Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћүмк≥нд≥г≥ шектеул≥ балалардың б≥л≥мд≥л≥к нәтижелер≥н бақылау әд≥стер≥
ћүмк≥нд≥г≥ шектеул≥ балалардың б≥л≥мд≥л≥к нәтижелер≥н≥ң дамуын диагностикалау және бақылау, балалар оқитын жалпы б≥л≥м берет≥н ұйымдағы педагогтардың және әртүрл≥ мамандардың бақылауы мен ұсыныстарын ескер≥п, алуан түрл≥ арнайы әд≥стер мен құралдардың көмег≥ арқылы жүзеге асырылады.

Әңг≥мелесу Ц педагогт≥ң баланың ата-анасымен талқылау нәтижес≥нде ерекше қажетт≥л≥ктер≥ бар баланың даму ерекшел≥ктер≥ туралы ақпарат алу әд≥с≥. «ерттеу а€сындағы әңг≥мелесуд≥ң бастамашысы рет≥нде, көп жағдайда ата-аналар педагогқа кеңес беруш≥ көмекке жүг≥ну барысында немесе педагогтардың өздер≥ болады.

Әңг≥мелесуд≥ң мақсаты Ц баланың дамуы туралы п≥к≥р алмасу, баланы оқыту мен тәрбиелеу барысында ата-аналар мен педагогтар кездесет≥н мәселелерд≥ң сипатын, дәрежес≥н және мүмк≥н болар себептер≥н талқылау. Әңг≥мен≥ң нәтижелер≥ бойынша педагог баланы әр≥ қарай зерттеуд≥ң жолдарын белг≥лейд≥.

Әңг≥ме жүрг≥зу барысында педагог келес≥ талаптарды сақтауы қажет:

- әңг≥ме ата-аналардың (педагог) қызығушылығын о€туы және қолдауы қажет;

- әңг≥мелесу үш≥н кең≥ст≥к пен уақытты ұйымдастыру мен таңдауды ойластыру маңызды;

- әңг≥мен≥ң ти≥мд≥л≥г≥ ата-аналардың (педагог) белсенд≥л≥г≥не байланысты болады;

- педагог ата-аналардың тәрбиел≥к әрекеттер≥н ашық сынамауы керек;

- әңг≥мен≥ң қорытындысы бойынша жедел нәтижелерд≥ң пайда болуын ескерту маңызды;

- әңг≥меге ата-аналардың екеу≥н≥ң де қатысуы м≥ндетт≥;

- баланың психофизикалық ерекшел≥ктер≥ мен оның қиындықтары туралы ата-аналардың (педагог) шынайы ұғымдарын қалыптастыруға ұмтылуы керек.

—ұрақнама түр≥ндег≥ сұхбат Ц бұл ежелг≥ диагностикалық әд≥стерд≥ң б≥р≥. ќл ғылымға дей≥нг≥, ешк≥м бағыт бермейт≥н әңг≥мелесуден дамыды, оның әңг≥меден айырмашылығы, ең алдымен, диагностикалық мақсатты айқындау және әңг≥мен≥ жүрг≥зу үш≥н қажетт≥, сұхбаттың алдындағы жоспарлау сатысы болып саналады. —ұрақнаманың көмег≥ арқылы ерекше мұқтаждығы бар бала туралы объективт≥ (деректер, мәл≥меттер) және субъективт≥ (п≥к≥рлер, ұстанымдар) жинақталуы мүмк≥н.

—ұхбат Ц белг≥л≥ ғылыми мақсаты бар жоспарлы әрекеттер, оның барысында сыналушыны б≥рқатар мақсатты сұрақтар немесе вербальды стимулдар арқылы вербальды ақпаратты хабарлауға итермелеу мүмк≥н болады.

ƒиагностикалық сұхбатты құрастырудың ережелер≥.

1. ƒиагностикалық сұхбаттың құрылымы:

1 саты Ц к≥р≥спе, оның мақсаты Ц баланы ынтымақтастыққа ынталандыру, байланыс орнату.

