Лекции.Орг


Поиск:
Богдан Хмельницький народився
а)1594 б)1595 в)1596

123. Зборівська угода була укладена

а)1648 б)1649 в)1650

124. За Білоцерківським миром реєстр козаків становив

а)20тис. б)40тис. в)60тис.

125.Переяславська угода була підписана

а)22.01.1653 б) 01.02.1654 в)18.01.1654

126. За переяславською угодою реєстр козаків становив

а)20тис. б)40тис. в)60тис.

Роки гетьманування Мазепи

а)1687-1709 б)1672-1708 в)1682-1710

128. Орлик був гетьманом в:

а)Запоріжжі б)Правобережжі в)еміграції

129.”Пакти і контитуції законів і вольностей Війська Запорожського” це: а) Конституція Орлика б)Царська грамота в)Королівський маніфест

130. Яким методом Іван Виговський отримав владу?

А) його обрали на козацькій раді гетьманом;

Б) здійснив переворот, скинувши Ю.Хмельницького;

В) був призначений польським королем.

131. Переяславську угоду підписав:

А) Юрій хмельницький Б) Іван Виговський В) Павло Тетеря

132. доба «Руїни» припадає на період:

А) після смерті Б.Хмельницького Б) під час гетьманування І. Мазепи

В) час царювання Петра І.

133. В якому році зруйнована Запорізька Січ?:

А) 1665 Б) 1775 В) 1885

134. Війна, яка тривала між Петром І та Карлом ХІІ за участю Івана Мазепи називалась:

А) Північна Б) Балтійська В) Польська

Ідея української державності в суспільно-політичному житті України к. ХVІІІ-поч.ХХ. століть

136. Хто з українських дворян як Генеральний суддя (1802) і полтавський губерніальний маршалок (1820) виступив з осудом російської централістичної політики щодо України?

а) Василь Капніст б) Микола Костомаров в) Яків Маркович

137. Що в 1805 р. за ініціативи Василя Кармазина було створено у Харкові?

а) гурток романтиків б) харківську громаду в) харківський університет

138. Які політичні настрої проглядались у творі «Історія русів»?

а) антипольський та анти шведський б) антиросійський та антитурецький

в) антиросійський та антипольський

139. Роки життя Миколи Костомарова?

а) 1817-1885 б) 1801-1864 в) 1814-1861

140. Хто з перелічених нижче осіб не є одним із засновників «Руської трійці»?

а) Я. Головацький б) Ю. Бачинський в) М. Шашкевич

141. Південне товариство очолив полковник:

а) Павло Пестель б) Кіндрат Рилєєв в) Бестужев-Рюмін

142. офіційне розслідування діяльності Кирило – Мефодіївського товариства приписує керівну роль у цій організації:

а) Т. Шевченку б) М. Костомарову в) М. Гулаку

143. «Русалка Дністрова» вийшла у світ

а) 1837 р. б) 1848 р. в) 1861 р.

144. Товариство, яке поширювало серед українського населення національну культуру, освіту:

а) Січ б) Сокіл в) Просвіта

145. Революційна українська партія (РУП) була створена в:

а) Харкові б) Києві в) Полтаві

146. В якому році був заснований Київський університет?

а) 1805 б) 1834 в) 1838

147. Мета масонських лож полягала у створенні:

а) національних держав б) «всесвітнього братства»

в) християнського суспільства

148. Південне товариство було створене в:

а) м. Тульчині б) м. Василькові в) м. Полтава

149. Кирило-Мефодіївське товариство припинило своє існування:

а) 28 лютого 1847 б) 3 березня 1847 в) 9 березня 1848

150. «Книга буття українського народу» є програмним документом:

а) Руської трійці б) Південного товариства в) Кирило-Мефодіївського товариства

151. Маркіян Шашкевич, Яків Головацький та Іван Вагилевич були студентами:

а) Вільного українського університету в Празі б) харківського університету; в) Львівського університету

152. І. Франко в політичних поглядах був:

а) консерватором б) соціалістом в) анархістом

153. М. Міхновський є автором праці:

а) «Самостійна Україна» б) «Україна irredenta» в) «Відродження нації»

154. Русько-українська радикальна партія була створена в:

а) Львові б) Києві в) Харкові

155. Легіон українських січових стрільців був на службі в:

а) Росії б) Польщі в) Австро-Угорщини

156. Василь і Григорій Полетики є ймовірними кандидатами на авторство:

А) «історії Малоросії» Б)»історії Русів» В)генеалогічних досліджень

157. Масонськи ложа «Об’єднаних слов’ян» розміщувалась в:

А)Києві Б)Полтаві В) Харкові

158. Автори «Закона Божого»

А)Квітка-Основ’яненко Б)М. Костомаров В) Т. Шевченко

159. Соціальна програма кирило-мефодіївців містила такі пункти:

А) скасування кріпацтва і поширення освіти серед народу

Б)скасування абсолютної монархії і утвореняє динї держави усіх слов’ян

В)проголошення незалежної України

160. Кріпосне право в Австро-Угорській імперії боло скасовано в:

А)1830 Б) 1848 В) 1852

161. «Русалка Дністрова» вийшла в світ в місті:

А) Львові Б) Відні В) Будапешті

162. Першим ідейником незалежності українського народу був:

А)М. Гулак Б) М. Міхновський В) Ю. Бачинський

163. Політична течія західно-української інтелігенції ліберального напрямку мала назву:

А) народовці Б) московіти В) русофіли

164. Перша світова війна розпочалася:

А) 1913 Б) 1914 В) 1918

165. Товариства «СІС», «Сокіл» були:

А) пожежними Б) військовими В) громадсько-політичними

166. Іван Котляревський бв членом наступної масонської ложі:

А) «Любов до істини» Б) «Злізні перстені» В) «Північне товариство»

167. Хто з наступних українських дворян написав праці «Генеологические заметки», «Діяріум», роки життя автора 1696 - 1770:

А) Яків Маркович Б) Василь Полетика В) Андріян Чепа

168. Південне товариство було створене в:

А) 1821 Б)1822 В) 1823

169. «Книга буття українського народу» має ще назву:

А) Катехизм Б)Святе письмо В) Закон Божий

170. «Весною народів» називають:

А) повстання декабристів Б) повстання 1848року В) скасування кріпацтва 1861р. в Російській імперії

171. Перша українська громада як культурно-освітня організація виникла у місті:

А) Петербург Б) Москва В) Одеса

172. Ю.Бачинський висунув ідею незалежності українського народу в праці:

А) «Самостійна Україна» Б) «Україна irredenta» В) «Відродження нації»

173. Андрій Шептицький виступав:

А) за колонізацію України Б) за русифікацію України В) проти колонізації і русифікації

174. РУРП була створена в:

А)1890 Б) 1899 В) 1900

175. Легіон українізованих військових частин Австро-Угорщини на поч. XXст. називався:

А) Українська Галицька Армія Б) Українські Січові Стрільці

В) Спілка визволеної України

Національно-демократична революція в Україні 1917-1920-х років.

176. Тимчасовий уряд 1917 року очолив:

а) князь Львов; б) Керенський; в) Ленін.

177. Центральна Рада була створена:

а)04.03.1917р.; б)07.03.1917р.; в) остаточно дата не визначена.

178. 22 березня 1917 року вийшла у світ:

а) відозва «До українського народу»; б) Інструкцію Тимчасового уряду; в) І Універсал.

179. Для підтвердження своїх повноважень і надання їм ще більшої ваги ЦР скликала:

а) І селянський з’їзд; б)І військовий з’їзд; в) Український національний конгрес.

180. ІІІ Універсал ЦР був прийнятий:

а) 14.12.1917 року; б) 20.11.1917 року; в) 20.01.1918 року.

181. 29 квітня 1918 року до влади прийшла:

а)Директорія; б)гетьманат Скоропадського; в)президент Петрушевич.

182. 22.01.1919 року був підписаний:

а)Акт злуки; б)Варшавський договір; в) Акт проголошення незалежності.

183. М.С.Грушевський в своїх поглядах на Українську державу був:

а)автономістом; б)федералістом; в)незалежником.

184. Автором «Відродження нації» був:

а)В.Винниченко; б)М.Грушевський; в)Д.Донцов.

185. Причини падіння української державності:

а)апатія української влади до існуючого становища; б)відсутність сильної національної армії;

в)державна зрада П.Скоропадського.

186. Тимчасовий уряд був створений:

а)03.03.1917; 6)17.03.1917; в) 22.04.1917.

187. Українська Центральна Рада представляла в Україні:

а) більшовиків; б) російського царя; в) Тимчасовий уряд.

188. Початковий етап діяльності ЦР характеризувався схильністю до:

а) автономії; б) федерації; в) незалежності.

