Лекции.Орг
 

Категории:


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...

Класифікація НС за причинами походження,територіального поширення і обсягів заподіяних або очікуваних збитківПоложення про класифікацію надзвичайних ситуацій за характером походження подій, котрі зумовлюють виникнення надзвичайних ситу-ацій на території України, розрізняє чотири класи надзвичайних ситу-ацій — надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціально-політич-ного, військового характеру. Кожен клас надзвичайних ситуацій по-діляється на групи, які містять конкретні їх види.
+ Надзвичайні ситуації техногенного характеру — це транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спору дах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо.
+ Надзвичайні ситуації природного характеру — це небезпечні геологічні, метео-рологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація грунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хво-робами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо.
+ Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру — це ситуації, по-в'язані з протиправними діями терористичного та антиконституційного спря-мування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний на-пад, захоплення і затримання важливих об'єктів, ядерних установок і матері-алів, систем зв'язку та телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж повітряного чи морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення або за-хоплення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо.

+ Надзвичайні ситуації воєнного характеру — це ситуації, пов'язані з на; слідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ура-ження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внас-лідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ ра-діоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, силь-нодіючих отруйних речовин, токсичних відходів, нафтопродуктів, вибухівки, транспортних та інженерних комунікацій тощо.

 

1. Надзвичайна ситуація загальнодержавного рівня — це над­звичайна ситуація, яка розвивається на території двох та більше областей (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні й технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремої області (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя), але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету.

2. 2. Надзвичайна ситуація регіонального рівня — це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох або більше адмі­ністративних районів (міст обласного значення), Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя або загрожує перенесенням на територію суміжної області України, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні й технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості одного району, але не менше одного
відсотка обсягу видатків відповідного бюджету.

3. Надзвичайна ситуація місцевого рівня — це надзвичайна
ситуація, яка виходить за межі потенційно небезпечного об'єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків, які впливають на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні й технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості потенційно небезпечного об'єкта, але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету. До НС місцевого рівня також належать всі надзвичайні ситуації, які виникають на об'єктах житлово-комуналь­ної сфери та ін., що не входять до затверджених переліків потенцій­но небезпечних об'єктів.

4. Надзвичайна ситуація об’єктового рівня— це надзвичайна ситуація, яка розгортається на території об'єкта або на самому об'єкті й наслідки якої не виходять за межі об'єкта або його санітарно-захисної зони.

Дата добавления: 2016-10-07; просмотров: 1203 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. Вакцини.Історія одержання вакцин.Класифікація вакцин
 2. Види собівартості. Класифікація затрат на виробництво і реалізацію продукції
 3. Види цін та їх класифікація
 4. Види цін та їх класифікація. Ціни обслуговують різні галузі виробництв, призначаються на різні види продукції (робіт, послуг), а також використовуються як продавцями
 5. Визначення, принципи формування, класифікація стратегій
 6. Виникнення та класифікація неорелігій
 7. Витрати робочого часу і їх класифікація
 8. Витрати фірми в короткому періоді, їх класифікація. Зв'язок всіх видів витрат
 9. Документ як основний вид ділового мовлення. Класифікація документів
 10. Доходи населення: функції та класифікація
 11. За кредитомрахунка відображаються суми покриття збитків минулих років. 504 Результати звітного року, що очікують затвердження
 12. Зависимые явления порождаются шестью причинами и четырьмя условиями; эти [причины] создают пять следствий. Таким превос­ходным объяснениям следует Абхидхарма Хинаяны


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.