2 саты Ц баланың ерк≥н басқарылмайтын ой тұжырымдары (ол педагогт≥ң сұрағынсыз нен≥ қалайтыны жайлы әңг≥мелейд≥).

3 саты Ц педагог жалпы сұрақтар беред≥.

4 саты Ц диагностикалық сұхбат (педагог дайындалған сұрақтарды беред≥).

5 саты Ц педагогт≥ң қорытынды сөз≥, туындаған қысымды әлс≥ретуге ұмтылыс, баланың жауаптары үш≥н алғыс б≥лд≥ру.

≤≤. —ұхбатқа арналған сұрақтарды қалай құрастыруға болады:

1. Ѕалаға түс≥н≥кт≥ және қолжет≥мд≥ сөздерд≥ қолдану;

2. Ўынайы жауаптар алу үш≥н, диагностикалық сұхбаттың сұрақтарын сол үлг≥де құрастыру керек.

ќқушылардың жеке жет≥ст≥ктер≥н бағалау мақсатында, портфолионы бағалау әд≥с≥ қолданылуы мүмк≥н.

ѕортфолионың мақсаты Ц жеке жинақтаушы бағалаудың рөл≥н орындау. »нклюзивт≥ мектептег≥ оқушының портфолиосы, әрб≥р оқушының даму динамикасын бақылау үш≥н қажет, ол баланың Ђжақын даму аймағынї жобалауға көмек беред≥, баланы әлеуметт≥к-мәдени ортаға бей≥мдеуге көмек беруге және ауытқуларды түзетуге көмек беред≥, ерекше б≥л≥мд≥л≥к мұқтаждықтары бар балаларды медико-психологи€лық-педагогикалық қамтамасыз ету бойынша мектеп педагогтары мен барлық мамандардың б≥рлескен жұмысының нәтижелер≥н бақылауға мүмк≥нд≥к беред≥.

ћектеп портфолиосының нег≥зг≥ мән≥: Ђќқушының неге қаб≥летт≥ екенд≥г≥н көрсетуї.

ѕортфолио Ђжұмыс ≥стеу≥ї үш≥н қалыптастыру қажет:

- портфолионың құрылымын және оның мүмк≥н болар тарауларының нұсқаларын;

- қорытынды құжаттарды ұсынудың нұсқаларын;

- портфолионы құрастыруда және оны бағалауда коммуникаци€ның мүмк≥н болар формаларын (өзара әрекеттест≥к, оқушылардың, мұғал≥мдерд≥ң, мүмк≥н ата-аналардың байланысы).

јталған технологи€да оқушы танымдық ≥с-әрекетт≥ң субъект≥с≥ рет≥нде қарастырылады, ол аталған ≥с-әрекетт≥ң нәтижелер≥н сыни тұрғыда бағалау шеберл≥г≥н меңгеред≥. ƒәл осы таңдау ерк≥нд≥г≥нде, инклюзивт≥ б≥л≥м берудег≥ Ђпортфолиої әд≥с≥н≥ң басымдылығы көр≥нед≥.

»нклюзивт≥ мектептег≥ оқушының портфолиосын құруда, мұғал≥м көптеген факторларды ескеру≥ қажет:

1. оқушылардың алдына қойылған мақсаттар мен м≥ндеттерд≥ң дәлд≥г≥;

2. оқушылардың мотиваци€сын арттыратын жағдайлар;

3. болашақ портфолионың құрылымы (жұмыс сатыларын жоспарлау, мүмк≥н болар мазмұны);

4. оқыту құралдары мен көздер≥н≥ң қолжет≥мд≥л≥г≥ және баламалығы;

5. оқушылардың өз≥н-өз≥ бақылау жүйес≥н ойластыру;

6. тапсырмалардың шығармашылық сипаты.