189. Основним ідейником створення української національної армії був:

а) Грушевський; б) Винниченко; в) Міхновський.

190. IV Універсал ЦР був прийнятий:

а) 20.11.1917 року; б) 14.12.1917 року; в)22.01.1918року

191. Українська Народна Республіка була проголошена:

а) II Універсалом; б) III Універсалом; в) IV Універсалом

192. Директорія прийшла до влади:

а) 29.04.1918 року; б) 14.11.1918року; в) 22.01.1919 року.

193. Східну Україну в травні-червні 1919 року окупували війська:

а) Денікіна; б) Колчака; в) Юденича.

194. Польсько-радянський мирний договір, який визначав двосторонній кордон
був підписаний в:

а) Ризі; б) Варшаві; в) Кракові.

195. Першою країною, де діяв Державний Центр УНР в екзилі (еміграції) була:
а) Франція; б) Румунія; в) Польща.

196. Після повалення самодержавства в Росії був утворений:

а) Тимчасовий уряд; б) Дума; в) Установчий З’їзд;

197. Ініціатором створення ЦР були:

а) Товариство українських поступовців; б) Просвіта; в) УСДРП

198. Реальна влада в Україні на початку 1917 р. належала:

а) більшовикам; б) ЦР; в) Комісаріату Тимчасового уряду

199. Комітет ЦР ще називали:

а) Генеральний секретаріат; б) Мала Рада; в) Кабінет Міністрів

200. ІІ Універсал ЦР був прийнятий:

а) 23.06.1917 року; б) 16.07.1917 року; в) 07.11.1917 року

201. І Світова війна між країнами німецького блоку та Росією завершилась мирними договорами в:

а) Ризі; б) Варшаві; в) Брест-Литовську

202. Першу академію наук України очолив:

а) Вернадський; б) Кримський; в) Яворницький

203. Симон Петлюра всупереч інтересам ЗУНР заключив мирний договір з:

а) Польщею; б) Росією; в) Денікіним

204. Гетьман П.Скоропадський пробув при владі приблизно:

а) 7 місяців; б) 9 місяців; в) 11 місяців

205. Війська Антанти захопили:

а) південь України; б) разом з Польщею – захід; в) разом з Росією – північний-схід

Західно-Українська народна республіка

206. Плани Краківської ліквідаційної комісії, створеної 28 жовтня 1918р.

а) узурпувати владу в Західній Україні;

б) передати владу в Галичині австрійським властям; в) перейняти владу в Галичині від австрійських властей.

207. Яка площа ЗУНР?

а) 70 тис. кв. км. б) 60 тис. кв. км. в) 75 тис. кв. км.

208. Коли і де урочисто проголошено Акт про злуку ЗУНР і УНР?

а) 3 січня 1919 р. в Станіславі; б) 22 січня 1919 р. в Києві;

в) 22 листопада 1918 р. в Тернополі.

209. Гімн ЗУНР?

а) «Вже воскресла Україна»; б) «Боже, великий, єдиний»;

в) «Ще житиме Україна».

210. З кількох палат складався сейм в УНР і з кількох послів?

а) двопалатний, 226; б) однопалатний, 226;

в) безпалатний, 226.

211. Хто очолював Державний секретаріат ЗУНР?

а) Є. Петрушевич, В. Панійко. б) І. Куровець, О.Барвінський.

в) Кость Левицький, Сидір Голубович.

212. Що передбачав Земельний закон ЗУНР (14-15 квітня1919 р.)

а) передача землі у приватну власність; б) націоналізацію поміщицьких, монастирських, єпархіальних, церковних земель, земель установ; в)продаж землі.

213. Якою була численість населення ЗУНР?

а) 6 млн. чол. б) 3,5 млн. чол. в) 5,8 млн. чол..

214. Коли було сформовано уряд ЗУНР і яка його назва?

а) 9 листопада 1918 р., Державний секретаріат;

б) 1 листопада 1918 р., Генеральний секретаріат;

в) 13 листопада 1918 р., Трудовий конгрес.

215. Яким був прапор ЗУНР?

а) синьо-жовтим; б) синьо-жовтим посередині із тризубом;

в) синьо-жовтим із зображенням на ньому козака.

216. Міста, в яких перебували уряди ЗУНР? Виберіть відповідь, в якій вони вказані в хронологічній послідовності.

а) Львів, Тернопіль, Станіслав. б) Львів, Станіслав, Тернопіль.

