Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јта-аналармен жұмысты ұйымдастыруға бер≥лет≥н ұсыныстар
“оптың жұмыс формасын және сандық құрамын анықтай отырып, аса ти≥мд≥ форма рет≥нде 7-10 адамнан құралатын Ђжекеленген ашықї топтары немесе 2-5 адамнан құралатын шағын жинақты топтар алынатынын ұмытпау қажет. Ђ∆екеленген ашықї топтар Ц бұл қатысушылардың т≥ркелген құрамы болмайтын топ. ќл өз балаларының денсаулығына байланысты, белг≥л≥ б≥р сабаққа қатыспаған топ мүшелер≥мен жұмыс ≥стеуге бағытталған. —абақтар апта сайын немесе айына ек≥ рет белг≥ленген күндер≥ өтк≥з≥лу≥ мүмк≥н. Ѕұл мақсатта арнайы сабақ кестес≥ құрылады, онымен ата-аналар танысады. ѕсихокоррекци€лық м≥ндеттерд≥ шешуге мүмк≥нд≥к берет≥н топ жұмысының ұзақтығы, кедерг≥ жасайтын фактордың тереңд≥г≥н және тұрақтығын ескер≥п, кем дегенде б≥р оқу жылы, жақсы болғанда Ц ек≥ және одан көп жыл болуы қажет. “оптың жұмысы а€қталғаннан кей≥н, бұрынғы топтың жекеленген мүшелер≥не арналған қолдаушы психокоррекци€лық сабақ курсын құрудың қажетт≥л≥г≥н ескеру қажет.

ƒамуында бұзылуы бар баланың ата-анасына қамығу мен үрейд≥ жеңуге, баланың дамуының жаңа жолдарын шығармашылықпен ≥здеуге, оның жаңа мүмк≥нд≥ктер≥н ашуға көмек берет≥н психологтың ≥с-әрекет≥н≥ң мазмұнын анықтау ерекше мәнге ие болады. ƒамуында бұзылуы бар балаларды тәрбиелейт≥н отбасымен жұмыста, психологтың ≥с-әрекет≥н≥ң мақсаты рет≥нде, проблемалы баланың мүмк≥нд≥ктер≥н дамытудың ти≥мд≥л≥г≥н арттыру, оның ата-анасының өз≥нд≥к санасын оңтайландыру және жаңа өм≥рл≥к бағдарларын қалыптастыру алынады. ћұндай тұғыр олардың ≥шк≥ күй≥н үйлес≥мд≥ етуге және өз≥ және бала үш≥н әлеуметт≥к орындарын табуға мүмк≥нд≥к беред≥.

ќтбасына психологи€лық көмек беру, дамуында бұзылуы бар балаларды психологи€лық-педагогикалық және медико-әлеуметт≥к қамтамасыз ету жүйес≥н≥ң маңызды бағыты болып табылады. ќтбасымен жүрг≥з≥лет≥н психологи€лық жұмыс келес≥ бағыттарда жүзеге асырылады: диагностика, кеңес беру және түзету. ќтбасы≥ш≥л≥к ахуалды оңтайландыру және оны түзетуш≥ ахуалға айналдыру, тұлғааралық, ерл≥-зайыптылық, ата-ана-балалар қатынасы мен бала-ата-ана қатынасын үйлес≥мд≥ ету арқылы, проблемалық баланың саралы және адрест≥к көмек беру мәселес≥н шешуге болады.

јта-аналардың ≥с-әрекет≥н белсенд≥ру және олардың санасында балаға көмек беруд≥ң қажетт≥л≥г≥н қалыптастыру, балалардың психикасын үйлес≥мд≥ етет≥н нег≥зг≥ психокоррекци€лық механизм болып табылады. ѕсихологи€лық-педагогикалық ≥с-шараларды жүрг≥зу барысында, ата-аналардың баланың психофизикалық ерекшел≥ктер≥ туралы б≥л≥мдер≥ үнем≥ кеңейед≥, олардың педагогикалық құзыретт≥л≥г≥, отбасының тәрбиел≥к әлеует≥ артады. ќлар баламен әд≥стемел≥к тұрғыда дұрыс қарым-қатынас жасауға мүмк≥нд≥к берет≥н практикалық дағдыларды меңгеред≥.

Құрастырылған және тәж≥рибеден өткен, дамуында бұзылуы бар балаларды тәрбиелейт≥н отбасына психологи€лық көмек беруд≥ ұйымдастырудың инноваци€лық модел≥, өзара байланысқан бағыттарды қамтитын күрдел≥ құрылым рет≥нде бер≥лед≥: ата-аналармен б≥л≥м беру-ағартушы жұмыс жүрг≥зу және балаларды психологи€лық-педагогикалық қамтамасыз ету. ƒамуындағы кем≥ст≥г≥ бар баланы тәрбиелейт≥н отбасына кешенд≥ психологи€лық көмек беру модел≥н құру, әрб≥р балаға деген тұғырды дараландыруға мүмк≥нд≥к беред≥, ата-аналардың фрустраци€лық жүктемес≥н төмендетед≥ және отбасының реабилитаци€лық мүмк≥нд≥ктер≥н арттырады.

“әж≥рибеде дамуында кем≥ст≥г≥ бар балаларды тәрбиелейт≥н отбасына психологи€лық-педагогикалық көмек беру бойынша кешенд≥ жүйен≥ жүзеге асыру, дамуында кем≥ст≥г≥ бар баланы жалпы б≥л≥м берет≥н мектепке енд≥руде инноваци€лық тұғырлардың дамуына ықпал етед≥.

јта-аналармен жүрг≥з≥лет≥н жұмысты дұрыс ұйымдастыру, ата-аналарда психофизикалық кем≥ст≥г≥ бар балаға деген позитивт≥ қатынасты қалыптастыруға және оның кем≥ст≥г≥н қабылдаудағы бағдарды құруға мүмк≥нд≥к беред≥.  оррекци€лық сабақтар мен тренингтер ата-аналарға жаңа өм≥рл≥к мәнге ие болуға, өз≥нд≥к бағалауын арттыруға, өз≥нд≥к санасын үйлес≥мд≥ етуге және баламен өзра қатынастарын үйлес≥мд≥ етуге мүмк≥нд≥к беред≥. ƒамуында кем≥ст≥г≥ бар балаға ата-аналардың жағымды әсер≥, оның әлеуметт≥к қоршаған ортамен қатынасын оңтайландырады, оның адамгерш≥л≥к сапаларын және әлемге деген мей≥р≥мд≥ қатынасын қалыптастырады.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2182 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

2070 - | 1903 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.