Ђѕортфолиої әд≥с≥ инклюзивт≥ б≥л≥м берудег≥ көптеген мәселелерд≥ жеке шешуге мүмк≥нд≥к беред≥. Ўектелген қозғалыс функци€лары бар, б≥рқатар оқушылар үш≥н, портфолио Ц өздер≥н≥ң қаб≥леттер≥н толыққанды жүзеге асыру мүмк≥нд≥г≥ (электронды түрде қарапайым компьютерл≥к бағдарламалардың көмег≥ арқылы).

ѕортфолионың келес≥ түрлер≥н ажыратып көрсетуге болады:

1.∆ет≥ст≥ктер портфолиосы Ц бұл бағалаудың ең заманауи, ти≥мд≥ формасы, сонымен б≥рге б≥рқатар маңызды педагогикалық м≥ндеттерд≥ шешуд≥ң әрекетт≥к құралы;

2.ѕортфолио-жинақтаушы Ц оқу жылының бойында жүрг≥з≥лет≥н жалпы оқу дәптер≥. ѕапкаға оқушының күн≥ бойғы барлық жұмыстары салынады: сурет сабағы бойынша, еңбек, жазу, санаудан және мұғал≥мн≥ң оқушыны таныстырған барлық қызықты оқиғалары. Ѕұл портфолио қаз≥рг≥ кезде және болашақта оқулық рөл≥н және балалардың ата-анасы үш≥н көмекш≥н≥ң рөл≥н орындайтын болады. ќл педагогтарға, мамандарға, ата-аналарға баланың жет≥ст≥ктер≥н көрсетед≥, бала дамуының динамикасын бақылау мүмк≥нд≥г≥н ұсынады, бағалаудың мониторинг≥л≥ жүйес≥н құрады.

“оқсанның соңында оқушылар жақсы тәрт≥б≥, үлгер≥м≥, мұғал≥мге берген көмег≥, мектептег≥ табыстары үш≥н мадақтау қағазын алады, бұл да оқушының Ђпортфолио-жинақтаушысынаї салынады.

3.ѕортфолио-фотоесеп. Ѕ≥р сыныпқа б≥реу жасалады. Әрб≥р тоқсанның соңында ата-аналар жиналысында Ђсынып өм≥р≥ї жайлы фильм көрсет≥лед≥, онда оқушылардың өм≥р≥ мен оқуындағы ең қызықты сәттер≥ бейнеленед≥ (мерекелер, туылған күндер). Ѕұл портфолио музыкамен және өлең жолдарымен қамтамасыз ет≥лед≥. јта-аналардың суреттер≥, тоқсан бойындағы б≥рлескен демалыстың фоторепортаждары салынады.

4.ѕортфолио-есеп. ќқу жылының соңында оқушының ата-анасымен б≥рлес≥п, оқу жылы брйынша оқушылардың портфолио-жинақтаушысы нег≥з≥нде құрастырылады.

ќсылайша, инклюзивт≥ б≥л≥м берудег≥ Ђпортфолиої әд≥с≥мен жұмыс тәж≥рибес≥, оның жет≥ст≥ктер қатарын келес≥ үлг≥де анықтауға мүмк≥нд≥к беред≥:

- мұғал≥мн≥ң оқушылардың денсаулығының шектелген мүмк≥нд≥ктер≥н ескер≥п, б≥л≥м алушылардың зей≥н≥н осы мәселеге аудармай, оқыту үдер≥с≥н дифференциалдау және дараландыру мүмк≥нд≥г≥;

- нәтижен≥ң өз≥ маңызды емес, б≥л≥м алушылардың даралығын және олардың шығармашылық тұлғалық құзырлылығын дамытатын портфолионы құру үдер≥с≥н≥ң өз≥ маңызды;

- оқушының өз≥нд≥к танымдық ≥с-әрекет≥н өз≥нд≥к бағалауды жүзеге асыруға және оны портфолионы құру, онымен жұмыс ≥стеу, сыныптастармен, ата-аналармен және мұғал≥мдермен п≥к≥р алмасуды жет≥лд≥ру мүмк≥нд≥г≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 3356 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

542 - | 461 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.