в) Тернопіль, Львів, Станіслав.

217. У відповіді під яким номером правильно вказано місцеві органи влади ЗУНР?

а) обласні, міські, сільські ради та голови цих рад;

б) міські, повітові комісари з дорадчими органами «прибічними радами», повітові національні ради;

в) Верховний суд, Окружні суди, повітові суди.

218. Хронологічні рамки існування ЗУНР:

а) 1.11.1918 - 15.07.1919 б) 18. 10 1918 – 15.11.1919

в) 1.11.1918 – 15. 03. 1923

219. Яку територію фактично охоплювала ЗУНР влітку 1919 р.?

а) Закарпаття; б) Східну Галичину;

в) Північну Буковину.

Герб ЗУНР

а) козак з мушкетом і шаблею; б) герб Володимира Великого;

в) золотий лев на синьому фоні.

221. Хто очолював державний секретаріат суспільного здоров`я ЗУНР?

а) Іван Безсмертний; б) Іван Ку ровець; в) Іван Дзюба.

222. До компетенції, якого органу ЗУНР належала законодавча функція?

а) Державний секретаріат; б) Сейм; в) Трудовий конгрес.

223. Міста перебування урядів ЗУНР:

а) Київ, Проскурів, Фастів, Рівне, Кам`янець – Подільський.

б) Рівне, Львів, Тернопіль, Київ. в) Львів, Тернопіль, Станіслав.

224. Яку частину західно-українських земель приєднала Чехословаччина?

а) частину Закарпаття; б) частину Буковини;

в) частину Галичини.

225. Де і коли затверджено «договір про злуку»?

а) у Станіславі, 3 січня 1919; б) у Києві, 22 січня 1919;

в) у Львові, 30 червня 1919.

226. Як називається поліційне формування ЗУНР організоване за військовим зразком?

а) Українська Галицька Армія. б) Поліція ЗУНР

в) Жандармерія ЗУНР.

227. Президентом ЗУНР був:

а) Євген Коновалець; б) Євген Петрушевич;

в) Кость Левицький.

228. Яку частину земель до своїх володінь приєднала Польща у 20 рр. 20ст.

а) Сх. Галичину, Зх. Волинь, Полісся, Підлеши, Хомщину;

б) Сх. Галичину, Сх. Волинь, Посяння, Червенські городи.

в) Буковину, Галичину, Закарпаття.

229. Де і коли укладений попередній «договір про злуку» УНР і ЗУНР?

а) 1 грудня 1918 р.; Фастів. б) 3 січня 1919 р.; Станіслав.

в) 22 січня 1919 р.; Київ.

230. Які країни визнали ЗУНР?

а) Австрія, Чехословаччина, Німеччина, Канада, Бразилія, Угорщина, Югославія, Італія, Ватикан.

б) Австрія, Росія, Іспанія, Румунія, Білорусь, Литва, Латвія, Польща;

в) Великобританія, Іспанія, Туреччина, Росія, Болгарія, Франція.

231. Чому і коли односторонньо ЗУНР скасувала Акт Злуки із УНР?

а) У квітні 1920 р., тому що найголовнішим ворогом України були більшовики;

б) У березні 1921 р., тому що Польща зобов’язувалася надати українцям, росіянам та білорусам, що проживали в межах Польської держави, права, які б забезпечували вільний розвиток культури, мови, віросповідання, створення національних товариств, спілок.

в) У грудні 1919 р. після двох протестів, коли стало відомо, що С. Петлюра погодився на окупацію Східної Галичини поляками.

232. Як називалася конституція ЗУНР?

а) «Тимчасовий Основний Закон» ЗУНР; б) Основний Закон ЗУНР;

в) конституція ЗУНР.

233. Право голосу надавалось громадянам ЗУНР з...?.. років, а право бути обраним з..?.. років.

а) 18 р.; 21 р.; б) 25 р.; 30 р.; в) 21 р.; 25 р.;

234. Перша хвиля іміграції українців відбулася:

а) за часів Пилипа Орлика; б) перед першою світовою війною;

в) між двома світовими війнами.

235. Українці перед першою світовою війною емігрували до:

а) США, Канади, Бразилії.

б) Канади, Аргентини, Південої Африки.

в) США, Німеччини, Англії.

236. Друга хвиля української еміграції на Заході тривала.

а) у повоєнний період; б) у довоєнний період;

в) у міжвоєнний період.

