Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 рим≥нальному процес≥
ƒл€ усп≥шного виконанн€ завдань крим≥нального провадженн€ велике

значенн€ прид≥л€Їтьс€ фактору часу. Ќе випадково крим≥нальне процесуальне

законодавство обмежуЇ низку процесуальних д≥й ≥ прийн€тт€ великоњ к≥лькост≥

процесуальних р≥шень визначеними строками. ” звТ€зку з тим, що процесуальне

законодавство в основному оперуЇ ≥мперативними нормами, в процесуальних

кодексах, в тому числ≥ й в  рим≥нальному процесуальному кодекс≥ ”крањни,

встановлюЇтьс€ велика к≥льк≥сть юридичних обовТ€зк≥в, а зв≥дси, Ц й строк≥в њх

виконанн€. јдже загальновизнано, що найб≥льш результативним способом

забезпеченн€ своЇчасност≥ д≥й учасник≥в крим≥нального провадженн€ ≥ суду Ї

встановленн€ жорстких строк≥в процесуальноњ д≥€льност≥. «розум≥ло, що €к сам≥

субТЇкти крим≥нально-процесуальних правов≥дносин, так ≥ сусп≥льство в ц≥лому

зац≥кавлен≥ в тому, щоб права та обовТ€зки, що складають зм≥ст цих правов≥дносин,

зд≥йснювалис€ не т≥льки належним чином, а й своЇчасно у встановлен≥ строки.

ƒл€ забезпеченн€ швидкого та повного розсл≥дуванн€ ≥ судового розгл€ду у

крим≥нальному процесуальному законодавств≥ ≥снуЇ ≥нституц≥€ процесуальних

строк≥в. «биранн€, перев≥рка та закр≥пленн€ доказ≥в вимагаЇ жорстких меж ≥

обмежень: не можна допустити, щоб процес доказуванн€ продовжувавс€ надм≥рно

довго. ¬становити ≥стину у крим≥нальному провадженн≥ в кожному конкретному

випадку з урахуванн€м його складност≥ можливо у визначен≥ строки.

” крим≥нальному процес≥ зд≥йсненн€ р€ду процесуальних д≥й обмежено

встановленими законом процесуальними строками, €к≥ допомагають забезпечити

учасникам крим≥нальноњ процесуальноњ д≥€льност≥ зд≥йсненн€ њх прав та законних

≥нтерес≥в. Ќеобх≥дно зазначити, що ≥нститут процесуальних строк≥в УпронизуЇФ весь

крим≥нальний процес.

¬≥дпов≥дно до  ѕ  ”крањни засадою крим≥нального провадженн€ Ї розумн≥

строки, тобто кожна процесуальна д≥€ або процесуальне р≥шенн€ повинн≥ бути

виконан≥ або прийн€т≥ у розумн≥ строки. ™вропейська комiсi€ з прав людини та

™вропейський суд з прав людини, вирiшуючи, чи виконано вимогу щодо розумного

строку, бере до уваги тaкi фактори, €к складнiсть справи, пiдхiд властей до њњ

розгл€ду, особливi обставини, що можуть, виправдати продовженн€ процесу њњ

розгл€ду. –азом з тим, в однiй iз справ, ™вропейський суд з прав людини вiдхилив

аргументи стосовно того, що брак персоналу та загальнi адмiнiстративнi проблеми Ї

достатн≥м виправданн€м недотриманн€ критерiю розумного строку. ¬≥н не визначив

час або перiод, €кий вважаЇтьс€ необхiдним i справедливим часом дл€ розгл€ду

справи у судi, оскiльки це залежить вiд њњ складност≥, вiд д≥€льност≥ та повед≥нки вcix

учасник≥в кримiнального провадженн€.  ритерiй розумного строку Ц пон€тт€

суб`Їктивне i залежить не т≥льки в≥д складност≥ крим≥нального провадженн€ та

повед≥нки його учасник≥в, а й в≥д способу зд≥йсненн€ сл≥дчим, прокурором ≥ судом

своњх повноважень, передбачених чинним  ѕ  ”крањни.

