проживаЇ

чи перебуваЇ, без дозволу сл≥дчого, прокурора або суду;

3) пов≥домл€ти сл≥дчого, прокурора чи суд про зм≥ну свого м≥сц€ проживанн€

та/або м≥сц€ роботи;

4) утримуватис€ в≥д сп≥лкуванн€ ≥з будь-€кою особою, визначеною сл≥дчим

суддею, судом або сп≥лкуватис€ з нею з дотриманн€м умов, визначених сл≥дчим

суддею, судом;

5) не в≥дв≥дувати м≥сц€, визначен≥ сл≥дчим суддею, судом;

6) пройти курс л≥куванн€ в≥д наркотичноњ або алкогольноњ залежност≥;

7) докласти зусиль до пошуку роботи або дл€ навчанн€;

8) здати на збер≥ганн€ до в≥дпов≥дних орган≥в державноњ влади св≥й паспорт

(паспорти) дл€ вињзду за кордон, ≥нш≥ документи, що дають право на вињзд з ”крањни

≥ в'њзд в ”крањну;

9) носити електронний зас≥б контролю.

Ќовим дл€ крим≥нального процесу Ї можлив≥сть застосуванн€ електронних

засоб≥в контролю. “ак, в≥дпов≥дно до вимог ст. 195  ѕ  застосуванн€ електронних

засоб≥в контролю пол€гаЇ у закр≥пленн≥ на т≥л≥ п≥дозрюваного, обвинуваченого

пристрою, €кий даЇ змогу в≥дсл≥дковувати та ф≥ксувати його м≥сцезнаходженн€.

“акий пристр≥й маЇ бути захищений в≥д самост≥йного зн≥манн€, пошкодженн€ або

≥ншого втручанн€ в його роботу з метою ухиленн€ в≥д контролю та сигнал≥зувати

про спроби особи зд≥йснити так≥ д≥њ. ѕри цьому не допускаЇтьс€ застосуванн€

електронних засоб≥в контролю, €к≥ суттЇво порушують нормальний уклад житт€

особи, спричин€ють значн≥ незручност≥ у њх нос≥нн≥ або можуть становити небезпеку

дл€ житт€ та здоров'€ особи, €ка його використовуЇ.

”хвала суду, сл≥дчого судд≥ щодо застосуванн€ запоб≥жного заходу п≥дл€гаЇ

негайному виконанню п≥сл€ њњ оголошенн€. ¬т≥м, ухвала сл≥дчого судд≥, суду про

застосуванн€ запоб≥жного заходу у вигл€д≥ домашнього арешту, триманн€ п≥д

вартою або в≥дмову в њх застосуванн≥ може бути оскаржена в апел€ц≥йному пор€дку.

«апоб≥жний зах≥д д≥Ї, доки в ньому не в≥дпаде необх≥дн≥сть. ¬т≥м,

законодавець в певних нормах визначаЇ строк д≥њ запоб≥жного заходу.

“ак, строк д≥њ ухвали сл≥дчого судд≥, суду про триманн€ п≥д вартою або

продовженн€ строку триманн€ п≥д вартою не може перевищувати ш≥стдес€ти дн≥в (

ч.1 ст.197  ѕ ), а в раз≥ його продовженн€ − не б≥льше 6 м≥с€ц≥в (у крим≥нальному

провадженн≥ щодо злочин≥в невеликоњ або середньоњ т€жкост≥) чи 12 м≥с€ц≥в (у

крим≥нальному провадженн≥ щодо т€жких або особливо т€жких злочин≥в).

—трок д≥њ ухвали сл≥дчого судд≥ про триманн€ особи п≥д домашн≥м арештом не

може перевищувати 2 м≥с€ц≥в, у раз≥ необх≥дност≥ може бути продовжений в межах

строку досудового розсл≥дуванн€, але не б≥льше 6 м≥с€ц≥в.

