Лекции.Орг


Поиск:
Д) правильна відповідь відсутня.
Я кий вигляд має схематична графічна залежність сприятливості фактора природного середовища С від його значення Ф? А)

 

О сновною ланкою системи "людина - машина "' є:

а) людина;

Н азвати основні етапи діяльності людини-оператора:

в) сприймання інформації, оцінка та переробка її, прийняття рішення, реалізація прийнятого рішення;

В становіть правильну послідовність, проставивши нумерацію цифрами.

В загальному випадку діяльність людини-оператора складається з 4 етапів: 1) оцінка і переробка інформації; 2) сприйняття інформації: 3) реалізація прийнятого рішення: 4) прийняття рішення.

б) 2, 1,4,3;

Н азвати вид оператоської праці, при якому значною мірою використовується понятійний апарат мислення і досвід, що закладенні в концептуальну модель. При цьому органи керування мають менше значення, а інформаційні моделі, навпаки, більше.

а) оператор-технолог;

Н азвати вид операторської праці, при якому головну роль відіграють інтелектуальні процеси, приймаються відповідальні рішення в людино-машинних комплексах.

Д) оператор-керівник.

Я кий режим роботи відзначається різко підвищеними вимогами до інтелектуальної та емоційно-вольової сфери людини, вимагає вміння швидко аналізувати ситуацію, приймати та реалізовувати рішення за короткий відрізок часу?

в) екстремальний режим роботи оператора:

П ри якому режимі роботи оператора можливі втрата пильності, '"гіпнотичні стани" оператора, що можуть бути причиною несвоєчасних дій у відповідь на аварійні сигнали?

в) при екстремальному режимі роботи оператора;

Ч ас, затрачений оператором на інформаційний пошук, складається з: 1) часу фіксацій зору в процесі пошуку; 2) часу виконання моторних дій по управлінню регулятором машини; 3) часу, затраченого на оцінку показів приладів; 4) часу, затраченого на переміщення зору.

а) 1,4;

О б'єм інформаційного поля (кількість предметів), що може одночасно сприйматися зором людини-оператора (для кутової зони, обмеженої кутом 10° в горизонтальній та вертикальній площинах);

в) не обмежується ніякими числами;

З в'язок людини-оператора з машиною здійснюється за допомогою:

а) аналізаторів:

К інестетичний та вестибулярний аналізатори відносяться до:

б) внутрішніх аналізаторів;

О сновною характеристикою аналізатора є:

б) здатність до самовідновлення;

М ежа чутливості до подразнення, що вказує мінімальну різницю між сигналами, які сприймає оператор - це:

в) диференційна межа;

Я кий схематичний вигляд має графічне зображення закону Фехнера. що характеризує зв'язок між чутливістю Е та інтенсивністю дії подразника 1? Б)

 

В ставити пропущене слово чи словосполучення у відповідному відмінку.

Зміна чутливості аналізатора в результаті його пристосування до подразників, що діють на нього, називається

а) адаптацією;

З а допомогою якого аначізатора людина отримує до 90 % всієї інформації0

а) зорового аналізатора;

О днією з характерних особливостей слухового аналізатора є:

а) здатність сприймати звуки у широкому діапазоні частот, при цьому неможливість виділити з них необхідні;

б) здатність бути готовим до прийому інформації у будь-який момент часу;

в) здатність до гемералопії:

г) всі відповіді 1, 2, 3 правильні;

д) правильна відповідь відсутня.

Н а шкірі людини розташовані такі аналізатори:

а) тактильний, температурний,зоровий:

б) тактильний,вестибулярний,слуховий;

в) тактильний, температурний, больовий;

г) смаковий, тактильний, вестибулярний:

д) правильна відповідь відсутня.

Д о зовнішніх факторів, які визначають працездатність людини, не відносяться:

а) зручність робочого місця;

Р івень підготовки, тренованість людини та її емоційна стійкість належать до:

б) внутрішніх факторів, які визначають працездатність людини;

Вставити пропущене слово чи словосполучення у відповідному відмінку. Зміни функціонатьного стану організму людини в процесі діяльності називаються...

а) фазами працездатності;

Не відноситься до фаз працездатності фаза:

в) відновлення працездатності;

П ісля якої фази працездатності наступає фаза субкомпенсації?