—удочинство маЇ бути справедливим. ¬имога справедливост≥ й чесностi

стосуЇтьс€ вciЇњ процедури, в тому числi й часу, потрiбного дл€ розгл€ду матер≥ал≥в

крим≥нального провадженн€ (крим≥нальноњ справи). Ќа мовi м≥жнародних

документiв розумний строк крим≥нальноњ процесуальноњ д≥њ Ц це той строк, €кий

забезпечуЇ надiйний захист законних iнтepeciв потерпiлоњ сторони, iнтepeciв

правосудд€, а також забезпечуЇ пiдозрюваному, обвинуваченому (пiдсудному) i

засудженому реальну можливicть використати вci передбаченi законом засоби

захисту вiд обвинуваченн€.

¬ багатьох кpaњнax cвiту кримiнально-процесуальний закон не завжди

детально регламентуЇ строки виконанн€ слiдчим, суддею, прокурором кожноњ

процесуальноњ д≥њ, зазначаючи, що вони повиннi виконуватис€ в розумнi строки.

“аким чином, закон розраховуЇ на високоморальнiсть i високу пор€днiсть субТЇкт≥в

судочинства, не спонукаЇ њx до бюрократизму i формальностi.

«г≥дно ≥з ст. 28  ѕ  ”крањни проведенн€ досудового розсл≥дуванн€ у розумн≥

строки забезпечуЇ прокурор, сл≥дчий судд€ (в частин≥ строк≥в розгл€ду питань,

в≥днесених до його компетенц≥њ), а судового провадженн€ Ц суд.  рим≥нальне

провадженн€ щодо особи, €ка тримаЇтьс€ п≥д вартою, неповнол≥тньоњ особи повинно

бути зд≥йснено нев≥дкладно ≥ розгл€нуто в суд≥ першочергово.

 ожен маЇ право, щоб обвинуваченн€ щодо нього в найкоротший строк або

стало предметом судового розгл€ду, або щоб в≥дпов≥дне крим≥нальне провадженн€

щодо нього було закрите.

ѕ≥дозрюваний, обвинувачений, потерп≥лий мають право на зверненн€ до

прокурора, сл≥дчого судд≥ або суду з клопотанн€м, в €кому викладаютьс€ обставини,

що обумовлюють необх≥дн≥сть зд≥йсненн€ крим≥нального провадженн€ (або окремих

процесуальних д≥й) у б≥льш коротк≥ строки, н≥ж т≥, що передбачен≥  ѕ  ”крањни.

“аким чином, зм≥ст та форма крим≥нального провадженн€ повинн≥ в≥дпов≥дати

загальним засадам крим≥нального провадженн€, одн≥Їю с €ких Ї розумн≥ строки, а

чинний  ѕ  створюЇ вс≥ умови дл€ њх дотриманн€.

ѕравове пон€тт€ cтрок≥в у кримiнальному процесi визачаЇтьс€ тiЇю роллю, €ку

вони виконують в регулюваннi процесуальноњ дi€льностi учасникiв процесу.  ожнa

норма процесуального закону Ї певною процесуальною гарантiЇю. ¬ кримiнально-

процесуальнiй науцi пiд процесуальними гарантi€ми розумiють передбаченi

крим≥нальним процесуальним законодавством засоби забезпеченн€ дос€гненн€

завдань кримiнального провадженн€ i охорони прав та законних iнтepeciв ociб, €кi

беруть участь у ньому.

ѕроцесуальнi строки в кримiнальному процесi Ї рiзновидом правових засоб≥в,

спр€мованих на забезпеченн€ правильного здiйсненн€ по кожному крим≥нальному

провадженню визначених законом завдань, тобто рiзновидом процесуальних

гарантiй. ÷ей висновок маЇ принципове значенн€ дл€ правильного розумiннн€ i

застосуванн€ кожноњ норми закону, €ка мiстить вимогу про додержанн€ визначеногo

строку.

