Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћониторинг Ц баланың дамуын бақылау үдер≥с≥ рет≥нде
Ѕұзылуы бар балаларды оқытуды және сабақты ұйымдастыру Ц өте қиын және аса маңызды м≥ндет болып саналады. јуытқуы бар балалардың мұқтаждықтары мен қажетт≥л≥ктер≥н ескер≥п бағдарламаны бей≥мдеу, әрдайым дәл болмайды.  ейде бей≥мдеуд≥ң қолданылатын тәс≥лдер≥ жағымды нәтижелерд≥ бұзады; кейде нәтижелер үм≥ттерге сәйкес келмейд≥. —ондықтан, бей≥мдеуд≥ң көмег≥ арқылы алынған нәтижелер м≥ндетт≥ түрде мониторинг≥леуге ұшырайды.

ћониторинг Ц бұл б≥р немесе б≥рнеше баланың қаншалықты дамитынын немесе қаланған дағдыларды меңгерген≥н бақылау үдер≥с≥.

ћониторингт≥ң мақсаты - баланың б≥л≥м беру бағдарламасын меңгеру дәрежес≥н анықтау және б≥л≥м беру ұйымында ұйымдастырылатын б≥л≥м беру үдер≥с≥н≥ң баланың дамуына әсер≥н анықтау.

ћониторингт≥ң нысаны р ет≥нде, баланың физикалық, интеллектуалды және тұлғалық сапалары алынады.

ћониторинг ек≥ компонентт≥ қамтиды: б≥л≥м беру үдер≥с≥н мониторинг≥леу (б≥л≥м беру бағдарламасын меңгеру нәтижес≥н бақылау); балалар дамуын мониторинг≥леу (нег≥зг≥ жалпы б≥л≥м беру бағдарламасы курсын а€қтағаннан кей≥н, баланың интегративт≥ сапаларының дамуын бағалау нег≥з≥нде жүрг≥з≥лед≥).

ћониторингт≥ң формалары: балаға бақылау жасау; әңг≥мелесу; сараптамалық бағалау; тестт≥к емес типтег≥ критерийл≥-бағдарлаушы әд≥стемелер; критерийл≥-бағдарлаушы тест≥леу; скрининг-тест≥лер.

ћониторинг ек≥ деңгейде жүзеге асырылады:

Ѕ≥р≥нш≥ден, балалардың ≥с-әрекетт≥ң бей≥мделген түрлер≥не және сабақтарға қатысуына үнем≥ мониторинг жүзеге асырылады.

ћониторингт≥ң ек≥нш≥ деңгей≥, балалардың б≥л≥ктерд≥, өзара әрекеттест≥к модельдер≥н меңгеру мен қолдануды қамтиды.

ћониторингт≥ күн сайын, апта сайын, әрб≥р ек≥ апта сайын жүрг≥зуге болады. ћониторингт≥ң жи≥л≥г≥ баланың дамуының жылдамдығына және бақыланатын б≥л≥ктерге байланысты болады. ≈гер бала жетк≥л≥кт≥ жедел дамымайтын болса, онда мүмк≥н, педагогтарға бағдарламаға өзгер≥с енг≥зуге тура келед≥.

Ѕалалардың дамуына мониторингт≥ табиғи ортада, олардың күндел≥кт≥ сабақтары барысында және өзара әрекеттест≥г≥нде жүрг≥зу қажет. ћониторингке арналған ақпарат бақылау арқылы, тұрақты жазбаларды жүрг≥зу, ата-аналар мен мұғал≥мдерд≥ң п≥к≥рлер≥н айқындау арқылы жинақталады.  ейде ол үш≥н тест≥лер қолданылады.

Ѕағалау үш≥н баламен жи≥ және ұзақ өзара әрекет етет≥н адамдармен жүрг≥з≥лген сұхбаттар және бақылау қолданылады.

Ѕ≥л≥м беру ұйымының қызметкерлер≥, мониторинг жолы арқылы бағалау үдер≥с≥не қатысады.  оманданың басқа мүшелер≥мен б≥рлес≥п, олар бағалауға арналған ақпаратты бақылау немесе басқа тәс≥лдер арқылы жинайды. ќлар сонымен б≥рге, оқыту мен тәрбие бағдарламасына енг≥з≥лген қажетт≥ өзгер≥стерге қатысты шеш≥м қабылдауға қатысады. ќсындай өзгер≥стер енг≥з≥лсе, педагогтар оларды тәж≥рибеде, балаларды оқыту және тәрбие үдер≥с≥н≥ң барысында жүзеге асырады.

ƒиагностиканың ажырамас құрамдасы рет≥нде, мүмк≥нд≥г≥ шектеул≥ баланың даму динамикасын бағалау, оның жет≥ст≥ктер≥ туралы мәл≥меттерд≥ жинау (оқушылар жұмысы, педагогтардың бақылау нәтижес≥, бақылау қағаздары, тест нәтижелер≥) алынады.

ќсылайша, ерекше б≥л≥мд≥л≥к мұқтаждықтары бар оқушылардың б≥л≥мдер≥, б≥л≥ктер≥ және дағдыларының қалыптасу деңгей≥н анықтау, оқытудың жағымды мотиваци€сын қамтамасыз ету, оқушыларға жеке жет≥ст≥ктер≥ туралы ақпарат беру, мұғал≥мдерд≥ң педагогикалық ≥с-әрекет≥н≥ң ти≥мд≥л≥г≥н анықтау мақсатында жүзеге асырылады.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 3970 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

510 - | 536 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.