Семінар 9. Концепція психотехнічної теорії Ф.Є. Василюка
Лекции.Орг

Поиск:


Семінар 9. Концепція психотехнічної теорії Ф.Є. Василюка
1. Академічна і психотехнічна теорія: цінності, адресат, суб'єкт пізнання

2. Психотехнічна теорія: особливості контакту, процесу і процедури дослідження

3. Психотехнічне знання, його предмет.

4. Співвідношення предмета й методу в психотехнічній теорії

Література (обов’язкова):

1. Василюк Ф. Е. Методологический анализ в психоло­гии. М.: МГППУ; Смысл, 2003.—240 с.

 

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Зміст самостійної роботи студентів до кожної теми має таку структуру:

1. Опрацювати першоджерела

2. Відповісти на питання до семінарського заняття

3. Розкрити зміст основних понять теми.

4. Перевести основну інформацію теми у мову таблиць, схем, графіків (вибір за бажанням).

VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

(навчальний проект)

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Теоретико-методологічні проблеми психології» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.

Орієнтовна структура ІНДЗ – наукове дослідження у вигляді відповідей на низку сформульвоних питань. Оформлення роботи: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел.

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми психології».

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Теоретико-методологічні проблеми психології»

Варіант 1.

1. Оберіть одне з найбільш суттєвих і важливих (з вашої точки зору) відкриттів у психології. Назвіть теорію, у межах якої воно було отримано.

2. Встановіть зв’язок між життєвими поглядами його автора і змістом даного відкриття.

3. Сформулюйте основне положення цього відкриття і наукове питання, на яке відповідає дане положення (відкриття).

4. Назвіть основні наукові поняття і категорії, через які дане положення визначається й описується в психології.

5. Визначте, на основі яких методів дослідження було отримане нове знання, що складає зміст обраного вами наукового відкриття.

Варіант 2.

1. Обґрунтуйте сутність і специфіку теоретичного пізнання. Перелічте його основні форми.

2. Сформулюйте визначення таких категорій теоретичного пізнання, як "мислення", "розум", "поняття", "судження", "умовивід", "інтуїція". Чи існує специфіка вживання цих термінів у психологічній науці?

3. Яким основним вимогам повинна відповідати психотехнічна теорія практичної психології? Які функції реалізуються за її допомогою?

4. Яку методологічну роль у дослідженні проблем психології відіграють основні закони й категорії діалектики?

5. Розкрийте особливості використання загальнонаукових логічних методів психологічного дослідження у межах вашої магістерської / курсової теми.

 

Варіант 3.

1. Чому в наш час зростає роль методології у визначенні перспектив розвитку практичної психології?

2. Дайте визначення поняття "методологія психології". Які функції виконує методологія психологічного дослідження?

3. Які методологічні принципи психологічного дослідження ви знаєте? Обґрунтуйте доречність використання окремих принципів в межах теми вашої магістерської або курсової роботи.

4. У чому полягає «парадокс методології практичної психології»? Проілюструйте ваше розуміння цього парадоксу конкретним прикладом.

5. Сформулюйте та обґрунтуйте перелік основних категорій, застосовуваних у психологічному дослідженні в межах теми вашої магістерської або курсової роботи.

 

Варіант 4.

Проведіть порівняльний аналіз природничо-наукового та психотехнічного пізнання життєвої ситуації за наведеним нижче наративом.

 

Чоловік, 27 років, освіта вища, економіст.

«Близькі мені люди говорять, що їм важко у спілкуванні із мною, оскільки я завжди прагну того, щоб набагато їх перевершувати. Я сам помічаю, що мене дійсно не влаштовує бути просто не гіршим за інших, мені потрібно більшого! Я прагну успіху, але майже завжди невдоволений своїми досягненнями.

Нещодавно з незалежних від мене причин я втратив роботу. При влаштуванні на новому робочому місці з'ясувалося, що моїм начальником буде мій колишній приятель-однокурсник, у якого вже є сім’я і двоє дітей-близнюків. Я сильніший за мого начальника і маю реальні шанси зайняти його місце. Якщо я влаштуюсь на цю роботу, то обов'язково витисну мого приятеля з його крісла! Порадьте: як мені вчинити?»