¬становленi в закон≥ строки, €к ≥ iншi процесуальнi гарантiњ маютъ

багатостороннiй характер i залежно вiд того, в €кому аспектi њx розгл€дати можуть

бути вiдесенi до того чи iншогo виду гарантiй. Ќaприклад, строки, спр€мованi на

забезпеченн€ швидкостi вирiшенн€ крим≥нального провадженн€ можна розгл€дати

€к гарантiњ прав та законних iнтересiв обвинуваченого, потерпiлого та iнших

учасникiв процесу. —троки оскарженн€ процесуальних р≥шень, д≥й чи безд≥€льност≥

суду, сл≥дчого судд≥, прокурора, сл≥дчого у встановлен≥ законом строки також

спр€моване на забезпеченн€ не тiльки законних прав та iнтересiв заiнтересованоњ

особи, а й на додержанн€ у крим≥нальному провадженн≥ основних засад

крим≥нального провадженн€: законностi, р≥вност≥ перед законом ≥ судом; заборони

дв≥ч≥ прит€гувати до крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ за одне ≥ те саме

правопорушенн€, тощо.

ѕроцесуальний строк обов'€зково пов'€заний з €кою-небудь процесуальною

дiЇю або сукупнiстю д≥й (≥нод≥ утриманн€ в≥д них). ÷е по€снюЇтьс€ тим, що строки в

кримiнальному процесi застосовуютьс€ не iнакше €к засiб регулюванн€

процесуальних вiдносин, що складаютьс€ з окремих д≥й (утриманн€ в≥д д≥й) осiб, €кi

беруть участь у крим≥нальному провадженн≥. ¬ бiльшостi випадкiв вимога щодо

додержанн€ строкiв визначаЇтьс€ одночасно з вимогою про здiйсненн€ д≥њ. ”

кожному конкретному випадку важливо точно усв≥домити, маЇмо ми справу з≥

строком виконанн€ обов`€зку чи з≥ строком зд≥йсненн€ права, оск≥льки њх

недотриманн€ спричин€Ї р≥зн≥ правов≥ насл≥дки.

«ак≥нченн€ строк≥в реал≥зац≥њ права призводить до втрати можливост≥ з боку

нос≥€ цього права ним скористатис€. „им б≥льш важливим Ї дане процесуальне

право, тим важлив≥шим Ї ≥ значенн€ строку. ” раз≥ пропуску такого строку з

поважних причин в≥н може бути поновлений у встановленому пор€дку з

в≥дновленн€м ≥ втраченоњ у звТ€зку ≥з зак≥нченн€м строку можливост≥ реал≥зувати

право.

«ак≥нченн€ строку виконанн€ обовТ€зку не спричин€Ї його припиненн€.

ќбовТ€зкова д≥€ повинна бути виконана ≥ п≥сл€ зак≥нченн€ строку. ѕропуск строку

виконанн€ обовТ€зку, на в≥дм≥ну в≥д пропуску строку реал≥зац≥њ права, спричин€Ї

застосуванн€ до ос≥б, що пропустили строк, дисципл≥нарних ст€гнень, заход≥в

забезпеченн€ крим≥нального провадженн€.

Ќеобх≥дно зазначити, що строками визначаютьс€ часов≥ меж≥ ≥снуванн€

правов≥дносин у крим≥нальному процес≥, в њх межах повинно в≥дбутис€ зд≥йсненн€

прав ≥ виконанн€ обовТ€зк≥в учасниками крим≥нального провадженн€. ѕравов≥

норми встановлюють не т≥льки УщоФ ≥ У€кФ потр≥бно зробити, але __________≥ Ув €к≥ строкиФ.

ќтже, процесуальн≥ строки, €к правило, Ї обовТ€зковим елементом повед≥нки

в≥дпов≥дного учасника крим≥нального провадженн€ ≥ виступають €к один з

показник≥в правом≥рност≥ юридичноњ д≥€льност≥ учасник≥в провадженн€.

