Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћүмк≥нд≥г≥ шектеул≥ балаларды тәрбиелейт≥н отбасыларына психологи€лық көмек беру
ƒәр≥с

“ақырыбы: јта-аналармен жүрг≥з≥лет≥н жұмыстың формалары мен әд≥стер≥

∆оспары:

1. ћүмк≥нд≥г≥ шектеул≥ балаларды тәрбиелейт≥н отбасыларына психологи€лық көмек беру.

2. ѕсихологи€лық-педагогикалық, отбасылық кеңес беру.

3. ќтбасы мәселелер≥н диагностикалау және әкелерге кеңес беру. ѕсихокоррекци€лық, психотерапи€лық жұмыс бағыттары.

4. Ѕиблиотерапи€. јрттерапи€. ’ореотерапи€. ћузыкотерапи€. ¬окалотерапи€. “уротерапи€. Ёстетотерапи€. ≈ңбек терапи€сы. ћахаббат терапи€сы. ѕроективт≥ сурет (арттерапи€).

 

ѕсихологи€лық-педагогикалық және отбасылық кеңес беру.

»нклюзивт≥ мектепте ата-аналарда пайда болатын қиындықтар ћүмк≥нд≥г≥ шектеул≥ балаларды жалпы б≥л≥м беру үдер≥с≥не енг≥зуде, олардың ата-аналарына ерекше орын бер≥лед≥.  өпш≥л≥к ата-аналар балалардың дамуы үш≥н жағымды жағдайлар құру үш≥н зор күш-ж≥гер жұмсайды.јлайда, тәж≥рибеде ата-аналардың мүмк≥нд≥г≥ шектеул≥ балаларды жалпы б≥л≥м беру үдер≥с≥не әлс≥з қатысуы орын алады.

јта-аналармен жұмыстың формалары мен әд≥стер≥:

-  еңес беру Ц Ђерекшеї баласы бар әрб≥р отбасына деген дифференциалды тұғыр. Ѕастысы, ата-аналардың өз балаларына сен≥м б≥лд≥рген≥ және мамандар үш≥н көмекш≥ болғандары дұрыс.

- јшық ес≥к күндер≥ Ц ата-аналар баламен б≥рге топқа барады, мамандардың жұмысын бақылайды.

- —еминар-практикумдар Ц мұнда ата-аналар ойындармен, әдебиеттермен танысады, алынған б≥л≥мд≥ тәж≥рибеде қолдануға үйренед≥.

- ≤скерл≥к ойындар.

- Ѕ≥рлескен мерекелерд≥ өтк≥зу Ц мұнда ата-аналар өз баласының жет≥ст≥ктер≥н көре алады, баламен б≥рлес≥п қатыса алады.

ћамандардың м≥ндет≥ Ц ата-аналарға өз баласынан ұ€лмауға үйрету, оны сол күй≥нде қабылдауға үйрету, баланың өз≥не деген сен≥мд≥ болуын үйрету, оның танымдық ≥с-әрекет≥н және эмоционалды-ер≥кт≥ сферасын дамыту.

Әлеуметт≥к педагог мүмк≥нд≥г≥ шектеул≥ балаларды тәрбиелейт≥н отбасыларына, мүгедект≥кт≥ тағайындауда және жеке дыбыс күшейтуш≥ аппаратураны, қосалқы техникалық құралдар мен жабдықтарды алуда, нақты практикалық көмек беред≥. Ѕасқаша айтқанда, ол балалар мен ересектерд≥ң арасындағы байланыстырушы буын қызмет≥н атқарады, жалпы б≥л≥м берет≥н ұйымда әлеуметт≥к-психологи€лық қолайлы жағдайды құруды қамтамасыз етед≥, ата-аналар мен қауымдастықты әлеуметт≥к-маңызды ≥с-шаралар мен акци€ларды ұйымдастыруға және өтк≥зуге тартады.

ћүмк≥нд≥г≥ шектеул≥ балаларды тәрбиелейт≥н отбасыларына психологи€лық көмек беру.

ќтбасы Ц баланың тек өм≥р сүрет≥н ғана емес, сонымен б≥рге оның адамгерш≥л≥к сапалары, адамдар әлем≥не деген қатынасы, тұлғаралық байланыстардың сипаты туралы түс≥н≥ктер≥ қалыптасатын микросоциум болып табылады. Қаз≥рг≥ заманғы зерттеу жұмыстарындағы отбасына қатысты қағидалар, дамуында бұзылуы бар баламен диагностикалық және түзетуш≥ жұмыс жүрг≥зуде ескер≥лу≥ қажет. ∆ұмыс формалары:

1) дамуында бұзылуы бар баланың ата-анасына (анасына) жұмыс тәс≥лдер≥н көрсету;

2) психолог жүрг≥зет≥н сабақтарды ата-ананың (ананың) конспект≥леу≥;

3) өз баласымен үй тапсырмасын орындау;

4) ата-аналардың (ана) психолог ұсынған арнайы әдебиетт≥ оқуы;

5) баламен жұмыста шығармашылық ой-п≥к≥рлерд≥ ата-ананың (ана) жүзеге асыруы.

ѕсиходиагностикалық әд≥стемелер рет≥нде келес≥ суретт≥ тесттер қолданылады: Ђјдам сурет≥ї, ЂӨм≥рде жоқ жануарї, Ђќтбасы сурет≥ї, ЂҮй, ағаш, адамї. Ѕұл әд≥стемелер 4-5 жастағы балаларды зерттеуде қолданылады, ∆екеленген жағдайда әд≥стемелерд≥ң т≥з≥м≥ Ђќтбасының кинетикалық сурет≥ї әд≥стемес≥мен толықтырылады.

ѕсихологи€лық-педагогикалық және отбасылық кеңес беру көп жағдайда б≥рыңғай кеңес беру процедурасының а€сында жүзеге асырылады.

ћүмк≥нд≥г≥ шектеул≥ баласы бар отбасына кеңес беруд≥ң ұйымдастырушылық формалары рет≥нде алынатындар:

Ѕ≥р≥нш≥ саты: танысу, сен≥м мен өзара түс≥н≥ст≥кт≥ң қажетт≥ деңгей≥ бар байланысты орнату.

≈к≥нш≥ саты: отбасының қиындықтарын ата-аналардың немесе олардың орнын алмастырушы адамдардың сөз≥ бойынша анықтау.

Үш≥нш≥ саты: баланың психофизикалық ерекшел≥ктер≥н психологи€лық-педагогикалық зерттеу.

“өрт≥нш≥ саты: ата-аналар қолданатын тәрбие модельдер≥н анықтау, олардың тұлғалық қасиеттер≥н диагностикалау.

Ѕес≥нш≥ саты: психологт≥ң отбасында кездесет≥н шынайы мәселелер≥н құрастыруы.

јлтыншы саты: мәселелер шеш≥лет≥н тәс≥лдерд≥ анықтау.

∆ет≥нш≥ саты: қорытынды шығару, түй≥ндеме жасау, психологт≥ң құрастыруында мәселен≥ түс≥нд≥руд≥ бек≥ту.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 5434 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

2277 - | 2080 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.