Україна в умовах комуністичного тоталітарного режиму. Друга світова війна.

237. В чому полягала непослідовність нової економічної політики (НЕПу)?

а) вона обмежувалася в основному сферою економічного життя і відповідних політичних змін у суспільстві не відбувалося;

б) ліквідовувався економічний стимул праці робітників і селян;

в) підприємці, торговці і представники дрібної буржуазії виступили в опозиції до здійснюваних заходів непу;

г) проти реформ виступило радянське керівництво України.

238. В якому році Раднарком УСРР прийняв декрет про необхідність переведення вузів на українську мову викладання:

а) 1921 р.; б) 1923 р.; в) 1926 р.; г)1929 р.

239.Автором гасла “Геть від Москви” був відомий український письменник: а)М.Рильський; б) М.Куліш; в) О.Слісаренко; г) М.Хвильовий;

230. Згідно з першим п’ятирічним планом економічного розвитку України, затвердженим у 1929 р., основні капіталовкладення спрямовували у:

а) сільське господарство; б) легку та харчову промисловість; в) металургію, енергетику, машинобудування; г) хімічну промисловість та машинобудування.

241.У якому році проголошено курс на колективізацію:

а) 1927 р.; б) 1929 р.; в) 1930 р.; г) 1932 р.

242.Розкуркулення – це:

а) добровільний вступ селян до колективних господарств; б) адміністративні заходи щодо селянства; в) експропріація державою майна заможних селян і створення на його базі колективних господарств; г) передусім, примусове переселення селян на Далекий Схід;

243. У 1932 р. для боротьби з “куркульським саботажем” хлібозаготівель в Україну було направлено надзвичайну комісію на чолі з головою РНК СРСР:

а) В.Молотовим; б) Л.Кагановичем; в) П.Постишевим; г) М.Хрущовим;

244. У якому році було перенесено столицю УСРР з Харкова до Києва?

а) 1929 р.; б) 1932 р.; в) 1934 р.; г) 1936 р.;

245. Відмова від “воєнного комунізму” пов’язана з рішенням Х з’їзду РКП (б), який відбувся:

а) в грудні 1919 р.; б) в березні 1921 р.; в) грудні 1923 р.; г) 31 січня 1924 р.;

246. Для нової економічної політики (НЕП) були характерні наступні риси:

а) ліквідація державної монополії на великі підприємства; б) денаціоналізація зовнішньої торгівлі; в) оренда землі й застосування вільнонайманої праці в селянських господарств, промислових і торговельних закладах; г) переведення банківської системи виключно у приватну власність.

247. Опір процесові “українізації” чинили:

а) українська інтелігенція, яка не хотіла співпрацювати з більшовиками, бо вважала політику “українізації” тимчасовою та обмеженою; б) державні чиновники та партійні функціонери, які за походженням здебільшого були не українцями, а тому інтереси українського культурного відродження були їм незрозумілі; в) більшість населення України, яке за умов повоєнної господарської розрухи та голоду було нездатне сприймати ідеї відродження української культури; г) український робітничий клас, вихований на ідеї націоналізму.

248. В УСРР у 1921-1928 рр. доступ до вищої освіти був закритий перед дітьми:

а) робітників; б) селян; в) партійних чиновників; г) священнослужителів;

249. Олексій Стаханов був:

а) відомим діячем УКП; б) ударником соціалістичної праці, організатором соцзмагання у Донбасі в роки другої п’ятирічки; в) директором Дніпрогесу; г) секретарем ЦК КП(б)У;

250. Визначте роки третьої п’ятирічки:

а) 1936-1940 рр.; б) 1937-1941 рр.; в) 1938-1943 рр.; г) 1938-1942 рр.;

251. Хто з діячів комуністичної партії несе безпосередню відповідальність за організацію голодомору 1932-1933 рр. в Україні:

а) О.Шліхтер, С.Косіор, В.Молотов, Й.Сталін; б) Й.Сталін, В.Молотов, П.Постишев, С.Косіор; в) М.Бухарін, Л.Каганович, І.Гаврилов, Й.Сталін; г) М.Хрущов, П.Постишев, Ю.Медведєв, В.Молотов;

252. “Розстріляне відродження” – це: а) розстріл української вищої партійної комуністичної верхівки; б) розправа над Українською автокефальною православною церквою; в) репресії проти українського національно-культурного відродження здійснені більшовицькою владою в Україні у 1930-х рр.; г) розправа над діячами “Українського національного центру”;

253. М.Грушевський повернувся в радянську Україну в період:

а) політики “воєнного комунізму”; б) політики українізації; в) суцільної колективізації; г) голодомору 1932-1933 рр.