Завдання:

1. Охарактеризуйте окремо для природничо-наукового та психотехнічного пізнання даної ситуації: філософію, цінності, адресата, суб'єкта; опишіть особливості контакту і центрального предмета, зазначте процес і процедури дослідження.

2. Зазначте можливі соціально-психологічні, особистісні та індивідні чинники, які призвели до створення даної ситуації.

3. Доберіть психодіагностичні методики, спрямовані на виявлення причин проблеми клієнта.

4. Запропонуєте психокорекційні засоби, придатні для підвищення рефлективності, емоційної саморегуляції, мотиваційної узгодженості клієнта.

 

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Поняття про методологію психології, її зв’язок із загальнонауковою методологією.

2. Структура методологічного знання. Співвідношення емпіричного, теоретичного і методологічного знання.

3. Криза наукової психології та найістотніші її прояви.

4. Предмет психології: необхідність „нового погляду”. Функції визначення предмету психології.

5. Основні напрями наукових досліджень теоретико-методологічних проблем психологічної науки в Україні.

6. Теоретична психологія як новий розділ психології, її предмет і значення.

7. Донаукові (буденні) і наукові психологічні знання. Види наукового психологічного знання.

8. Співвідношення психологічної теорії і психологічної практики. Предметний вимір науки, її предметна мова.

9. Наука як особлива форма діяльності суб’єкта. Соціальна, когнітивна і індивідуально-психологічна змінна теоретико-психологічного аналізу науки.

10.Логіка розвитку науки. Цінність індуктивної логіки. Гіпотетико-дедуктивний метод.

11.Спілкування – координати науки як діяльності. Поняття про наукову школу.

12.Особистісний складник психологічної науки. Мотивація вченого як вирішальна особистісна змінна.

13.Категоріальний лад як базис, на якому розвиваються основні психологічні поняття.

14.Методологічні принципи реалізації категоріального аналізу, обґрунтовані М.Г. Ярошевським.

15.Теоретичні джерела основних понять психології. Роль буденного досвіду у формуванні психологічних понять.

16.Базисні категорії і метапсихологічні категорії, взаємозв’язок між ними.

17.Пояснювальні принципи психології. Принцип детермінізму. Психічний детермінізм.

18.Макросоціальний і мікросоціальний детермінізм.

19.Принцип системності. Типи „несистемних теорій” (холізм, елементаризм, еклектизм, редукціонізм).

20.Принцип розвитку та його реалізації у вітчизняній психології.

21.Суб’єктна парадигма у сучасній психології. Суб’єктно-діяльнісний підхід до аналізу психічних явищ.

22.Основні ідеї вчинкового підходу в українській психології.

23.Вчинок як осередок психічного та логіка його визначення. Вчинок і діяльність.

24.Психофізична проблема. Гіпотеза психофізичної взаємодії. Поняття про психофізику.

25.Психофізіологічна проблема. Розвиток уявлень про рефлекторну дільність мозку.

26.Психогностична проблема.

27.Суб’єктивне і об’єктивне знання про психічне. Рефлексія про наукове знання.

28.Принципи, шляхи і засоби виробництва психологічного знання.

29.Психологічні механізми творчо-пошукової дослідницької діяльності. Психологічні особливості психолога-дослідника.

30.Дискусія як форма наукового спілкування. Опонентне коло і наукове відкриття.

31.Поняття «практична психологія»: окремі підходи до розуміння.

32.Практична психологія в Україні: 20 років становлення.

33. Гуманістична філософія і гуманістична психологія як світоглядне обґрунтування практичної психології.

34.Типи психологічного знання за різними його підставами.

35.Об'єкт, предмет пізнання та форми представленості предмета у науковій, практичній та буденній психології.

36.Мета, основний інструмент пізнання та спосіб пізнавальної діяльності у науковій, практичній та буденній психології.

37.Проблеми методології практичної психології. Методи наукового дослідження та засоби буденного психологічного пізнання.

38.Характеристики психологічної технології. Три структурні складові психологічної технології.

39.Порівняльний аналіз академічної та психотехнічної теорій: цінності, адресат, суб'єкт пізнання.

40.Психотехнічна теорія: особливості контакту, процесу і процедури дослідження.

41.Психотехнічне знання, його предмет. Співвідношення предмета й методу в межах психотехнічної теорії.

ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Асмолов А. Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии: Учеб. пособие для студ. вузов., обуч. по спец. "Психология". – М. : Смысл, 2002. – 480 с.