—трок д≥њ покладених на п≥дозрюваного, обвинуваченого обовТ€зк≥в,

визначених ч. 5 ст. 194  ѕ , − не б≥льше 2 м≥с€ц≥в. ѕо зак≥нченн≥ цього строку

ухвала про застосуванн€ запоб≥жного заходу в ц≥й частин≥ зобовТ€зань припин€Ї

свою д≥ю ≥ обов'€зки скасовуютьс€. ƒаний строк може бути продовжений за

клопотанн€м прокурора (ч.6 ст. 194  ѕ ).

«м≥на чи скасуванн€ запоб≥жного заходу.

якщо в ход≥ крим≥нального провадженн€ зм≥нюютьс€ п≥дстави застосуванн€

запоб≥жного заходу, а також обставини, €к≥ враховуютьс€ при його обранн≥, в≥н

може бути скасований або зам≥нений на ≥нший запоб≥жний зах≥д − б≥льш або менш

суворий.

«апоб≥жний зах≥д може бути зм≥нено, €кщо:

Ц його обрано необірунтовано чи незаконно, але Ї п≥дстави дл€ обранн€

≥ншого заходу;

Ц суттЇво зм≥нилис€ обставини, що њх було вз€то до уваги при обранн≥

запоб≥жного заходу (наприклад, зм≥нилас€ квал≥ф≥кац≥€ крим≥нального

правопорушенн€, стан здоровТ€ обвинуваченого).

ѕри чому, так≥ обставини можуть виникнути €к п≥сл€ прийн€тт€ попереднього

р≥шенн€ про застосуванн€ запоб≥жного заходу, так ≥ могли ≥снувати п≥д час

прийн€тт€ попереднього р≥шенн€ про застосуванн€ запоб≥жного заходу, але про €к≥

сл≥дчий, прокурор на той час не знав ≥ не м≥г знати.

«м≥на запоб≥жного заходу зд≥йснюЇтьс€ за результатами розгл€ду клопотанн€,

з €ким до сл≥дчого судд≥, суду можуть звернутис€:

− прокурор, сл≥дчий за погодженн€м з прокурором − щодо зм≥ни запоб≥жного

заходу, в тому числ≥ щодо скасуванн€, зм≥ни або покладенн€ додаткових обов'€зк≥в,

передбачених ч.5 ст. 194  ѕ , чи про зм≥ну способу њх виконанн€ (ст. 200  ѕ );

− п≥дозрюваний, обвинувачений, до €кого застосовано запоб≥жний зах≥д, його

захисник − щодо зм≥ни запоб≥жного заходу, в тому числ≥ щодо скасуванн€ чи зм≥ни

додаткових обов'€зк≥в, передбачених ч.5 ст. 194  ѕ  та покладених на нього

сл≥дчим суддею, судом, чи про зм≥ну способу њх виконанн€ (ст.201  ѕ ).

ƒане клопотанн€ маЇ бути розгл€нуте сл≥дчим суддею, судом прот€гом 3 дн≥в

з моменту його одержанн€. —л≥дчий судд€, суд маЇ право залишити без розгл€ду

клопотанн€ про зм≥ну запоб≥жного заходу, €ке подане ран≥ше 30 дн≥в з дн€

постановленн€ попередньоњ ухвали про застосуванн€, зм≥ну або в≥дмову у зм≥н≥

запоб≥жного заходу, €кщо у ньому не зазначен≥ нов≥ обставини, €к≥ не розгл€далис€

сл≥дчим суддею, судом.

«апоб≥жний зах≥д негайно припин€Ї свою д≥ю (вважаЇтьс€ скасованим) п≥сл€:

− зак≥нченн€ строку д≥њ ухвали про обранн€ запоб≥жного заходу;

− ухваленн€ виправдувального вироку;

− закритт€ крим≥нального провадженн€ (ст.203  ѕ ).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 631 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

502 - | 521 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.037 с.