254. Ленінський проект Союзу РСР передбачав:

а) об’єднання усіх радянських республік у Союз Радянських Соціалістичних Республік на однакових правах; б) жорсткий централізм влади; в) автономію національних республік у складі РСФРР; г) створення конфедерації;

255.У 1921-1928 рр. завданням шкіл лікнепу було:

а) прищеплення українцям національної самосвідомості; б) боротьба за ліквідацію неписьменності; в) виховання на загальнодемократичних цінностях; г) ліквідація російського шовінізму в галузі культури;

256. Назвіть характерні риси української промисловості в період першої п’ятирічки:

а) високий рівень кадрів, технічної оснащеності підприємств; б) економічна самостійність; в) рівномірний розвиток важкої і легкої промисловості; г) нестача коштів, устаткування, брак кваліфікованих кадрів, загальна техніко-економічна відсталість.

257.В якому році розпочалося масове розкуркулення українського селянства:

а) 1927; б) 1928 р.; в) 1930 р.; г) 1932 р.

258. Встановіть рік видання закону про охорону державної власності (так званий “закон про п’ять колосків”):

а) лютий 1929 р.; б) серпень 1932 р.; в) березень 1933 р.; г) серпень 1937 р.;

259. З утворенням СРСР за чисельністю населення і територією Українська СРР була:

а) першою республікою в СРСР; б) другою республікою в СРСР; в) третьою республікою в СРСР; г) четвертою республікою в СРСР;

260. Завдання українізації більшовицьким керівництвом бачилося як:

а) перебудова культури України на засадах марксизму; б) відродження української національної самобутності в культурі; в) збільшення кількості освічених українців; г) утвердження національної свідомості і державного патріотизму серед українських громадян.

261. Всеукраїнська академія наук України стала найвищою державною науковою установою республіки у:

а) 1920 р.; б) 1921 р.; в) 1925 р.; г) 1928 р.

262. “Гарт”, “Плуг”, “Авангард” – це:

а) назви агітпоїздів; б) театри; в) літературно-художні об’єднання;

г) назви наукових видань.

263. Визначте роки другої п’ятирічки:

а) 1931-1935 рр.; б) 1932-1937 рр.; в) 1933-1937 рр.; г) 1934-1939 рр.

264. У якому році розпочався масовий голодомор українського селянства?

а) 1933 р.; б) 1929 р.; в) 1931 р.; г) 1932 р.

265. Більшовикам вдалося реалізувати план форсованої колективізації українського села в 30-х роках ХХст.:

а) оскільки українське селянство щиро вірило в ідеали комунізму та підтримувало політику КП(б)У; б) завдяки насильницьким методам масовим репресіям та голоду; в) тому, що створені колгоспи швидко довели переваги колективного господарства на індивідуальним; г) бо їх підтримував робітничий клас і трудова інтелігенція;

266. Які із західноукраїнських етнічних земель у міжвоєнний період не входили до складу Польщі?

А) Закарпаття Б) Галичина В) Холмщина Г) Західна Волинь.

267. Коли утворилася Організація Українських Націоналістів?

А) 1920 р. Б) 1922 р. В) 1929 р. Г)1930 р.

268. Лідером якої політичної організації був Євген Коновалець?

А) КПЗУ Б) ОУН В) УНО Г) УНДО.

269. Незалежність Карпатської України проголошено

А) 11 жовтня 1938 р. Б) 15 березня 1939 р. В) 13 лютого 1939 р. Г) 15 лютого 1938 р.

270. Карпатська Україна була окупована

А) Чехословаччиною. Б) Польщею. В) Угорщиною. Г) Румунією.

271. Президентом Карпатської України став

А) А. Волошин Б) А. Бродій В) В. Мудрий Г) Д. Паліїв

272. Головною метою створення Організації українських націоналістів (ОУН) була(о)

А) боротьба з румунською владою для створення української держави

Б) боротьба з етнічними поляками

В) боротьба за соборну самостійну українську державу

Г) боротьба з радянською владою для створення української держави.

273. «Пацифікація» - це

А) спроба польських властей приборкати український національний рух репресивно-адміністративними методами

Б) рух українських селян, спрямований проти приготувань до Другої світової війни

В) український антивоєнний політичний рух

Г) придушення страйків населення, стурбованого підняттям цін у роки світової економічної кризи 1929-1933 р.