2. Василюк Ф. Е. Методологический анализ в психоло­гии. М.: МГППУ; Смысл, 2003.—240 с.

3. Дорфман Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания к технологии: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии. — М. : Смысл; Издательский центр "Академия", 2005. — 287с.

4. Кісарчук З.Г. Методологія і методи практичної психології [Текст] / З. Г. Кісарчук // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітьон-методичний журнал. - 2002. - N2. - С. 53-57.

5. Кісарчук, З. Г. Методологія і методи практичної психології [Текст] / З. Г. Кісарчук // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітьон-методичний журнал. - 2002. - N3. - С. 29-34.

6. Кісарчук, З. Г. Методологія і методи практичної психології (Продовження) [Текст] / З. Г. Кісарчук // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2002. - N 4. - С. 61-64.

7. Кісарчук З.Г. Теоретико-методологічні проблеми діяльності практикуючого психолога // Практична психологія: теорія, методи, тех-нологи. — К.: Ніка-Центр, 1997. — С. 18-27.

8. Корольчук М. С. Методологічні та теоретичні проблеми психології: навч. посіб. для слухачів та студ. вищ. навч. закл. / М.С. Корольчук М. С., Ю.Л. Трофімов Ю. Л., В.І. Осьодло та ін.. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 336c.

9. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологи. – М. Наука, 1984. – 445 с.

10. Лубовский Д. В. Введение в методологические основы психологии : учеб. пособие / Д.В. Лубовский ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. – М. : Изд-во Моск. психолого-социального ин-та ; Воронеж : МОДЭК, 2005. - 223 с.

11. Маланов С. В. Методологические и теоретические основы психологии : учеб. пособие / С.В. Маланов ; Моск. психол.-соц. ин-т. – М. : Изд-во Моск. психолого-социального ин-та : МОДЭК, 2005. - 333 с.

12. Маланов С.В. Метологические и теоретические основы психологии. – М.- Воронеж, 1985. – 318 с.

13. Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології (досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): Навч.- метод. посіб. / АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти. — К. : Ніка-Центр, 2003. — 204с.

14. Степанов О.М. Методологічні і теоретичні проблеми психології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти. – Тернопіль: ТПНУ, 2007. – 74 с.

 

Додаткова:

1. Аллахвердян А. Г., Юревич А. В. Когда встречают по уму // Наука в России. - 1992. - № 3. - С. 102-105.

2. Альбуханова- Славская К. А., Анцыферова Л. И., Брушлинский А. В. Психологическая наука в России ХХ столетия: проблемы теории и истории / РАН; Институт психологии {Москва}. — М., 1997. — 576 с.

3. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. - М., 1979.

4. Белкин П. Г. Социальная психология научного коллектива: научное издание / П. Г. Белкин, Е. Н. Емельянов, М. А. Иванов. - М. : Наука, 1987. – 212 с.

5. Гадамер Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики: Пер. с нем. /Общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. – М.: Прогресс, 1988.-704 с.

6. Гернек Ф. Некоторые главные вопросы исследования условий деятельности и характерных особенностей научных школ // Школы в науке. - М., 1977. - С. 262-265.

7. Гилберт Дж., Малкей М. Открывая ящик Пандоры: Социологический анализ высказываний учених. – М.: Прогресс, 1987. –267 с.

8. Гончаренко Н. В. Гений в искусстве и науке. - М.: Искусство, 1991. – 369 с.

9. Духовный мир человека: Методологические и методические вопросы / Санкт- Петербургский гос. академический ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина / В.А. Карпунин (науч.ред.), В.И. Смирнов (ред.-сост.). — СПб., 2000. — 51с.

10. Зотов А. Ф. Структура научного мышления. - М.: Политиздат, 1973. – 182 с.

11. Карпушин В. А. Логика и интуиция: их соотношение в получении нового знания // Логика научного познания. - М., 1986. - С. 25-27.

12. Кефели И. Ф. Наука до и после НТР // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. - СПб., 1997. - С. 19-24.

13. Койре А. Очерки истории философской мысли: О влиянии филос. концепций на развитие науч. теорий / Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1985. – 286 с.

14. Кузнецова Н. И. Наука в ее истории. - М., 1982.

15. Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975.

16. Лекторский В. А. Субъект, объект, познание. - М., 1980.

