Лекции.Орг


Поиск:
Бібліографічний список до практичного заняття
[1,2, 53-62,Internet-ресурси:www.rada.kiev.ua]

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 

Індивідуальна робота з дисципліни «Бюджетний менеджмент» передбачає написання реферату.

Максимальна кількість балів за виконання та презентацію індивідуальної роботи –14 балів, в тому числі:

- за написання реферату –9 балів.

- за презентацію роботи 5балів.

Робота має проводитись кожним студентом самостійно за однією з запропонованих тем за залежно від номера студента у списку групи.

Реферат повинен мати таку структуру: план, короткий вступ, виклад основного змісту теми, висновок, список літератури, додатки. Обсяг реферату має бути не більше 10 аркушів. Велике значення маєправильне оформлення роботи. На титульному аркуші необхідно вказати назву вузу, факультету, варіант завдання, групу, своє прізвище, ім’я та по батькові.

Презентації робіт обговорюються під час проведення семінарських занять.

У процесі написання роботи студентам необхідно використовувати наукові статті у наступних періодичних виданнях:

Фінанси України;

Фінанси;

Економіка України;

Регіональна економіка;

Банківська справа;

Економіст;

Вісник податкової служби України;

Баланс-Бюджет;

Урядовий кур’єр.

Також студенти мають проаналізувати статистичний матеріал, який характеризує стан місцевих фінансів України. При написанні слід використовувати наступні Інтернет-джерела:

Офіційний вісник України;

Відомості Верховної ради України;

http://www.rada.gov.ua;

http://www.minfin.gov.ua;

http://www.budget.rada.gov.ua;

http://www.ukrstat.com.ua;

http://www.dniprorada.gov.ua;

та ін. офіційні сайти місцевих органів влади.

Індивідуальна робота також передбачає підбір додаткової літератури для написання реферату.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Автоматизація інформаційних потоків у бюджетній системі.
2. Бюджетна політика на сучасному етапі економічного розвитку України.
3. Аналіз виконання видаткової частини бюджетів по пріоритетним напрямкам.
4. Аналіз виконання і прогнозування доходної частини місцевих бюджетів.
5. Аналіз виконання цільових програм (по Дніпропетровській області, місту, району).
6. Аналіз ефективності роботи КРУ (на прикладі КРУ Дніпропетровської області, міста, району).
7. Аналіз подолання криз, забезпечення фінансової стабілізації та економічного зростання за допомогою бюджетно-податкової політики.
8. Використання програмно-цільового методу для удосконалення формування видаткової частини бюджетів.
9. Вплив ВВП і національного доходу на доходну базу бюджету.
10. Вплив розвитку малого підприємства на наповнення доходної частини бюджету (на прикладі Дніпропетровської області, міста, району).
11. Вплив структури економіки на її ефективність.
12. Вплив фінансування охорони здоров’я на демографічну ситуацію в регіоні.
13. Впровадження прогресивних інформаційних технологій у бюджетному процесі.
14. Застосування економіко-математичних методів та сучасних комп’ютерних технологій для удосконалення системи управління державними фінансами.
15. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами та видатками (на прикладі Дніпропетровської області, міста, району).
16. Облік касового виконання бюджету установами банківської системи
17. Підвищення ефективності використання коштів Державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища в регіоні.
18. Підвищення ефективності пенсійного забезпечення у регіоні.
19. Порівняльний аналіз бюджетної політики країн світу.
20. Прогнозування бюджету міста (району).
21. Прогнозування основних вартісних показників для заданого об’єкту управління (на прикладі Фінансового управління району Дніпропетровської області).
22. Регулювання пропорцій суспільного розширеного відтворення та оптимізації структури ВВП.
23. Розвиток міжбюджетних відносин між державним та місцевими бюджетами.
24. Розвиток системи управління витратами місцевих бюджетів та шляхи її удосконалення.
25. Розвиток соціально-економічної інфраструктури регіону.
26. Стратегія формування бюджету в умовах ринкової конкуренції.
27. Удосконалення алгоритму збалансування та виконання розпису місцевого бюджету.
28. Удосконалення методів управління державним боргом України.
29. Удосконалення методів формування доходної частини бюджетів.
30. Удосконалення системи фінансового контролю за використанням коштів державного бюджету.
31. Управління бюджетними інвестиціями (на прикладі Дніпропетровської області, міста, району).
32. Управління бюджетними коштами на підприємствах, в організаціях, установах.
33. Порівняльний аналіз бюджетної політики країн світу.

Підсумковий контроль

 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Бюджетний менеджмент» здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю і підсумкового контролю знань.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, а саме: завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів, іспит - в діапазоні від 0 до 40 балів.

Поточне оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється за 80-бальною шкалою за результатами:

· Виконання завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу – 27 балів.

· Робота студентів під час проведення практичних занять – 9 балів.

· Виконання модульного (контрольного) завдання – 10балів.

· Виконання індивідуального науково-дослідного завдання – 14 балів.

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

№ теми Назва теми та вид роботи Об’єкти контролю Кількість балів
       
МОДУЛЬ 1Змістовий модуль1. Бюджетне планування
1. Тема 1. Сутність і складові бюджетного менеджменту
  Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою  
    Всього за тему  
  Тема 2. Структура бюджету держави як об’єкта управління
  Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою  
    Всього за тему  
  Тема 3.Органи оперативного управління бюджетом
  Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою  
    Всього за тему  
3. Тема 4.Бюджетне планування
  Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою  
  Практичне заняття №1 - Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах. - Активність при обговоренні питань. - Результати розв’язання ситуаційних завдань.     0,5     0,5  
    Всього за заняття  
  Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою  
  Практичне заняття №2 - Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах. - Активність при обговоренні питань. - Результати розв’язання ситуаційних завдань.     0,5     0,5  
    Всього за заняття  
  Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою  
  Практичне заняття №3 - Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах. - Активність при обговоренні питань. - Результати розв’язання ситуаційних завдань.     0,5     0,5  
    Всього за заняття  
    Всього за тему  
  МОДУЛЬ 1 Змістовий модуль 2. Виконання бюджету
3. Тема 5.Виконання бюджету.
  Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою  
    Всього за тему  
  Тема 6. Облік виконання бюджету
  Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою  
    Всього за тему  
  Тема 7. Звітність про виконання бюджету
  Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою  
    Всього за тему  
  Тема 8. Контроль за виконанням бюджету
  Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою  
    Всього за тему  
  Тема 9. Світовий досвід бюджетного менеджменту
  Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою  
    Всього за тему  
  МОДУЛЬ 2
  Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) передбачає виконання індивідуального науково-дослідного завдання - написання реферату. Варіант завдання студенти обирають з переліку представлених тем у навчально-методичному посібнику згідно до власного номеру у списку академічної групи. - Написання реферату   - Захист роботи Всього за роботу:      
  Модульне (контрольне) завдання - Визначення термінів і понять - Відповіді на тестові завдання. - Вирішення практичного завдання.   Всього за модульний контроль        
  Іспит - Відповідь на теоретичні питання (два питання). - Вирішення тестових завдань. - Вирішення практичного завдання.      
  ВСЬОГО БАЛІВ  
           
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 472 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы договорились о значении слов. © Рене Декарт
==> читать все изречения...

853 - | 676 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.