ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ
Лекции.Орг

Поиск:


ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ
V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ

Семінар №1. Методологія і теорія психології як галузь психологічної науки. (2 год.)

План

1. Поняття про методологію і теорію науки.

2. Типи знання. Теоретичне і емпіричне знання.

3. Психологія як наукове знання.

 

Література:

1. Донченко О. Теоретико-методологічні засади фрактальної психології [Текст] / О. Донченко // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. - 2004. - №4. - С. 167-181.

2. Карпенко З. Предмет і метод аксіопсихології особистості / З. Карпенко //Психологія і суспільство : український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. - 2008. - № 1 - С .35-62.

3. Киричук О.В. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Метаморфози духу.До питання про предмет гуманітарної психології. [Текст] / Киричук О.В., Карпенко В.С. // Педагогіка і психологія.Вісник АПН України. - 1994. - N4. - С.3-8.

4. Мусатов С. О. Передумови кризових явищ у психології / С.О. Муратов // Педагогіка і психологія : науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - N 3 - С .5-17.

5. Семенов В. В. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В. В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохранения жизни. - Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 64 с.

6. Фурман А. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Категоріогенез як напрям професійного методологування / А. Фурман // Психологія і суспільство. - 2008. - N 2. - С. 53-58.

7. Фурман А. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Типологічний підхід у системі професійного методологування [Текст] / А. Фурман // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. - 2006. - №2. - С. 78-92 .

8. Шатенко В. О. Ще раз про предмет психологічної науки / В.О. Шатенко // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2004. - 6 - С .6-8

 

 

Семінар №2.Психологія наукового пізнання (2 год.)

 

План

1. Наука як особлива форма діяльності суб’єкта.

2. Особливості наукового знання. Суб’єктивне і об’єктивне у науковому пізнанні.

3. Психологічні механізми творчо-пошукової дослідницької діяльності.

4. Соціальна, когнітивна і індивідуально-психологічна змінна теоретико-психологічного аналізу науки.

5. Співвідношення психологічної теорії і психологічної практики. Предметний вимір науки, її предметна мова.

6. Особистісний складник психологічної науки. Мотивація вченого як вирішальна особистісна змінна.

7. Принципи, шляхи і засоби виробництва психологічного знання..

8. Психологічні особливості психолога-дослідника.

9. Рефлексія наукового знання про психічне. Психобіографія – новий напрямок у дослідженні психологічної науки.

10. Дискусія як форма наукового спілкування. Опонентне коло і наукове відкриття. Поняття про наукову школу.

 

Література:

1. Абрамян Г.В. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Детерміноване і схоластичне моделювання в елементах психології наукових досліджень [Текст] / Абрамян Г.В. // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. - К.:НПУ,2000. - Ч.1. - С.56-59.

2. Бабенко К. А. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=До проблеми інтерпретації у психології [Текст] : сборник / К. А. Бабенко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 9 (33). - С. 33-38

3. Юревич А. В. Наука и паранаука: столкновение на "территории" психологии / А.В. Юркевич // Психологический журнал . -2005. -№ 1 С .89-87.

4. Карпушин В. А. Логика и интуиция: их соотношение в получении нового знания // Логика научного познания. - М., 1986. - С. 25-27.

 

Змістовий модуль ІІ

Дата добавления: 2016-10-07; просмотров: 286 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.