17. Лившиц Е. М. Предисловие // Ландау Л. Д. Собрание трудов. - Т.2. - М., 1971.

18. Лук А. Н. Проблемы научного творчества: Сб. аналитических обзоров. - М., 1982. - Вып. 2.

19. Лук А. Н. Проблемы научного творчества: Сб. аналитических обзоров. - М., 1983. - Вып. 3.

20. Майданов А. С. Процесс научного творчества. - М., 1983.

21. Маркова Л. А. Историки и социологи науки о социальной природе научного познания //Современная западная социология науки: Критический анализ. - М., 1988. - С. 194-211.

22. Меркулов В. Л. Об объективных и субъективных факторах восприятия научного открытия // Научное открытие и его восприятие. - М., 1971. - С. 236-246.

23. Мошкова Г. Ю. Социальная психология и проблема управления наукой // Вестник Московского университета. - Серия 7. Философия. - 1996. - С. 49-66.

24. Мошкова Г. Ю., Юревич А. В. Психобиография - новое направление в изучении науки // Вопросы истории естествознания и техники. - 1989. - № 3. - С. 67-75.

25. Никитин Е. П. Объяснение - функция науки. - М., 1970.

26. Основы науковедения. - М., 1985.

27. Оствальд В. Великие люди. - СПб., 1910.

28. Полани М. Личностное знание. - М., 1985.

29. Порус В. Н. Искусство и понимание: сотворение смысла //Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. - М., 1990. - С. 256-277.

30. Практична психологія: теорія, методи, технології [Текст] : матеріали наук. семінару, 9-10 червня 1997 р. / АПН, Інститут психології ім. Г.С.Костюка ; ред. З. Г. Кісарчук [та ін.]. - К. : НІКА-ЦЕНТР, 1997. - 236 с.

31. Рабинович В. А. Алхимический миф и химеры собора Парижской Богоматери (к проблеме сопоставления) // Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. - М., 1990. - С. 97-116.

32. Родный Н. И. Некоторые вопросы научной революции // Проблемы истории и методологии научного познания. - М., 1974. - С. 35-57.

33. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - М., 1940.

34. Рузавин Г. И. Герменевтика и проблемы понимания и объяснения в научном познании // Структура и развитие научного знания: Системный подход и методология науки. - М., 1982. - С. 42-45.

35. Селье Г. От мечты к открытию: Как стать ученым. - М., 1987.

36. Степин В. С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации //Вопросы философии. - 1989. - № 10. - С. 3-18.

37. Федотова В. Г. Истина и правда повседневности // Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. - М., 1990. - С. 175-209.

38. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. - М., 1986.

39. Фейнберг Е. Л. Две культуры: Интуиция и логика в искусстве и науке. - М., 1992.

40. Фельдштейн Д. И. Проблемы возрастной и педагогической психологии: Избранные психол. труды. — М. : Междунар. пед. академия, 1995. — 367с.

41. Филатов В. П. Научное познание и мир человека. - М., 1989.

42. Филатов В. П. Об идее альтернативной науки // Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. - М., 1990.- С. 152-174.

43. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб., 1997.

44. Юдин Б. Г. Методологическая и социокультурная определенность научного знания // Идеалы и нормы научного исследования. - Минск, 1981. - С. 120-158.

45. Юревич А. В., Ярошевский М. Г. Психология научного коллектива // Наука и человечество. - М., 1989. - С. 43-51.

46. Ярошевский М. Г. Дискуссия как форма научного общения // Роль дискуссий в развитии естествознания: (Тез. докл.). - М.: Наука, 1977.

47. Ярошевский М. Г. Логика развития науки и научная школа // Школы в науке. - М. 1977. - С.7-97.

48. Ярошевский М. Г. Надсознательное в научном творчестве и генезис психоанализа Фрейда //

49. Ярошевский М. Г. Оппонентный круг и научное открытие // Вопросы философии. - 1983. - № 10. - С. 49-61.

50. Ярошевский М. Г. Программно-ролевой подход к исследованию руководства научным коллективом // Проблемы руководства научным коллективом. - М., 1982. - С. 29-49.

51. Ярошевский М.Г. О категориальном анализе развития психологического познания // Вопросы психологии. - 1973. -No 3.

 

Дата добавления: 2016-10-07; просмотров: 327 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.016 с.