¬ивченн€ л≥тератури з крим≥нального процесу св≥дчить про те, що до

опрацюванн€ визначенн€ пон€тт€ строк≥в зверталис€ багато вчених, ≥ з розвитком

науки крим≥нально-процесуального права дане пон€тт€ все б≥льше розширювалос€

за рахунок включенн€ до нього тих властивостей крим≥нально-процесуальних

строк≥в, €кими не волод≥Ї категор≥€ часу.

ќтже, п≥д процесуальним строком у найширшому значенн≥ розум≥Їтьс€

встановлений законом, п≥дзаконним нормативним актом або р≥шенн€м

уповноваженоњ на те посадовоњ особи час дл€ виконанн€ субТЇктами крим≥нально-

процесуальних в≥дносин певних процесуальних д≥й (≥нод≥ утриманн€ в≥д них) або

прийн€тт€ процесуальних р≥шень.

—таттею 113  ѕ  ”крањни визначено, що процесуальн≥ строки Ц це

встановлен≥ законом, прокурором або судом пром≥жки часу, у межах €ких учасники

крим≥нального провадженн€ зобов'€зан≥ (мають право) приймати процесуальн≥

р≥шенн€ чи вчин€ти процесуальн≥ д≥њ.

” кримiнальному процесi не вс≥ процесуальнi дiњ регламентованi за допомогою

строк≥в. Haдмipнe регулюванн€ процесу строками перешкоджатиме здiйсненню

стороною обвинуваченн€ ≥ судом cвoњx функцiй. ÷≥ мiркуванн€ обумовили

рацiональне використанн€ в крим≥нальному процес≥ такого правового засобу, €ким Ї

процесуальний строк. «акон не обмежуЇ тривалiсть часу провадженн€ бiльшостi

слiдчих дiй (обшуку, вињмки тощо), в де€ких випадках передбачаютьс€

альтeрнативнi строки (клопотанн€ про тимчасове обмеженн€ у користуванн≥

спец≥альним правом розгл€даЇтьс€ сл≥дчим суддею не п≥зн≥ше трьох дн≥в з дн€ його

надходженн€ до суду) та строки умовн≥, тобто т≥, €к≥ не Ї категоричними та можуть

бути продовжен≥ при визначених умовах у встановленому законом пор€дку (строки

заход≥в забезпеченн€ крим≥нального провадженн€, строки досудового

розсл≥дуванн€).

” переважн≥й б≥льшост≥ випадк≥в у закон≥ позначаЇтьс€ початок ≥ точна

тривал≥сть строку. ѕри застосуванн≥ норм, що встановлюють строки, у €ких

позначено лише початок, виникаЇ необх≥дн≥сть точно визначити њх зак≥нченн€.

ћомент зак≥нченн€ таких строк≥в вираховуЇтьс€ за спец≥альними правилами, що

≥менуютьс€ правилами обчисленн€ строк≥в, €к≥ ми розгланемо згодом.

” крим≥нальному процесуальному правi Ї багато норм, €кi за своЇю,

спр€мован≥стю i юридичною природою близькi до норм, що встановлюють строки.

…детьс€ про норми закону, що м≥ст€ть вимогу негайногo зд≥йсненн€ тiЇњ чи iншоњ дiњ,

передбаченоњ законом. ¬имога Днегайност≥Ф Ї бiльш жорсткою, порiвн€но зi

строком, умовою здiйсненн€ визначеноњ процесуальноњ дiњ. Ќаприклад, ухвала про

арешт майна виконуЇтьс€ сл≥дчим, прокурором негайно (ст. 175  ѕ ), орган

внутр≥шн≥х справ повинен негайно поставити на обл≥к особу, щодо €коњ застосовано

запоб≥жний зах≥д у вигл€д≥ домашнього арешту, ≥ пов≥домити про це сл≥дчому або

суду, €кщо запоб≥жний зах≥д застосовано п≥д час судового провадженн€ (ст. 181

 ѕ ) та ≥н. “ак≥ вимоги закону ≥ об`ЇднуЇ ≥з строками те, що вони обмежують часом

здiйсненн€ тi чи iншi процесуальнi дiњ. ¬iдмiннiстъ њх вiд строкiв пол€гаЇ в тому, що

вони встановлюють визначений перiод часу i потребуютъ мiнiмальноњ перерви в часi

мiж рiзними процесуальними дi€ми. ÷€ вiдмiннiсть не перешкоджаЇ розгл€дати

вимоги негайного здiйсненн€ тих чи iнших дiй €к однорiднi процесуальнi строки.