274. Найгучнішим актом політичного терору ОУН стало вбивство у 1934 р. міністра внутрішніх справ Польщі

А) Т. Голувка Б) С. Грабського В) Б. Пєрацького Г) Д.Квятковського

275. Назвіть хронологічні рамки Другої світової війни

А) 1914-1918 рр. Б) 1937-1945 рр. В) 1939-1945 рр. Г) 1941-1945 рр.

276. Хто з радянської сторони підписав радянсько-німецькі договори 1939 року?

А) Й.Сталін; Б) В. Молотов В) К. Ворошилов Г) М.Калінін

277. Договір про ненапад між СРСР і Німеччиною був підписаний:

А) 30 вересня 1938 р Б) 15 березня 1939 р. В) 23 серпня 1939 р. Г) 28 вересня 1939 р.

278. Друга світова війна розпочалася:

А) у березні 1939 року після падіння Карпатської України;

Б) 1 вересня 1939 року нападом нацистської Німеччини на Польщу;

В) 17 вересня 1939 року агресією СРСР проти Польщі

Г) 22 червня 1941 року нападом гітлерівської Німеччини та її сателітів на СРСР.

279. СРСР вступив у Другу світову війну:

А) 17 вересня 1939 р., напавши на Польщу. Б) 30 листопада 1939 р., почавши агресію проти Фінляндії.

В) 28 червня 1940 р., вступивши на територію Бессарабії і Північної Буковини. Г) 22 червня 1941 р з нападом на нього нацистської Німеччини.

280. Коли війська Червоної армії перейшли радянсько- польський кордон і розпочали «визвольний похід» у Західну Україну?

А) 1 вересня 1939 р. Б) 17 вересня 1939 р. В) 28 червня 1940 р. Г) 2 серпня 1940 р.

281. Ухвала Народним Збором Західної України Декларації про входження краю до складу СРСР, включення Західної України до складу УРСР відбулася:

А) 17 вересня 1939 р. Б) 28 вересня 1939 р. В) 27 жовтня 1939 р. Г) 1 листопада 1939 р.

282. Коли відбулося законодавче оформлення включення Північної Буковини і Придунайських українських земель до складу УРСР?

А) вересень 1939р. Б) червень 1940р. В) серпень 1940 р. Г) червень 1941 р.

283. НКВС організував гучний процес над 59 членами ОУН у:

А) жовтні 1939 р. Б) серпні 1940 р. В) січні 1941 р. Г) червні 1941 р.

284. Вкажіть назву дипломатичного документа, в секретному додатковому протоколі, до якого йшлося про зміни територіального і політичного статусу західноукраїнських земель, що входили до складу Польщі:

А) Мюнхенська угода 1938 р між Великою Британією, Італією, Німеччиною, Францією.

Б) договір про ненапад між СРСР і Німеччиною від 23 серпня 1939 р.

В) договір про дружбу та державний кордон між СРСР і Німеччиною від 28 вересня 1939 р. Г) «антикомінтернівський пакт».

285. Коли стався напад Німеччини на СРСР і почалася німецько-радянська війна?

А) 14 березня 1939 р. Б) 1 вересня 1939 р. В) 22 червня 1941 р. Г) 7 грудня 1941 р.

286. Німецько-радянська війна тривала у:

А) 1937-1945 рр. Б) 1939-1945 рр. В) 1941-1944 рр. Г) 1941-1945 рр.

287. План воєнної операції Німеччини проти СРСР мав назву:

А) «Ост» Б) «Гроза» В) «Барбаросса» Г) «Грюн»

288. Військами Південно-Західного фронту Червоної армії, які з початку німецько- радянської війни вели бої з противником на території України, командував:

А) С.Будьоний Б) С.Тимошенко В) М.Кирпонос Г) Г.Жуков

289. Оборона Києва від німецьких військ в 1941 році тривала:

А) 10 липня – 10 вересня 1941 р. Б) 11 липня – 19 вересня 1941 р.

В) 5 серпня – 16 жовтня 1941 р. Г) 3 вересня – 4 листопада 1941 р.

290. Райхскомісаром України – катом українського народу – був:

А) А.Розенберг Б) Г.Франк В) Е.Кох Г) Р.Гейдріх.

291. У складі якого адміністративного утворення входила територія нашого краю – Прикарпаття в роки окупації?

