Тема 3. Зведення і групування статистичних матеріалів
Лекции.Орг

Поиск:


Тема 3. Зведення і групування статистичних матеріалів
 

Зведення і групування становлять другий етап статистичного дослідження. Якщо від статистичного спостереження залежать повнота і якість зібраної інформації, то від другого етапу залежить ефективність ії використання для розв'язування завдань даного дослідження. При вивченні теми потрібно з'ясувати зміст поняття статистичного зве­дення, детально розібратися в його складових елементах та організації і техніці його проведення.

У зведенні статистичного матеріалу найважливішим елементом є питання про його групування. Тому важливо добре засвоїти, що таке статистичне групування і які його основні завдання і значення для дослідження соціально-економічних явищ і процесів, розібратися в класи­фікації статистичних групувань; вміти відрізняти одне від одного типо­логічні, структурні та аналітичні групування. Необхідно мати уявлення про вторинне і комбінаційне групування, які відіграють значну роль у соціально-економічних дослідженнях.

Особливої уваги заслуговують принципи і правила побудови гру­пувань (вибір групувальних ознак, формування числа груп, визначення інтервалів групування). Успіх групування в основному залежить від умілого вибору групувальної ознаки, яка головним чином визначається завданнями даного дослідження, а групування можна проводити як за однією, так і за двома і більше ознаками, причому групувальні ознаки можуть бути якісними (номінальними) або кількісними. Інтервали в структурних і аналітичних групуваннях можуть бути рівні і нерівні, які, в свою чергу, бувають зростаючими і спадаючими. Важливо знати умо­ви застосування різних видів інтервалів групування.

Величину рівних інтервалів визначають за формулою:

 

h = XmaxXmin

m

де h - величина інтервалу; Xmax - максимальна величіпіа ознаки; Xmin -мінімальна величина ознаки; т - кількість груп.

Орієнтовно кількість груп можна визначити за формулою, реко­мендованою американським статистиком Стержесом (Sturgess),

m = 1 +3,322 lg n = 1 + 1,441 ln n,

де n — кількість одиниць сукупності.

Механічне використання наведеної формули для визначення кількості груп може дати незадовільні результати. Її доцільно застосо­вувати лише тоді, коли досліджувана сукупність досить велика і зміна ознаки, що вивчається, має порівняно рівномірний характер.

На основі зведення та групування формуються ряди розподілу. Важливо добре засвоїти такі основні характеристики ряду розподілу, як варіанта, частота, частка, кумулятивна частота і частка, з'ясувати їх роль і значення для аналізу рядів розподілу, а також розібратись різних видах рядів розподілу та способах їх побудови.

Результати статистичного зведення та групування подаються у вигляді статистичних таблиць. Викладення цифрових характеристик соціально-економічннх явищ у табличній формі створює найкращі умо­ви для аналізу цих явищ.

Статистичні таблиці складаються і оформляються згідно із вста­новленими правилами.

Необхідно засвоїти основні елементи статистичної таблиці, особ­ливо добре з'ясувати, що таке підмет і присудок таблиці, в чому різниця між ними, бо інакше неможливо зрозуміти суть і особливості різних видів статистичних таблиць згідно з побудовою підмета і способу роз­робки присудка. Потрібно також знати всі вимоги, що пред'являються до побудови та оформлення статистичних таблиць.

Типова задача

Маємо такі дані по 40 магазинах за рік

Таблиця 3.1

Магазини Товарооборот, тис.грн Кількість працівників Магазини Товарооборот, тис. грн Кількість працівників

 

На основі наведених даних побудуйте групову таблицю поділивши всі магазини на п'ять груп за розміром товарообороту.

 

h = Xmax – Xmin= 1440-350 = 1090 =218 тис.грн.

n 5 5

 

Додаючи до найменшого значення величину рівновеликого інтервалу, визначаємо першу групу магазинів /350+218=568/ від 350 до 568, друга група / 568 + 218 = 786/ від 536 до 786 тис.грн. і т.д.

Визначивши обсяг товарообороту для кожної групи, побудуємо таблицю та визначимо кількість магазинів в кожній з них.

 

Дата добавления: 2016-09-03; просмотров: 238 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.