Ќе можна недооц≥нювати значенн€ строк≥в у крим≥нальному процес≥. Ѕудь-

€кий строк, незалежно в≥д способу його встановленн€, призначенн€ та тривалост≥,

маЇ велике значенн€. ѕерш за все, строки Ї найважлив≥шим засобом, що слугуЇ дл€

ст≥йкост≥ права взагал≥ ≥ впор€дкуванню сусп≥льних в≥дносин, без €кого практично

неможливо у€вити жодного нормативного акту, €кою б юридичною силою в≥н не

був над≥лений. ¬становленн€ в закон≥ пор€дку обчисленн€, продовженн€ ≥

поновленн€ строк≥в обумовлюЇтьс€ необх≥дн≥стю дос€гненн€ завдань крим≥нального

провадженн€ та забезпеченн€ законних ≥нтерес≥в ≥ прав його учасник≥в.

¬становленн€ в закон≥ процесуальних строк≥в пол€гаЇ в тому, щоб терм≥н

крим≥нального провадженн€ не був надм≥рним, а швидк≥сть не перетворювалась би в

невиправдану посп≥шн≥сть, щоб часов≥ меж≥ крим≥нального провадженн€ дозвол€ли

б вс≥м њњ учасникам реал≥зувати своњ повноваженн€, а органам, €к≥ безпосередньо

провад€ть крим≥нальне провадженн€ - вир≥шити покладен≥ на них завданн€.

ѕроцесуальн≥ строки Ї необх≥дним орган≥зац≥йним заходом, що забезпечуЇ

оперативн≥сть та ефективн≥сть розсл≥дуванн€, а також судового провадженн€.

ќрган≥зуюче значенн€ встановлених законом строк≥в визначаЇтьс€ тим, що вони

забезпечують достатн≥й час та обумовлюють необх≥дн≥ темпи вир≥шенн€ завдань, €к≥

сто€ть перед органами та посадовими особами, що безпосередньо провад€ть

досудове розсл≥дуванн€ ≥ судове провадженн€. Ѕез на€вност≥ встановлених

крим≥нальним процесуальним законом строк≥в, без њх належного дотриманн€ при

зд≥йсненн≥ крим≥нального провадженн€ виникатимуть безл≥ч порушень прав та

законних ≥нтерес≥в особи, €к≥ усунути ≥ поновити дуже складно, а ≥нод≥ неможливо.

“аким чином, важливо не тiльки пpавильно, а й швидко розгл€нути матер≥али

крим≥нального провадженн€ i своЇчасно виконати прийн€те р≥шенн€, а одним iз

засобiв забезпеченн€ достатньо швидкого провадженн€ Ї встановленн€

процесуальних строк≥в.

Ѕудь-€ка процесуальна д≥€ або сукупн≥сть д≥й п≥д час крим≥нального

провадженн€ мають бути виконан≥ без невиправданоњ затримки ≥ в будь-€кому раз≥

не п≥зн≥ше граничного строку, визначеного в≥дпов≥дним положенн€м  ѕ  ”крањни.

ƒл€ забезпеченн€ виконанн€ сторонами крим≥нального провадженн€ вимог

розумного строку суд маЇ право встановлювати процесуальн≥ строки у межах

граничного строку, передбаченого __________ ѕ  ”крањни, з урахуванн€м обставин,

встановлених п≥д час в≥дпов≥дного крим≥нального провадженн€.

Ѕудь-€к≥ строки, що встановлюютьс€ прокурором або судом, мають бути

такими, що дають достатньо часу дл€ вчиненн€ в≥дпов≥дних процесуальних д≥й або

прийн€тт€ процесуальних р≥шень та не перешкоджають реал≥зац≥њ права на захист.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 715 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

2091 - | 1946 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.047 с.