А) Райхскомісаріату «Україна» Б) дистрикту «Галичина» В) трансністрії Г) протекторату Богемії і Моравії.

292. Дві течії руху Опору в Україні – це:

А) ліберальна і консервативна Б) монархічна і республіканська В) світська і клерикальна Г) радянсько-комуністична і національно-державна, незалежницька.

293. Яке з радянських партизанських з’єднань влітку-восени 1943 р. здійснило рейд у Карпати, під час якого виконувалось завдання з виведення нафтопромислів Західної України з експлуатації?

А) О.Сабурова Б) С.Ковпака В) О.Федорова Г) М.Наумова.

294.Організація українських націоналістів напередодні німецько-радянської війни розкололася на дві фракції:

А) бандерівців і мельниківців Б) бандерівців і бульбівців В) мельниківців і бульбівців

Г) бульбіців і прихильників Євгена Коновальця.

295. Акт відновлення незалежної Української держави був прийнятий:

А) 22 червня 1941 р. Б) 30 червня 1941 р. В) 9 липня 1941 р. Г) 15 вересня 1941 р.

296. Хто очолив сформований ОУН (б) після прийняття Акту відновлення незалежної української держави національний уряд?

А) С.Бандера Б) Я.Стецько В) М.Лебедь Г) А.Мельник.

297.Коли була утворена Українська повстанська армія?

А) навесні 1942 р. Б) у жовтні 1942 р. В) навесні 1943 р. Г) влітку 1943 р.

298.Назвіть регіони України, де були сформовані та діяли перші загони УПА:

А) Буковина Б) Галичина В) Закарпаття Г) Волинь і Полісся.

299. Головним командиром УПА у 1943 – 1950 рр. був:

А) Т.Бульба – Боровець Б) Д.Лячківський В) М.Лебедь Г) Р.Шухевич.

300. Для боротьби з Радянською армією в складі військ СС у 1943 р. з українців було створено:

а) УПА; б) дивізію “Галичина”; в) батальйони “Нахтігаль” і “Роланд”;

г) дивізію “Мертва голова”;

301. Битва радянських військ з німецькими окупантами за Дніпро відбувалася в: а) квітні-червні 1943 р.; б) липні-вересні 1943 р.; в) серпні-грудні 1943 р.; г) вересні-листопаді 1943 р.;

302. Міста Львів і Станіслав були визволені від окупації:

а) 25 червня 1944 р.; б) 27 липня 1944 р.; в) 30 липня 1944 р.;

г) 5 серпня 1944 р.;

303. Коли за рішенням Державного комітету Оборони була здійснена масова насильницька депортація кримських татар та іншого корінного населення Криму:

а) травень 1943 р.; б) травень 1944 р.; в) серпень 1944 р.;

г) березень 1945 р.;

304. Німеччина намагалася перемогти СРСР шляхом:

а) ядерних бомбардувань; б) затяжної, тривалої війни;

в) “бліцкригу” – блискавичної війни;

г) створення національних незалежних держав;

305. В роки Другої світової війни Київщина, Житомирщина, Рівненщина, Дніпропетровщина були включені до:

а) Генеральної губернії; б) райхкомісаріату “Україна”;

в) губернаторства “Трансністрії”; г) дистрикту “Галичина”;

306. Назвіть західноукраїнські області УРСР, які в роки війни входили до дистрикту “Галичина”:

а) Львівська, Станіславська, Тернопільська;

б) Волинська, Львівська, Рівненська;

в) Чернівецька, Львівська, Станіславська;

г) Львівська, Дрогобицька, Станіславська, Тернопільська;

307. Який термін використовується для характеристики співпраці деякої частини населення окупованої України з окупаційними властями?

а) антисемітизм; б) колабораціонізм; в) апартеїд;

г) шовінізм;

308. Нацистське командування Німеччини в 1941 р. для боротьби з Червоною армією і проведення диверсійних операції на радянських територіях погодилося на комплектування з українців:

а) батальйонів “Нахтігаль” і “Роланд”; б) підрозділів Російської визвольної армії;

в) дивізії “Галичина”; г) УПА;

309. у ході якої стратегічної наступальної операції радянських військ розпочалося широкомасштабне визволення України від німецько-фашистських загарбників:

а) Московської; б) Сталінградської; в) Курської; г) Яссько-Кишинівської;

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 424 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © Марлен Дитрих
==> читать все изречения...

806 - | 640 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.