г) стійкої працездатності;

П ід час однієї з фаз працездатності людини - фази субкомпенсації якість праці порівняно з попередньою фазою:

в) залишається на тому ж рівні;

Н азвати фазу працездатності людини, що заштрихована на схематичному зображенні типової кривої працездатності ротягом другої половини робочої зміни.

Працездатність


а) фаза субкомпенсації:


 


Г рафік зміни працездатності людини /7=_Дг) в першій половині робочої зміни має такий схематичн В)


Н азвати фазу працездатності, що характеризується найвищою продуктивністю праці.

б) фаза стійкої працездатності;

К оефіцієнт завантаженості оператора, що характеризує напруженість його діяльності:

а) не повинен перевищувати 0,75;

б) повинен бути більший чи рівний 1;

в) не обмежується ніякими числами;

г) неповинен перевищувати 0,5;

д) повинен бути більший 1.


В ставити пропущене слово чи словосполучення у відповідному відмінку. Здатність людини-оператора виконувати задані функції своєчасно і з необхідною точністю за умови можливих перешкод називається....

а) надійністю;

Н адійність людини-оператора характеризується такими показниками:

в) безпомилковість, готовність, своєчасність;

 

5А13 Н а якому рисунку схематично показана залежність кількості помилок Ь від часу роботи і?


ЯЛ


 

 

а)


Яф


ЯЛ


 

 

в)


->


ЯЛ

Uuu


В ид сумісності людини та машини, що враховує силові можливості людини при визначенні зусиль, які прикладаються до органів управління, називається:

в) енергетична сумісність;

Д ії, які засвоюються у навчанні до автоматизму або шляхом спроб і помилок, або шляхом тренування, називаються:

б) поведінкою за навичками;

П ам'ять, мислення, відчуття, уява, увага відносяться до:

а) психічних процесів;

С таті якості людини, які зумовлюють її поведінку і результативність діяльності, називаються:

в) психічними властивостями особистості;

З а характером психічної активності в процесі діяльності розрізняють:

б) рухову, емоційну, образну і словесно-логічну пам"ять;

С відоме запам'ятовування та збереження матеріалу, при якому процеси запам'ятовування і відтворення виступають як спеціальні дії, називається:

а) мимовільною пам'яттю;

б) довільною пам'яттю;

в) короткотривалою пам'яттю;

г) довготривалою пам'яттю;

д) правильна відповідь відсутня.

В ставити пропущене слово чи словосполучення у відповідному відмінку.

... - це процес опосередкованого відображення людиною дійсності в найбільш істотних взаємозв'язках і відношеннях.

б) мислення;

О пераційними компонентами мислення є:

а) поняття, судження, умовивід;

конкретизація;

В ид мислення, що грунтується на безпосередньому сприйнятті предметів, має назву:

а) наочно-дійове мислення;

За ступенем оригінальності мислення може бути:

в) репродуктивне та творче;

SA10 Д ля характеристики сенсомоторних реакцій використовують поняття латентного та моторного періодів. Час від ломенту появи сигналу до початку руху називається:

а) латентним періодом;

 

Т ака властивість уваги, як розподіл, це:

б) здатність одночасного виконання декількох дій;

З дібності людини відносяться до:

в) психічних властивостей особистості;

К омпетентність - це:

в) наявність певних знань і повноважень у вирішенні певної справи або проблеми;

Я ка з груп, згідно з теорією розподілу людей за рівнем компетентності, є найбільш багаточисельною?

в) група - помірна компетентність:

В залежності від впливу на активність діяльності людини розрізняють стенічні та астенічні емоції. Які з них спонукають до активної діяльності, мобілізують сили людини, додають сміливість в здійсненні вчинків і висловів (радість, натхнення, зацікавленість і т. п.)?

в) і стенічні емоції, і астенічні емоції;

Д о первинних емоцій, що формуються як прояв потреб у самозбереженні, задоволенні від реалізації потреб, не належить:

г) заздрість;

І ндивідуальна особливість психіки людини, в основі якої лежить відповідний тип нервової системи - це:

б) темперамент; '

За П. Павловим "інертний" тип вищої нервової діяльності відповідає темпераменту:

б) флегматика;

З датність організму автоматично підтримувати свій хімічний склад, цінність структур і функцій на всіх рівнях організації організму називається:

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 581 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получится - вы тоже правы. © Генри Форд
==> читать все изречения...

575 - | 585 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.