КАТЕГОРІЇ, ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ
Лекции.Орг

Поиск:


КАТЕГОРІЇ, ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ
Семінар №3. Категоріальний лад психології (2 год.)

 

План

1. Категоріальний лад як базис, на якому розвиваються основні психологічні поняття.

2. Методологічні принципи реалізації категоріального аналізу, обґрунтовані М.Г. Ярошевським.

3. Теоретичні джерела основних понять психології. Роль буденного досвіду у формуванні психологічних понять.

4. Базисні категорії і мета психологічні категорії, взаємозв’язок між ними.

Література:

 1. Гусельцева М. С. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Категория культуры в психологии и гуманитарных науках [Текст] / М. С. Гусельцева // Вопросы психологии : Научный журнал. - 2006. - N4. - С. 3-14 .
 2. Колесов Д. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Стереотипия и категоризация: Проблемы развития и бытия личности [Текст] / Д. Колесов // Развитие личности. - 2004. - N4. - С. 12-21
 3. Кричевец А. Н. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Априори психолога и категории психологического понимания / А. Н. Кричевец // Вопросы философии. - 2008. - N 6. - С. 82-94
 4. Кузнєцова І. В. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ментальна модель світу як психологічна категорія [Текст] : сборник / І. В. Кузнєцова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки : Збірник наукових праць. – К.: НПУ , 2006. - Вип. 11 (35). - С. 31-39
 5. Лановенко Ю. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Категоріальний апарат досліджень перебігу життя людини [Текст] / Ю. Лановенко // Соціальна психологія : Український науковий журнал. - 2003. - N2. - С. 29-36
 6. М'ясоїд П. А. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Категорія практики у психології [Текст] / П.А. М'ясоїд // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - N2. - С. 77-89.
 7. М'ясоїд П. А. Наукова раціональність і стилі теоретизації у психології / П.А. М'ясоїд // Педагогіка і психологія : науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2003. - N ¾ - С .41-51.
 8. Носков В. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Загальнопсихологічні категорії в сучасному семантичному просторі / В. Носков, А. Кальянов, О. Єфросиніна // Соціальна психологія : Український науковий журнал. - 2007. - N 5. - С. 3-11.
 9. Петровский А.В. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Категориальная система психологии [Текст] : Теоретические исследования / Петровский А.В., Петровский В.А. // Вопросы психологии. - 2000. - N5. - С.3-17.
 10. Поддубная Т. К. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Семантические пространства в категориальной структуре сознания [Текст] / Т. К. Поддубная // Акмеология. - 2005. - N4. - С. 105-112.
 11. Слободчиков В. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=О соотношении категорий "субъект" и "личность" в контексте психологической антропологии [Текст] / В. Слободчиков // Развитие личности. - 2005. - N2. - С. 49-58

 

Семінар №4. Пояснювальні принципи психології (2 год.)

 

План

1. Принцип детермінізму, історія його розвитку.

2. Психічний детермінізм.

3. Макросоціальний і мікросоціальний детермінізм.

4. Принцип системності. Типи „несистемних теорій” (холізм, елементаризм, еклектизм, редукціонізм).

5. Основні поняття системного підходу.

6. Загальнометодологічні процедури, що розробляються системним підходом.

7. Принцип розвитку та його реалізації у вітчизняній психології.

8. Суб’єктна парадигма у сучасній психології. Суб’єктно-діяльнісний підхід до аналізу психічних явищ.

9. Основні ідеї вчинкового підходу в українській психології.

10. Вчинок як осередок психічного та логіка його визначення. Вчинок і діяльність.

 

Література:

 1. Барабанщиков В.А. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Принцип системности в психологической концепции Б.Ф.Ломова [Текст] / Барабанщиков В.А. // Психологический журнал. - 1997. - N1. - С.3-9.
 2. Бех І. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Духовна енергія вчинку [Текст] / І. Бех // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. – Том 8, N1. - С. 51-70.
 3. Брушлинский А. В. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Психология субъекта: ( страницы последней книги. Гл.2 "Психология и тоталитаризм") [Текст] / А.В. Брушлинский // Психологический журнал. - 2003. - N2. - С. 7-14
 4. Брушлинский А. В. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Психология субъекта: (лекция, прочитанная студ., асп. и преп. ф-та психологии Тверского гос. ун-та 19 окт. 2001 г.) [Текст] / А.В. Брушлинский // Психологический журнал. - 2003. - N2. - С. 15-17
 5. Брушлинский А.В. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Новые возможности и перспективы развития психологической науки [Текст] / Брушлинский А.В., Знаков В.В. // Психологический журнал. - 1998.-N1. - С.170-172.
 6. Брушлинский А.В.http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR= Психология субъекта в изменяющемся обществе [Текст] / Брушлинский А.В. // Психологический журнал. - 1996. -N6. - С.30-37.
 7. Брушлинский А.В. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Субъектно-деятельностная концепция и теория функциональных систем [Текст] / Брушлинский А.В. // Вопросы психологии. - 1999.-N5. - С.110-121.
 8. Воробьева Л. И. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Субъект и / или автор ( о категориях гуманитарной психологии) [Текст] / Л.И. Воробьева // Вопросы психологии : Научный журнал. - 2004. - N2. - С. 149-158 .
 9. Знаков В. В. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Психология субъекта как методология понимания человеческого бытия [Текст] / В.В. Знаков // Психологический журнал. - 2003. - N2. - С. 95-106.
 10. Киричук О. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Соціально-комунікативна активність особистості в контексті суб'єктивно-вчинкової парадигми / О. Киричук // Рідна школа. - 2007. - N 5. - С. 12-15.
 11. Маноха І. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Вчинковий гуманізм Володимира Роменця: До 80-річчя від дня народження [Текст] / І. Маноха // Педагогічна газета. - 2006. - №6. - С. 7
 12. М'ясоїд П. А. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=До функціонально-генетичного визначення вчинку / П. А. М'ясоїд // Педагогіка і психологія. - 2007. - N 1. - С. 89-101.
 13. М'ясоїд П. А. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Психогенетична проблема і моністичний принцип у психології розвитку [Текст] / П.А. М'ясоїд // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. - 2003. - №3. - С. 17-77 .
 14. М'ясоїд П.А. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Вчинковий принцип і система психологічного знання [Текст] : Рец.на кн.: Основи психології.За ред.О.В.Киричука,В.А.Роменця.-К.,1995 / М'ясоїд П.А. // Педагогіка і психологія. - 1997. - N3. - С.195-205.
 15. М'ясоїд П.А. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Психологія як система знань: психологія серед інших наук; методологічні принципи психології; методи психологічного дослідження [Текст] / М'ясоїд П.А. // М'ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч.посібник . - К.,1998. - С.65-86.
 16. Роменець В. А. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Психологія західноєвропейського Відродження: Принцип титанізму. Принцип єдності та боротьби протилежностей. Принцип гуманізму. На шляху до нової, емпіричної психології [Текст] / В. А. Роменець // Роменець В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. А. Роменець. - Київ : Либiдь, 2005. - С. 735-897.
 17. Татенко В. О. Суб'єктна парадигма у психології освіти / В.О. Татенко. //Педагогіка і психологія : науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - Київ : Педагогічна думка. - 2004г. N 2 - С .11-23

 

Семінар №5. Основні методологічні проблеми психології (4 год.)

План

1. Проблема визначення предмету психології як науки.

2. Психофізична проблема. Гіпотеза психофізичної взаємодії. Поняття про психофізику.

3. Психофізіологічна проблема. Розвиток уявлень про рефлекторну дільність мозку.

4. Психогностична проблема.

5. Основні напрями наукових досліджень теоретико-методологічних проблем психологічної науки в Україні.

 

Література:

1. Барышева Т. Д. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Проблема психологии как предмета преподавания [Текст] / Т.Д. Барышева // Инновации в образовании. - 2006. - N1. - С. 90-94.

 1. Джендлін Ю.http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR= Успіхи і проблеми гуманістичної психології [Текст] / Джендлін Ю. // Гуманістична психологія: Антологія. В 3-х т. Т.1: Гуманістичні підходи в західній психології 20 ст. - К., 2001. - С.206-221.
 2. Максименко С.Д. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Методологічні проблеми загальної психології [Текст] / Максименко С.Д. // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - N3. - С.2-4.
 3. Мироненко И. А. Биосоциальная проблема в современной психологии и перспективы развития отечественной теории / И.А. Мироненко // Психологический журнал . -2005. - N 1 - С .88-94.
 4. Осницкий А.К. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Проблемы исследования субъективной активности. [Текст] / Осницкий А.К. // Вопросы психологии. - 1996. - N1. - С.5-19.
 5. Роменець В.А. http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Пиродничі спрямування у психології. Принципи інтеріоризації та екстеріоризації [Текст] / Роменець В.А., Маноха І.П. // Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології XX століття. - К., 1998. - С.154-371.

 

Дата добавления: 2016-10-07; просмотров: 268 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.